28.7.1872 Robert Costiander–LM

Svensk text

|1|

Älskade broder Leo!

Orsaken hvarföre Du nu först erhåller svar å Dina bref är den att vår ”musikant till Postmästare” efter vanligheten sände det förra brefvet till Torsten och icke till mig. Postmästarn reser omkring i socknarna och spelar fiol. Det är en olycka för ett korresponderande samhälle att ha en musikalisk postmästare. Jag tror att brefven säkrare skulletillagt av utgivaren komma fram om man skref adressen med notertillagt av utgivaren. Destinations orten kunde då få någotslatillagt av utgivarengs intresse för honom. –

Af Dina båda bref ser jag med fägnad att Du erhåller en enorm höskörd. Trettiofem tusen L℔Lispund hö! Hvilken massa! Voipala och Kasuri tillsammans gaf endast 430 häckar à 30 L℔Lispund, således blott ⅓ af Botby.

Från Rönnbäck har jag med dagens post erhållit lugnande underrättelser; han slutar brefvet med följande fras: ”allt ser bra ut och alla kreaturen äro friska!”

På Kasuri hafva 3 fall af rödsot|2| förekommit, lyckligtvis utan dödlig utgång. – Denna epidemi uppstår under heta somrar hufvudsakligast på sådana ställen, som erbjuda kreaturen rikt skogsbete i alskog. Så snart rensingen af Laitiala tillandningsmark blifvit genomförd, hoppas jag att denna sjukdom skall upphöra. Rågskörden pågår äfven på Voipala, men derunder har jag haft otur med väderleken. Här ställdes till talko till Lördagen och omkring 100 personer hade infunnit sitillagt av utgivareng, men måste åtskiljas redantillagt av utgivaren vid frukosttillagt av utgivarenbordet, emedan regn inträftillagt av utgivarenfade. I dtillagt av utgivarenag har vädret varit herrligt, mentillagt av utgivaren nu (kl. 10 aft.afton) synes hela himmelen betäckt af moln och barometern har fallit betydligt. Troligtvis får jag ej skära i morgon, Måndag.

Här arbetas förtvifladt på nyodlingar. Kärret plöjes och brännes, ängar dikas och gräftas. Jag har sedan Maj månad utbetalt omkring 2 000 FmsFinska mark silver till dikare och gräftare, samt köpt 3 hästar till jordbruket. Rönnbäck ger mig de bästa förhoppningar och tillåter icke mitt mod att svigta.|3| Men nog grånar mitt hufvud, ty utan rörelsekapital har en jordbrukare stora bekymmer. Huru många hafva icke gått under just då egendomen börjat komma i skick, emedan krediten icke kunnat uppehållas ännu något år!

Till dessa betraktelser föranledes jag bland annat deraf, att jag för första gången icke vet hvarifrån jag skall få penningar till Hypotheksföreningens ränta den 1 Augusti! Hittils har jag åtmistone kunnat betala mina räntor på dagen itillagt av utgivaren de officiella kassorna. Det är endast du ochtillagt av utgivaren Torsten som fått vänta på räntorna.

Angående omsättningen af vexeln den 8 Augusti, ville jag bedja Dig hafva godheten att sända vexel och penningar till Tavastehus sednast med Thorsdags posten den 1 Augusti, ty då reser jag i alla fall in till Tavastehus med ångbåten och kan om Fredagen, som är bankdag, ombesörja omsättningen. – Inneliggande annons torde Du hafva godheten inlemna å Dagbladskontoret att införas 3 gång.gånger med små mellanskof. – – – –

|4|

Måndagen den 29.

På förmiddagen har man kunnat skära oaktadt mindre regnskurar.

Den som kunde kasta bekymren ifrån sig och liksom Du resa till Sverige, men föratt bedrifva icke vetenskapliga, utan förströelseforskningar. Helsa Dina damer från Voipala boerna och välkommen frisk och glad tillbaka från Din resa önskar

Din broder Robert.

Finsk text

Rakas Leo-veli!

