10.2.1872 Lantdagen

Svensk text

Medborgarrättigheter åt judarnatillagt av utgivaren

|175|

[Borgareståndets session 20.2.1872]tillagt av utgivaren

Efter anmälan uppläste Herr Mechelin ett så lydande petitionsförslag.

|176|

”Till Välloflige Borgareståndet.

Härigenom anhåller jag ödmjukast att få fästa Borgareståndets uppmärksamhet vid ett förhållande, som i andra civiliserade länder upphört att ega rum, men hos oss ännu fortfarande enligt lag består såsom ett arf från förgångna århundradens fördomar. Jag afser härmed ett folk, som under en lång följd af sekler varit utsatt för det svåraste förtryck historien känner, men likväl bibehållit en lifskraft, hvilken sätter representanter af detta folk, Judarne, i stånd att uti vestra Europas kulturländer intaga en plats bland den moderna bildningens förnämsta bärare.

Att Judarna i nämnde länder längesedan blifvit emanciperade från allt förtryck behöfver ej närmare framhållas; men hos oss gäller i detta afseende ännu det den 27 Maj 1782 utfärdade reglementet, som förmenar Judar att i landet vistas. Föreskrifterna i åberopade reglemente blifva dock i sjelfva verket icke mera tillämpade, helst Nådiga kungörelsen af den 30 Juni 1869 tillåter ryska arméns på obestämd tid permitterade och afskedade soldater, hvilken nationalitet och trosbekännelse de än må tillhöra, att i landet vistas och drifva mångleri-rörelse. Det faktiska är således, att medan på den lägsta bildningsgrad stående Judar från Kurland, Lithauen och Polen neslagit sina bopålar i vårt land, hvarje bildad Jude tvekar att hitkomma, så länge ifrågavarande reglemente är gällande. Till häfvande af detta missförhållande och i humanitetens intresse vågar jag|790| derföre föreslå: att Välloflige Borgareståndet ville för dess del antaga, samt inbjuda Medstånden att förena sig om, en underdånig petition angående upphäfvandet af de stadganden, som ställa Judarne utom den för landets innevånare gällande lag. Helsingfors den 20 Februari 1872.

L. Mechelin.”

Ordet begärdes i anledning häraf af

Herr Nylander, som yttrade: Jag instämmer i alla delar uti Herr Mechelins petition och anhåller att remiss deraf måtte ske till Allmänna Besvärsutskottet, samt att de öfriga Stånden inbjudas att förena sig om petitionen.

|177|

På framställd proposition beslöt Ståndet att remittera frågan till Allmänna Besvärsutskottet och genom protokollsutdrag inbjuda Medstånden att gemensamt med Ståndet i densamma deltaga.

|134|

Allmänna Besvärsutskottets betänkande N:o 2, angående en till Borgareståndet inlemnad petition om upphäfvandet af de stadganden, som ställa Judarne utom den för landets innevånare gällande lag.

|135|

Vid handläggningen af förevarande petitionsmemorial har Allmänna Besvärsutskottet ingalunda förbisett de historiska förhållanden, som under förgångna tider i snart sagdt alla civiliserade stater framkallat restriktiva lagar och påbud emot Judarne. Ett sekellångt, af religionshatet stegradt förtryck, som öfverallt ställde detta folk utom de allmänna borgerliga lagarna, tillstängde för dess medlemmar de flesta näringsvägar och hänvisade dem till förvärfskällor, som snart af allmänna opinionen – och det ofta med skäl – blefvo betecknade såsom för samhället förderfbringande och skadliga. De religiösa betänkligheter, hvilka tidigare satt hinder i vägen för Judarnes borgerliga rättigheter, efterföljdes sålunda af dylika, som utgingo ur helt andra synpunkter, nemligen statsekonomiska och nationela. Att det hufvudsakligast varit dessa sistnämnda motiver, som betingat restriktionerna i det af kongl. Svenska Kommerse-kollegium, på grund af Rikets Ständers vid 1779 års riksdag fattade beslut, den 27 Maj 1782 utfärdade reglemente om Judarne, torde knappast kunna ifrågasättas. Förut var det Judarne medgifvet enligt brefvet till Amiralitets Consistoriumi Karlskrona af den 12 Februari 1718, §8 i resolutionen af den 1 Augusti 1727 på allmogens i Sverige och Finland allmänna besvär samt kongl. förordningen af den 24 Mars 1748 m. fl. att vistas i rikets smärre städer, men icke i de vigtigare handelsplatserna. Genom sagde reglemente blef|136| förhållandet omvändt, och då ingen af de fyra städer, hvilka häri anvisades åt dem till bosättnings- och uppehållsorter, var belägen inom Finland, blefvo Judarne följaktligen rättsligt utestängde från vårt fäderneslands gränser. Visserligen torde åtskilliga af de skäl, som talat för en så sträng och mot humanitetens fordringar stridande författning, ännu för närvarande hos oss kunna åberopas, och billigt afseende derföre äfven böra fästas vid vårt folks bildningsgrad samt ringa utvecklade handel och industri; men en lag af berörda beskaffenhet kan dock numera anses genom sitt blotta innehåll bryta stafven öfver sig sjelf och visar sig redan härigenom ohållbar. I sjelfva verket har den också, såsom äfven af petitionären framhållits, åtminstone på senare tider icke blifvit tillämpad. Uti städerna Helsingfors, Åbo och Wiborg fanns enligt den i Mars år 1870 anställda folkräkningen en judisk befolkning af tillsammans 460 personer, deri inberäknade ett mindre antal militärspersoner, hvilkas religiösa angelägenheter vårdades af 4 rabbiner, deraf tvenne voro bosatte i Helsingfors och tvenne i Wiborg. De vid samma tillfälle erhållna upplysningarna ådagalägga att det ojemförligt största antalet af denna judiska befolkning tillhör den lägsta samhällsklassen och utgöres af i tjenst varande eller permitteradt manskap vid den här förlagde ryska militären jemte familjer, som lifnärer sig af handel med nyttjade klädesplagg samt åtskilligt annat gods och småkram af dels egen, dels andras tillverkning, på sätt i Nådiga kungörelsen den 30 Juni 1869 finnes dem medgifvet. Då dessa Judar, af hvilka många här i landet varaktigt nedslagit sina bopålar och icke så få till och med äro härstädes födde, emellertid af lagen icke vidkännas samt på grund häraf, ehuru faktiskt åtnjutande vissa borgerliga rättigheter, likväl icke med hänsyn till det allmänna ha sig ålagda några medborgerliga skyldigheter och onera, veterligen ingenstädes äro inskrifne, och derföre fortfarande för landet förblifva ett fremmande och heterogent element, så framstå inkonseqvenserna af nu gällande förordningar rörande Judarne i desto tydligare dag.

På grund af ofvan anförda motiver och då det för sjelfva lagens anseendes skull är af största vigt att antiqve|137|rade och ej mera efterföljda författningar upphäfvas, får Allmänna Besvärsutskottet för sin del hos landets Höglofliga Ständer förorda en underdånig petition till Hans Kejserliga Majestät, att en ny tidsenlig författning, som bestämmer under hvilka vilkor Judar få i landet bo och vistas, måtte Ständerna till nästa landtdag föreläggas.

Helsingfors af Allmänna Besvärsutskottet den 2 Mars 1872.

Reservation af Herr Edelsköld.

Till fullo delar jag visserligen de humana åsigter, som föranledt allmänna besvärsutskottets framställning om önskligheten deraf, att landets ständer skulle hos regenten anhålla om framläggande vid nästa landtdag af ett lagförslag, innefattande bestämningar om de vilkor, hvarunder de från våra landamären i de flesta fall bannlysta Judarne finge i landet bo och vistas. Men emedan allmänna besvärsutskottets pluralitet emellertid uraktlåtit att med bestämdhet uttala i hvilken riktning det önskade lagförslaget skulle affattas och huru beskaffade rättigheter genom detsamma borde tillerkännas Judarne, nödgas jag i detta hänseende emot utskottets betänkande nedlägga min reservation.

Då det gäller att söka afhjelpa uppenbara och sedan sekler tillbaka bestående orättvisor i samhällsförfattningen, bör man enligt min åsigt icke tveka att gå tillväga principielt och följdriktigt. Och ur sådan synpunkt anser jag det vara af stor vigt att uti den blifvande petitionen det önskade lagförslagets grundprinciper tydligt uttalas och framhållas. I annat fall kunde det inträffa att det lagförslag i ämnet, hvilket efter förloppet af flera år komme att ständerna föreläggas, i alltför ringa grad vore egnadt att afhjelpa de missförhållanden, hvilka ifrågavarande petition afsett att aflägsna. Ty då allmänna besvärsutskottet i sitt betänkande uti anmärkta hänseende framhållit endast den önskan, att sagda lagförslag borde blifva ”tidsenligt”, så är detta|138| uttryck enligt min tanke, med hänsigt till de olika begreppen om det tidsenliga, alltför sväfvande och mångtydigt för att kunna tillförlitligt angifva den grundriktning, hvari det blifvande lagförslagets stadganden borde hållas.

Det torde vara klart och sjelffallet att då någon fått sig tillerkänd en medborgerlig rättighet af den särskilda och vigtiga art, som berättigandet att deltaga i val af folkrepresentant, densamme äfven bör ega de allmänna rättigheter, som tillkomma medborgare i det samhälle han tillhör. Ett motsatt förhållande innebär otvifvelaktigt en uppenbar inkonseqvens. Emellertid äro i vårt land Judarne uti den besynnerliga ställning att de såsom sådana icke äro hindrade att deltaga i val af landtdagsmän, men ändock sakna de öfriga medborgerliga rättigheter, hvilka hos oss tillkomma äfven dem, som äro från deltagande i nämnda val uteslutna. Det är enligt min åsigt ganska maktpåliggande att en dylik betänklig sjelfmotsägelse i lagstiftningsväg så fort ske kan upphäfves och att detta tydligt uttalas uti den nu förordade petitionen i ämnet. Densamma skulle således böra uttryckligt framhålla att det önskade lagförslaget borde utgå från den grundprincip, att finska undersåter af judiska religionen skulle tillerkännas samma medborgerliga rättigheter, som tillkomma öfriga finska medborgare, utan att derigenom likväl någon ändring uti hvad gällande landtdagsordning och kyrkolag stadga finge ega rum. Beträffande i Finland vistande Judar, hvilka icke vore finska medborgare, borde föreslås att gälla de stadganden, som äro fastställda för öfriga icke finska undersåter, hvilka vistas i landet.

I det föregående är min nu framstälda, af utskottet icke hyllade åsigt i möjligaste korthet motiverad. Den har derjemte lyckan att kunna stödja sig på de flesta af de skäl, hvilka utskottet för sin mening åberopat, och hvaraf jag sökt draga konseqvensen. Att på förhand bemöta alla de inkast, hvilka emot min förenämnda åsigt kunna göras, är naturligtvis här för mig icke möjligt, men alla invändningar i denna syftning böra dock förfalla inför det faktum, att uti Judarnes religion icke ingår något fiendligt|139| emot den i vårt lands lagar uttalade moral och att således intet giltigt hinder förefinnes för att tillerkänna Judarne fullständig finsk medborgarerätt i öfverensstämmelse med öfriga i detta hänseende gällande lagstadganden.

[Borgareståndets session 19.3.1872]tillagt av utgivaren

|367|

Till behandling upptogs Allmänna Besvärsutskottets till i dag bordlagda betänkande angående det till Borgareståndet af Herr Mechelin inlemnade och sedan till utskottet remitterade petitionsförslag om upphäfvandet af de stadganden, som ställa Judarne utom den för landets innevånare gällande lag.

Sedan diskussionen i ämnet förklarats öppnad, anmälte|368| och yttrade sig nedannämnde Ståndets medlemmar på sätt som följer:

