8.12.1869 Fredrik Idestam–LM

Svensk text

|1|

Heders Vän!

Igår emottog följande telegram från Dig

”Die Anderen schon angesucht. Sende Morgen briefliche Nachrichten. Donnerstag die gewünschten Papiere”ty. Redan anmodat de andra. Skickar imorgon nyheter brevledes. På torsdag de önskade pappren.

och i dag

”Nottbeck Hackmann verlangen heute Concession Brieflich warum euch koncurrenz möglich obgleich schwer. Benutze nöthigenfalls für Güterverkauf daß sicherer Arrendator verspechensvårtytt 8 bis 9 000.”ty. Nottbeck och Hackmann kräver koncession idag. Brevledes varför konkurrens för er möjligt men svårt. Om så behöves använder jag för säljandet av godsen det säkrare löftet om arrende 8 till 9 000.

hvilkas innehåll bemärks. Thyvärr har således verkligen TitTitulus Nottbeck gjort allvar af sin dolda plan och kan jag endast glädja mig åt att han af mig icke erhöll några uppgifter. Förargligt dock att han till medsökande engagerat sådana personer som Hackmann & Mickwitz ty derigenom blir concurensen för oss ganska svår. – Allt beror nu naturligtvis uppå hurudana vilkor de begära och om vi här lyckas skaffa oss nog stadigt ryggstöd för att kunna operera. Såvidt nu synes hafva vi skäligen goda utsigter och hoppas jag costi i dag skall medföra ytterligare angenäma notiser. I hvarje fall gäller likväl att snstränga sig till det yttersta och bero våra operationer nu af hvad ditt nästa bref skall innehålla. Rysligt svårt är här nu om|2| pengar, hvarföre äfven Hangögubbarna i går afreste till Berlin, men tack vare Costis relationer tror jag vi börjat saken på ett bättre sätt än dessa concessionärer samt kunna derföre hysa bättre förhoppningar om framgång. – Rörande detaljerna af våra åtgärder skall jag muntligen berätta och ber Dig endast att hålla oss au courantfr. underrättad med händelsernas utveckling derhemma. – Måhända blir det bäst att härefter adressera brefven till Costi som dröjer längre här å orten.

Våra åtgärder för spinneriet hafva hittintils icke burit någon frukt. Hr Steschensvårtytt förklarade nemligen att han nyligen plaserat en större summa uti La Fermes Tobaks affär, man förmodar ca 300 000 Rb, samt att han derföre icke kunde ingå på våra förslager om ny kredit. Goda råd utdelade han dock i mängd samt slutade med att förklara det vi svårligen på af oss förslagna vilkor kunde erhålla några penningar, emedan fabriken var öfverintecknad och aktierna ingenting wärda, samt att om vi icke kunde sälja dockan vore bäst att stoppa rörelsen och göra fallitfr. konkurs. – På allt syntes att Zuhrs klagovisor bibringat honom denna uppfattning och är det således|3| ytterligare en af de många goda händelser Zuhr åstadkommit. Efter conferens med Bruun hafva vi besltat att försöka i Moskwa och har Bruun skrifvit dit för att höra sig före. Ingår derifrån goda notiser kommer vi möjligen alla tre att resa dit. Dock är föga skäl att hoppas sådant. – Såsom bevis på huru svårt här nu är att skaffa penningar berättas att en viss General Olgen imot första inteckning uti sina bruk vid finska gränsen i Bäloi Ostrovsvårtytt värda 500 000 Rb icke kunnat erhålla 100 000 Rb fastän han anses såsom en mycket förmögen man, bjuder 9 a 10 % och behöfver summan endast på 2 år. Jag befarar nästan att vi få återvända med oförrättat ärende och måste öfverlemna åt Bruun att agera tills han lyckas. –