Saat vastauksen kirjeisiisi vasta nyt siksi, että ”musikanttipostimestarimme” tapansa mukaan kuljetti edellisen kirjeen Torstenille eikä minulle. Postimestari reissaa pitkin pitäjiä ja vinguttaa viuluaan. Kirjeitä kirjoittavalle yhteiskunnalle musikaalisesta postimestarista on silkkaa harmia. Luultavasti kirjeet tulisivat varmemmin perille, jos osoite kirjoitettaisiin nuotein. Silloin määränpäällä voisi olla hänelle jotakin merkitystä.

Molemmista kirjeistäsi olen hyvillä mielin lukenut, että saat valtaisan heinäsadon. Kolmekymmentäviisi tuhatta leiviskää heinää! Aikamoinen määrä! Voipaalasta ja Kasurista saatiin yhteensäkin vain 430 kappaletta 30 leiviskän häkillisiä, siis vain ⅓ Puotilasta.

Rönnbäckiltä on tämän päivän postissa tullut rauhoittavia tietoja; hän päättää kirjeensä näin: ”kaikki näyttää hyvältä ja kaikki elukat ovat terveitä!”

Kasurissa on ollut 3 punatautitapausta, mutta onneksi ne eivät ole johtaneet kuolemaan. – Tällainen epidemia syntyy kuumina kesinä lähinnä sellaisissa paikoissa, joissa suuri osa elukoiden metsälaitumista on lepikoissa. Kunhan Laitialan vesijättömaat saadaan raivatuiksi, tämä sairaus toivottavasti loppuu. Voipaalassakin korjataan parhaillaan ruista, mutta säiden suhteen on käynyt huono tuuri. Täällä ryhdyttiin lauantaina talkoisiin ja väkeä saapui satakunta henkeä, mutta ihmiset piti lähettää pois jo aamiaispöydästä, sillä rupesi satamaan. Tänään on ollut ihana sää, mutta nyt (klo 10 illalla) taivas on kauttaaltaan pilvessä ja ilmapuntari on laskenut huomattavasti. En varmaan pääse leikkaamaan ruista vielä huomenna maanantaina.

Täällä aherretaan uudisviljelmillä epätoivon vimmalla. Poltetaan ja kynnetään suota, ojitetaan ja kuokitaan niittyjä. Toukokuusta lähtien olen maksanut noin 2 000 hopeamarkkaa ojankaivajille ja kuokkamiehille sekä ostanut 3 hevosta maanviljelyyn. Rönnbäck lupailee mitä parhainta menestystä eikä salli rohkeuteni pettää. Mutta hiukseni kyllä harmaantuvat, sillä ilman liikepääomaa maanviljelijällä riittää huolia. Kuinka monen onkaan käynyt huonosti juuri siinä vaiheessa, kun tila on alkanut olla kunnossa eikä luottoa ole voinut saada lisää vielä muutamaa vuotta!

Tällaisiin mietteisiin päädyin siitäkin syystä, että ensi kertaa en tiedä, mistä saisin rahat Hypoteekkiyhdistyksen korkoon elokuun 1. päiväksi! Tähän saakka olen pystynyt maksamaan korot päivälleen ainakin virallisiin kassoihin. Vain sinä ja Torsten olette joutuneet odottamaan omianne.

Mitä vekselin uudistamiseen 8. elokuuta tulee, niin lähettäisitkö vekselin ja rahat Hämeenlinnaan viimeistään torstain postissa 1. elokuuta, sillä silloin lähden joka tapauksessa höyrylaivalla Hämeenlinnaan ja voin perjantaina, joka on pankkipäivä, hoitaa vekselin uudistamisen. – Veisitkö oheisen ilmoituksen Dagbladin konttoriin julkaistavaksi 3 kertaa lyhyin väliajoin. – – – –

Maanantaina 29. päivänä

Aamupäivällä saatiin leikatuksi sateen ripottelusta huolimatta.

Voi kunpa voisikin heittää huolet mielestä ja sinun tavoin lähteä Ruotsiin, mutta ei tekemään tieteellistä, vaan huvitutkimusta. Sano daameillesi terveisiä Voipaalan asukkailta ja tervetuloa terveenä ja iloisena takaisin matkaltasi, toivottaa

veljesi

Robert

Original (transkription)

|1|

Älskade broder Leo!