Herr Mechelin: Då Allmänna Besvärsutskottet i sitt betänkande synes hafva till fullo godkänt de motiver, på grund af hvilka i petitionsmemorialet föreslås, att Ständerne ville hos Hans Kejserliga Majestät i underdånighet anhålla om ett lagförslag i syfte att upphäfva de stadganden, som ställa Judarne utanför den i landet gällande lag, så synes det mig, att Besvärsutskottet hade haft skäl att formulera sitt tillstyrkande af den föreslagna underdåniga petitionen något annorlunda än nu har skett. Ty då utskottet yttrar sig ”förorda en underdånig petition till Hans Kejserliga Majestät, att en ny tidsenlig författning, som bestämmer under hvilka vilkor Judar få i landet bo och vistas, måtte Ständerne till nästa landtdag föreläggas”, så lemnar detta rum för den tydning, att frågan skulle gälla ett särskildt exceptionelt reglemente för Judarne, tidsenligare och mindre barbariskt visserligen, än förflutna seklers lagstiftning, men likväl ett exceptionelt reglemente och icke, såsom motiveringen synes åsyfta, upphäfvandet af de stadganden, som ställa Judarne utom den för landets innevånare gällande lag”; till följe hvaraf jag anser, att Herr Edelsköld haft skäl att såsom uti hans till betänkandet fogade reservation skett, påpeka, hurusom den slutledning, hvilken utskottet uppställt, icke fullt eller sjelffallet utgår från premissen. Jag bör emellertid bekänna att jag skulle hysa betänkligheter vid att formulera petitionen så, som Herr Edelsköld gjort, nemligen: ”att finska undersåter af judiska religionen skulle tillerkännas samma medborgerliga rättigheter, som tillkomma öfriga finska medborgare, utan att derigenom likväl någon ändring uti hvad gällande landtdagsordning och kyrkolag stadga finge ega rum”. Uti nu gällande landtdagsordning stadgas i 14 § att äfven icke kristne trosbekännare, som äro finske medborgare, ega valrätt; och således skulle, genom inrymmandet af fullständig finsk medborgarerätt åt Judarne, dessa äfven erhålla valrätt. Mig synes dock att skäl finnas för att till en början icke utsträcka Judarnes rättig|369|heter ända till de högsta politiska, utan hålla sig till de allmänt medborgerliga rättigheterna. Orsaken härtill är icke någon religiös intolerans, utan den, att jag tror det erfarenheten visat, att Judarne, äfven der de åtnjuta allmänt medborgerliga rättigheter, detta oaktadt endast mycket långsamt uppgå uti den nation, som sålunda emottagit dem. De utgöra icke blott en religiös sekt, utan bilda äfven en skild nationalitet, och känslan af denna nationalitet sitter hos dem så djupt, att endast efter långvarig gemenskap med ett samhälle, uti hvilket de trifvas väl och af hvilket deras rättigheter för öfrigt erkännas, denna skarpa skilnad i det judiska elementet försvinner. Det finnes ännu icke många stater uti Europa, der detta skett, så att man kunde tala t. ex. om en judisk Tysk eller Svensk, utan man talar om en tysk Jude, en svensk eller en holländsk. Jude o. s. v. Judens ursprungliga nationalitetstyp vill bibehålla sig till skada för möjligheten att fullt uppgå uti den nation, hvilken han borde tillhöra, då han får åtnjuta dess medborgerliga rättigheter. Det är på sådana grunder som det synes mig att lagstiftningen, hvilken i allmänhet icke bör röra sig uti radikala öfvergångar, icke öfvergå från den ena motsatsen till den andra, skulle förfara riktigt genom att icke taga steget fullt ut till inrymmande åt representanterne af den judiska sekten, nationen eller racen, af full politisk medborgarerätt. Deremot kan man icke ens vänta, att de bildade och intelligenta Judarne, hvilka äro af så framstående egenskaper och så stor nytta uti flere Europas länder, skulle härstädes bosätta sig och visa äfven oss, att den judiska stammens egenskaper äro af annat slag än hvad vi här i landet fått kännedom om att detta skulle inträffa blott man åstadkomme ett humant reglemente för Judarnes bosättning och vistelse uti Finland. Sedan en lag, som inrymde Judarne allmänt medborgerliga rättigheter, de högre politiska icke inbegripna, nemligen valrätten valbarheten, som är bestämd genom landtdagsordningen, kan icke nu ändras rättigheten att bekläda vigtigare funktioner inom administrationen och embetsverken o. s. v., sedan en slik allmän|370| medborgarerätt blifvit dem förunnad, och följden deraf visat sig sådan, att den bildade klassen bland Judarne skulle i landet bo och trifvas, antaga vår nationalitet och anse sig såsom medlemmar af detta samhälle och icke såsom medlemmar af en fremmande stam, som blott för fördelarnes skull valt detta land till sin boningsplats, då kunde tiden vara inne för den lagstiftande makten att taga i öfvervägande, huruvida ej en fullkomlig likställighet med landets öfriga innevånare borde Judarne beviljas. I korthet var mitt motiv för att petitionen skulle åsyfta ett lagförslag, som inrymde åt Judarne allmänt medborgerliga, men icke politiska rättigheter, det, att jag icke kan anse dem såsom blott en religiös sekt, utan också såsom representanter för en skild nationalitet, hvilken hos dem sitter djupt inrotad och endast efterhand så uppgår uti det lands seder och vanor, till hvilket de hafva inflyttat, att de i alla afseenden kunna likställas med landets innebyggare. Sverige, hvars lagstiftningsåtgärder i ämnet jag icke tror mig i detalj behöfva anföra, har redan kommit så långt, att Judarne derstädes icke mera behöfva kallas svenska Judar, utan kunna benämnas judiska Svenskar; de äro Svenskar i allt, utom i religionen, och jag tror att de samhällen i Sverige, der Judarne produktivt verka och med intelligens arbeta uti alla brancher af affärsverksamheten, icke hafva något skäl att beklaga, att humanare lagar blifvit stiftade för en så länge förtrampad stam.

Herr Frey: Mig tyckes Allmänna Besvärsutskottets betänkande vara särdeles väl motiveradt. Bland motiverna ingår äfven den strof, att åtskilliga af de skäl, som talat för en så sträng och mot humanitetens fordringar stridande författning, ännu för närvarande hos oss kunna åberopas, och billigt afseende derföre äfven böra fästas vid vårt folks bildningsgrad samt ringa utvecklade handel och industri”. Jag skulle till följe häraf anse det betänkande, som utskottet afgifvit, vara alldeles tidsenligt, ty att nu taga ett så långt steg, som den föregående ärade talaren föreslagit, möter ganska många betänkligheter; man må endast besinna, att en sådan författning, som han åsyftat, icke blott skulle afse de|371| intelligenta Judarne, utan äfven komme att gälla för den lägsta klassen eller den klass af Judar, som står på den lägsta bildningsgrad, för hvilkens inflyttande i landet vi hafva skäl att hysa ganska stora farhågor. På grund häraf skulle jag tillstyrka antagandet af utskottets betänkande.

Herr Höckert: Såsom ledamot uti Allmänna Besvärsutskottet, anser jag mig böra för Ståndet redogöra för de hufvudsakliga skäl, som motiverat utskottets betänkande i denna fråga. Allmänna Besvärsutskottet ansåg det vara maktpåliggande, att genom en lag, som nu saknas, reglera vilkoren för Judarnes bosättning och vistelse här. Utskottet ansåg sig nemligen icke kunna taga steget fullt ut, eller, såsom petitionären föreslagit, likställa Judarne med landets egna innevånare, äfven af det skäl, att utskottet i denna händelse hade beredt Judarne större rättigheter än andre utländningar, som bosätta sig uti landet, till en början åtnjuta. På administrativ väg har nemligen tillkommit ett stadgande, att utländning skall vistas i landet i 3 års tid, innan han kan blifva antagen till finsk undersåte. Hvad den svenska lagstiftningen, som Herr Mechelin åberopat, beträffar, så innehåller Kongliga förordningen af 1869, att Judar, som äro svenske undersåter, få bosätta sig öfverallt uti riket, men att medlemmar af judiska nationen, hvilka ännu icke vunnit svensk medborgarerätt, utan äro utländningar, icke få nedsätta sig annorstädes än i Stockholm och Norrköping, kanske också uti Götheborg. På dessa skäl och då man dessutom har en icke alltför tillfredsställande erfarenhet af de Judars verksamhet, hvilka för närvarande finnas i landet på grund af hvarjehanda militära reglementen, ansåg Allmänna Besvärsutskottet sig för närvarande, för att icke heller på något sätt binda kommande Ständer genom uttalande af bestämdare formulerade åsigter, icke kunna gå längre än till det, som uti betänkandet föreslås, eller att Regeringen skulle vid nästkommande landtdag förelägga Ständerne förslag till en tidsenlig författning, som skulle bestämma under hvilka vilkor Judar få i landet bo och vistas.

Herr Mechelin: Jag ber att i anledning af Herr Freys|372| yttrande få uttala den åsigt, att det befarade inströmmandet af Judar utaf den mindre aktningsvärda eller åtminstone mindre intelligenta, mindre bildade klassen, om hvilken vi uti Finland ega närmare kännedom, just snarare eger rum, om de bildade, de mera framstående representanterne af samma stam icke finna skäl att uti landet bosätta sig, samt att de individer af Judarne, hvilka Herr Frey åsyftat, utan tvifvel qvarstanna på en isolerad samt i sedligt och intellektuelt afseende mindre tillfredsställande ståndpunkt, derest de allt fortfarande skola känna sig såsom parias i samhället. Jag vill dock icke tro, att Herr Freys mening varit den, att det reglemente, som i afseende å Judarnes bosättning i landet komme att utfärdas, skulle bibebålla stadganden, hvilka ställa Judarne utom lagen eller förunna dem så inskränkta rättigheter, att känslan af förakt och betryck skulle fortfarande hos dem nära en dold hämdkänsla mot samhället, på sätt andra länders erfarenhet intygar. Men jag tror dock att, om en emancipation af judiska stammen här uti landet åsyftas, Ständerne borde hafva skäl att tydligare och mera bestämdt uttala, i hvilken riktning de önska en ny lag i detta ämne, än hvad utskottet gjort. Jag finner mig vidare icke af Herr Höckerts framställning öfvertygad om, att icke utskottets formulering kan gifva anledning till ett ganska restriktivt reglemente, ty ordet ”tidsenlig” kan möjligtvis tolkas såsom åsyftande den klass af Judar, som för tiden i landet vistas, och hvilka rättigheter, med afseende å deras karakter och egenskaper, borde åt judiska stammen inrymmas. Hvad åter beträffar Herr Höckerts anmärkning, att äfven medlemmar af andra nationer icke utan vidare erhålla finsk medborgarerätt, så har jag tänkt mig det såsom sjelffallet, att en lag, som bestämmer rättigheter för Judarne i afseende å bosättning i landet, icke skulle gå längre i välvilja mot dem än mot andra folks hit inflyttande representanter, och att således en skilnad skulle göras, under hvilka vilkor en bosättning i landet får ega rum och under hvilka vilkor de kunna få blifva finska undersåter. Slutligen vågar jag uttala den förhoppning att, om också Ståndet och Medstån|373|den skulle stanna vid ett godkännande af utskottets i sjelfva anhållan om lagförslag i ämnet begagnade verba formalia, motiveringen och framställningen i öfrigt af petitionen måtte utgöra en ledning för bedömmandet af de åsigter, som Ständerne omfattat, och hvilka, såsom jag hoppas, skola, i öfverensstämmelse med dem, Allmänna Besvärsutskottet synes hysa, gå ut på att ett restriktivt reglemente för Judarne icke mer må kunna komma i fråga och således ett lagförslag i detta syfte ej heller blifva Ständerne förelagdt. Jag vill endast tillägga, att om, såsom jag förmodar, Ståndet hyser denna humanare uppfattning, det synes mig riktigare att detta uttryckligen skulle uti petitionen framhållas.

Herr Molander: På de af Herr Edelsköld i sin reservation anförda motiver skulle jag be att få förena mig i allo med honom. Jag anser att om man ej här tager steget fullt ut, så verkar det snarare till skada än gagn, emedan de Judar, som kunde till landet inflytta, då alltid komme att finna sig tillbakasatta. Och der Judarne anses som en pariasklass, der de äro förtryckta, och ej fått några medborgarerättigheter, der hafva de artat sig derefter; men der de fått fulla rättigheter hafva de visat sig som de intelligentaste personer. - På den grund skulle jag förena mig i Herr Edelskölds reservation.

Herr Tengström: Såsom en inledning skulle jag vilja anmärka, att jag finner såväl petitionsförslaget, som utskottets betänkande ofullständiga deri, att någon anledning till väckande af denna petition i närvarande tidsmoment ej är uppgifven; den faller såsom från skyarna; man vet ej af hvad den förorsakas. Någon fråga derom har ej varit väckt inom publiciteten; pressen har ej yttrat sig deri. Någon mening, någon allmän opinion har ej genom meddelanden och meningsutbyten kunnat bilda sig i saken, hvarföre jag, ehuru med fullt erkännande af petitionens humana syfte, anser den hafva varit så mycket mera umbärlig, som de uti landet vistande Judarnes förhållande förut är regleradt. Dessa äro nemligen hufvudsakligen ryska soldater, i tjenst eller permitterade, deras hustrur, barn och enkor, hvilkas rättigheter|374| till idkande af handel och näringar är bestämd genom allmänna stadganden angående ryska militärens rättigheter uti det afseendet. När saken är i ett i allmänna tänkesättet så oförberedt skick, är följden den, att denna petition inför allmänna meningen ej framstår synnerligen annorlunda, än såsom ett inbjudningsprogram till de här vistande Judarnes, de ryska soldaternas anförvandter och stamförvandter i vestra Ryssland, Polen, Wolhynien, Litthauen och Liffland, der Judarne äro mycket talrika. Tvärtemot hvad förhållandet är med de Judar, som vistas i Sverige och vestra Europa, äro de förra ett illa kändt slägte, som genom en under antydda förhållanden tillkommen författning lätt kunde lockas att hit inflytta. Och blefve detta fallet, så skulle de med sitt schackrande, procentande, krögeri, tjufgömmeri och bordellhållande, som Judarne på de förstnämnda trakterne äro kända för, blifva en tredje landsplåga till de, som vi förut hafva i Zigenare och Arkangeliter. Om dessa tre gäller ej satsen att tre ting äro goda, utan skulle de blifva tre onda ting. Det vore deremot önskligt, att några af de intelligenta, upplysta och ofta rätt fosterländskt sinnade Judarne i vestra Europa skulle till följe af en sådan inbjudning inflytta och bosätta sig här; men detta är ej att förmoda; Finland är för dem ett alltför ringa verksamhetsfält. Med ett ord: jag har funnit betänkligheter vid att väcka en petition, som i allmänna tänkesättet är så oförberedd som denna; men då detta nu emellertid skett, så kan jag ej annat än yttra mig i hufvudsaken, ehuru som sagdt jag anser frågan vara för tidigt väckt. Dervid måste jag obetingadt godkänna principen i petitionen, såsom innefattande ett erkännande af religionsfriheten och afseende att upphäfva förtryck och förföljelse för religionens skull. Och då Ståndet, efter hvad jag tager för gifvet, icke torde vilja uppskjuta frågan till ett annat tillfälle, genom att låta petitionsförslaget för närvarande förfalla, utan antagligen nu besluter sig för en petition i ämnet, så anser jag mig böra förena mig i utskottets betänkande med ett litet tillägg. Utskottet yttrar sig ungefärligen sålunda: ”På grund af ofvananförda moti|375|ver och då det för sjelfva lagens anseendes skull är af största vigt att antiqverade och ej mera efterföljda författningar upphäfvas, föreslås en underdånig petition till Hans Kejserliga Majestät, att en ny tidsenlig författning etc. Ordet ”tidsenlig” kunde utgå. Deremot skulle fortsättningen blifva: ”som i enlighet med religionsfrihetens grundsats, men utan att förnärma grundlagarne och gällande kyrklig lagstiftning, skulle bestämma” o. s. v. enligt utskottets förslag. Detta skulle då blifva mitt utlåtande i hufvudsaken. Uti en af gifven reservation står det ”landtdagsordningen” och ”kyrkolagen”, men grundlagarne för öfrigt, t. ex. Presteståndets privilegier, innehålla också stadganden, som röra fremmande religionsförvandter. Derföre skulle jag vilja säga: ”utan att förnärma grundlagarne och gällande kyrklig lagstiftning”, icke blott kyrkolagen.

