8.3.1869 Adolf Mechelin–LM

Svensk text

|1|

Carissimelat./it. Käraste Leo!

I hosgående bref till Oskar omtalar jag som en temmeligen sannolik eventualitet, att jag, i slutet på Mai eller början på Juni ämnar resa till Petersb. för att med dervarande auktoriteter mundtligen conferera om ett och annat, beträffande mina embetsåligganden. Om resan blir af, så får jag tillika ett efterlängtadt tillfälle att helsa på eder i Hfors, kanske äfven bivista Magist. promotionenMagisterspromotionen, – en solennitet som ”en gammal Magister” aldrig försmår. Att Oskars förestående studentexamen också utöfvar en viss dragningskraft och ingår i beräkningen, behöfver väl knappt omnämnas. I nästa månad hoppas jag projektet redan hinner till större klarhet. Fanny funderar ännu på sin resa till Smèla, der svärmor väntar hela familien för sommaren, Men hennes – och barnens – resa torde ske öfver Hamburg, Berlin, o. s. v. till Kieff. Det har sina svårigheter att sammanställa alla dessa resefunderingar, helst Fannys påtänkta färd utgör mer än ett ”Katzensprung”ty. stenkast,|2| samt dessutom, i följe med flere små barn, och utan en fullvuxen man till sällskap, har sina betänkligheter.

I sitt bref af d. 25 Febr. omnämnde Oskar Senatorn Cedercreutzs oväntade frånfälle. Han måste förmodl.förmodligen ersättas genom någon ledamot fr.från Hfors, men hvem? En af justitien, naturligtvis. – Den för några år sedan så snöpligt från riksarkivet förafskedade Kopisten Sigw. Peterson, hvars bekantskap du här gjorde, blef i dessa dagar, under Konungens vistelse här, utnämnd till Wasariddare, förmodl. till belöning för hans litterära (historiska) verksamhet. För resten vet jag just intet af intresse att omtala. Norges, af Storthinget numera fastställda tulltarif för instundande triennium visar framsteg i riktning af frihandel. Tullsatserna på får, smör, råämnen o. s. v. äro dels något dels betydligt nedsatta, hvaremot man, af fiskaliska hänsyn, förhöjt tullen på spirituosa, socker m. m. Norges statsinkomster äro, som du vet, hufvudsakligen baserade på tullinträder. Tullnedsättningen på säd allena fr.från 24 och 16 ʄskilling till 6 ʄskilling pr tunna torde förminska inkomsten med omkr. 100 000 SpdSpeciedaler, hvilken afgång naturligtvis måste fyllas|3| genom tullens ökande på andra artiklar; – ½ skillings afslag pr skålbund i smörtullen bringar staten ett minus af 18 à 20 000 Spd. om året. Du ser således, att man i Norge consumerar en betydlig qvantitet utländskt, mest danskt, smör. Detta till jemförelse med förhållandena i Finland. – Jag tänker stundom på dig och dina många funderingar, nästan beklagande, att din tid skall vara så mycket upptagen. Lyckas du under allt detta upparbeta dina egna och andras affärer, så äro dina sträfvanden ej förgäfves. Måtte blott din helsa under långvarigt stillasittande ej lida! Man märker ej oråd medan man är ung, – men det kommer efter, wie Mama’s zu sagen pflegtty. som mamma brukade säga. – Huru går det med väfverikonjunkturerne i Tfors? – Genom Stockh.Stockholms tidningsexpstidningsexpeditions slarftillagt av utgivarenvighet har jag ännu ej erhållit Finl. Allm. tidn.Finlands Allmänna Tidning för detta år, hvilket i sanning är en kännbar omständighet, då detta blad numera är den enda källa för mina finska nyheter. Genom tredje hand, ur svenska tidningar, har jag blott sällan lyckats uppsnappa ett och annat rörande Finland, – och deribland föga af admistratift eller legislatift intresse; – om landets ekonomiska tillstånd – intet.