Orsaken hvarföre Du nu först erhåller svar
å Dina bref är den att vår ”musikant till
Postmästare” efter vanligheten sände det förratillagt brefvet
till Torsten och icke till mig. Postmästarn re-
ser omkring i socknarna och spelar fiol. Det
är en olycka för ett korresponderande sam-
hälle att ha en musikalisk postmästare. Jag
tror att brefven säkrare sku[...]oläsligt komma fram
om man skref adressen me[...]oläsligt. Destinations
orten kunde då få någo[...]oläsligtgs intresse för
honom. –

Af Dina båda bref ser jag med fägnad att
Du erhåller en enorm höskörd. Trettiofem
tusen L℔Lispund hö! Hvilken massa! Voipala och
Kasuri tillsammans gaf endast 430 häc-
kar à 30 L℔Lispund, således blott ⅓ af Botby.

Från Rönnbäck har jag med dagens
post erhållit lugnande underrättelser; han
slutar brefvet med följande fras: ”allt ser
bra ut och alla kreaturen äro friska!”

På Kasuri hafva 3 fall af rödsot
|2| förekommit, lyckligtvis utan dödlig ut-
gång. – Denna epidemi uppstår under heta
somrar hufvudsakligast på sådana ställen,
som erbjuda kreaturen rikt skogsbete i
alskog. Så snart rensingen af Laitiala
tillandningsmark blifvit genomförd, hop-
pas jag att denna sjukdom skall upphöra.
Rågskörden pågår äfven på Voipala,
men derunder har jag haft otur med vä-
derleken. Här ställdes till talko till Lör-
dagen och omkring 100 personer hade
infunnit [...]oläsligtg, men måste åtskiljas re[...]oläsligt
vid f[...]oläsligtbordet, emedan regn in[...]oläsligt-
fade. [...]oläsligtag har vädret varit herrligt, [...]oläsligt
nu (kl. 10 aft.afton) synes hela himmelen be-
täckt af moln och barometern har fal-
lit betydligt. Troligtvis får jag ej skära
i morgon, Måndag.

Här arbetas förtvifladt på nyodlingar.
Kärret plöjes och brännes, ängar dikas
och gräftas. Jag har sedan Maj månad
utbetalt omkring 2 000 FmsFinska mark silver till dikare och
gräftare, samt köpt 3 hästar till jordbru-
ket. Rönnbäck ger mig de bästa förhopp-
ningar och tillåter icke mitt mod att svigta.
|3| Men nog grånar mitt hufvud, ty utan rö-
relsekapital har en jordbrukare stora be-
kymmer. Huru många hafva icke gått
under just då egendomen börjat komma
i skick, emedan krediten icke kunnat uppe-
hållas ännu något år!

Till dessa betraktelser föranledes jag bland
annat deraf, att jag för första gången icke
vet hvarifrån jag skall få penningar till
Hypotheksföreningens ränta den 1 Augusti!
Hittils har jag åtmistone kunnat betala
mina räntor på dagen [...]oläsligt de officiella
kassorna. Det är endast [...]oläsligt Torsten som
fått vänta på räntorna.

Angående omsättningen af vexeln den
8 Augusti, ville jag bedja Dig hafva god-
heten att sända vexel och penningar
till Tavastehus sednast med Thorsdags
posten den 1 Augusti, ty då reser jag i alla
fall in till Tavastehus med ångbåten och
kan om Fredagen, som är bankdag, ombe-
sörja omsättningen. – Inneliggande annons
torde Du hafva godheten inlemna å Dag-
bladskontoret att införas 3 gång.gånger med
små mellanskof. – – – –

|4|

Måndagen den 29.

På förmiddagen har man kunnat skära
oaktadt mindre regnskurar.

Den som kunde kasta bekymren ifrån sig
och liksom Du resa till Sverige, men föratt
bedrifva icke vetenskapliga, utan förströelseforsk-
ningar. Helsa Dina damer från Voipala
boerna och välkommen frisk och glad
tillbaka från Din resa önskar

Din broder Robert.

Dokumentet i faksimil