25.12.1870 Wilhelm Rosenlew–LM

Svensk text

|1|

Heders Wän!

Med anledning såwäl af Din telegram som skrifwelse får meddela, att allt blef i öfwerensstämmelse dermed uträttat; så att beordrade paquettet med bihang till kommit Din broder tillhanda. Räkningens belopp skall jag wid tillfälle enligt föreskrift indraga.

Af Centralkontorets skrifwelse i dag ser jag att Wi tillstyrkt antagande af anbudet för ångsågen eller också i motsatt fall owilkorlig realisation förmedelst auction; hwarföre får förbindligast tacka. Wårt uppträdande såsom speculant på sagde affair har hos flera där på orten wäckt nästan owilja, hufwudsakligen härrörande i korthet sagdt af afundsjuka; att affairen derföre icke skulle komma till werkställighet fruktar jag icke, ty deras endräkt beträffande deras fordran är så nya i jemförelse med dem som redan wisat sig benägna för wårt projects antagande.

Den swåraste att öfwerwinnas här wid är likwäl Brukspatron Gustaf Tigerstedt, hwilken som Du troligen kan erinra Dig wille på grund af kontract uppträda såsom ägare till ⅙del i Ångsågen|2| utan att behöfwa wara answarig för dess före konkoursen gjorda skulder. Häradsrättens Dom här wid lyder, att af det som är orealiseradt skall ⅙del förblifwa osåldt intilldess en skärskild föreskrifwen rättegång wisat om Tstedts såwäl fordrings- som öfriga anspråk äro rigtiga.

Att Domaren icke närmare satt sig in i förhållanderne, utan för att beqvämast slippa ifrån saken hänskjutit det till skärskild rättegång synes tydligt, men icke fästat tanken derpå, att det helas realisering förhindras genom att ⅙ skall blifwa orubbad. Lika absurdt är det att tänka sig att ⅚delar i en såg skall drifvas då ⅙. skall stå stilla. T.stedt gör nu likwäl anspråk på att få åtnjuta rewenue för sin förmenta ⅙del under hela konkours förwaltningen ehuru han dertill icke risquerat något penningebelopp, och will äfwen bewisa att han enligt kontract icke är skyldig att under Ångsågens bestånd deltaga i några förluster ehuru sagde affair gått med Balance af en million mark. Kontraktet upptaga dock tydligen, att om Ångsågens intressenter årligen godkänt C. Borgs förwaltning han äfwen utan att ens få se ställningen är skylldig gifwa sitt godkännande dertill.

Ehuru saken enligt allas mening och|3| hwad som Tstedt äfwen sjelf borde inse, kommer wid slutlig pröfning att förloras af honom, så är han åtminstone tillsvårtytt nu omöjlig att bewekas att gifwa sitt samtycke för realisering af sin ⅙del på samma gång som de öfrigas ⅚delar. Orsaken till hans wägran tyckes wara den, att han derigenom tror sig kunna twinga Ångsågens Kreditorer till wänlig uppgörelse men tyckes hans pretention wara så enorm hög neml.nämligen minst 100 000 Mark, att det icke ens kan blifwa sak för någon öfwerläggning.

Straxt efter min hemkomst talte jag med honom, och war han äfwen genast willig att ingå på realisering, då i alla händelser reservering af inflytande medel kommer att ske för ⅙del mensvårtytt kort derpå uppträdde han alldeles med motsatt åsigt och på sätt jag här ofwanföre antydt.

Om jag gjorde honom den proposition, att få inkomma såsom delägare i sagde affair, wore han genast willig att ingå på hwad som helst, men det har jag uttryckligen sagdt och kommer äfwen att widhålla det att derest icke den öfwerenskommelse han träffar, att hela Ångsågsaffairen på engång försäljes, jag i sådant fall afgår från hela speculation. Tstdt will jag dessutom alldrig hafwa till compagnon.

Ursäkta att jag beswärar Dig härmed, men är det för att begära af Dig ett godt råd; hvad|4| som härwid skall göras.

