21.8.1872 LM–Harald Wieselgren

Svensk text

|1|

Min äslkvärda vän!

Att tacka dig som sig bör för din utmärkta hygglighet emot mig under nyssförflutna Augusti dagar, dertill är min dåliga stålpenna icke kapabel. Det faktiska är emellertid att din skäggiga nunasvårtytt uppstigit ännu högre än förut i den vänliga konstellation, som utgör föremål för min tillgifvenhets astrologi.

Det var med stor ledsnad jag lemnade Hasselbacken utan att få krama din hand till farväl, men sedan jag fåfängt sökt dig i hvimlet nödgades jag följa den lidande tidens maning.

De härvarande intelligenserna såsom Olof Skraggesvårtytt, Gunerg m. fl. har jag anträffat vid vanliga vätskor.

Sjelf är jag åter i det gröna. Och både solsken och månsken består här nu rikligen, frestande karaktersstyrkan till afsteg från skrifbordsfastspikningen.

En tjenst måste jag ännu be dig om, du af dina vänner beklagansvärdt plågade man.

På riksarkivet tagas några afskrifter för min räkning. Haf godheten emottaga dem vi din återkomst till Stockholm, betala dem (efter 50 à 60 öre per ark) – remittera dem hit per ångbåt och meddela|2| mig utgiftsbeloppet, som derpå genast skall med tacksamhet betäckas. Det är en af amanuenserna på riksarkivet, för hvilken jag riskerade uppge Dig, Harald Wiselgren, såsom utlösare af kopiorna, hvilka om några dagar torde vara färdiga. Skänk mig din tillgift för detta omak!

God natt! (ty det är verkligen midnatt). Din trogne vän

L. Mechelin.

(Sekulardagen tyckes i H:forsHelsingfors ha firats genom indragning af Dagbladet)

Min adress är endast: Helsingfors.

Finsk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Original (transkription)

|1|

Min äslkvärda vän!

Att tacka dig som sig bör för din utmärkta hygg-
lighet emot mig under nyssförflutna Augusti dagar,
dertill är min dåliga stålpenna icke kapabel. Det faktiska
är emellertid att din skäggiga nunasvårtyttxtillagt senare uppstigit ännu
högre än förut i den vänliga konstellation, som utgör före-
mål för min tillgifvenhets astrologi.

Det var med stor ledsnad jag lemnade Hassel-
backen utan att få krama din hand till farväl, men
sedan jag fåfängt sökt dig i hvimlet nödgades jag följa
den lidande tidens maning.

De härvarande intelligenserna såsom Olof Skraggesvårtytt, Gun(?)tillagt senare-
erg m. fl. har jag anträffat vid vanliga vätskor.

Sjelf är jag åter i det gröna. Och både solsken och
månsken består här nu rikligen, frestande karakters-
styrkan till afsteg från skrifbordsfastspikningen.

En tjenst måste jag ännu be dig om, du af dina
vänner beklagansvärdt plågade man.

På riksarkivet tagas några afskrifter för min
räkning. Haf godheten emottaga dem vi din åter-
komst till Stockholm, betala dem (efter 50 à 60 öre per
ark) – remittera dem hit per ångbåt och meddela
|2| mig utgiftsbeloppet, som derpå genast skall med tack-
samhet betäckas. Det är en af amanuenserna på riks-
arkivet, för hvilken jag riskerade uppge Dig, Harald
Wiselgren, såsom utlösare af kopiorna, hvilka om några
dagar torde vara färdiga. Skänk mig din tillgift för
detta omak!

God natt! (ty det är verkligen midnatt).
Din trogne vän

L. Mechelin.

(Sekulardagen tyckes i H:forsHelsingfors ha firats genom
indragning af Dagbladet)

Min adress är endast: Helsingfors.

Dokumentet i faksimil