13.7.1870 LM–Alexandra Mechelin

Svensk text

|1|

Min egen saknade vän, det svider i min själ, att icke nu få följa med till Nådendal utan endast ha pennan att taga till, för att få närma mig mina älskade pyren i prestens låga tjäll.

Jag har lidit af en nästan oafbruten ledsnad alltsedan vi skildes åt. Det förefaller mig här så tomt och tråkigt, – ehuru sannolikt förhållandena i HforsHelsingfors äro oförändrade. Men det är väl så att, ju äldre man blir desto mindre smak finner man för flanerandet utom hus. Hemmet är allt, – och när det är skingradt, så finns ej heller någon trefnad mera. Kanske bidrager till min ledsnad äfven en viss oro som jag känner för din skuld: jag fruktar nemligen att du är mycket|2| mera sjuk än hvad du för mig velat tillstå! Maria Idestam sade sig nemligen genom Emmy Lindberg ha fått höra att du de första dagarne i Nådendal plågats af en mycket svår verk. Huru är det härmed? Låt mig, min snälla pia, snart veta hur det i sjelfva verket står till med dig.

Tyvärr kan jag ännu icke förutse när jag må kunna bli ledig. Törnqvist tyckes helst ännu vilja uppskjuta sin semester, ehuru jag uppmanat honom att med det snaraste taga sig ledighet. Härtill kommer att vår suppleant, v. Hausen, nu är förordnad att från 1 Augusti tjenstgöra i Finlands Bank.

Men icke nog härmed: såväl Knut Stjernvall, som ock baron Stjernvall|3| Walleen äro f. n.för närvarande här och öfvertala mig på allt sätt att i nästa vecka resa med den förstnämnde till Berlin. Det har kommit bref derifrån, att 25 miljoner mark redan äro disponibla för den stora jernvägsaffären och att de nödvändigt ville med det snaraste påbörja saken. Äfven Törnqvist yrkar på att jag skall resa. Hvad är nu att göra? Jag är i sanning på sjufamnars vatten med allt detta. Vore jag fullt säker att jernvägsfrågan genom en sådan resa skulle bringas till ett lyckligt slut, så vore det naturligtvis orätt att nu tveka. Men det kan komma så många omständigheter emellan, att det ändå icke kunde ännu på länge blifva något af. Och då skulle man onödigtvis åter hafva offrat möda och kostnad. Jag har ännu haft för litet tid att tänka|4| grundligt på denna sak, – så mycket har jag dock beslutit, att om jag finner på någon utväg att genom skriftliga framställningar bringa saken på det klara, så reser jag icke. Med fredagsposten skall jag åter skrifva dig till om denna sak. Emellertid ber jag dig ändå med omgående post svara på mina bref och berätta huru det gått derborta, ty om jag reser, så blir det torsdagen den 21 – och kan icke aflöpa med mindre än två veckor ... Resan skulle ske öfver PburgSankt Petersburg i sällskap med Stjernvall och återresan via Stockholm och Nådendal. – Bäst vore dock om man finge bli hemma.

Såsom tillägg till dessa funderingar vill jag nämna att Borgå herrarne åter begärt en conference som skall ega rum efter par dagar; – att Calamnius och jag fått bråka med Tammer|5|forska affärer, – att trafiken på banken är ganska liflig, – och att Botby också gifvit hela hopen extra bestyr.

Men för att du ej må få endast tråkiga meddelanden kan jag äfven nämna, att jag igår för första gången begagnade mig af min beqvema friplats på teatern. Det gafs Don Pasquale af Donizetti, en munter operett med vacker musik. Imorgon får jag höra ”Kärleksdrycken” – ifall jag då icke far till Botby att åskåda höbergningen.