Vid min genomresa i Helsingfors talade jag med Banco-Directör Florin redan härom, och lofwade han derest Tstdt skulle motsäga realisation göra någon hos den ägande fordran föremål för utsökning, men innan det blifwer afgjordt kan af hela affairen derigenom blifwa ingenting.

Anhållande att wid tillfälle få emotse Din [...]oläslig/saknad text åsigt häruti, reciprocerar jag på det hjertligaste Din wänliga julönskan, samt tecknar

Din Wän & tjenare

F. Rosenlew

P. S.Post Scriptum Transumt af domen beträffande Tstedt närslutes.

Ds.Densamme

Finsk text

Hyvä ystävä!

Sekä sähkeeseesi että kirjelmääsi voin vastata, että kaikki järjestettiin niiden mukaisesti; niin että tilattu paketti liitteineen toimitettiin veljellesi. Laskun loppusumman vähennän ohjeiden mukaan tilaisuuden tullen.

Huomasin Pääkonttorin tämänpäiväisestä kirjelmästä, että kannatamme höyrysahasta tehdyn tarjouksen hyväksymistä tai sitten päinvastaisessa tapauksessa ehdotonta realisointia huutokaupassa; mistä saanen kiittää mitä kohteliaimmin. Esiintymisemme ostajaehdokkaana kyseisessä kaupassa on herättänyt paikkakunnalla monissa melkeinpä suuttumusta, joka sanalla sanoen johtuu pääasiassa kateudesta; en pelkää, että kauppa kaatuisi siihen, sillä heidän yksimielisyytensä vaatimuksistaan on niin uutta perua verrattuna niihin, jotka ovat jo osoittautuneet taipuvaisiksi hyväksymään hankkeemme.

Vaikeimmin suostuteltavissa täällä on kuitenkin Ruukinpatruuna Gustaf Tigerstedt, joka, kuten luultavasti muistatkin, halusi sopimuksen nojalla esiintyä Höyrysahan kuudesosan omistajana vailla vastuuta veloista, jotka saha oli ottanut ennen konkurssia. Kihlakunnanoikeuden tuomio asiasta kuuluu, että realisoimattomasta osasta ⅙ jääköön myymättä, kunnes erikseen määrätyssä oikeudenkäynnissä on osoitettu, ovatko Tstedtin niin omistus- kuin muut vaatimukset paikkansapitäviä.

Näyttää ilmeiseltä, ettei Tuomari perehtynyt tilanteeseen tarkemmin vaan päätti selviytyä asiasta mahdollisimman helpolla siirtämällä sen erilliseen oikeudenkäyntiin kiinnittämättä kuitenkaan huomiota siihen, että kokonaisuutta ei voi realisoida, jos ⅙ siitä jää koskemattomaksi. Olisi yhtä absurdia kuvitella, että ⅚ sahasta olisi toiminnassa, kun ⅙ ei ole käynnissä. Tigerstedt yrittää nyt kuitenkin saada tuottoa omakseen väittämästään kuudesosasta koko konkurssihallinnon ajalta, vaikkei olekaan sijoittanut siihen lainkaan riskipääomaa, ja haluaa myös todistaa, ettei hän ole sopimuksen mukaan velvollinen vastaamaan Höyrysahan toiminnan aikana mistään tappioista, koska kyseisen yrityksen tase on ollut miljoona markkaa. Sopimuksessa kuitenkin todetaan selvästi, että jos Höyrysahan osakkaat ovat vuosittain hyväksyneet C. Borgin hallinnon, he ovat myös tilannetta näkemättä velvollisia antamaan sille hyväksyntänsä.

