28.7.1869 Carl Armfelt–LM

Svensk text

Broder Leo!

Ditt vänskapsfulla af den 26 dsdennes emottog jag i går och afgaf derå i den följande telegram:

”Lillan anses uppfylla vilkoren. Nya båten något större, starkare. Fyra hästars jernbåt i vår 8 000 mark.

Hvad nu först Lillan beträffar så anse vi här i samråd med ingeniör och verkmästare att den med 3 a 4 knops fart bör kunna framsläpa en pråm lastad med 4 a 500 ctrcentner, i synnerhet som vi förmoda du har pråmen byggd i någon slags båtfacon så den ej är med fullkomligt tvär för.tillagt av utgivaren – Att den vakar sjö bevisade dens reguliera turer till Pargas i fjor. Hvad skrofvet angår är det byggdt 1867 af oss – bör således vara friskt och godt. Priset är som du vet ytterst billigt, men maskinen är äfven derföre liten och klen så att i längden tror jag ej den skulle stå ut med bogseringar dag ut och dag in. Lämpar sig bäst för enskild person som icke hvarje timme på hvarje dag behöfver hafva den i gång – är synnerligt billig i driftkostnad.

Den under arbete varande båten. Skrofvet dertill är en större segelslup, byggd af Kankonen, kostat 1 400 mark, inköpt på konkurs auktion för 600 – nytt starkt och friskt, något större och mera djupgående än Lillan. Maskin och panna här gjorda äfvenledes|2| större och starkare, solidare än Lillans. Då det i allmänhet visat sig vara svårt att i redan färdigt skrof insätta maskin och kunna beräkna fart, bränsleåtgång o. s. v. så noga som då skrofvet construeras samtidigt med maskin och enkom för ångbåt, vill och kan jag ej uppgifva hvarken farten eller dagkostnad. Vi hafva beräknat den till minst 6 knop.

Till våren skall jag med nöje bygga dig en snabbgående jernbåt för 40 personer, snygg och bra till det uppgifna priset af 8 000 mark och ehuru jag visserligen vore nöjd att kunna realisera någon af de andra, såge jag helst att jag kunde få leverera en ny för att få i HforsHelsingfors visa mitt arbete. Priset har jag äfven derföre modererat som du finner. I hopp att vi komma i någon slags affär i ångbåtsväg tecknar jag

med gammal vänskap

tuuslat. din Carl Armfelt.

Finsk text

Veli Leo!

Sain eilen ystävällisen kirjeesi 26. päivältä ja lähetin seuraavan sähkeen:

”Lillan näyttää täyttävän ehdot. Uusi laiva hieman suurempi ja vahvempi. Neljän hevosvoiman rautalaiva keväällä 8 000 markkaa. ”

Mitä nyt ensinnä Lillaniin tulee, niin arvioimme yhdessä insinöörin ja työmestarin kanssa, että se voisi 3–4 solmun vauhdilla vetää proomua, jossa on lastina 400–500 sentneriä, ainakin jos oletamme, että proomusi on rakennettu jotenkin laivan suuntaisesti, niin ettei sillä ole aivan tylppää keulaa. Sen merikelpoisuuden todistivat sen säännölliset matkat Paraisille viime vuonna. Mitä runkoon tulee, niin se on rakennettu 1867 – eli sen pitäisi olla terve ja hyvä. Hinta on, kuten tiedät, erittäin halpa, mutta kone on sen verran pieni ja heikko että luulen ettei se kauaa jaksa päivittäistä käyttöä. Se sopii parhaiten yksityiselle ihmiselle, jonka ei tarvitse pitää sitä joka tunti ja joka päivä käynnissä – käyttökustannuksiltaan se on erittäin edullinen.

Työn alla olevasta aluksesta. Runko on Kankkosen rakentama isohko purjesluuppi, joka on maksanut 1 400 markkaa ja ostettu konkurssihuutokaupasta 600 markalla. Se on uusi ja vahva vähän suurempi ja syvemmällä uiva kuin Lillan. Kone ja pannu ovat täällä tehdyt, vähän suuremmat ja vakaammat kuin Lillanissa. Kun yleisesti ottaen näyttää vaikealta asentaa konetta valmiiseen runkoon ja sitten arvioida vauhtia, polttoaineenkulutusta ym. yhtä tarkoin kuin jos runko suunniteltaisiin yhdessä koneen kanssa ja nimenomaan höyrylaivaksi, niin minä en voi enkä tahdo arvioida sen nopeutta ja käyttökustannuksia. Olemme arvioineet sen kulkevan vähintään kuusi solmua.

Keväällä voisin ilomielin rakentaa sinulle nopeakulkuisen rautalaivan 40 hengelle, siisti ja hyvä alus ilmoitettuun 8 000 markan hintaan, ja vaikka olisin tietenkin tyytyväinen, jos saisin realisoitua jommankumman kahdesta muusta, niin sanonpa, että mieluiten toimittaisin sinulle tämän uuden, jotta voisin näyttää työtäni Helsingissä. Hinnan olen siksi asettanut kohtuulliseksi, kuten huomaat.

Toivottavasti pääsemme jonkinlaisin kauppoihin höyrylaiva-asioissa toivoo

sinun vanha ystäväsi

Carl Armfelt

Original (transkription)

Broder Leo!

Ditt vänskapsfulla af den 26 dsdennes emottog jag
i går och afgaf derå i dentillagt följande telegram:

”Lillan anses uppfylla vilkoren. Nya båten nå-
got större,tillagt starkare. Fyra hästars jernbåt i vår 8 000 mark.

Hvad nu först Lillan beträffar så anse vi här
i samråd med ingeniör och verkmästare att den
med 3 a 4 knops fart bör kunna framsläpa en
pråm lastad med 4 a 500 ctrcentner, i synnerhet som vi
förmoda du har pråmen byggd i någon slags
båtfacon så den ej är med fullkomligt tvär för
– Att den vakar sjö bevisade dens reguliera turer
till Pargas i fjor. Hvad skrofvet angår är det byggdt
1867 af oss – bör således vara friskt och godt. Priset
är som du vet ytterst billigt, men maskinen är
äfven derföre liten och klen så att i längden tror jag
ej den skulle stå ut med bogseringar dag ut och
dag in. Lämpar sig bäst för enskild person som icke
hvarje timme på hvarje dag behöfver hafva den i
gång – är synnerligt billig i driftkostnad.

Den under arbete varande båten. Skrofvet dertill
är en större segelslup, byggd af Kankonen, kostat
1 400 mark, inköpt på konkurs auktion för 600 – nytt
starkt och friskt, något större och mera djupgående
än Lillan. Maskin och panna här gjorda äfvenledes
|2| större och starkare, solidare än Lillans. Då det i allmän-
het visat sig vara svårt att i redan färdigt skrof
insätta maskin och kunna beräkna fart, bränsle-
åtgång o. s. v. så noga som då skrofvet construeras sam-
tidigt med maskin och enkom för ångbåt, vill och
kan jag ej uppgifva hvarken farten eller dagkostnad.
Vi hafva beräknat den till minst 6 knop.

Till våren skall jag med nöje bygga dig en snabb-
gående jernbåt för 40 personer, snygg och bra till
det uppgifna priset af 8 000 mark och ehuru jag
visserligen vore nöjd att kunna realisera någon
af de andra, såge jag helst att jag kunde få leverera
en ny för att få i HforsHelsingfors visa mitt arbete. Priset
har jag äfven derföre modererat som du finner.
I hopp att vi komma i någon slags affär
i ångbåtsväg tecknar jag

med gammal vänskap

tuus Carl Armfelt.

Dokumentet i faksimil