|4|

För sjöfarten, specielt fraktfarten, äro utsigterna fortfarande föga lofvande; man seglar, men förtjensten räcker jemntopp till att hålla skutan i gång. Sådant är fallet i Norge och förmodl. äfven i Finland, neml. för de rederier hvilka ej kunna sysselsätta fartygen för egen räkning. Det oaktadt ökas norska handelsflottan med 12 à 15 000 läster årligen. Arbets- och brödlösa sjömän af finsk härkomst öfvervintra här dussintal; de lemna mig nog bryderi, välsignande likväl sitt öde, att här påträffa ”en landsman” som efter yttersta förmåga tillhandagår dem med råd och dåd. Och allt detta sträf för nödställda finnar tyckes höga vederbörande der komma med lugnt samvete betrakta som ”rysk embetsmanna verksamhet”! Allez toujours messsierus les patriotes – jusqu’a ce que les écailles vous tombent des yeux!fr. fortsätt bara mina herrar patrioter - tills fjällen faller från era ögon! – Har Fru Remander inbetalt sitt debet? Huru mycket mynt behöfver Oskar ännu dennatillagt av utgivaren termin?

Och nu till slut – un tendre baiser paternel à Alexandra et la gentille petite Celi, dont le portrait nous a fait grand plaisir; salut amical à Torsten et Jenny, ainsi qu’a tes soeurs,fr. en öm faderlig kyss till Alexandra och den snälla lilla Cely, vars porträtt gladde oss mycket; vänliga hälsningar till Torsten och Jenny, liksom till dina systrar,

de ton vieux oncle et amifr. från din gamla farbror och vän

A Mechelin

Veuillez transmettre – remettre voulais-je dire – la lettre ci-incluse à Oscar.fr. Vidarebefordra – ge. menade jag – vänligen inslutna brev till Oskar.

Finsk text

Paras Leo!

Oheisessa kirjeessä Oskarille kerron jokseenkin todennäköisenä seikkana, että aion toukokuun lopussa tai kesäkuun alussa matkustaa Pietariin keskustelemaan sikäläisten viranomaisten kanssa erinäisistä virkatehtäviäni koskevista asioista. Jos matka toteutuu, saan samalla kauan kaivatun tilaisuuden käydä teidän luonanne Helsingissä, ja ehkäpä osallistua maisteriproomootioon, juhlaan jota tällainen ”vanha maisteri’ ei milloinkaan vähättele. Oskarin edessä oleva ylioppilastutkinto houkuttelee sekin ja kuuluu suunnitelmiin, mitä tuskin tarvinnee edes mainita. Toivon, että tämä asia selkiytyy ensi kuussa. Fanny miettii yhä omaa matkaansa Smelaan, jossa anoppi odottaa koko perhettä kesällä. Mutta hänen ja lasten matka suuntautuisi Hampurin, Berliinin jne. kautta Kiovaan. On vaikea pitää kasassa kaikkia näitä matkasuunnitelmia, etenkin kun Fannyn matka ei ole mikään pikku ”reissu”, ja matkaamisessa usean pienen lapsen kanssa ilman aikuisen miehen seuraa on omat ongelmansa.

Oskar mainitsi kirjeessään 25. helmikuuta senaattori Cedercreutzin odottamattomasta kuolemantapauksesta. Hänen tilalleen tulee epäilemättä joku helsinkiläinen jäsen, mutta kuka? Tietenkin joku oikeusosastolta. – Muutama vuosi sitten valtionarkistosta niin nololla tavalla erotettu kopisti Sigvard Peterson, johon täällä tutustuit, on juuri näinä päivinä, kuninkaan täälläollessa nimitetty Vaasatähdistön ritariksi, luultavasti kirjallisuus(historiallisten) ansioidensa vuoksi. Muuten minulla ei taida olla mitään kiinnostavaa kerrottavana.