Herr Öhrnberg: Äfven jag har för afsigt att tillstyrka antagandet af utskottets betänkande i saken. Det förekommer mig som vore den ifrågavarande lagstiftningsåtgärden verkligen af behofvet påkallad. På sätt petitionären och sedermera utskottet framhållit, gäller hos oss det s. k. Judereglementet af den 27 Maj 1782. Någon författning, som skulle uttryckligen ändra eller upphäfva sagde reglemente, känner jag för min del icke, och enligt min tanke kunna således Judarne lagligen hindras att i landet bo och vistas. Vi hafva visserligen förordningen af den 30 Juni 1869, som tillåter ryska arméns underbefäl och soldater att drifva vissa slag af näringar här i landet; men der nämnes ej något särskildt om dem af sagde underbefäl och soldater, som bekänna mosaiska trosläran. Man kunde således ifrågasätta, om Hans Kejserliga Majestät, då Han genom nästnämnde förordning stadgade huru underbefäl och soldater vid de ryska trupperna kunna här i landet vistas och drifva näring, verkligen hade för afsigt att tillvägabringa någon förändring uti det nämnda reglementet af 1782. Troligt är det visserligen, att uti 1869 års förordning skulle inläggas en sådan betydelse, om fråga derom väcktes. Men jag anser vår positiva rätt icke kunna annat än vinna derpå att frågan blir|376| genom samverkan af begge Statsmakterna behörigen löst och att allt tvisvel om den ena författningens företräde framför den andra sålunda häfves. Den omständigheten att Judar, i afseende å hvilkas lefnadsförhållanden man anser sig befogad att hysa rättmätiga tvifvelsmål, nu kunna i skydd af 1869 års förordning vistas här i landet, utgör också, synes åtminstone mig, ett skäl att genom en lagstiftningsåtgärd medgifva äfven de klasser af det judiska folket, af hvilka man icke har att vänta sig blott olägenheter, rättighet att här i landet bo och vistas. Gerna hade jag sett att utskottet något längre hade sträckt sitt förslag, eller att den önskade författningen skulle afsett att bestämma, icke blott under hvilka vilkor Judar finge här i landet bo och vistas, utan äfven huru och på hvad sätt de kunna förvärfva finsk medborgarrätt. Men då utskottet, sammansatt af medlemmar från de skilda Stånden, nästan enhälligt stadnat vid den inskränkning förslaget innehåller och då man icke har sig bekant åsigterna i ämnet hos Regeringen, så skulle jag för min del nöjas med att förorda ett önskningsmål, sådant utskottet föreslagit det. Det bör väl icke kunna blifva ett hinder för Regeringen, om den önskar utsträcka lagstiftningens mellankomst ännu längre, att framlägga ett förslag i sådant syfte för nästa landtdag; men att i strid mot utskottets förslag begära en Nådig proposition i vidsträcktare syfte, dertill skulle jag ej vilja medverka, emedan Regeringen möjligen då lemnade önskningsmålet utan allt afseende. Slutligen ber jag att få anmärka om en visserligen ringa omständighet, men som dock kan förtjena att framhållas: såväl petitionären som också utskottet i sitt betänkande, tala om en Nådig kungörelse af den 30 Juni 1869; men denna författning benämner sig ej sjelf kungörelse, utan förordning, och i händelse i den blifvande underdåniga petitionen sagde författning komme att omnämnas, så är det väl allt skäl att den också der bibehålles vid namnet förordning, som den har enligt vår författningssamling.

Då ingen talare vidare hade begärt ordet, förklarades|376| diskussionen afslutad, och framställdes af Herr Talmannen följande

Proposition: Vill Ståndet godkänna utskottets betänkande? eller antaga någon af de under diskussionen föreslagna förändringarne deri? De, som önska det förra, svara ja; de som vilja det senare, nej.

Då propositionen besvarades med blandadt ja och nej, anställdes, på yrkande af Herr Mechelin, votering, som utföll med 25 ja emot 8 nej; och antecknades i följd häraf som Ståndets beslut att utskottets betänkande blifvit antaget, hvarom Medstånden och Allmänna Besvärsutskottet skulle genom protokollsutdrag underrättas.

[Borgareståndets session 11.4.1872]tillagt av utgivaren

|598|

Härefter föredrog Herr Talmannen en från Ständernes Allmänna Besvärsutskott ankommen skrifvelse af den 10 April, hvari Borgareståndet underrättas att såväl den af Herr Mechelin inom Ståndet väckta petition om upphäfvande af de stadganden, som ställa Judarne utom den för landets innevånare gällande lag, som äfven utskottets deröfver afgifna betänkande blifvit af samtlige de öfrige Stånden förkastade samt frågan följaktligen såsom Ständernes gemensamma angelägenhet förfallit.

Herr Nylander begärde härvid ordet och hemställde huruvida ej Ståndet ville såsom sin upptaga petitionen och|599| i sådant afseende remittera densamma till sitt Enskilda Besvärsutskott.

Ärendet blef, på begäran af Herrar Öhrnberg och Mechelin, bordlagdt till första sammanträde i nästa vecka.

[Borgareståndets session 20.4.1872]tillagt av utgivaren

|764|

I anseende till den redan långt framskridna tiden, bordlades ytterligare till följande plenum 1) Allmänna Besvärsutskottets skrifvelse, angående Medståndens beslut i anledning af det inom Borgareståndet väckta petitionsförslaget om judarnes rättigheter och 2) Ståndets Enskilda Besvärsutskotts betänkande i anledning af väckt petition om boupptecknings i stad förrättande af dertill genom sterbhusdelegarene utsedde gode män, m. m.

[Borgareståndets session 22.4.1872]tillagt av utgivaren

|789|

Föredrogs Ständernes Allmänna Besvärsutskotts till i dag bordlagda anmälan derom, att det inom Borgareståndet väckta petitionsförslag om förändring i gällande lagstiftning angående judarne, icke blifvit af de öfrige Stånden antaget.

I frågan uppstod följande diskussion:

Herr Mechelin: På sätt Allmänna Besvärsutskottet uti sin skrifvelse framhållit, har förslaget till petition rörande förändring af lagstiftningen angående judarne, fallit såsom en Ständernes petition; men innan Borgareståndet remitterade ifrågavarande petition till Allmänna Besvärsutskottet, för att dymedelst bereda Medstånden tillfälle att ansluta sig till densamma, hade Borgareståndet redan upptagit petitionen såsom sin. Ärendet befinner sig sålunda uti det skick, att denna petition icke blifvit en Ständernes gemensamma petition, hvaremot den, till följd af Borgareståndets förut fattade beslut, borde såsom Borgareståndets enskilda petition till Hans Kejserliga Majestät inlemnas. Den åtgärd Allmänna Besvärsutskottets skrifvelse nu kan påkalla synes mig derföre icke blifva någon annan än den, att ärendet för petitionens utarbetande remitteras till Ståndets Enskilda Besvärsutskott.

Herr Nylander förenade sig med Herr Mechelin.

Herr Gummerus: Ehuru jag icke kan underlåta att förklara min ledsnad öfver att Borgareståndets ifrågavarande petition icke vunnit de öfriga Ståndens tillmötesgående, anser jag dock, i motsats till Herr Mechelin, frågan numera icke lämpligen kunna föranleda till någon åtgärd ens hos Borgareståndet. Då Ståndet genom petitionens remitterande till Allmänna Besvärsutskottet torde, på samma gång ärendets beredning afsågs, hafva velat uttala den tanke, att frågan vore af den allmänna beskaffenhet, att den borde blifva föremål icke allenast för ett Stånds, utan för Samtliga Ståndens behandling, och då sjelffallet är att en Nådig proposition i det antydda syftet skulle komma att behandlas af Ständerne, icke af ett Stånd, så synes mig för närvarande icke fullt lämpligt och grannlaga, att Borgareståndet skulle vidare förfäkta sin enskilta åsigt i saken; och vågar jay derföre för min del hemställa, om icke petitionsförslaget kunde förfalla.

Herr Boström: För min del kan jag icke förena mig om Herr Mechelins åsigt, att Borgareståndet redan vid remissen till utskottet skulle upptagit petitionen såsom sin egen. Tvärtom har inom Ståndet den åsigt uttalats och vunnit godkännande att hvarje petition kunde anses vara af den vigt att den borde till handläggning af utskott remitteras, förr än densamma blefve föremål för Ståndets öfverläggning och beslut. Af sådan anledning anser jag mig vara oförhindrad att nu ingå i pröfning af förevarande ärende, dervid jag tror mig böra biträda Herr Mechelins mening, att petitionen, oaktadt den icke vunnit Medståndens bifall, bör af Borgareståndet fullföljas.

Herr Molander: Jemte det jag, i likhet med Herr Boström, anser Borgareståndet icke vara af sitt förra beslut i saken hindradt att nu åter upptaga och afgöra frågan, vill jag dock, på de vigtiga skäl, som förut för petitionen anförts och hvilka jag icke anser mig behöfva upprepa, förena mig med Herr Mechelin och yrka, att Borgareståndet måtte besluta sig till att såsom sin enskilda framställa omförmälda petition.

Herr Öhrnberg: Icke heller jag kan dela den åsigt, att Borgareståndet skulle, genom det beslut, hvarmedelst petitionsförslaget öfverlemnades till Allmänna Besvärsutskottets beredning, uttalat ett bestämdt godkännande af petitionsförslaget eller beslutat sig för att ingå till Hans Majestät med ett önskningsmål häri, äfven om Ståndet derom blefve ensamt. Jag fattade den åtgärden endast såsom ett erkännande af frågans vigt och betydelse och såsom ett beslut att i följd deraf underkasta ärendet den mångsidigare granskning, som åsyftas och betingas genom dess behandling i ett Ständernes gemensamma utskott. Denna min åsigt torde också vinna stöd i Borgareståndets beslut i anledning af Allmänna Besvärsutskottets betänkande i frågan. Borgareståndets beslut i anledning af detta betänkande för dess del, att en underdånig petition skulle af samtlige Stånden in|792|lemnas till Hans Majestät derom, såsom det i betänkandet heter, ”att en ny tidsenlig författning, som bestämmer under hvilka vilkor judar få i landet bo och vistas, måtte Ständerne till nästa landtdag föreläggas”. Nu hafva de öfriga Stånden förklarat, att de icke vilja förena sig om en sådan petition. Jag vidhåller den åsigt, som jag redan under den tidigare diskussionen varit i tillfälle uttala, att en sådan lagstiftningsåtgärd vore af behofvet påkallad; men då denna lagstiftningsåtgärd skulle bero icke af Hans Majestät ensam, utan på en samverkan af Hans Majestät och landets Ständer, så delar jag deras betänkligheter, som anse det olämpligt att, med kännedom derom, att de öfriga Stånden afböjt ett sådant önskningsmål, dock hos Hans Majestät begära lagförslag i ämnet till nästa landtdag. Det ligger visserligen icke utom möjlighetens område, att åsigterna i frågan på den tid af flere år, som skiljer denna landtdag från den nästkommande, kunde undergå väsendtliga förändringar, men om så verkligen blefve förhållandet och Hans Majestät för sin del ansåge en sådan lagstiftning som petitionen afser, vara af nöden, så tror jag, att Hans Majestät äfven utan någon särskild petition från Borgareståndet, vidtager den på Honom ankommande åtgärd dertill. Om saken skulle angå ett sådant ärende, hvars lösning ankomme på Hans Majestät ensam, då skulle jag anse ett Stånd, som är öfvertygadt om nödvändigheten af åtgärden, vara af de öfriga Ståndens motsatta åsigter oförhindradt att derom framställa ett underdånigt önskningsmål. Men då frågan icke på sådant sätt kan lösas, utan förutsätter en samverkan af Regering och Ständer, kan jag icke biträda den åsigt, att Borgareståndet nu, utan afseende å de öfrige Ståndens mening, borde hos Hans Majestät framställa ett sådant önskningsmål. Jag hemställer derföre, om icke all vidare åtgärd af Borgareståndet i detta ärende kunde uteblifva.

Herr Mechelin: Med anledning af senaste talares yttrande ber jag få framhålla, hurusom det dock måtte ligga en skilnad emellan å ena sidan ett Stånds beslut att antaga en petition såsom sin och med densammas remitterande till|793| Allmänt Utskott, inbjuda de öfriga Stånden att sig i petitionen förena, samt å andra sidan dess remitterande till Allmänt Utskott blott på grud af frågans vigt. Om jag icke missminner mig - jag har nemligen icke varit i tillfälle att rådfråga protokollet för den dag då remiss af ärendet beslöts, så var denna fråga en bland dem, rörande hvilka Borgareståndet tillfrågades: ”antager Ståndet denna petition såsom sin?” och derpå svarades ”ja”, hvarefter remiss till Allmänna Besvärsutskottet beslöts.

I anledning häraf uppläste Ståndets Sekreterare, på Herr Talmannens anmodan, Ståndets vid sammanträdet den 20 sistlidne Februari förda protokoll i ärendet, hvaraf inhemtades, att Ståndets då fattade beslut i frågan har följande lydelse: ”På framställd proposition beslöt Ståndet att remittera frågan till Allmänna Besvärsutskottet och genom protokollsutdrag inbjuda Medstånden att gemensamt med Ståndet i densamma deltaga”.

Härefter fortsatte Herr Mechelin sitt anförande på sätt som följer:

De uttryck, som i protokollet begagnats, synas mig icke kunna tolkas annorlunda än att Borgareståndet, såsom jag nämnde, redan antagit petitionen, ty då man inbjuder de öfriga Stånden att deltaga i en petition, så har man naturligtvis sjelf redan beslutit sig för densamma. Åtskilliga petitionsförslag hafva blifvit remitterade till Allmänt Utskott, utan att Ståndet beslutit till inbjudning, och dessa petitioner hafva sålunda lemnats beroende på Allmänna Utskottets framställning i saken; men sådant är ej fallet här, utan är skilnaden ganska väsendtlig. Borgareståndet har, som sagdt, enligt min uppfattning, antagit petitionen såsom sin. Dermed vill jag dock icke uttala den åsigt, att Borgareståndet vore hindradt att frångå detta sitt beslut; men jag hemställer till Ståndets bepröfvande, huruvida det icke kunde blifva ett ledsamt prejudikat, att sålunda upprifva ett engång fattadt beslut.