Maria Idestam har jag råkat alla dagar; – hon finner det icke synnerligen trefligt här, och skulle gerna önska att du icke vore borta. Fredrik är f. n.för närvarande i TforsTammerfors

|6|

Fogelholms åto middag med mig vid brunn förliden måndag, men sedan har jag ej haft tid att träffa dem. Han är sig lik, präktig och hjertlig som förr. Någon dag skola vi väl göra en gemensam utfärd till Botby, om tiden blott det medger. Om lördag tänker jag fara till Laitiala för att afgöra diverse frågor som Robert icke vill decidera utan mig.

Nu är det sent på qvällen, jag måste skynda till Mamma med brefvet. En liten korg med smått och godt medföljer för din och lilla Celys räkning. Gud gifve att jag snart finge ett kärt bref med underrättelse att ni ären|7| friska och glada!

Helsa de aimabla damerna i Nådendal.

God natt min älskade vän, god natt lilla Cely, Pappas och Mammas bästa glädje!

Skrif snart och ofta till din ensliga gubbe

Leo M

Finsk text

Rakas kaivattu ystäväni, sieluani kirvelee, etten voi nyt tulla mukaan Naantaliin vaan minulla on ainoastaan kynä, jolla lähestyä rakkaitani papin matalassa majassa.

Olen kärsinyt liki taukoamatta ikävästä siitä lähtien kun erosimme. Täällä tuntuu niin tyhjältä ja ikävältä, – vaikka olosuhteet Helsingissä ovatkin todennäköisesti pysyneet muuttumattomina. Mutta varmaan asia on niin, että mitä vanhemmaksi tulee, sitä vähemmän kodin ulkopuolella maleksiminen huvittaa. Koti on kaikki kaikessa, – ja kun se on hajallaan, siellä ei liioin voi viihtyä. Ehkä alakulooni vaikuttaa osaltaan myös se, että olen sinusta huolissani: pelkään nimittäin, että olet sairaampana kuin halusit minulle myöntääkään! Maria Idestam nimittäin kertoi kuulleensa Emmy Lindbergiltä, että kärsit ensimmäisinä päivinä Naantalissa hyvin voimakkaista kivuista. Miten asian laita on? Suothan minun, kiltti tyttöseni, pian tietää, miten sinä oikein voit?

Ikävä kyllä en vielä osaa ennakoida, milloin voisin päästä vapaalle. Törnqvist näyttäisi mieluiten haluavan lykätä lomaansa, vaikka olen kehottanut häntä ottamaan vapaata mitä pikimmin. Sen lisäksi meidän varamiehemme von Hausen on nyt määrätty palvelemaan Suomen Pankissa 1. elokuuta lukien.

Eikä siinä kaikki: sekä Knut Stjernvall että paroni Stjernvall-Walleen ovat parhaillaan täällä ja yrittävät kaikin tavoin suostutella minua matkustamaan ensi viikolla, ensiksi mainitun kanssa, Berliiniin. Sieltä on saapunut kirje, jonka mukaan suurta ratahanketta varten on käytettävissä jo 25 miljoonaa markkaa, ja he haluaisivat välttämättä aloittaa asian mitä pikimmin. Myös Törnqvist vaatii minua lähtemään. Mitä tehdä? Olen tosiasiassa melkoisessa pulassa koko jutun kanssa. Jos olisin aivan varma, että sellainen matka auttaisi saattamaan rautatieasian onnelliseen päätökseen, olisi tietenkin väärin epäröidä. Mutta väliin voi tulla niin monia seikkoja, ettei siitä vielä voi tulla pitkiin aikoihin yhtään mitään. Ja siinä tapauksessa hankkeeseen olisi turhan päiten uhrattu vaivaa ja kustannuksia. Minulla ei ole vielä ollut tarpeeksi aikaa miettiä asiaa perin pohjin, – sen verran olen kuitenkin päättänyt, että jos vain keksin jonkin keinon selvittää asiaa kirjallisin esityksin, en matkusta sinne. Kirjoitan sinulle asiasta taas perjantain postissa. Pyydän sinua kuitenkin vastaamaan kirjeisiini heti paluupostissa ja kertomaan kuinka siellä sujuu, sillä jos lähden, se tapahtuu torstaina 21. päivä – ja siihen kuluu vähintään kaksi viikkoa ... Matka tehtäisiin Pietarin kautta Stjernvallin kanssa, ja paluu tapahtuisi Tukholman ja Naantalin kautta. – Silti olisi parasta, jos saisi jäädä kotiin.