Suurkäräjien vahvistama Norjan seuraavan kolmivuotiskauden tullitaksa osoittaa edistymistä vapaakaupan suuntaan. Lampaanlihan, voin, raaka-aineiden ym. tulleja on osin merkittävästikin alennettu, kun taas alkoholin, sokerin ym. tulleja on valtiontaloudellisista syistä korotettu, sillä kuten tiedät, Norjan valtion tulot perustuvat ensi sijassa tullimaksuihin. Pelkästään viljan tullien alentaminen 24:sta ja 16:sta 8:aan killinkiin tynnyriltä vähentänee tuloja noin 100 000:lla taalerilla, mikä luonnollisesti täytyy korvata korottamalla muiden tuotteiden tulleja. Voin tullin alentaminen ½ killinkiä leiviskältä tuottaa valtiolle 18–20 000:n taalerin menetykset vuodessa. Huomaat, että Norjassa kulutetaan merkittävät määrät ulkomaista voita, lähinnä Tanskasta. Tämä vertailuna Suomen tilanteeseen. – Ajattelen joskus sinua ja monia suunitelmiasi melkeinpä valittaen, että sinun aikasi täytyy olla kovin varattu. Jos onnistut sen kaiken ohella pitämään omasi ja läheistesi asiat kunnossa, niin vaivannäkösi eivät ole menneet hukkaan. Kunpa vain terveytesi ei kärsisi pitkällisestä paikallaan istumisesta! Ei tee mitään heikkoa niin kauan kuin on nuori, mutta se tulee perästäpäin, kuten mammalla on tapana sanoa. Millaiset ovat kutomon suhdanteet Tampereella? En ole tänä vuonna Tukholman sanomalehtikonttorin leväperäisyyden vuoksi saanut postilähetyksen mukana lainkaan Finlands Allmänna Tidningiä, mikä on varsin olennainen asia, sillä se lehti on nykyään ainoa tietolähteeni Suomen asioista. Kolmannen lähteen kautta eli Ruotsin lehdistä olen vain silloin tällöin onnistunut löytämään jotain Suomea koskevaa, mutta mitään hallintoon tai lainsäädäntöön liittyvää niissä on vähän, ja taloudellisista asioista ei ole yhtään mitään.

Merenkulun, erityisesti rahtiliikenteen näkymät eivät ole kovinkaan hyvät. Purjehdusta kyllä riittää, mutta tuotot riittävät juuri ja juuri pitämään laivan kulussa. Näin on Norjassa ja luultavasti myös Suomessa, siis niiden varustamoiden kohdalla jotka eivät kykene asettamaan omaa laivaa liikenteeseen. Silti Norjan kauppalaivasto kasvaa 12 000–15 000 lästillä vuodessa. Työttömiä ja leivättömiä suomalaislähtöisiä merimiehiä on täällä talven yli kymmenittäin ja he teettävät minulla työtä, vaikka siunaavatkin kyllä kohtaloaan, kun tapaavat täällä ”maanmiehen”, joka kaikkien voimiensa mukaan auttaa heitä sanoin ja teoin. Ja kaikkea tätä työtä hädänalaisten suomalaisten auttamiseksi asianomaiset korkeat virkamiehet tyynesti pitävät vain ”venäläisen virkamiehen toimintana”. Herrat ovat aina isänmaalliset – kunnes suomut putoavat silmiltänne. Onko rouva Remander maksanut velkansa? Kuinka paljon rahaa Oskar tarvitsee vielä täksi lukukaudeksi?

Ja nyt lopuksi hellä isällinen suudelma Alexandralle sekä pienelle Celylle, jonka muotokuva tuotti meille suuren ilon; ystävälliset terveiset myös Torstenille ja Jennylle sekä sisarillesi vanhalta sedältäsi sekä muilta

A. Mechelin

Lähetä eteenpäin – tarkoitin: toimita, mukana kirje Oskarille.

Original (transkription)

|1|

Carissime Leo!

I hosgående bref till Oskar omtalar jag som
en temmeligen sannolik eventualitet, att jag, i slutet på
Mai eller början på Juni ämnar resa till Petersb.
för att med dervarande auktoriteter mundtligen con-
ferera om ett och annat, beträffande mina embets-
åligganden. Om resan blir af, så får jag tillika ett
efterlängtadt tillfälle att helsa på eder i Hfors, kanske
äfven bivista Magist. promotionenMagisterspromotionen, – en solennitet som
”en gammal Magister” aldrig försmår. Att Oskars före-
stående studentexamen också utöfvar en viss drag-
ningskraft och ingår i beräkningen, behöfver väl
knappt omnämnas. I nästa månad hoppas jag
projektet redan hinner till större klarhet.
Fanny funderar ännu på sin resa till Smèla,
der svärmor väntar hela familien för sommaren,
Men hennes – och barnens – resa torde ske öfver Ham-
burg, Berlin, o. s. v. till Kieff. Det har sina svårig-
heter att sammanställa alla dessa resefunderingar,
helst Fannys påtänkta färd utgör mer än ett ”Katzensprung”,
|2| samt dessutom, i följe med flere små barn, och utan en
fullvuxen man till sällskap, har sina betänkligheter.