Beträffande Herr Öhrnbergs yttrande att en petition, som icke åsyftar ett lagförslag, utan en åtgärd, som af Hans|794| Majestät, utan Ständernes hörande, kan vidtagas, snarare kunde af ett Stånd framställas, äfven om de öfriga Ståndens beslut utfallit skiljaktiga, så måste jag be att få uttala en motsatt åsigt. Just i nämnde fall anser jag nemligen grannlagenheten fordra att icke framställa petitionen, enär det gäller en åtgärd, som icke vidare kan komma under Ständernes pröfning: men tvertom när det gäller ett lagförslag, som måste underställas Ständernes granskning, då har man icke sökt att emot Ständernes åsigt vinna sin önskan, när man petitionerat om lagförslaget. I denna del kan jag sålunda icke instämma uti Herr Öhrnbergs yttrande och vidhåller för öfrigt min tidigare åsigt om hvilket förfaringssätt vore att följa i denna fråga.

Herr Kiseleff: Jag ber endast att få förena mig med Herr Gummerus uti den af honom uttalade åsigt.

Herr Nylander: Då man vid denna petitions behandling inom Stånden hufvudsakligen mot densamma anfört ekonomiska och merkantila skäl, så anser jag just derföre frågan företrädesvis egnad att hos Borgareståndet framkalla de sympatier, som städse visat sig vara gällande inom Ståndet. Det är företrädesvis från sådan synpunkt jag vädjar till Ståndet, då jag förordar upptagandet af denna petition, sådan den ursprungligen väckts. Det är frångåendet af ett Ståndets intresse, som synes mig vara det företrädesvis talande skälet för en petition i ämnet specielt af Borgareståndet, och denna åsigt tror jag icke skall sakna understöd af de Ståndets medlemmar, som närmare reflektera till den ståndpunkt frågan redan inom Ståndet innehar. Jag vädjar, säger jag, till Ståndet i det afseende, jag redan förut haft äran yttra, nemligen om remiss af ärendet till Ståndets Enskilda Besvärsutskott, der frågan kunde ytterligare behandlas i afseende å formulerande af förslag till petition deri.

Herr Tengström: Det har aldrig uti Borgareståndet varit sed och ej heller uti nu ifrågavarande fall enligt min uppfattning inträffat, att en petition blifvit af Ståndet på förhand antagen såsom dess egen och sedermera i afseende å|795| utredning remitterad till utskott, ehuru det händt med de fleste att Ståndet, före remissen till utskott, upptagit dem till pröfning och handläggning. Deremot anser jag för min del, att den beslutna remissen till Allmänna Besvärsutskottet af förevarande petition innehar, på ena sidan en önskan att vinna det större stöd och den bättre utsigt, till framgång; som en petition kunde hafva genom att förordas af landets alla fyra Stånd, i jemförelse med hvad som vore fallet om Borgareståndet skulle ensamt framställa den, men också, på andra sidan, ett deremot svarande beslut eller en föresats att underkasta sig Ståndens pluralitet, sådan den i allmänhet beräknas, och hvilken nu har utfallit mot hvad Borgareståndet trodde sig kunna hoppas och säkert enhälligt önskat. Jag anser derföre, då frågan utfallit sålunda, det vara en skyldighet mot de öfriga Stånden att finna sig vid denna utgång; ty att sätta sig upp mot flertalet af Stånden vore att förneka den åsigt, eller det syfte, uti hvilket, såsom redan nämndes, remissen till Allmänna Besvärsutskottet skett, ett förnekande af hvad man engång beslutit. Men äfven i sjelfva sakens eget intresse anser jag att detta vore mera till skada än gagn för den sak, hvars framgång vi alla önska, nemligen en bättre och tidsenligare lagstiftning till förmån för judarne. Huru skulle man kunna hoppas framgång af en petition, som, om också icke direkt, dock medelbarligen innehölle en påminnelse derom, att tre Stånd förkastat en sådan önskan, ehuru Borgareståndet, som trodde sig förstå saken bättre, eller hyste en ädlare åsigt än de öfriga Stånden, ändock önskade, att Hans Majestät ville, med förbiseende af hvad mer än trefjerdedelar af landets folk genom sina representanter uttalat sig för, hafva afseende på hvad Borgareståndet, som representerar jag vet icke huru stor bråkdel af befolkningen, ensamt framställt.

Sedan frågan numera tagits om hand af publiciteten och blifvit föremål för diskussion, kan man, i lugn och fred förbidande ett nytt tillfälle att framlägga ärendet, hoppas på en bättre framgång för detsamma. Orsaken till sakens ringa framgång nu ligger nemligen, såsom jag vid ett föregående|796| tillfälle antydt, deri att den kom så oförmodadt; på samma sätt har också besannat sig hvad jag då förutspådde om de förhållanden, som komme att anföras emot petitionen, nemligen de Ost-Europeiska judarnes låga ståndpunkt i bildning och moralitet. Mitt förslag vore, jemte det jag förenar mig i hvad Herr Öhrnberg yttrat, att frågan för närvarande skulle lemnas beroende.

Herr Wallgren: Den nyligen utkomna och vid denna landtdag första gången tillämpade landtdagsordningen tyckes mig icke vara fullt tydlig och tillämplig då det gäller petitionsrätten. Det Stånd, i hvilket en petition väckts, har i enlighet dermed rätt att remittera den till Allmänt Utskott, men kan också dermed vända sig till sitt Enskilda Besvärsutskott. Skall man nu fatta saken så att, om en petition blifvit afstyrkt i Allmänt Utskott, den icke får upptagas af Enskildt Besvärsutskott eller dit hänvisas? Jag tror, att uti landtdagsordningen ingenting finnes, som hindrar en petition, hvilken af Allmänt Utskott handlagts och af Ståndens pluralitet förkastats, att upptagas såsom de eller det Stånds petition, från hvilket den utgått. Det vore enligt min åsigt af mycken vigt, att en princip häri blefve fastställd, emedan den praxis, vi här inslå, har sin ganska stora betydelse, då den kan stå såsom ett prejudikat för framtida förfarande. Vi kunna tänka oss t. ex. att vid den slutliga behandlingen af en petition, som till Allmänt Utskott hänvisats, två Stånd stanna mot två. Skola vi då tillämpa samma grundsats, som då det gäller en proposition, eller att frågan genom två Stånds afslag oåterkalleligen fallit? För min del måste jag anse en petitionsfråga såsom en skild sak. Om det gällde motionsrätt, hvilken vi endast hafva såsom ett framtida önskningsmål, så vore det alldeles klart, att hvad t. ex. tre Stånd förkastat mot ett icke kan blifva föremål för en framställning till Hans Kejserliga Majestät. Gäller det åter en petition, hvilken, såsom i detta fall, också af tre Stånd afslagits, men som kanske dock inom dessa tre Stånd har varma förespråkare, så anser jag deremot det fjerde Ståndet, eller i detta fall Borgareståndet, hvilket redan förut, sedan|797| frågan återkommit från utskottet, uttalat sig för petitionen, vara berättigadt att upptaga den såsom sin och hänvisa den till sitt Enskilda Besvärsutskott för formulering.

Herr Borgström förenade sig med Herr Wallgren och yrkade på ärendets remiss till Enskilda Besvärsutskottet.

Sedan diskussionen förklarats afslutad, framställde Herr Talmannen följande

Proposition: Vill Ståndet förena sig om det af Herr Mechelin framställda förslag, att ärendet skall remitteras till Ståndets Enskilda Besvärsutskott? eller anser Ståndet ärendet böra förfalla? De, som önska det förra svara ja, de, som vilja det senare nej.

Då propositionen besvarades med blandadt ja och nej, skreds till votering, hvilken utföll med 15 ja mot 20 nej, i följd hvaraf petitionsförslaget förklarades hafva förfallit, hvarom de respektive Medstånden äfvensom Allmänna Besvärsutskottet skulle genom protokollsutdrag underrättas.

Finsk text

Kansalaisoikeudet juutalaisilletillagt av utgivaren

[Porvarissäädyn istunto 20.2.1872]tillagt av utgivaren

Puheenvuoron pyydettyään herra Mechelin luki seuraavan pyyntöesityksen ehdotuksen.

”Arvoisalle Porvarissäädylle.

Pyydän täten nöyrimmin, että saan kiinnittää Porvarissäädyn huomion asiaintilaan, joka on muissa sivistysmaissa lakannut olemasta, mutta joka meillä lain mukaan on edelleen olemassa eräänlaisena perintönä edellisten vuosisatojen ennakkoluuloista. Tarkoitan tällä kansaa, joka on vuosisatojen saatossa ollut sellaisen sorron kohteena, ettei sen ankarampaa historia tunne, mutta kuitenkin säilyttänyt elinvoimansa. Tämä kansa ovat juutalaiset, ja juuri heidän elinvoimansa on tuottanut heidän keskuudestaan edustajia, jotka pystyvät ottamaan läntisen Euroopan kulttuurimaissa paikan modernin sivistyksen parhaimmiston joukossa.

Sen lähemmin ei tarvitse tuoda esiin sitä, että kaikki juutalaisten sortaminen on mainituissa maissa jo kauan sitten lopetettu, mutta meillä on tässä suhteessa edelleen voimassa 27. toukokuuta 1782 vahvistettu ohjesääntö, joka koskee maassa oleskelevia juutalaisia. Tämän viittaamani säädöksen määräyksiä ei kuitenkaan itse asiassa enää sovelleta, varsinkin kun Hänen Keisarillisen Majesteettinsa 30. kesäkuuta 1869 antama julistus sallii Venäjän armeijan vakituiseen palvelukseen värvättyjen tai sotapalveluksesta vapautettujen sotilaiden, kuuluivat he mihin kansallisuuteen tai uskontoon hyvänsä, oleskella maassa ja harjoittaa kaupusteluammattia. Näin ollen tosiasia on, että alimman sivistystason juutalaiset Kuurinmaalta, Liettuasta ja Puolasta ovat asettuneet pysyvästi meidän maahamme, kun taas jokainen sivistynyt juutalainen epäröi tänne tulemista, niin kauan kuin kyseinen ohjesääntö on voimassa. Sen vuoksi uskallan ehdottaa tämän epäkohdan poistamiseksi ja inhimillisen edun vuoksi: että arvoisa Porvarissääty tahtoisi omasta puolestaan hyväksyä nöyrän anomusaloitteen niiden määräysten poistamiseksi, jotka jättävät juutalaiset maan asukkaita koskevan lain ulkopuolelle, sekä kutsua muut säädyt yhtymään tähän vetoomukseen. Helsingissä 20. helmikuuta 1872.

L. Mechelin”

Tästä aiheesta pyysi sitten puheenvuoroa

herra Nylander, joka lausui seuraavaa: Olen kaikilta osin herra Mechelinin esittämän pyyntöesityksen kannalla ja pyydän, että siitä lähetetään lausuntopyyntö Yleiselle Valitusvaliokunnalle, sekä että muut säädyt kutsutaan yhtymään tähän vetoomukseen.

Esitetyn ehdotuksen pohjalta Porvarissääty päätti lähettää kyseisen lausuntopyynnön Yleiselle Valitusvaliokunnalle ja kutsua muut säädyt osallistumaan pyyntöesitykseen yhdessä Porvarissäädyn kanssa.

Yleisen Valitusvaliokunnan mietintö nro 2, joka koskee Porvarissäädyn sille jättämää anomusaloitetta niiden määräysten kumoamiseksi, jotka asettavat juutalaiset maan asukkaita koskevan lain ulkopuolelle.

Käsitellessään kyseistä pyyntöesitystä Yleinen Valitusvaliokunta ei ole millään tavoin jättänyt huomiotta niitä historiallisia olosuhteita, jotka ovat menneinä aikoina käytännöllisesti katsoen kaikissa sivistysvaltioissa johtaneet juutalaisia koskevien ja heitä rajoittavien lakien ja määräysten säätämiseen. Vuosisatoja kestänyt, uskonnollisen vihan kiihottama sorto, joka siirsi kaikkialla tämän kansan yleisten porvarillisten lakien ulkopuolelle, sulki sen jäseniltä mahdollisuuden useimpien elinkeinojen harjoittamiseen ja johti heidät hankkimaan elantonsa tavoilla, jotka yleinen mielipide pian – ja usein syystäkin – leimasi yhteiskunnalle turmelusta tuottaviksi ja vahingollisiksi. Juutalaisten porvarillisten oikeuksien tielle aikaisemmin esteitä asettaneita, uskontoon perustuvia ennakkoluuloja seurasivat siten muut vastaavat, joiden lähtökohdat olivat kuitenkin aivan toisenlaisia, nimittäin valtiontaloudellisia ja kansallisia. Kukaan tuskin voi kyseenalaistaa sitä, että juuri viimeksi mainitut olivat pääasiallisia motiiveja rajoituksiin, jotka Kuninkaallinen Ruotsin Kauppa-kollegio saattoi voimaan 27. toukokuuta 1782 juutalaisia koskevina ohjesääntöinä. Tämä puolestaan perustui Valtakunnan Säätyjen vuoden 1779 valtiopäivillä tekemiin päätöksiin. Sitä ennen juutalaisille oli mm. sallittua oleskella valtakunnan pienemmissä kaupungeissa muttei tärkeimmillä kauppapaikoilla, mikä puolestaan oli säädetty Karlskronan Amiraliteetin Konsistorille 12. helmikuuta 1718 toimitetussa kirjelmässä, 1. elokuuta 1727 säädetyssä, Ruotsin ja Suomen rahvaan valituksia koskevan päätöslauselmassa, sen §8, sekä kuninkaan antamassa määräyksessä, päivätty 24. maaliskuuta 1748. Näiden ohjesääntöjen seuraus oli, että asiaintila kääntyi päälaelleen, ja koska yksikään niistä neljästä kaupungista, jotka täten osoitettiin juutalaisten asuin- ja oleskelupaikkakunniksi, ei sijainnut Suomessa, juutalaiset suljettiin siten lain perusteella isänmaamme rajojen ulkopuolelle. Tosin yhä nykyään täällä meillä voitaisiin vedota moniin niistä syistä, jotka puhuivat niin ankaran ja inhimillisiä vaatimuksia vastaan sotivan käsityksen puolesta, ja siksi on halventavan suhtautumisen syyksi katsottava kansamme sivistystaso sekä varsin kehittymätön kauppamme ja teollisuutemme; mutta laadultaan tämänkaltaisen lain voidaan kuitenkin katsoa rikkovan pelkällä sisällöllään itselleen asettamansa vaatimuksen. Jo sen vuoksi se osoittautuu kestämättömäksi. Itse asiassa sitä ei olekaan ainakaan viime aikoina enää sovellettu, kuten myös anomusaloitteen tekijä korostaa. Helsingin, Turun ja Viipurin kaupungeissa oli maaliskuussa 1870 suoritetun väestönlaskennan mukaan kaikkiaan 460 hengen juutalainen väestönosa, johon sisältyi vähäinen määrä sotilashenkilöstöä. Heidän uskonnollisia asioitaan hoiti 4 rabbiinia, joista kaksi asui Helsingissä ja kaksi Viipurissa. Samassa yhteydessä saadut tiedot paljastavat, että suhteettoman suuri osa tästä juutalaisväestöstä kuuluu alimpaan yhteiskuntaluokkaan, ja sen muodostavat tänne sijoitettujen venäläisten sotajoukkojen palveluksessa olevat tai palveluksesta vapautetut sotilaat ja heidän perheensä, jotka hankkivat elantonsa käymällä käytettyjen vaatteiden ja erilaisten muiden tavaroiden kauppaa sekä myymällä osittain itse valmistamaansa, osittain muiden tekemää pikkukamaa siten kuin heille on lupa Keisarillisessa Julistuksessa 30. kesäkuuta 1869 myönnetty. Koska näitä juutalaisia ei laki kuitenkaan tunnusta, vaikka monet ovat itse asiassa asettuneet pysyvästi tähän maahan, ja varsin monet ovat täällä syntyneitäkin, he eivät myöskään yleisesti ottaen kuitenkaan joudu osallistumaan kansalaisille kuuluviin velvollisuuksiin. He todellisuudessa kyllä nauttivat tiettyjä kansalaisoikeuksia mutta eivät tiettävästi ole missään kirjoillakaan. Siksi he pysyvät edelleen maamme kannalta vieraana ja heterogeenisenä elementtinä. Näin ollen juutalaisia koskevien, nykyisin voimassa olevien määräysten seuraukset nousevat yhä selvemmin esiin.

