18.7.1870 LM–Alexandra Mechelin

Svensk text

|1|

Älskade Alexandra!

Hjertlig tack för ditt bref af d. 14 dnesdennes som jag emottog ur Evas hand vid min ankomst från Laitiala idag kl. 10. Så glad jag än blef då jag såg din stil, så ledsamt var det dock att erfara att du icke blifvit bättre, utan snarare sämre, af kuren. Jag kan ej begripa hvarföre denna starka brunnskur icke haft någon inverkan. Gud gifve att du i nästa bref hade skäl att meddela bättre underrättelser om ditt helsotillstånd! Min längtan att komma till dig, för att bidraga att förkorta dina dagar, har naturligtvis häraf endast ökats.|2| Men tyvärr ser det ej ut, som om jag så snart kunde blifva ledig, ty Hausen är nu engagerad till t. f.tillförordnad bankdirektör i Finlands Bank, så att vi äro utan suppleant, och Törnqvist vill ej alltför mycket afkorta Brunous ledighet. Han torde derföre taga sig ledighet först i början af Augusti, – på huru länge, det vet jag ej.

Berlinerresan kryper nu sjelffallet i skinnet, sedan krig utbrutit emellan Frankrike och Preussen. I förrgår afgafs krigsförklaringen och redan idag telegraferas om oro och kursfall vid börserna, så att naturligtvis inga jernvägsspekulationer nu äro möjliga. Emellertid kräfver situationen|3| nu mycken varsamhet vid bedrifvandet af bankens utländska affärer, – och jag ser derför ej ogerna att icke förnärvarande behöfva vara hufvud-dirigent af banken.

Besöket på Laitiala lemnade ett mycket godt intryck. På de fält som under vår tid hunnit förbättras, är växten utmärkt vacker, isynnerhet timotejen och rågen! Robert har fått dit en gammal, skicklig inspektor Rönnbäck, i st.stället för Adu, som nu beger sig till Knorring på Kumo gård, der jag förskaffat honom plats. – Bryggeriet börjar bli en färdig affär, och borde, enligt hvad böckerna nu utvisa, lemna omkr.omkring 5 500 mark|4| netto för detta år. Och den herrliga naturen, i sin yppigaste grönska, – den är dock onekligen en skatt, äfven den.

Jag skrifver detta på banken och måste derföre vara kort.

Krigets utbrott går som ett skorrande missljud genom vår tids arbetsamma lif. Huru mycket olyckor, huru mycken ruin framkallas ej nu af detta, utaf Frankrikes fåfänga dikterade krig! Måtte det ej sprida sig ända till våra bygder, der allt nu ser så förhoppningsfullt ut.

Helsa så hjertligt lilla Cely Mamma och de andra från

Din egen

Leo M

Finsk text

Rakas Alexandra!

Sydämellinen kiitos 14. päivänä lähettämästäsi kirjeestä, jonka sain Evan kädestä palattuani Laitialasta tänään kello 10. Niin paljon kuin ilahduinkin nähdessäni sinun käsialasi, oli silti ikävä kuulla, ettet ollut parantunut vaan tullut hoidoista pikemminkin huonommaksi. En voi käsittää, miksei tällä rankalla kylpyläkuurilla ollut mitään vaikutusta. Luoja suokoon, että sinulla on seuraavassa kirjeessä aihetta kertoa parempia uutisia terveydentilastasi! Kaipaukseni tulla luoksesi helpottamaan päiviesi kulumista on siitä tietenkin vain kasvanut. Mutta ikävä kyllä ei näytä siltä, että pääsisin pian vapaalle, sillä Hausen on nyt nimitetty Suomen Pankin virkaa toimittavaksi pankinjohtajaksi, eli olemme ilman varamiestä, eikä Törnqvist halua liiaksi lyhentää Brunoun vapaata. Siksi hän pitänee lomansa vasta elokuun alussa, – kuinka pitkä se on, sitä en tiedä.

Berliinin-matka kihelmöi nyt tietenkin iholla sen jälkeen, kun Ranskan ja Preussin välillä syttyi sota. Sodanjulistus annettiin toissa päivänä, ja jo tänään saapui sähkeitä pörssien levottomuudesta ja kurssien laskusta, joten rautatiesijoitukset eivät tietenkään tule nyt kysymykseenkään. Tilanne vaatii nyt kuitenkin suurta varovaisuutta pankin ulkomaan asioiden hoitamisessa, – enkä ole siksi lainkaan pahoillani siitä, ettei minun tarvitse olla pankin pääjohtajana juuri nyt.