Lisäyksenä näihin mietteisiin haluan mainita, että Porvoon herrat ovat jälleen vaatineet konferenssia, joka olisi määrä pitää parin päivän kuluttua; – että Calamniuksella ja minulla on riittänyt päänvaivaa Tampereen asioissa, – että pankissa on käynyt varsin vilkas liikenne, – ja että Puotila on niin ikään tuottanut koko joukolle ylimääräistä puuhaa.

Mutta jotta et saisi yksinomaan ikäviä uutisia, voin myös mainita, että hyödynsin eilen ensimmäistä kertaa mukavaa vapaapaikkaani teatterissa. Siellä esitettiin Donizettin ”Don Pasquale”, hilpeä operetti, jonka musiikki oli kaunista. Huomenna pääsen kuulemaan ”Lemmenjuomaa” – ellen sitten mene tuolloin Puotilaan seuraamaan heinänkorjuuta.

Maria Idestamiin olen törmännyt päivittäin; – hän ei viihdy täällä kovinkaan hyvin ja toivoisi niin kovasti, ettet olisi poissa. Fredrik on parhaillaan Tampereella.

Fogelholmit nauttivat kanssani päivällistä kaivolla viime maanantaina, mutta sen jälkeen ei ole ollut aikaa tavata heitä. Mies on entisensä, sydämellinen kelpo kaveri kuten ennenkin. Jonain päivänä teemme varmaan yhteisen retken Puotilaan, jos aika sallii. Lauantaina ajattelin mennä Laitialaan päättämään erinäisistä kysymyksistä, joita Robert ei halua ratkaista ilman minua.

Nyt on myöhäinen ilta, ja minun täytyy kiiruhtaa kirjeineni Mamman luo. Mukana tulee sinulle ja pikku Celylle pieni kori täynnä kaikkea pientä hyvää. Luoja suokoon, että saisin pian teiltä rakkaan kirjeen, jossa kerrottaisiin, että olette terveitä ja hyvällä mielellä!

Terveisiä Naantalin rakastettaville daameille.

Hyvää yötä, rakas ystäväni, hyvää yötä pikku Cely, Isin ja Äidin suurin ilo!

Kirjoita pian ja usein yksinäiselle ukollesi

Leo M

Original (transkription)

|1|

Min egen saknade vän, det
svider i min själ, att icke nu
få följa med till Nådendal utan
endast ha pennan att taga till, för
att få närma mig mina älskade
pyren i prestens låga tjäll.

Jag har lidit af en nästan oaf-
bruten ledsnad alltsedan vi skildes
åt. Det förefaller mig här så
tomt och tråkigt, – ehuru sanno-
likt förhållandena i HforsHelsingfors äro
oförändrade. Men det är väl så
att, ju äldre man blir desto mindre
smak finner man för flanerandet
utom hus. Hemmet är allt, – och
när det är skingradt, så finns ej
heller någon trefnad mera. Kanske
bidrager till min ledsnad äfven en viss
oro som jag känner för din skuld:
jag fruktar nemligen att du är mycket
|2| mera sjuk än hvad du för mig
velat tillstå! Maria Idestam
sade sig nemligen genom Emmy
Lindberg ha fått höra att du de
första dagarne i Nådendal plågats
af en mycket svår verk. Huru är
det härmed? Låt mig, min snälla
pia, snart veta hur det i sjelfva
verket står till med dig.