Yllä selostettujen syiden perusteella, ja koska itse lain kunnioituksen kannalta on äärimmäisen tärkeää, että vanhentuneet ja noudattamatta jäävät määräykset kumotaan, maan laillisten Säätyjen Yleinen Valitusvaliokunta jättää täten omalta osaltaan alamaisen vetoomuksen Hänen Keisarilliselle Majesteetilleen, että Säädyille esitetään seuraavilla valtiopäivillä käsiteltäväksi uusi, ajanmukainen säädös, joka määrittelee, millä ehdoin juutalaiset saavat asua ja oleskella maassa.

Yleinen Valitusvaliokunta Helsingissä 2. maaliskuuta 1872

Herra Edelsköldin esittämä varaus.

Olen täysin samaa mieltä niiden humaanien näkökantojen kanssa, jotka ovat johtaneet Yleisen Valitusvaliokunnan esittämään toivomuksen siitä, että maan säädyt pyytäisivät hallitsijaa tuomaan seuraaville valtiopäiville lakiehdotuksen, joka sisältää määräykset niistä ehdoista, joilla juutalaiset, maahanmuuttajistamme kaikkein lainsuojattomimmat, saisivat asua ja oleskella maassa. Mutta rohkenen tässä suhteessa esittää varaukseni vastoin valiokunnan mietintöä, koska Yleisen Valitusvaliokunnan enemmistö on kuitenkin välttänyt lausumasta painokkaasti sitä, mihin toivotun lakiehdotuksen laatimisen tulisi suuntautua, ja miten sen kautta myönnetyt oikeudet tulisi juutalaisille myöntää.

Koska kyse on yrityksestä poistaa yhteiskuntasäädöksestä ilmeiset ja vuosisatojen ajan voimassa olleet epäoikeudenmukaisuudet, ei mielestäni pidä periaatteessa epäröidä etenemästä vastuullisesti.

Ja sellaisesta näkökulmasta katsoen olen sitä mieltä, että on erittäin tärkeää ilmaista ja esittää tulevassa anomusaloitteessa halutun lakiehdotuksen perusperiaatteet selvästi. Muussa tapauksessa voisi käydä niin, että aiheesta tehty lakiehdotus, joka tullaan esittämään säädyille useiden vuosien kuluttua, ei enää kohdistuisi kuin vähäisessä määrin niiden epäkohtien korjaamiseen, jotka kyseessä olevan vetoomuksen oli tarkoitus poistaa. Sillä koska Yleinen Valitusvaliokunta on mainitsemastani syystä esittänyt mietinnössään vain toiveen siitä, että kyseinen lakiehdotus pitäisi muuttaa ”ajanmukaiseksi”, on tämä ilmaus mielestäni aivan liian epämääräinen ja monitulkintainen, kun sitä verrataan erilaisiin ajanmukaisuutta koskeviin käsitteisiin, jotta sillä voitaisiin luotettavasti tuoda esiin se perussuuntaus, jossa tulevan lakiehdotuksen säädösten olisi pitäydyttävä.

Olisi oltava selvää ja itsestäänselvyys, että kun joku on saanut virallisesti erityisenlaisen ja tärkeän kansalaisoikeuden, kuten oikeuden osallistua kansanedustajien vaaliin, hänellä tulee myös olla ne yleiset oikeudet, jotka kuuluvat sen yhteiskunnan kansalaisille, johon hän kuuluu. Päinvastainen tilanne sisältää väistämättä ilmeisen epäjohdonmukaisuuden. Maassamme ovat juutalaiset kuitenkin siinä erityisessä asemassa, etteivät he sinänsä ole estyneitä osallistumasta valtiopäiväedustajien vaaliin. Heiltä puuttuvat kuitenkin muut kansalaisoikeudet, jotka meillä on myönnetty myös niille, joilla ei ole oikeutta osallistua kyseisiin vaaleihin. On minun mielestäni varsin tärkeää, että sellainen arveluttava lainsäädännön ristiriitaisuus on mitä pikimmin poistettava, ja että tämä on lausuttava selvästi aiheesta nyt lausutussa vetoomuksessa. Sen pitäisi siis selvästi korostaa, että toivotun lakiehdotuksen lähtökohtana tulisi olla perusperiaate, että juutalaista uskoa tunnustaville Suomen alamaisille tulisi myöntää samat kansalaisoikeudet, jotka kuuluvat muille Suomen kansalaisille, ilman että kuitenkaan mitään muutoksia tapahtuisi valtiopäiväjärjestystä ja kirkkolain säädöksiä koskevissa asioissa. Mitä tulee Suomessa oleskeleviin juutalaisiin, jotka eivät ole Suomen kansalaisia, pitäisi ehdottaa, että heitä koskevat määräykset, jotka on säädetty muille maassa oleville henkilöille, jotka eivät ole Suomen alamaisia.

Edellä olen lyhyesti perustellut nyt esittämääni näkökantaa, jota valiokunta ei ole kannattanut. Olen onneksi kyennyt tukeutumaan useimpiin niistä syistä, joihin valiokunta on mielipiteessään vedonnut, ja joista olen pyrkinyt tekemään johtopäätökset. Minulla ei tietenkään ole tässä mahdollisuutta vastata etukäteen kaikkiin niihin väitteisiin, joita edellä mainittua näkökantaani vastaan voidaan esittää, mutta kaikkien tätä tavoitetta vastaan esitettyjen vastaväitteiden uskoisin kuitenkin kaatuvan siihen tosiasiaan, ettei juutalaisten uskontoon sisälly mitään maamme lakeihin kohdistuvaa, julkilausuttua vihamielisyyttä, ja ettei näin ollen ole olemassa laillista estettä myöntää juutalaisille täyttä Suomen kansalaisoikeutta muun tätä asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

[Porvarissäädyn istunto 19.3.1872]tillagt av utgivaren

Käsittelyyn otettiin Yleisen Valitusvaliokunnan tähän päivään asti pöydälle pantu mietintö, joka koskee herra Mechelinin Porvarissäädylle jättämää ja sitten valiokunnalle lähetettyä pyyntöesitysehdotusta niiden säädösten poistamiseksi, jotka asettavat juutalaiset maan asukkaita koskevien lakien ulkopuolelle.

Kun aihetta koskeva keskustelu oli ilmoitettu avatuksi, puheenvuoron pyysivät alla mainitut Porvarissäädyn jäsenet ja lausuivat seuraavaa:

Herra Mechelin: Koska Yleinen Valitusvaliokunta näyttää mietinnössään hyväksyneen ne syyt, joiden perusteella anomusaloitemuistiossa ehdotetaan, että Säädyt nöyrästi anoisivat Hänen Keisarilliselta Majesteetiltaan lakiehdotusta, jonka tarkoitus on lakkauttaa ne säädökset, jotka asettavat juutalaiset maassa voimassa olevien lakien ulkopuolelle, minusta näyttää, että Valitusvaliokunnalla olisi ollut syytä muotoilla vahvistuksensa tälle nöyrälle pyyntöesitykselle jonkin verran toisin kuin nyt on tapahtunut. Sillä kun valiokunta käyttää ilmaisua lausua alamainen pyyntöesityksensä Hänen Keisarillisille Majesteetilleen, että Säädyille annettaisiin seuraavilla valtiopäivillä ajanmukainen säädös, joka määrää, millä ehdoilla juutalaiset saavat asua ja oleskella maassa, tämä jättää tilaa tulkinnalle, että kyseessä olisi juutalaisia koskeva erityisen poikkeuksellinen ohjesääntö. Se tosin olisi ajanmukaisempi eikä tosin enää niin barbaarinen kuin menneiden vuosisatojen lainsäädäntö, mutta yhtä kaikki silti poikkeuksellinen ohjesääntö eikä, kuten perustelut näyttävät tähtäävän, ”niiden määräysten kumoamiseen, jotka asettavat juutalaiset maan asukkaita koskevan lain ulkopuolelle.” Sen johdosta katson, että herra Edelsköldillä on ollut aihetta huomauttaa, kuten hänen mietintöön liitetyssä varauksessaan on todettu, ettei se johtopäätös, jonka valiokunta on tehnyt, täysin eikä itsestään selvästi perustu premisseihin. Minun on kuitenkin tunnustettava, että epäröisin anomusaloitteen muotoilemista siten kuin herra Edelsköld on tehnyt, nimittäin: että juutalaista uskoa tunnustaville Suomen alamaisille olisi myönnettävä samat kansalaisoikeudet, jotka kuuluvat muille Suomen kansalaisille, ilman että kuitenkaan mitään muutoksia tapahtuisi valtiopäiväjärjestystä ja kirkkolain säädöksiä koskevissa asioissa. Nyt voimassa olevassa valtiopäiväjärjestyksessä määrätään §14, että myös kristillistä uskoa tunnustamattomilla, jotka ovat Suomen kansalaisia, on vaalioikeus; ja myös juutalaiset saisivat vaalioikeuden, jos heille myönnettäisiin täysi Suomen kansalaisoikeus. Minun näkemykseni mukaan on kuitenkin syytä olla laajentamatta juutalaisten oikeuksia korkeimmalle poliittiselle tasolle, vaan on pitäydyttävä yleisiin kansalaisoikeuksiin. Syynä tähän ei mitenkään ole uskonnollinen suvaitsemattomuus, vaan se, että uskon kokemuksen osoittaneen, että juutalaiset sulautuvat vain hyvin hitaasti siihen kansakuntaan, joka on heidät vastaanottanut siitä huolimatta, että heillä on yleiset kansalaisoikeudet. He eivät ole vain uskonnollinen lahko, vaan he muodostavat myös erillisen kansanheimon, ja tämä kansallistunne on niin syvällä heidän sisimmässään, että tämä juutalaisuuden ytimessä oleva jyrkkä erilaisuus katoaa vain pitkäaikaisessa yhteiselossa sellaisen yhteiskunnan kanssa, jossa he viihtyvät hyvin, ja joka muutenkin tunnustaa heidän oikeutensa. Vielä ei Euroopassa ole monta valtiota, joissa näin olisi tapahtunut, niin että voisi puhua esimerkiksi juutalaisesta saksalaisesta tai ruotsalaisesta. Sen sijaan puhutaan saksalaisesta juutalaisesta, tai hollantilaisesta juutalaisesta jne. Tällainen juutalainen haluaa säilyttää alkuperäisen samaistumisen omaan kansaansa, ja se on vahingoksi mahdollisuudelle sulautua täysin siihen kansakuntaan, johon hänen pitäisi kuulua, koska hän saa nauttia sen kansalaisoikeuksista. Tällaisista syistä minusta näyttää, että lainsäädännön, jonka ei yleensäkään pitäisi tehdä radikaaleja siirtymiä, eli siirtyä yhdestä vastakohdasta toiseen, pitäisi toimia varovasti eikä ottaa kokonaista askelta ja myöntää juutalaisen lahkon, kansanheimon tai rodun edustajille täyttä poliittista kansalaisoikeutta. Sitä vastoin ei voi edes odottaa, että sivistyneet ja älymystöön kuuluvat juutalaiset, jotka ovat näin erinomaisten ominaisuuksiensa perusteella ja tällä tavoin suureksi hyödyksi monissa Euroopan maissa, asettuisivat tänne asumaan ja osoittamaan myös meille, että juutalaisen heimon ominaisuudet ovat jotain aivan muuta kuin mitä me olemme oppineet tuntemaan, ja että näin kävisi vain siten, että laadittaisiin humaaninen ohjesääntö juutalaisten asumiselle ja oleskelulle Suomessa. Lakia, joka myöntäisi juutalaisille yleiset kansalaisoikeudet korkeita poliittisia oikeuksia lukuun ottamatta, eli siis valtiopäiväjärjestyksen määrittelemä vaalioikeus ja vaalikelpoisuus, ei voi nyt muuttaa koskemaan oikeutta toimia tärkeissä tehtävissä eri hallinnonaloilla ja virastoissa jne. Näin ollen vasta sitten kun pelkkä yleinen kansalaisoikeus on juutalaisille myönnetty, ja myöntämisen seuraukset ovat osoittautuneet sellaisiksi, että sivistyneiden juutalaisten kansanluokka voisi asua ja viihtyä maassa, ottaa maamme kansalaisuuden ja siten katsoa olevansa tämän yhteiskunnan jäseniä eivätkä vieraan heimon jäseniä, jotka ovat vain saatavien etujen vuoksi valinneet tämän maan asuinpaikakseen, silloin voisi aika olla kypsä sille, että lainsäädäntövalta ottaisi harkittavakseen, miksei juutalaisillekin voisi myöntää täydellistä tasa-arvoa maan muiden asukkaiden kanssa. Lyhyesti sanottuna tarkoitukseni oli tähdätä anomusaloitteella lakiehdotukseen, joka sisältäisi juutalaisten yleiset kansalaisoikeudet muttei poliittisia oikeuksia, sillä en voi pitää heitä vain uskonnollisena lahkona, vaan myös erilaisen kansallisuuden edustajina. Tämä kansallisuustunne on heihin niin syvään juurtunut, että he vain vähitellen mukautuvat sen maan tapoihin ja tottumuksiin, johon he ovat muuttaneet, eikä heitä sen vuoksi voida kaikissa suhteissa asettaa samaan asemaan kuin maan asukkaat. Ruotsi, jonka tätä aihetta koskevista lainsäädäntötoimenpiteistä minun ei luultavasti tarvitse yksityiskohtaisesti puhua, on jo päässyt niin pitkälle, ettei siellä asuvia juutalaisia enää tarvitse kutsua ruotsalaisiksi juutalaisiksi, vaan heitä voidaan nimittää juutalaisiksi ruotsalaisiksi; he ovat kaikessa ruotsalaisia uskontoa lukuun ottamatta, ja uskon, että niillä ruotsalaisen yhteiskunnan yksiköillä, joissa juutalaiset vaikuttavat tuloksia tuottavasti ja työskentelevät älykkäästi kaikilla liiketalouden toiminta-alueilla, ei ole mitään syytä valittaa sitä, että on säädetty humaanimpia lakeja koskemaan jo niin kovin pitkään maahan poljettua heimoa.