Laitialan käynnistä jäi oikein hyvä vaikutelma. Niillä pelloilla, joita meidän aikanamme on ehditty parantaa, sato on erinomaisen kaunis etenkin timotein ja rukiin osalta! Robert on saanut sinne vanhan etevän tilanhoitaja Rönnbäckin korvaamaan Adun, joka lähtee nyt Knorringin luo Kumon tilalle, mistä hankin hänelle paikan. – Panimon asiat alkavat olla valmiita, ja sen pitäisi, kirjoihin tällä haavaa merkittyjen tietojen perusteella, tuottaa noin 5 500 markkaa nettoa tältä vuodelta. Ja upea luonto runsaimmassa vehreydessään, – se on kiistatta aarre sekin.

Kirjoitan tätä pankissa ja siksi on oltava lyhytsanainen.

Sodan syttyminen särähtää riitasointuna läpi aikamme työteliään elämän. Kuinka paljon onnettomuutta, kuinka paljon raunioita tämä Ranskan turhamaisuuden sanelema sota saakaan nyt aikaan! Kunpa se ei leviäisi meidän seuduillemme saakka, missä kaikki näyttää nyt niin toiveikkaalta.

Sydämelliset terveiset pikku Celylle, Mammalle ja muille

Sinun oma

Leo M

Original (transkription)

|1|

Till Nådendaltillagt senare

Älskade Alexandra!

Hjertlig tack för ditt bref
af d. 14 dnesdennes som jag emottog ur
Evas hand vid min ankomst från
Laitiala idag kl. 10. Så glad jag
än blef då jag såg din stil, så
ledsamt var det dock att erfara
att du icke blifvit bättre, utan
snarare sämre, af kuren. Jag
kan ej begripa hvarföre denna
starka brunnskur icke haft
någon inverkan. Gud gifve att
du i nästa bref hade skäl att
meddela bättre underrättelser om
ditt helsotillstånd! Min längtan
att komma till dig, för att bidraga
att förkorta dina dagar, har na-
turligtvis häraf endast ökats.
|2| Men tyvärr ser det ej ut, som
om jag så snart kunde blifva
ledig, ty Hausen är nu enga-
gerad till t. f.tillförordnad bankdirektör i
Finlands Bank, så att vi äro
utan suppleant, och Törnqvist
vill ej alltför mycket afkorta
Brunous ledighet. Han torde
derföre taga sig ledighet först
i början af Augusti, – på huru
länge, det vet jag ej.

Berlinerresan kryper nu sjelf-
fallet i skinnet, sedan krig utbru-
tit emellan Frankrike och Preussen.
I förrgår afgafs krigsförklaringen
och redan idag telegraferas om
oro och kursfall vid börserna,
så att naturligtvis inga jernvägs-
spekulationer nu äro möjliga.
Emellertid kräfver situationen
|3| nu mycken varsamhet vid bedrif-
vandet af bankens utländska
affärer, – och jag ser derför ej
ogerna att icke förnärvarande
behöfva vara hufvud-dirigent
af banken.

Besöket på Laitiala lemnade
ett mycket godt intryck. På de
fält som under vår tid hunnit
förbättras, är växten utmärkt
vacker, isynnerhet timotejen och
rågen! Robert har fått dit en
gammal, skicklig inspektor
Rönnbäck, i st.stället för Adu, som
nu beger sig till Knorring på
Kumo gård, der jag förskaffat
honom plats. – Bryggeriet
börjar bli en färdig affär, och
borde, enligt hvad böckerna nu
utvisa, lemna omkr.omkring 5 500 mark
|4| netto för detta år. Och den
herrliga naturen, i sin yppigaste
grönska, – den är dock onek-
ligen en skatt, äfven den.

Jag skrifver detta på banken
och måste derföre vara kort.

Krigets utbrott går som ett
skorrande missljud genom vår
tids arbetsamma lif. Huru mycket
olyckor, huru mycken ruin fram-
kallas ej nu af detta, utaf
Frankrikes fåfänga dikterade krig!
Måtte det ej sprida sig ända till
våra bygder, der allt nu ser så
förhoppningsfullt ut.

Helsa så hjertligt lilla Cely
Mamma och de andra från

Din egen

Leo M

Dokumentet i faksimil