Laitiala affären har fortfarande varit föremål för trägna underhandlingar. I början ville Granfelt pruta 30 à 40 000 mark men då jag alldeles bestämdt förklarade att Du icke skulle pruta mera än möjligtvis 5 000 mark såsom ersättning för karaktärs husets uppförande gick han ifrån detta första påstående och fortsatte sina underhandlingar. I afseende å den kontanta inbetalningen har jag trott mig i ditt intresse kunna lofva honom att han får betala 15 à 20 000 mark straxt|4| samt återstoden 35 à 40 000 uti skilda poster med några månaders mellanskof så att allt dock innan första året är betaldt. Han sade sig nemligen hafva sina penningar utlånade och ville icke på kortare tid indrifva lånen för att icke sätta låntagarene i mellanhand. Skulle Du få honom att köpa godset för 155 000 ms med ofvannämnda betalningsvilkor tror jag dock Du borde vara belåten ty såsom det tyckes är det ingen lätt sak att här sälja en finsk egendom. – Emellertid har Granfelt i går skrifvit till sin svåger i Heinola att han i nästa tisdag skall infinna sig på Laitiala för att taga egendomen i skärskådande och hoppas jag ännu smått att då äfven kunna vara der. skulle likväl jag måsta dröja här längre än till söndagen hvilket jag nästan befarar skall jag telegrafera till Dig på det Du i värsta fall sjelf måste resa dit. –

Genom bref från Tammerfors har jag erfarit att Du ditsändt 7 500 ms. Då vår vexel derstädes förfaller den 16 d.dennes eller i nästa thorsdag måste jag bedja Dig med måndagsposten till Tfors öfversända 3 500 mark till betäckning af vexeln och till bestridande af utgiften på verkensvårtytt då jag icke vet huru länge jag ännu blir borta.

Under många helsningar till alexandra förblifver jag din tillgifne vän

Fredrik Idestam

Finsk text

Kelpo ystävä!

Eilen sain sinulta seuraavan sähkeen

”Olen kehottanut jo muita. Lähetän huomenna kirjeitse uutisia. Torstaina toivotut paperit.”

ja tänään:

”Nottbeck ja Hackmann vaativat tänään toimilupaa. Kerron kirjeessä miten kilpailutilanne voi onnistua, vaikka onkin hankala. Mikäli tarvis, käytän omaisuuden myyntiin varmempaa lupausta vuokraamisesta, 8–9 000.”

joiden sisällön panen merkille. Valitettavasti hra Nottbeck on siis toteuttanut salatun suunnitelmansa ja voin vain iloita siitä, että hän ei ole saanut mitään tietoja minulta. Harmi vain, että hän on liittänyt hakemukseensa sellaisia nimiä kuin Hackmann & Mickwitz, sillä se tekee kilpailun meille varsin hankalaksi. Kaikki riippuu nyt tietenkin siitä, millaisia ehtoja pyydetäänt ja onnistummeko me täällä hankkimaan itsellemme kylliksi selkänojaa toimenpiteitämme varten. Tällä hetkellä meidän näkymämme ovat kohtuullisen hyvät ja toivon, että Costi tuo tänään lisää hyviä uutisia. Meidän täytyy joka tapauksessa ponnistella äärimmilleen ja seuraavat toimenpiteet riippuvat nyt sinun seuraavan kirjeesi sisällöstä. Täällä on nyt erittäin vaikeaa rahojen suhteen, josta syystä Hangon miehetkin matkustivat Berliiniin, mutta Costin suhteiden ansiosta uskon, että me olemme päässet alkuun paremmin kuin nämä luvanhakijat ja siksiuskon menestykseen. Kerron suullisesti toimenpiteidemme yksityiskohdista ja pyydän sinua vain pitämään meidät ajan tasalla siellä paikan päällä. – Voi olla että on paras vastedes osoittaa kirjeet Costille, joka oleilee pitempään täällä.

Toimenpiteemme kehräämön suhteen eivät toistaiseksi ole kantaneet hedelmää. Herra Steschen selvitti nimittäin äskettäin, että hän on sijoittanut suuren summan La Ferman tupakkabisnekseen, oletettavasti noin 300 000 ruplaa, ja että hän ei siksi voi suostua meidän ehdotuksiimme uusista luotoista. Hän antoi kuitenkin paljon hyviä neuvoja ja sanoi lopuksi, että me tuskin voimme saada luottoa esittämillämme ehdoilla, koska tehdas oli ylikiinnitetty ja osakkeet arvottomia ja jollemme voi myydä telakkaa, olisi paras lopettaa toiminta ja antaa sen mennä nurin. Kaikesta päätellen Zuhrin valitusviisut ovat saattaneet hänet tälle kannalle, ja tässä on siis jälleen yksi niistä hyvistä asioista, joita Zuhr on saanut aikaan. Keskusteltuamme Bruunin kanssa päätimme käydä Moskovassa ja Bruun on kirjoittanut sinne etukäteen. Jos sieltä tulee hyviä uutisia niin voi olla, että me kolme kaikki matkaamme sinne. Siitä on kuitenkin sangen vähän toiveita. Osoituksena siitä, kuinka vaikeaa rahan saaminen täällä on, kerrotaan, että muuan kenraali Olgin tarjosi ensimmäistä merkintää Suomen rajalla Beloi Ostrovissa, olevaan 500 000 ruplan arvoiseen tehtaaseensa, eikä saanut kuin 100 000 ruplaa, vaikka häntä pidetään hyvin varakkaana miehenä, hän tarjoaa 9–10 %, eikä tarvitsisi rahaa kuin kahdeksi vuodeksi. Pelkäänpä melkein, että meidän täytyy palata ilman että saamme asiaa hoidettua ja joudumme jättämään sen Bruunille siihen asti kun hän onnistuu.