Herra Frey: Minun mielestäni Yleisen Valitusvaliokunnan mietintö on erityisen hyvin motivoitu. Mietinnön motiiveihin kuuluu myös kohta, jonka mukaan meillä vielä nykyään voidaan vedota niin ankaran ja inhimillisyyden vaatimusten vastaisen säädöksen puolesta puhuviin perusteisiin. Samasta syystä voidaan suhtautua halveksivasti maamme kansan sivistystasoon samoin kuin vielä heikosti kehittyneeseen kauppaan ja teollisuuteen. Sen vuoksi olisin sitä mieltä, että valiokunnan laatima mietintö on aivan ajanmukainen, sillä jos nyt otetaan niin pitkä askel kuin edellinen arvoisa puhuja on ehdottanut, joudutaan varsin monen arveluttavan asian eteen; voidaan vain arvata, että sellainen säädös, johon hän pyrkii, ei tarkoittaisi vain juutalaisten älymystön edustajia, vaan se koskisi myös alinta luokkaa eli sitä juutalaisten luokkaa, joka sijoittuu sivistyksen alimmalle tasolle, ja jonka muutosta maahan meillä on syytä olla varsin suuria epäilyksiä. Sen vuoksi kannattaisin valiokunnan mietinnön hyväksymistä.

Herra Höckert: Yleisen Valitusvaliokunnan jäsenenä katson velvollisuudekseni selvittää Porvarissäädylle niitä pääasiallisia syitä, jotka tässä kysymyksessä ovat olleet valiokunnan mietinnön perusteina. Yleinen Valitusvaliokunta katsoi, että on tärkeää säätää lailla, joka nyt puuttuu, millä ehdoin juutalaiset voivat tulla tänne asumaan ja oleskelemaan. Valiokunta oli nimittäin sitä mieltä, ettei voida ottaa täyttä askelta tai, kuten anomusaloitteen tekijä on ehdottanut, asettaa juutalaisia maan omien kansalaisten kanssa tasa-arvoiseen asemaan, jo siitäkin syystä, että valiokunta olisi tässä tapauksessa ehdottanut juutalaisille suurempia oikeuksia, joista alussa saavat nauttia muut maahan asumaan asettuvat ulkomaalaiset. Hallinnollista tietä on nimittäin annettu säädös, että ulkomaalaisen on oleskeltava maassa 3 vuoden ajan, ennen kuin hänelle voidaan myöntää Suomen alamaisuus. Mitä herra Mechelinin viittaamaan Ruotsin lainsäädäntöön tulee, niin Kuninkaallinen määräys vuodelta 1869 sisältää säädöksen, että Ruotsin alamaisia olevat juutalaiset saavat asettua asumaan kaikkialle maassa, mutta että juutalaiseen kansaan kuuluvat jäsenet, jotka eivät ole vielä saaneet Ruotsin kansalaisuutta vaan ovat ulkomaalaisia, eivät saa asettua asumaan muualle kuin Tukholmaan ja Norrköpingiin, ehkä myös Göteborgiin. Tästä syystä, ja koska meillä ei muutenkaan ole kovin tyydyttäviä kokemuksia niiden juutalaisten toiminnasta, jotka tällä hetkellä oleskelevat maassa kaikenlaisten sotilaallisten ohjesääntöjen perusteella, Yleinen Valitusvaliokunta katsoi, ettei se voi tällä hetkellä mennä pitemmälle kuin mietinnössä ehdotetaan, jottei se myöskään millään tavoin sitoisi säätyjen tulevaa päätöksentekoa lausumalla tarkemmin muotoiluja mielipiteitä. Siten Hallitus voisi esittää seuraavilla valtiopäivillä säädyille ehdotuksen ajanmukaisesta säädöksestä, jolla määriteltäisiin, millä ehdoin juutalaiset saavat asua ja oleskella maassa.

Herra Mechelin: Pyydän saada lausua, että herra Freyn puheenvuoron perusteella saa sen käsityksen, että jos juutalaisen heimon ylemmät edustajat eivät löydä syitä asettua maahan, alkaa pikemminkin juuri sellaisten juutalaisten pelätty maahantulotulva, jotka kuuluvat alempaan luokkaan tai eivät ole kovin älykkäitä tai sivistyneitä, ja joista meillä Suomessa on lähempää kokemusta. Edelleen siitä saa käsityksen, että ne juutalaiset, joihin Herra Frey viittaa, ilman muuta jäisivät eristäytyneeseen sekä siveellisessä että älyllisessä mielessä tyydytystä tuottamattomaan asemaan, jossa he jatkuvasti tuntisivat olevansa yhteiskunnan paarialuokkaa. En kuitenkaan halua uskoa herra Freyn tarkoittaneen, että se ohjesääntö, joka laadittaisiin juutalaisten asettumisesta maahan asumaan, sisältäisi yhä säädöksen juutalaisten asettamisesta lain ulkopuolelle tai soisi heille niin rajalliset oikeudet, että halveksunnan ja sorron tunne ruokkisi heissä salattua kostontunnetta yhteiskuntaa kohtaan sillä tavoin, kuin muiden maiden kokemukset osoittavat. Mutta uskon kuitenkin, että jos tässä maassa pyritään juutalaisen heimon emansipatioon, säädyillä tulisi olla syytä lausua valiokunnan kannanottoa selvemmin ja määrätietoisemmin, mihin suuntaan he haluavat uuden lain tästä aiheesta tähtäävän. En myöskään ole vakuuttunut herra Höckertin esityksestä, ettei valiokunnan sananmuoto voi antaa aihetta varsin rajalliseen ohjesääntöön, sillä sana ”ajanmukainen” voidaan mahdollisesti tulkita ikään kuin viittaavan siihen juutalaisten yhteiskuntaluokkaan, joka tällä hetkellä oleskelee maassa, ja mitä oikeuksia juutalaisten heimolle pitäisi myöntää ottaen huomioon heidän luonteensa ja ominaisuutensa. Mitä taas herra Höckertin huomautukseen tulee, etteivät muiden kansakuntien jäsenetkään ilman muuta saa Suomen kansalaisoikeutta, niin olen pitänyt ikään kuin itsestään selvänä, että laki, joka määrittelee juutalaisten oikeudet, mitä tulee heidän asumiseensa maassa, ei menisi hyväntahtoisuudessaan heitä kohtaan pidemmälle kuin tänne muuttavia muiden kansojen edustajiakaan, tai että siksi pitäisi tehdä ero siihen, millä ehdoin maahan asettuminen saa tapahtua, ja millä ehdoin heistä voi tulla Suomen alamaisia. Lopuksi uskallan lausua toivomuksen siitä, että jos myös Porvarissääty ja muut säädyt pitäytyisivät lakiehdotuksen osalta valiokunnan varsinaisen anomuksen hyväksymisessä mitä tulee tähän anomusaloitteeseen käytettyä verba formaliaa, motivointia ja esitystapaa, se voisi olla johtamassa säätyjen asiassa ilmaisemien mielipiteiden arvioimiseen, jotka, niin toivon, ilmeisesti ovat yhdenmukaisia Yleisen Valitusvaliokunnan näkemysten kanssa, eliettei juutalaisia koskeva rajoittava ohjesääntö enää voi tulla kysymykseen, ja ettei sellaiseen pyrkivää lakiehdotusta myöskään säädyille esitetä. Haluan vain lisätä, että jos, kuten oletan, Porvarissäädyn käsitys on humaanimpi, minusta olisi oikeampaa, että tämä ilmaistaisiin anomusaloitteessa painokkaasti.

Herra Molader: Saanen olla kaikessa samaa mieltä herra Edelsköldin kanssa niistä motiiveista, jotka hän varauksellisessa puheenvuorossaan esitti. Olen sitä mieltä, että ellei tässä oteta koko askelta, niin lopputuloksesta on enemmän haittaa kuin hyötyä, koska silloin ne juutalaiset, jotka voisivat maahan muuttaa, olisivat aina syrjityssä asemassa. Ja siellä, missä juutalaisia pidetään paarialuokkana, he ovat sorrettuja, vailla mitään kansalaisoikeuksia ja mukautuneet siihen asemaan. Mutta missä he ovat saaneet täydet oikeudet, he ovat osoittautuneet mitä älykkäimmiksi henkilöiksi. Sen vuoksi yhtyisin herra Edelsköldin varaukselliseen kannanottoon.

Herra Tengström: Puheenvuoroni johdannoksi haluaisin huomauttaa, että minusta sekä pyyntöesitysehdotus että valiokunnan mietintö ovat siinä suhteessa epätäydellisiä, että nykyisenä ajankohtana ei ole mitään syytä tämän pyyntöesityksen käynnistämiseen; se putoaa ikään kuin yläilmoista; ei tiedetä, mikä sen on aiheuttanut. Julkisuuteen ei ole noussut mitään sitä koskevaa kysymystä; lehdistö ei ole siitä mitään ilmaissut. Asiasta ei ole lehtikirjoitusten tai keskustelujen kautta voinut muodostunut mitään mielipidettä, ei mitään yleistä mielipidettä. Sen vuoksi kantani on, vaikka täysin hyväksynkin anomusaloitteen humaanisen tarkoituksen, että se olisi ollut siltä osin täysin tarpeeton, kuin maassa oleskelevien juutalaisten olosuhteet on jo aikaisemmin säädelty. He ovat nimittäin pääasiassa venäläisiä palveluksessa olevia tai palveluksesta vapautettuja sotilaita, heidän vaimojaan, lapsiaan ja leskiään, joiden oikeudet kaupantekoon ja elinkeinojen harjoittamiseen on tässä suhteessa määritelty yleisissä, Venäjän armeijaa koskevissa säädöksissä. Koska asia on yleiseltä kannalta katsottuna näin valmistelemattomassa kunnossa, siitä seuraa, ettei tämä aloite ole yleisessä mielessä oikeastaan muuta kuin kutsuohjelma täällä oleskelevien juutalaisten, venäläisten sotilaiden, Länsi-Venäjällä, Puolassa, Wolhyniassa, Liettuassa ja Liivinmaassa asuville sukulaisille ja heimolaisille, ja siellä heitä on hyvin monta. Päinvastoin kuin Ruotsissa ja läntisessä Euroopassa oleskelevien juutalaisten laita on, nämä edellä mainitut ovat huonomaineista sukua, ja heitä voisi tämä mainituin perustein laadittu säädös helposti houkutella muuttamaan tänne. Ja jos näin kävisi, he ryhtyisivät toimimaan kaupustelijoina, koronkiskojina, kapakoitsijoina, varastetun tavaran kätkijöinä ja bordellinpitäjinä kuten tunnetusti edellä mainituilla seuduillakin. Silloin heistä tulisi kolmas maanvaiva niiden lisäksi, jotka meillä jo on, nimittäin mustalaiset ja arkangeliitit. Näistä kolmesta ei päde sanonta kolmas kerta toden sanoo siinä mielessä, että olisi kolme hyvää, vaan olisi kolme pahaa asiaa. Olisi päinvastoin toivottavaa, että jotkut älykkäistä, oppineista ja usein erittäin isänmaallisista läntisen Euroopan juutalaisista noudattaisivat sellaista kutsua muuttaa tänne ja asettua tänne asumaan; mutta tällainen ei ole odotettavissa; Suomi on heille aivan liian vähäpätöinen toimintakenttä. Sanalla sanoen: minussa on herännyt epäilyksiä sellaisen pyyntöesityksen käynnistämisestä, joka on niin viimeistelemätön kuin tämä; mutta koska näin on kuitenkin käynyt, en voi muuta kuin lausua kantani aiheesta sinänsä, vaikka, kuten sanottu, mielestäni kysymys on otettu esiin liian aikaisin. Siksi minun on ehdottomasti hyväksyttävä pyyntöesityksen periaate, sikäli kuin se sisältää uskonnonvapauden tunnustamisen ja pyrkii uskonnon vuoksi harjoitettavan sorron ja vainon poistamiseen. Ja koska pidän itsestään selvänä, ettei Porvarissääty tohdi haluta siirtää kysymystä myöhempään tilaisuuteen antamalla pyyntöesitysehdotuksen nykyisellään raueta, vaan oletettavasti tekee asiassa myönteisen päätöksen, niin katson, että minun on yhdyttävä valiokunnan mietintöön pienin lisäyksin. Valiokunnan lausunto kuuluu suunnilleen seuraavasti: Yllä mainituista syistä ja koska itse lain arvostuksen vuoksi on erittäin tärkeää, että vanhentuneet ja sellaiset säädökset kumotaan, joita ei enää noudateta, ehdotetaan Hänen Keisarilliselle Majesteetilleen nöyrää anomusaloitetta, että uusi, ajanmukainen säädös jne. Sana ajanmukainen voisi jäädä pois. Sitä vastoin tekstin pitäisi jatkua: jonka uskonnonvapauden periaatteen mukaisesti mutta kuitenkin puuttumatta perustuslakeihin ja voimassa olevaan kirkolliseen lainsäädäntöön, tulisi määrätä jne. valiokunnan ehdotuksen mukaan Tämä olisi sitten minun lausuntoni pääasiasta. Esitetyssä varauksessa puhutaan valtiopäiväjärjestyksestä ja kirkkolaista mutta perustuslait sisältävät yleensäkin, esim. Pappissäädyn privilegioiden osalta myös säädöksiä, jotka koskevat vieraiden uskontojen harjoittajia. Siksi haluaisin sanoa: kuitenkaan puuttumatta perustuslakeihin ja voimassa olevaan kirkolliseen lainsäädäntöön, en pelkästään kirkkolakiin.

