9.2.1870 Fredrik Idestam–LM

Svensk text

|1|

Heders Vän!

Tack för uträttandet af vexelhistorien, och sönderrifvandet af skuldsedeln.

Dina meddelanden angående Norrmén voro af intressant art och var det bra att Du öfverbevisade honom. Tydligen synes att han och J. A. v. B. gerna spelat T. ett spratt men jag tror att Ts åsigt i denna fråga nästan blifvit den bestämmande. Dessutom förklarade T. att han omöjligen på någon tid hade kunnat utlåta sig i saken emedan statsregleringen för 1870 ännu icke var ordnad och han derförinnan alls icke kunde pröfva ansöka, något som J. A. v. B. äfven sjelfmant framhöll, och hade detta föranledt ett uppskof af flera veckor med den slutliga påföljd ändå att T. förklarat sig icke kunna tillstyrka subventionen. Genom att hålla på den hade vi äfven klarligen lemnat tillfälle för v N & H att konkursa och måhända hade W. gerna sett denna utveckling af frågan. – Skall saken gå fort och bra är nödvändigt att omöjliggöra all dissonans i senaten och att afskära all konkurrens. – Äfven med risk af att anses för lätt skrämd tror jag dock vi tjenat vår|2| sak bäst genom att handla såsom vi gjorde.

Afväntande med otålighet något meddelande rörande stora affären tillägger jag helsningar till de dina och förblifver under många tacksägelser för senast

Din tillgifne

Fredrik Idestam.

Finsk text

Hyvä ystävä!

Kiitos että hoidit vekselijutun ja revit velkakirjan.

Uutisesi Norrménista olivat kiinnostavia ja oli hyvä, että sait hänet vakuuttuneeksi. Näyttäisi selvästikin siltä, että hän ja J. A. v. B. olisivat mielellään tehneet Tlle tepposet, mutta uskoisin, että Tn näkemys tässä kysymyksessä melkeinpä nousikin määräävään asemaan. Sitä paitsi T. ilmoitti, ettei hän mitenkään voisi mihinkään aikaan antaa asiasta lausuntoa, koska valtion tulo- ja menoarviota vuodelle vuoden 1870 ei ollut vielä saatu järjestykseen, eikä hän sitä ennen voinut yrittääkään tehdä anomusta, niin kuin J. A. v. B. oli itsekin väittänyt, ja tästä oli aiheutunut useamman viikon viivästys, joka lopulta johti kuitenkin siihen, että T. ilmoitti ettei voinut tukea subventiota. Toimimalla siten jätimme myös v N & Hlle selvästikin tilaisuuden mennä konkurssiin, ja kenties kysymyksen kehittyminen siihen suuntaan olisikin ollut Wlle mieleen. – Jotta asia sujuisi joutuisasti ja hyvin, tulee ehdottomasti välttää kaikenlaista eripuraa senaatissa ja torjua kaikki kilpailu. – Silläkin uhalla, että minua pidetään säikkynä, uskon kuitenkin meidän palvelleen asiaamme parhaiten toimimalla niin kuin toimimme.

Odottaen kärsimättömänä uutista suurista kaupoista lisään tähän terveiset läheisillesi ja monia kiitoksia viimeisestä

Uskollinen ystäväsi

Fredrik Idestam

Original (transkription)

|1|

Heders Vän!

Tack för uträttandet af vexelhistorien,
och sönderrifvandet af skuldsedeln.

Dina meddelanden angående Norrmén
voro af intressant art och var det bra att
Du öfverbevisade honom. Tydligen synes att han
och J. A. v. B. gerna spelat T. ett spratt men jag
tror att Ts åsigt i denna fråga nästan blif-
vit den bestämmande. Dessutom förklarade
T. att han omöjligen på någon tid hade
kunnat utlåta sig i saken emedan stats-
regleringen för 1870tillagt ännu icke var ordnad och han
derförinnan alls icke kunde pröfva an-
söka, något som J. A. v. B. äfven sjelfmant
framhöll, och hade detta föranledt ett
uppskof af flera veckor med den slutli-
ga påföljd ändå att T. förklarat sig icke
kunna tillstyrka subventionen. Genom
att hålla på den hade vi äfven klarligen
lemnat tillfälle för v N & H att konkursa
och måhända hade W. gerna sett denna
utveckling af frågan. – Skall saken gå fort
och bra är nödvändigt att omöjliggöra all
dissonans i senaten och att afskära all kon-
kurrens. – Äfven med risk af att anses för
lätt skrämd tror jag dock vi tjenat vår
|2| sak bäst genom att handla såsom
vi gjorde.

Afväntande med otålighet något
meddelande rörande stora affären tilläg-
ger jag helsningar till de dina och förblifver
under många tacksägelser för senast

Din tillgifne

Fredrik Idestam.

Dokumentet i faksimil