Laitialan asia on jatkuvasti ankarien neuvottelujen kohteena. Granfelt halusi aluksi tinkiä 30–40 000 markkaa, mutta kun minä täysin selkeästi sanoin, että sinä et tinkisi kuin korkeintaan ehkä 5 000 markkaa korvauksena päärakennuksen kunnostamisesta, niin hän luopui ensimmäisestä vaatimuksestaan ja ryhtyi jatkamaan omia neuvottelujaan. Käteismaksun suhteen luulen, että olen sinun etujesi mukaisesti luvannut, että hän saa maksaa 15–20 000 heti ja loput 35–40 000 erissä muutaman kuukauden välein niin että kaikki on kuitenkin maksettu vuoden sisällä.

Hän nimittäin sanoi, että hänen rahansa ovat lainatut eikähän halua peruuttaa lainoja lyhyttä aikaa varten, ettei saattaisi lainanottajia välikäteen.Jos sinä saisit hänet ostamaan tilan 155 000 markalla ylläolevin ehdoin niin luulen, että olisit tytyyväinen, sillä ei ole mikään helppo asia täällä myydä suomalaista kartanoa. – Granfelt on kuitenkin kirjoittanut langolleen Heinolaan, että tämä tulisi ensi tiistaina Laitialaan tarkastamaan kartanoa ja toivon vähän, että voisin itsekin olla siellä. Jos minun kuitenkin täytyy viipyä täällä pitempään kuin sunnuntaihin, niin kuin vähän pelkään, niin sähkötän sinulle ja pahimmassa tapauksessa sinun täytyy itse matkustaa sinne.

Tampereelta tulleessa kirjeessä sain tietää, että olet lähettänyt sinne 7 500 markkaa. Kun vekselimme siellä lankeaa 16. päivänä eli ensi torstaina, niin minun täytyy pyytää, että lähetät maanantain postissa Tampereelle vielä 3 500 vekselin peittämiseksi ja tehtaan maksujen maksamiseksi, kun en tiedä kuinka kauan olen poissa.

Monet terveiset Alexandralle

uskollinen ystäväsi

Fredrik Idestam

Original (transkription)

|1|

Heders Vän!

Igår emottog följande telegram från
Dig

”Die Anderen schon angesucht. Sende Morgen brief-
liche Nachrichten. Donnerstag die gewünschten Papiere”

och i dag

”Nottbeck Hackmann verlangen heute Concession
Brieflich warum euch koncurrenz möglich obgleich
schwer. Benutze nöthigenfalls für Güterverkauf
daß sicherer Arrendator verspechensvårtytt 8 bis 9 000.”

hvilkas innehåll bemärks. Thyvärr har således
verkligen TitTitulus Nottbeck gjort allvar af sin dolda plan
och kan jag endast glädja mig åt att han af mig
icke erhöll några uppgifter. Förargligt dock att han
till medsökande engagerat sådana personer som
Hackmann & Mickwitz ty derigenom blir concuren-
sen för oss ganska svår. – Allt beror nu naturligt-
vis uppå hurudana vilkor de begära och om
vi här lyckas skaffa oss nog stadigt ryggstöd
för att kunna operera. Såvidt nu synes hafva
vi skäligen goda utsigter och hoppas jag costi
i dag skall medföra ytterligare angenäma
notiser. I hvarje fall gäller likväl att snsträn-
ga sig till det yttersta och bero våra opera-
tioner nu af hvad ditt nästa bref skall
innehålla. Rysligt svårt är här nu om |2| pengar, hvarföre äfven Hangögubbarna
i går afreste till Berlin, men tack
vare Costis relationer tror jag vi börjat
saken på ett bättre sätt än dessa con-
cessionärer samt kunna derföretillagt hysa bättre förhoppnin-
gar om framgång. – Rörande detaljerna
af våra åtgärder skall jag muntligen
berätta och ber Dig endast att hålla oss
au courant med händelsernas utveckling
derhemma. – Måhända blir det bäst att
härefter adressera brefven till Costi som
dröjer längre här å orten.

