23.8.1871 August Törnqvist–LM

Svensk text

|1|

Heders Bror.

Din skrifvelse från Stockholm den 18. dennes har ingått.

Då Du nogsamt känner hvilken trög brefskrifvare din tjenare är, håller Du honom säkerligen ursäktad om han denna gång inskränker sin epistel till de factiska förhållanden som beröra dina affärer.

Genast efter brefvets emottagande telegraferade jag att intet påskyndade Din återkomst, hvilken vi icke ens beräknat inträffa före den 1. SeptbrSeptember intill hvilken Din permission enligt vår uppfattning var gällande.

Vid gårdagens bankutskotts sammanträde beviljade den önskade tjensteldigheten intill medio De|2|cember, dock ansåg Utskottet till förebyggande af lätteligen annars inträffande missfall det vilken vid ledigheten böra fästas att i händelse af verkställande direktörens oundgängliga förfall, Du hölle Dig beredd at öfvertaga befattningen. Nybom förordnades att i bestyrelsen qvarstå under ledigheten.

Ehuru sålunda oförhindrad att längre qvarstanna på utländskt botten blefve det lugnande om du kunde besluta att återvända i början af nästa månad, både i anseende till omöjligt missfall för mig och emedan läkaren påyrkar någon veckas absolut stillhet och sysslolöshet, derest det i tilltagande stadda onda skall i tid kunna stäfjas.

Mera härom muntligen, dock låt icke rubba Dina planer om|3| de erfordra äfven någon längre tids bortavaro. Telegrafen finnas ju att i nödfall anlita.

Intet extra anmärkningsvärdt erinrar jag mig. Slutar derför med framförande af allas vår hälsning samt önskar ett lyckligt resultat i de under görning varande affärerna

Din tjenare

Aug Törnqvist

Finsk text

Hyvä veli.

Sain kirjeesi Tukholmasta tämän kuun 18. päivältä.

Kun hyvin tiedät, miten kankea kirjeenkirjoittaja palvelijasi on, annat hänelle varmaan anteeksi, jos hän tällä kertaa rajoittuu epistolassaan liiketoimiasi koskeviin seikkoihin.

Heti kirjeen saatuani sähkötin, ettei sinulla ollut mitään syytä kiirehtiä takaisin, emmekä odottaneet sinua edes ennen syyskuun 1. päivää, mihin asti lomasi käsittääksemme piti jatkua.

Eilisessä hallintoneuvoston kokouksessa myönnettiin pyydetty virkavapaus joulukuun puoliväliin saakka, mutta hallintoneuvosto kuitenkin katsoi muuten helposti sattuvien vahinkojen ehkäisemiseksi, että lomalla on kiinnitettävä huomiota siihen, että välttämättömän esteen ilmaantuessa toimitusjohtajalle sinä varautuisit hoitamaan tehtävää. Nybom määrättiin pysymään johtokunnassa loman ajan.

Vaikka siis ei olisikaan estettä viipyä pidempään ulkomailla, olisi rauhoittavaa, jos voisit päättää palata ensi kuun alussa, minun mahdottoman vaivani vuoksi ja koska lääkäri kehottaa muutaman viikon ehdottomaan lepoon ja toimettomuuteen, jolla kivun paheneminen voidaan ajoissa estää.

Tästä lisää suullisesti, mutta älä kuitenkaan anna tämän keikuttaa suunnitelmiasi, jos ne vaativat vielä vähän pidempää poissaoloa. Lennätinhän on hätätapauksessa käytettävissä.

Ei tule mieleen muuta huomionarvoista. Niinpä päätän lähettämällä terveiset meiltä kaikilta ja toivotan hyviä tuloksia tekeillä olevissa liikeasioissa.

Palvelijasi

Aug Törnqvist

Original (transkription)

|1|

Heders Bror.

Din skrifvelse från Stockholm
den 18. dennes har ingått.

Då Du nogsamt känner hvilken
trög brefskrifvare din tjenare är,
håller Du honom säkerligen ursäk-
tad om han denna gång in-
skränker sin epistel till de
factiska förhållanden som beröra
dina affärer.

Genast efter brefvets emottagande
telegraferade jag att intet på-
skyndade Din återkomst, hvilken
vi icke ens beräknat inträffa
före den 1. SeptbrSeptember intill hvilken
Din permission enligt vår upp-
fattning var gällande.

Vid gårdagens bankutskotts sam-
manträde beviljade den önskade
tjensteldigheten intill medio De-
|2| cember, dock ansåg Utskottet till
förebyggande af lätteligen annars
inträffande missfall det vilken
vid ledigheten böra fästas att
i händelse af verkställande direk-
törens oundgängliga förfall, Du
hölle Dig beredd at öfvertaga
befattningen. Nybom förordnades
att i bestyrelsen qvarstå under
ledigheten.

Ehuru sålunda oförhindrad att
längre qvarstanna på utländskt
botten blefve det lugnande
om du kunde besluta att åter-
vända i början af nästa månad,
både i anseende till omöjligt
missfall för mig och emedan
läkaren påyrkar någon veckas
absolut stillhet och sysslolöshet
för migstruket, derest det i tilltagande
stadda onda skall i tid kun-
na stäfjas.

Mera härom muntligen, dock
låt icke rubba Dina planer om
|3| de erfordra äfven någon längre tids
bortavaro. Telegrafen finnas ju
att i nödfall anlita.

Intet extra anmärkningsvärdt
erinrar jag mig. Slutar derför
med framförande af allas vår
hälsning samt önskar ett lyck-
ligt resultat i de under görning
varande affärerna

Din tjenare

Aug Törnqvist

Dokumentet i faksimil