Herra Öhrnberg: Minunkin tarkoitukseni on tukea valiokunnan mietintöä tässä asiassa. Minusta tuntuu, että kyseessä oleva lainsäädäntötoimenpide on todella tarpeen sanelema. Kuten anomusaloitteen tekijä ja sittemmin valiokunta ovat korostaneet, meillä on voimassa ns. Juutalaisohjesääntö, joka on päivätty 27. toukokuuta 1782. Omalta osaltani en tunne mitään sellaista säädöstä, joka nimenomaan muuttaisi tai kumoaisi kyseisen ohjesäännön, ja käsitykseni mukaan siten voidaan juutalaisia lain mukaan estää asumasta ja oleskelemasta maassa. Meillä tosin on 30. kesäkuuta 1869 voimaan tullut määräys, joka sallii Venäjän armeijan alipäällystön ja sotilaiden harjoittaa tietynlaisia elinkeinoja tässä maassa; mutta siinä ei sanota mitään erityistä niistä, jotka mainittujen aliupseerien ja sotilaiden joukossa tunnustavat mooseksenuskoa. Siten voitaisiin asettaa kyseenalaiseksi, oliko Hänen Keisarillisella Majesteetillaan todellakin tarkoitus saada muutos aikaan vuoden 1782 ohjesäännön avulla, kun hän edellisessä säädöksessään oli määrännyt, miten Venäjän joukkojen aliupseerit ja sotilaat voivat oleskella tässä maassa ja harjoittaa täällä elinkeinoa. Luultavaa on tosin, että vuoden 1869 säädös sisältäisi sellaisen merkityksen, jos kysymys siitä nousisi esiin. Mutta katson, että positiivinen oikeutemme on nimenomaan saavuttaa voitto siten, että kysymys ratkaistaan asianmukaisella tavalla molempien valtiomahtien yhteistyöllä, ja että kaikki epäilys hälvenee toisen säädöksen asettamisesta toisen edelle. Se asiantila, että juutalaiset voivat nyt vuoden 1869 säädöksen turvin oleskella tässä maassa, vaikka heidän elintavoistaan voitaisiin aiheellisesti olla oikeutetustikin olla epäilevällä kannalla, antaa ainakin minun mielestäni syyn myöntää lainsäädännöllisin toimenpitein oikeuden asua ja oleskelle tässä maassa myös niille juutalaisten kansanluokille, joilta ei tarvitse odottaa pelkästään hankaluuksia. Olisin mielelläni nähnyt, että valiokunta olisi mennyt ehdotuksessaan jonkin verran pidemmälle, tai että toivottu säädös olisi sisältänyt myös määräyksen, miten ja millä tavoin juutalaiset voivat anoa Suomen kansalaisuutta, ei vain sitä, millä ehdoin he saavat asua ja oleskella tässä maassa. Mutta kun eri säätyjen jäsenistä koottu valiokunta on melkein yksimielisesti pitäytynyt siinä rajoituksessa, jonka ehdotus sisältää, ja kun emme ole tutustuneet Hallituksen näkemyksiin tässä asiassa, tyytyisin omasta puolestani lausumaan toivomuksen sellaisena kuin valiokunta on ehdottanut. Sen tuskin tarvitsee muodostua Hallitukselle esteeksi tämän suuntaisen ehdotuksen antamiseen seuraaville valtiopäiville, jos se haluaa laajentaa lainsäädännön väliintuloa vielä pidemmälle. En kuitenkaan haluaisi olla mukana pyytämässä Hänen Keisarillista Korkeuttaan antamaan pidemmälle menevää lakiehdotusta valiokunnan ehdotuksen vastaisesti, koska Hallitus voisi mahdollisesti jättää pyyntöesityksen kokonaan vaille huomiota. Lopuksi pyydän saada huomauttaa eräästä tosin vähäisestä, mutta kuitenkin esittämisen arvoisesta asiasta: sekä aloitteen tekijä että myös valiokunta mietinnössään puhuu Keisarillisesta Julistuksesta 30. kesäkuuta 1869, mutta tämä säädös ei nimitä itseään julistukseksi vaan määräykseksi, ja mikäli tulevassa nöyrässä pyyntöesityksessä mainittu säädös mainitaan, niin on kai syytä, että siinä pitäydytään nimityksessä määräys, joka sillä säädöskokoelmamme mukaan on.

Koska kukaan muu puhuja ei ollut pyytänyt puheenvuoroa, keskustelu julistettiin päättyneeksi ja herra Puhemies esitti seuraavaa:

Ehdotus: Haluaako Porvarissääty hyväksyä valiokunnan mietinnön? vai hyväksyä jonkin keskustelun aikana siihen ehdotetun muutoksen? Jotka toivovat edellistä, vastaavat kyllä; jotka haluavat jälkimmäistä, vastaavat ei.

Koska ehdotukseen vastattiin sekä kyllä että ei, järjestettiin herra Mechelinin vaatimuksesta äänestys, jonka tuloksena oli 25 kyllä-ääntä 8 ei-ääntä vastaan. Tämän perusteella merkittiin Porvarissäädyn päätökseksi, että valiokunnan mietintö on hyväksytty, mistä tiedotettaisiin muille Säädyille ja Yleiselle Valitusvaliokunnalle pöytäkirjaotteen välityksellä.

[Porvarissäädyn istunto 11.4.1872]tillagt av utgivaren

Tämän jälkeen herra Puhemies otti esiin Säätyjen Yleiseltä Valitusvaliokunnalta tulleen, 10. huhtikuuta päivätyn kirjeen, jossa Porvarissäädylle ilmoitetaan, että sekä herra Mechelinin Porvarissäädyn keskuudessa esittämän pyyntöesityksen niiden säädösten kumoamiseksi, jotka asettavat juutalaiset maan asukkaita koskevan lain ulkopuolelle, että myös valiokunnan asiasta laatiman mietinnön ovat kaikki muut säädyt hylänneet. Samoin on vastaavasti kysymys säätyjen yhteisenä asiana rauennut.

Tässä kohdin herra Nylander pyysi puheenvuoroa ja ehdotti, eikö Porvarissääty haluaisi ottaa pyyntöesitystä omiin käsiinsä ja lähettää sitä sellaisena Erityisvalitusvaliokuntaan.

Asia jätettiin herrojen Öhrnbergin ja Mechelinin pyynnöstä pöydälle seuraavan viikon ensimmäiseen kokoukseen.

[Porvarissäädyn istunto 20.4.1872]tillagt av utgivaren

Koska kokous oli jo kestänyt pitkään, jätettiin lisäksi pöydälle seuraavaan täysistuntoon 1) Yleisen Valitusvaliokunnan kirjelmä, joka koskee muiden säätyjen päätöstä Porvarissäädyn tekemästä, juutalaisten oikeuksia käsittelevästä pyyntöesitysehdotuksesta ja 2) Porvarissäädyn Erityisvalitusvaliokunnan mietintö, joka koskee esitettyä pyyntöesitystä kaupungissa suoritettavasta pesänselvityksestä ja sitä varten kuolinpesän osakkaiden nimittämistä uskotuista miehistä ym.

[Porvarissäädyn istunto 22.4.1872]tillagt av utgivaren

Otettiin käsiteltäväksi Säätyjen Yleisen Valitusvaliokunnan täksi päiväksi pöydälle jätetty ilmoitus siitä, että muut säädyt eivät ole hyväksyneet Porvarissäädyn keskuudesta esiin noussutta pyyntöesitysehdotusta juutalaisia koskevaan lainsäädäntöön tehtävästä muutoksesta.

Asiasta syntyi seuraava keskustelu:

Herra Mechelin: Kuten Yleinen Valitusvaliokunta kirjoituksessaan esittää, on juutalaisia koskevan lainsäädännön muutokseen tähtäävä pyyntöesitysehdotus hylätty säätyjen yhteisenä aloitteena; mutta ennen kuin Porvarissääty lähetti kyseisen pyyntöesityksen Yleiselle Valitusvaliokunnalle, antaakseen siten muille säädyille tilaisuuden liittyä tähän toivomukseen, Porvarissääty oli jo ottanut pyyntöesityksen omakseen. Asia on näin ollen sellainen, ettei tätä anomusta ole hyväksytty säätyjen yhteiseksi pyyntöesitykseksi, mutta sitä vastoin se pitäisi jättää Hänen Keisarilliselle Korkeudelleen Porvarissäädyn aikaisemmin tehdyn päätöksen mukaisesti Porvarissäädyn erityisenä pyyntöesityksenä. Minun mielestäni Yleisen Valitusvaliokunnan kirjoituksesta ei sen vuoksi voi nyt seurata muuta kuin että asia lähetetään pyyntöesityksen käsittelyä varten Porvarissäädyn Erityisvalitusvaliokunnalle.

Herra Nylander oli yhtä mieltä herra Mechelinin kanssa.

Herra Gummerus: Vaikken voi olla ilmaisematta pahoitteluani siitä, ettei kysymyksessä oleva Porvarissäädyn anomusaloite saavuttanut muiden säätyjen hyväksyntää, olen kuitenkin sitä mieltä, päinvastoin kuin herra Mechelin, ettei kysymys voi nyt enää johtaa mihinkään toimenpiteisiin edes Porvarissäädyn piirissä. Lähettäessään aloitteen Yleiselle Valitusvaliokunnalle, kun asiaa ryhdyttiin valmistelemaan, Porvarissäädyn olisi pitänyt lausua julki ajatus, että kysymyksessä on yleiselle tasolle kuuluva asia, eikä se saisi jäädä vain yhden säädyn omaksi vaan päästä kaikkien säätyjen käsittelyyn. Koska on myös itsestään selvää, että tässä tarkoituksessa tehty nöyrä ehdotus piti viedä säätyjen käsittelyyn eikä vain yhden säädyn, ei minusta ole tällä hetkellä kovin sopivaa ja tahdikasta, että Porvarissääty taistelisi tässä asiassa edelleen oman käsityksensä puolesta; ja siksi uskallan omasta puolestani esittää, eikö pyyntöesitysehdotuksen voisi antaa raueta.

Herra Boström: Omalta osaltani en voi yhtyä herra Mechelinin näkökantaan, että Porvarissääty olisi ottanut toivomuksen omakseen jo silloin, kun aloite lähetettiin valiokuntaan. Porvarissäädyn piirissä on päinvastoin ilmaistu ja hyväksytty se mielipide, että meidän olisi katsottava jokainen pyyntöesitys niin painavaksi, että se pitäisi lähettää valiokuntien käsittelyyn ennen kuin se tuotaisiin Porvarissäädyn harkittavaksi ja päätettäväksi. Tästä syystä katson, ettei minusta ole estettä ryhtyä nyt tutkimaan käsillä olevaa asiaa. Sen vuoksi uskon voivani liittyä herra Mechelinin mielipiteeseen, että Porvarissäädyn pitäisi viedä pyyntöesitys eteenpäin, vaikkei se saavuttanutkaan muiden säätyjen suosiota.

Herra Molander: Vaikka olen herra Boströmin lailla sitä mieltä, ettei Porvarissäädyllä ole aikaisemman päätöksensä vuoksi estettä ottaa tämä kysymys nyt uudelleen esiin ja ratkaista se, haluan kuitenkin yhtyä herra Mechelinin mielipiteeseen niistä tärkeistä syistä, jotka aikaisemmin on pyyntöesityksen puolesta esitetty, ja joita minun ei mielestäni tarvitse toistaa. Siksi haluan ehdottaa, että Porvarissääty päättäisi esittää tämän aloitteen uudelleen omanaan.

Herra Öhrnberg: En minäkään ole sitä mieltä, että Porvarissääty olisi tuonut pyyntöesitysehdotuksen täsmällisen hyväksymisensä julki silloin, kun aloite-ehdotus jätettiin Yleisen Valitusvaliokunnan käsittelyyn, tai päättänyt mennä Hänen Keisarillisen Majesteettinsa eteen esittämään tätä koskevan toiveensa myös siinä tapauksessa, että Porvarissääty jäisi yksin. Käsitin toimenpiteen vain kysymyksen painon ja merkityksen tunnustamiseksi ja päätökseksi, että sillä tavoin asia annettaisiin monipuolisempaan tarkasteluun, johon pyritään ja jota edellytetään, kun sitä käsitellään säätyjen yhteisessä valiokunnassa. Tämän näkemykseni pitäisi myös saada tukea Porvarissäädyn Yleisen Valitusvaliokunnan mietinnön johdosta tekemästä päätöksestä. Porvarissäädyn tämän mietinnön johdosta tekemä päätös puolestaan oli, että alamainen anomusaloite tulisi kaikkien säätyjen jättää Hänen Majesteetilleen, kuten mietinnössä sanotaan, siksi: että Säädyille annettaisiin käsiteltäväksi seuraaville valtiopäiville uusi, ajanmukainen säädös, joka määrää, millä ehdoin juutalaiset saavat asua ja oleskella maassa. Nyt muut säädyt ovat ilmoittaneet, etteivät he halua olla mukana sellaisessa pyyntöesityksessä. Pidän kiinni mielipiteestä, joka minulla on jo aikaisemmissa keskusteluissa ollut tilaisuus lausua, että tällainen lainsäätötoimenpide olisi tarpeen saada aikaan; mutta koska tämä lainsäätötoimenpide ei riippuisi vain Hänen Majesteetistaan yksin, vaan Hänen Majesteettinsa ja maan säätyjen yhteistyöstä, niin jaan niiden henkilöiden epäröinnin, joiden mielestä on sopimatonta pyytää Hänen Majesteetiltaan lakiehdotusta tästä aiheesta seuraaville valtiopäiville, kun tiedetään, että muut säädyt ovat torjuneet sellaisen toiveen. On tietenkin mahdollisuuksien rajoissa, että tätä kysymystä koskevat näkökannat voisivat muuttua huomattavastikin niiden monien vuosien aikana, jotka erottavat nämä valtiopäivät seuraavista, mutta jos niin todella kävisi, ja jos Hänen Majesteettinsa omalta osaltaan katsoisi aloitteen edellyttämän lainsäädännön olevan tarpeen, niin uskon, että Hänen Majesteettinsa ryhtyisi päätettäväkseen tulevaan toimenpiteeseen ilman mitään Porvarissäädyn erityistä aloitettakin. Jos siis kyseessä olisi sellainen asia, jonka ratkaisu olisi yksin Hänen Majesteettinsa käsissä, silloin olisin sitä mieltä, että sääty, joka on vakuuttunut sellaisen toimenpiteen välttämättömyydestä, voisi muiden säätyjen vastakkaisista mielipiteistä huolimatta esittää siitä alamaisen toiveensa. Mutta koska tätä kysymystä ei voi tällä tavoin ratkaista, vaan se edellyttää Hallituksen ja Säätyjen yhteistyötä, en voi kannattaa näkemystä, että Porvarissäädyn pitäisi nyt esittää tällainen anomus muiden Säätyjen mielipiteestä piittaamatta. Siksi ehdotan, voisiko kaikki Porvarissäädyn lisätoimenpiteet jättää tässä asiassa tekemättä.