Tyvärr kan jag ännu icke förutse
när jag må kunna bli ledig. Törn-
qvist tyckes helst ännu vilja upp-
skjuta sin semester, ehuru jag upp-
manat honom att med det snaraste
taga sig ledighet. Härtill kommer
att vår suppleant, v. Hausen, nu
är förordnad att från 1 Augusti tjenst-
göra i Finlands Bank.

Men icke nog härmed: såväl Knut
Stjernvall, som ock baron Stjernvall
|3| Walleen äro f. n.för närvarande här och öfvertala
mig på allt sätt att i nästa vecka
resa med den förstnämnde till Berlin.
Det har kommit bref derifrån, att
25 miljoner mark redan äro disponibla
för den stora jernvägsaffären och att
de nödvändigt ville med det snaraste
påbörja saken. Äfven Törnqvist yr-
kar på att jag skall resa. Hvad är
nu att göra? Jag är i sanning på
sjufamnars vatten med allt detta.
Vore jag fullt säker att jernvägsfrågan
genom en sådan resa skulle bringas
till ett lyckligt slut, så vore det natur-
ligtvis orätt att nu tveka. Men det
kan komma så många omständig-
heter emellan, att det ändå icke kunde
ännu på länge blifva något af. Och
då skulle man onödigtvis åter hafva
offrat möda och kostnad. Jag har
ännu haft för litet tid att tänka
|4| grundligt på denna sak, – så myc-
ket har jag dock beslutit, att om jag
finner på någon utväg att genom
skriftliga framställningar bringa
saken på det klara, så reser jag
icke. Med fredagsposten skall jag
åter skrifva dig till om denna sak.
Emellertid ber jag dig ändå med om-
gående post svara på mina bref och
berätta huru det gått derborta, ty
om jag reser, så blir det torsdagen den
21 – och kan icke aflöpa med mindre
än två veckor ... Resan skulle ske
öfver PburgSankt Petersburg i sällskap med Stjernvall och återresan via Stockholm och Nåden-
dal. – Bäst vore dock om man
finge bli hemma.

Såsom tillägg till dessa funderingar
vill jag nämna att Borgå herrarne
åter begärt en conference som skall
ega rum efter par dagar; – att Calam-
nius och jag fått bråka med Tammer-
|5| forska affärer, – att trafiken på
banken är ganska liflig, – och
att Botby också gifvit hela
hopen extra bestyr.

Men för att du ej må få en-
dast tråkiga meddelanden kan
jag äfven nämna, att jag igår för
första gången begagnade mig af
min beqvema friplats på teatern.
Det gafs Don Pasquale af Doni-
zetti, en munter operett med vacker
musik. Imorgon får jag höra
”Kärleksdrycken” – ifall jag då
icke far till Botby att åskåda
höbergningen.

Maria Idestam har jag råkat
alla dagar; – hon finner det
icke synnerligen trefligt här, och
skulle gerna önska att du icke
vore borta. Fredrik är f. n.för närvarande i TforsTammerfors

|6|

Fogelholms åto middag med
mig vid brunn förliden måndag,
men sedan har jag ej haft tid
att träffa dem. Han är sig lik,
präktig och hjertlig som förr.
Någon dag skola vi väl göra
en gemensam utfärd till Botby,
om tiden blott det medger.
Om lördag tänker jag fara till
Laitiala för att afgöra diverse
frågor som Robert icke vill decidera
utan mig.

Nu är det sent på qvällen, jag
måste skynda till Mamma med
brefvet. En liten korg med smått
och godt medföljer för din och
lilla Celys räkning. Gud gifve att
jag snart finge ett kärt bref
med underrättelse att ni ären
|7| friska och glada!

Helsa de aimabla damerna
i Nådendal.

God natt min älskade vän, god
natt lilla Cely, Pappas och Mammas
bästa glädje!

Skrif snart och ofta till din
ensliga gubbe

Leo M

Dokumentet i faksimil