I sitt bref af d. 25 Febr. omnämnde Oskar Senatorn
Cedercreutzs oväntade frånfälle. Han måste förmodl.förmodligen
ersättas genom någon ledamot fr.från Hfors, men hvem?
En af justitien, naturligtvis. – Den för några år sedan
så snöpligt från riksarkivet förafskedade Kopisten
Sigw. Peterson, hvars bekantskap du här gjorde,
blef i dessa dagar, under Konungens vistelse här, ut-
nämnd till Wasariddare, förmodl. till belöning för
hans litterära (historiska) verksamhet. För resten vet
jag just intet af intresse att omtala. Norges, af Stor-
thinget numera fastställda tulltarif för instundande
triennium visar framsteg i riktning af frihandel.
Tullsatserna på får, smör,tillagt råämnen o. s. v. äro betydligtstruket dels något dels betydligttillagt nedsatta,
hvaremot man, af fiskaliska hänsyn, förhöjt tullen
på spirituosa, socker m. m. Norges statsinkomster
äro, som du vet, hufvudsakligen baserade på tull-
inträder. Tullnedsättningen på säd allena fr.från 24 och 16 ʄskilling
till 6 ʄskilling pr tunna torde förminska inkomsten med omkr.
100 000 SpdSpeciedaler, hvilken afgång naturligtvis måste fyllas |3| genom tullens ökande på andra artiklar; – ½ skillings
afslag pr skålbundtillagt i smörtullen bringar staten ett minus af 18 à 20 000
Spd. om året. Du ser således, att man i Norge consu-
merar en betydlig qvantitet utländskt, mest danskt,
smör. Detta till jemförelse med förhållandena i
Finland. – Jag tänker stundom på dig och dina
många funderingar, nästan beklagande, att din tid
skall vara så mycket upptagen. Lyckas du under allt
detta upparbeta dina egna och andras affärer, så äro dina
sträfvanden ej förgäfves. Måtte blott din helsa under
långvarigt stillasittande ej lida! Man märker ej oråd
medan man är ung, – men det kommer efter, wie
Mama’s zu sagen pflegt. – Huru går det med väfveri-
konjunkturerne i Tfors? – Genom Stockh.Stockholms tidningsexpstidningsexpeditions
slvighet har jag ännu ej erhållit Finl. Allm. tidn.Finlands Allmänna Tidning för
detta år, hvilket i sanning är en kännbar omständighet,
då detta blad numera är den enda källa för mina finska
nyheter. Genom tredje hand, ur svenska tidningar, har jag
blott sällan lyckats uppsnappa ett och annat rörande
Finland, – och deribland föga af admistratift eller legis-
latift intresse; – om landets ekonomiska tillstånd – intet.

|4|

För sjöfarten, specielt fraktfarten, äro utsigterna fortfa-
rande föga lofvande; man seglar, men förtjensten räcker
jemntopp till att hålla skutan i gång. Sådant är fallet
i Norge och förmodl. äfven i Finland, neml. för de rederier
hvilka ej kunna sysselsätta fartygen för egen räkning.
Det oaktadt ökas norska handelsflottan med 12 à 15 000 läster
årligen. Arbets- och brödlösa sjömän af finsk härkomst
öfvervintra här dussintal; de lemna mig nog bryderi,
välsignande likväl sitt öde, att här påträffa ”en landsman”
som efter yttersta förmåga tillhandagår dem med råd och dåd.
Och allt detta sträf för nödställda finnar tyckes höga ve-
derbörande der komma med lugnt samvete betrakta som
”rysk embetsmanna verksamhet”! Allez toujours mes-
ssierus les patriotes – jusqu’a ce que les écailles vous tombent
des yeux! – Har Fru Remander inbetalt sitt debet?
Huru mycket mynt behöfver Oskar ännu d termin?

Och nu till slut – un tendre baiser paternel à
Alexandra et la gentille petite Celi, dont le portrait nous
a fait grand plaisir; salut amical à Torsten et Jenny,
ainsi qu’a tes soeurs,

de ton vieux oncle et ami

A Mechelin

Veuillez transmettre – remettre voulais-je dire – la lettre ci-incluse à Oscar.

Dokumentet i faksimil