Herra Mechelin: Edellisen puhujan puheenvuoron perusteella pyydän saada esittää, että kuitenkin on ero toisaalta sillä, että yksi Sääty päättää jonkin pyyntöesityksen hyväksymisestä omanaan ja sen lähettämisestä Yleisvaliokuntaan ja muiden Säätyjen kutsumisesta liittymään anomusaloitteeseen, ja toisaalta sen lähettämisestä Yleisvaliokuntaan vain kysymyksen painavuuden perusteella. Ellen muista väärin – minulla ei nimittäin ole ollut tilaisuutta tarkistaa asiaa sen päivän pöytäkirjasta, jolloin sen lähettämisestä päätettiin – niin tämä kysymys oli yksi niiden joukossa, joita koskien Porvarissäädyltä kysyttiin: hyväksyykö Porvarissääty tämän aloitteen omanaan? ja johon sitten vastattiin kyllä, minkä jälkeen päätettiin lähettämisestä Yleiseen Valitusvaliokuntaan.

Tämän puheenvuoron perusteella Porvarissäädyn sihteeri luki herra Puheenjohtajan kehotuksesta Porvarissäädyn kokouksessa 20. päivänä edellistä helmikuuta asiasta laaditun pöytäkirjan. Siitä kävi ilmi, että Porvarissääty oli tuolloin tehnyt kysymyksestä päätöksen, joka kuuluu seuraavasti: Esitetyn aloite-ehdotuksen pohjalta Porvarissääty päätti lähettää kysymyksen Yleiseen Valitusvaliokuntaan ja kutsua pöytäkirjanotteen pohjalta muita Säätyjä ottamaan siihen osaa yhdessä Porvarissäädyn kanssa.

Tämän jälkeen herra Mechelin jatkoi puheenvuoroaan seuraavasti:

Sitä ilmaisua, jota pöytäkirjassa on käytetty, ei mielestäni voi tulkita muuten kuin siten, että Porvarissääty, kuten mainitsin, oli jo hyväksynyt pyyntöesityksen, sillä kun kutsutaan muut säädyt osallistumaan aloitteeseen, niin on jo luonnollisesti itse päätetty hyväksyä se. Lukuisia pyyntöesitysehdotuksia on lähetetty Yleisvaliokuntaan, ilman että sääty on hyväksynyt osallistumiskutsun, ja nämä aloitteet on siten jätetty riippumaan siitä, mitä Yleisvaliokunta asiassa esittää; mutta tässä ei siitä ole kyse, vaan ero on aivan oleellinen. Porvarissääty on, kuten sanottu, käsitykseni mukaan hyväksynyt anomusaloitteen omanaan. Siksi en kuitenkaan halua lausua sellaista mielipidettä, että Porvarissääty olisi estynyt peruuttamaan tätä päätöstään; mutta esitän Porvarissäädyn tarkistettavaksi, eikö tällä tavoin jo kerran tehdyn päätöksen purkaminen voisi olla harmillinen ennakkotapaus.

Mitä tulee herra Öhrnbergin lausuntoon siitä, että toivomuksen, joka ei tähtää lakialoitteeseen vaan toimenpiteeseen, johon voidaan ryhtyä ilman Säätyjen kuulemista, pitäisi pikemminkin olla yhden säädyn esittämä, vaikka muiden säätyjen päätökset eroaisivatkin siitä, niin minun on pakko pyytää saada lausua päinvastainen käsitys. Juuri mainitussa tapauksessa olen nimittäin sitä mieltä, että hienotunteisuuskin vaatii, ettei esitetä pyyntöesitystä, koska se koskisi toimenpidettä, joka ei edes voi tulla säätyjen tarkasteltavaksi: mutta kun päinvastoin on kyse lakiehdotuksesta, joka on asetettava säätyjen tutkittavaksi, niin silloin ei ole yritetty saada toivettaan täytetyksi vastoin säätyjen mielipidettä, kun on anottu tuota lakiehdotusta. Tältä osin en siten voi yhtyä herra Öhrnbergin puheenvuoroon ja pitäydyn muutoinkin aikaisemmassa mielipiteessäni, kuinka tämän kysymyksen edistämisessä olisi toimittava.

Herra Kiseleff: Pyydän vain saada yhtyä herra Gummeruksen esittämään mielipiteeseen.

Herra Nylander: Koska säätyjen käsittelyssä tätä pyyntöesitystä vastaan esitettiin pääasiassa taloudellisia ja kaupallisia syitä, olen sitä mieltä, että nimenomaan siksi kysymyksen pitäisi herättää juuri Porvarissäädyn piirissä sympatioita, joita meidän Säätymme on aina tuntenut. Ennen muuta juuri tällaisesta näkökulmasta vetoan Porvarissäätyyn, kun kannatan tämän pyyntöesityksen ottamista esiin sellaisena kuin se alun perin esille nostettiin. Mielestäni juuri yhden säädyn, tässä tapauksessa erityisesti Porvarissäädyn intresseistä lähteminen on tärkein syy juuri tähän pyyntöesitykseen, ja uskon, että tämä mielipide saa tukea niiltä säätymme jäseniltä, jotka pohtivat kysymystä lähemmin siltä näkökannalta, jota säädyssämme jo on. Lausun ja vetoan siis säätyymme, nimittäin että se, siten kuin minulla on jo aikaisemmin ollut kunnia lausua, lähettäisi asian Porvarissäädyn Erityisvalitusvaliokuntaan, jossa kysymystä voitaisiin edelleen käsitellä ja ottaa tällöin huomioon ehdotuksen sisältämän pyyntöesityksen sananmuoto.

Herra Tengström: Porvarissäädyn tapa ei ole koskaan ollut, eikä minun käsitykseni mukaan ole myöskään nyt käsillä olevassa tapauksessa, että aloite olisi etukäteen hyväksytty meidän säädyssämme sen omana aloitteena ja sitten lähetetty valiokuntaan käsiteltäväksi, vaikka niin on useimmissa säädyissä tapahtunutkin, eli asiat on otettu niiden tarkasteluun ja käsittelyyn ennen valiokuntaan lähettämistä. Sitä vastoin olen omalta osaltani sitä mieltä, että päätös keskustelumme kohteena olevan anomusaloitteen lähettämisestä Yleiseen Valitusvaliokuntaan tehtiin, koska toisaalta toivottiin siten enemmän tukea ja paremmat mahdollisuudet asian edistymiseen, mitä tämä anomus olisi voinut saadakin, jos maan kaikki neljä säätyä olisivat tukeneet sitä. Tilanne olisi ollut siihen verrattuna toinen, jos Porvarissääty olisi yksin esittänyt aloitteen. Toisaalta taas sitä vastaan tehty päätös tai aikomus alistua säätyjen enemmistön ratkaisuun, joka yleensä on odotettavissa, on nyt tehty, ja se on nimenomaan vastoin sitä, mitä Porvarissääty uskoi voivansa toivoa ja varmasti yksimielisesti toivoi. Siksi olen sitä mieltä, että koska kysymykseen saatu päätös on tällainen, olisi loukkaus toisia säätyjä kohtaan ryhtyä käyttämään muita keinoja: sillä asettautuminen säätyjen enemmistöä vastaan merkitsisi sen näkemyksen tai tavoitteen kieltämistä, jonka pohjalta, kuten jo mainittiin, lähettäminen Yleiseen Valitusvaliokuntaan tapahtui, jo kerran tehdyn päätöksen kieltämistä. Myös itse asian edun vuoksi olisin kuitenkin sitä mieltä, että se olisi enemmän vahingoksi kuin hyödyksi tälle asialle, jonka menestymistä me kaikki toivomme, nimittäin paremmalle ja ajanmukaisemmalle lainsäädännölle juutalaisten hyväksi. Miten voisi toivoa sellaisen anomusaloitteen menestystä, joka ei tosin suoraan mutta kuitenkin välillisesti sisältäisi muistutuksen siitä, että kolme säätyä on torjunut tällaisen vetoomuksen, vaikka Porvarissääty, joka luuli ymmärtävänsä asian paremmin, tai jolla oli omasta mielestään jalompia näkökantoja kuin muilla säädyillä, kuitenkin toivoi, että Hänen Majesteettinsa tahtoisi osoittaa ymmärrystä sille, mitä Porvarissääty – en edes tiedä, miten pientä murto-osaa väestöstä se edustaa – on aivan yksin esittänyt, eikä ottaisi huomioon kantaa, jonka kolme neljäsosaa maan asukkaista on edustajiensa kautta esittänyt.

Koska kysymys on nyttemmin tullut julkisuuteen, ja siitä on ryhdytty keskustelemaan, voidaan toivoa sille parempaa menestystä, kun on tarjoutunut uusi tilaisuus pitää asiaa kaikessa rauhassa esillä. Syy sen nykyiseen vähäiseen menestykseen on nimittäin sen yllättävä esiintulo, kuten jo aikaisemmin olen viitannut. Samalla tavoin on toteutunut myös ennustukseni niistä seikoista, joita käytettäisiin aloitetta vastaan, niitähän ovat itäeurooppalaisten juutalaisten alhainen koulutuksen ja moraalin taso. Ehdotukseni olisi, ja yhdyn siinä herra Öhrnbergin puheenvuoroon, että kysymys pitäisi tällä hetkellä jättää lepäämään.

Herra Wallgren: Minun mielestäni äskettäin voimaan tullut, ja näiden valtiopäivien ensi kertaa soveltama valtiopäiväjärjestys, ei ole täysin selvä ja sovellettava, kun on kysymys pyyntöesitysoikeudesta. Sillä Säädyllä, jonka piirissä pyyntöesitys on syntynyt, on sen perusteella oikeus lähettää aloite Yleisvaliokuntaan, mutta se voi myös kääntyä aloitteensa kanssa Erityisvalitusvaliokuntansa puoleen. Pitääkö tämä nyt käsittää siten, että jos Yleisvaliokunta on esittänyt pyyntöesityksen hylkäämistä, sitä ei saa ottaa esille Erityisvalitusvaliokunnassa tai lähettää sinne? Uskon, ettei valtiopäiväjärjestyksessä ole mitään, mikä estää Yleisvaliokunnan käsittelemän ja Säätyjen enemmistön hylkäämän aloitteen ottamista esiin niiden säätyjen tai sen säädyn aloitteena, josta se on lähtenyt. Minun käsitykseni mukaan olisi erittäin tärkeää, että tässä asiassa tehtäisiin periaatepäätös, koska käytännöllä, jota me tässä käärimme kokoon, on varsin iso merkitys, koska se voi olla ennakkotapauksena tuleville menettelyille. Voimme esimerkiksi ajatella, että jonkin Yleisvaliokunnalle lähetetyn aloitteen lopullisessa käsittelyssä olisi kaksi Säätyä kahta vastaan. Soveltaisimmeko me siinä tapauksessa samaa periaatetta kuin silloin, kun on kyse aloite-esityksestä vai onko kysymys kahden säädyn kielteisen kannan vuoksi peruuttamattomasti rauennut? Minun täytyy omasta puolestani katsoa pyyntöesityskysymystä erillisenä asiana. Jos olisi kyse varsinaisesta aloiteoikeudesta, joka meillä on vain tulevaisuuden toivona, niin olisi aivan selvää, että jos kolme säätyä yhtä vastaan olisi hylännyt aloitteen, sitä ei voitaisi esittää Hänen Keisarilliselle Majesteetilleen. Jos taas on kyse pelkästään pyyntöesityksestä, jonka, kuten tässä tapauksessa, myös kolme säätyä on torjunut, mutta jolla ehkä kuitenkin on lämpimiä kannattajia näiden kolmen säädyn keskuudessa, niin katson, että neljännellä Säädyllä, joka on jo aikaisemmin antanut lausunnon anomusaloitteen puolesta, eli tässä tapauksessa Porvarissäädyllä, on sitä vastoin oikeus ottaa asia esiin omanaan sen jälkeen, kun asia on palautunut valiokunnasta, ja lähettää se omalle Erityisvalitusvaliokunnalleen sananmuodon viimeistelyä varten.

Herra Borgström yhtyi herra Wallgrenin puheenvuoroon ja ehdotti asian lähettämistä Erityisvalitusvaliokuntaan.

Kun keskustelun oli julistettu päättyneen, herra Puhemies teki seuraavan

Ehdotuksen; Haluaako Porvarissääty yhtyä herra Mechelinin esittämään ehdotukseen, että asia lähetetään Porvarissäädyn Erityisvalitusvaliokuntaan? vai katsooko Porvarissääty, että asian tulee raueta? Edellistä kannattavien toivotaan vastaavan kyllä, jälkimmäistä kannattavien taas ei.

Koska ehdotukseen vastattiin sekä kyllä että ei, siirryttiin äänestykseen, jonka tulos oli 15 kyllä-ääntä, 20 ei-ääntä. Tämän perusteella pyyntöesitys-ehdotus julistettiin rauenneeksi, mistä muille Säädyille sekä Yleiselle Valitusvaliokunnalle lähetettäisiin tieto pöytäkirjanotteen muodossa.

Original (transkription)

Ingen transkription, se faksimil.

Dokumentet i faksimil