Våra åtgärder för spinneriet hafva
hittintils icke burit någon frukt. Hr Steschensvårtytt
förklarade nemligen att han nyligen pla-
serat en större summa uti La Fermes Tobaks
affär, man förmodar ca 300 000 Rb, samt
att han derföre icke kunde ingå på våra
förslager om ny kredit. Goda råd utdelade
han dock i mängd samt slutade med att
förklara det vi svårligen på af oss förslag-
na vilkor kunde erhålla några penningar,
emedan fabriken var öfverintecknad och
aktierna ingenting wärda, samt att omtillagt vi
icke kunde sälja dockan vore bäst att
stoppa rörelsen och göra fallit. – På
allt syntes att Zuhrs klagovisor bibringat ho-
nom denna uppfattning och är det således |3| ytterligare en af de många goda händelser
Zuhr åstadkommit. Efter conferens med
Bruun hafva vi besltat att försöka i Moskwa
och har Bruun skrifvit dit för att höra sig
före. Ingår derifrån goda notiser kommer vi
möjligen alla tre att resa dit. Dock är föga
skäl att hoppas sådant. – Såsom bevis på
huru svårt här nu är att skaffa penningar
berättas att en viss General Olgen imot första
inteckning uti sina bruk vid finska gränsen i Bäloi Ostrovsvårtytttillagt
värda 500 000 Rb icke kunnat erhålla
100 000 Rb fastän han anses såsom en
mycket förmögen man, bjuder 9 a 10 % och
behöfver summan endast på 2 år. Jag befa-
rar nästan att vi få återvända med oförrättat
ärende och måste öfverlemna åt Bruun att
agera tills han lyckas. –

Laitiala affären har fortfarande varit
föremål för trägna underhandlingar. I början
ville Granfelt pruta 30 à 40 000 mark men
då jag alldeles bestämdt förklarade att Du
icke skulle pruta mera än möjligtvis
5 000 mark såsom ersättning för karaktärs
husets uppförande gick han ifrån detta första påståendetillagt och
fortsatte sina underhandlingar. I afseende
å den kontanta inbetalningen har jag
trott mig i ditt intresse kunna lofva ho-
nom att han får betala 15 à 20 000 mark straxt
|4| samt återstoden 35 à 40 000 uti skilda poster
med några månaders mellanskof så att
allt dock innan första året är betaldt.
Han sade sig nemligen hafva sina pen-
ningar utlånade och ville icke på kor-
tare tid indrifva lånen för att icke
sätta låntagarene i mellanhand. Skulle
Du få honom att köpa godset för 155 000 ms
med ofvannämnda betalningsvilkor tror jag
dock Du borde vara belåten ty såsom det
tyckes är det ingen lätt sak att här sälja
en finsk egendom. – Emellertid har Granfelt
i går skrifvit till sin svåger i Heinola att
han i nästa tisdag skall infinna sig på
Laitiala för att taga egendomen i skärskådande
och hoppas jag ännu smått att då äfven kunna
vara der. skulle likväl jag måsta dröja här
längre än till söndagen hvilket jag nästan befarar
skall jag telegrafera till Dig på det Du i värsta
fall sjelf måste resa dit. –

Genom bref från Tammerfors har jag er-
farit att Du ditsändt 7 500 ms. Då vår vexel
derstädes förfaller den 16 d.dennes eller i nästa thorsdag
måste jag bedja Dig med måndagsposten till
Tfors öfversända 3 500 mark till betäckning af vexeln
och till bestridande af utgiften på verkensvårtytt
jag icke vet huru länge jag ännu blir borta.

Under många helsningar till alexandra
förblifver jag din tillgifne vän

Fredrik Idestam

Dokumentet i faksimil