Vaikka juttu kaikkien mielestä ja, kuten Tigerstedtin itsekin pitäisi tajuta, päättyy lopullisessa tutkinnassa hänen tappioonsa, ainakin tähän saakka häntä on ollut mahdotonta taivutella antamaan suostumuksensa oman ⅙nsa realisointiin samalla kertaa kuin muiden ⅚n. Hänen kieltäytymisensä näyttäisi johtuvan siitä, että sillä tavoin hän kuvittelee pystyvänsä taivuttamaan Höyrysahan Luotonantajat sovintoratkaisuun, mutta hänen vaatimuksensa näyttävät niin suurilta, nimittäin vähintään 100 000 Markkaa, jolloin neuvottelut eivät voi tulla kysymykseenkään.

Puhuin hänen kanssaan heti palattuani, ja hänkin oli heti halukas suostumaan realisointiin, koska kaikista tuloista varataan joka tapauksessa ⅙n osuus, mutta pian sen jälkeen hän esittikin täysin vastakkaisen kantansa sillä tavoin kuin edempänä mainitsin.

Jos tekisin hänelle ehdotuksen päästä osakkaaksi edellä mainittuun kauppaan, hän olisi heti valmis suostumaan mihin tahansa, mutta olen nimenomaisesti sanonut ja korostan jatkossakin, että ellei hän sovi siitä, että koko Höyrysahayritys myydään yhdellä kertaa, luovun siinä tapauksessa koko ostohankkeesta. Sitä paitsi en milloinkaan halua Tigerstedtiä yhtiökumppanikseni.

Anteeksi että vaivaan Sinua tällä, mutta haluan pyytää Sinulta hyvää neuvoa; mitä tässä pitäisi tehdä.

Kulkiessani Helsingin kautta juttelin tästä jo Pankinjohtaja Florinin kanssa, ja hän lupasi, jos Tigerstedt vastustaisi realisointia, viedä jonkin omistajien vaatimuksista ulosottoon, mutta ennen kuin asiasta saadaan päätös, se voi tehdä koko kaupan tyhjäksi.

Pyytäen saada tilaisuuden tullen odottaa Sinun [...]oläslig/saknad text näkemystäsi asiasta vastaan mitä sydämellisimmin hyvän joulun toivotuksiisi

Ystäväsi & palvelijasi

F. Rosenlew

P. S. Ohessa ote oikeuden Tigerstedtiä koskevan päätöksen kopiosta.

Sama

Original (transkription)

|1|

Heders Wän!

Med anledning såwäl af Din telegram som
skrifwelse får meddela, att allt blef i öfwerensstäm-
melse dermed uträttat; så att beordrade paquettet
med bihang till kommit Din broder tillhanda.
Räkningens belopp skall jag wid tillfälle enligt
föreskrift indraga.

Af Centralkontorets skrifwelse i dag ser jag
att Wi tillstyrkt antagande af anbudet för ångsågen
eller också i motsatt fall owilkorlig realisation
förmedelst auction; hwarföre får förbindligast
tacka. Wårt uppträdande såsom speculant på
sagde affair har hos flera där på orten wäckt
nästan owilja, hufwudsakligen härrörande i korthet
sagdt af afundsjuka; att affairen derföre icke
skulle komma till werkställighet fruktar jag icke,
ty deras endräkt beträffande deras fordran är
så nya i jemförelse med dem som redan wisat
sig benägna för wårt projects antagande.

Den swåraste att öfwerwinnas här wid är
likwäl Brukspatron Gustaf Tigerstedt, hwilken
som Du troligen kan erinra Dig wille på grund
af kontract uppträda såsom ägare till ⅙del i Ångsågen
|2| utan att behöfwa wara answarig för dess före konkour-
sen gjorda skulder. Häradsrättens Dom här wid
lyder, att af det som är orealiseradt skall ⅙del för-
blifwa osåldt intilldess en skärskild föreskrifwen
rättegång wisat om Tstedts såwäl fordrings- som
öfriga anspråk äro rigtiga.

Att Domaren icke närmare satt sig in
i förhållanderne, utan för att beqvämast slippa
ifrån saken hänskjutit det till skärskild rätte-
gång synes tydligt, men icke fästat tanken
derpå, att det helas realisering förhindras genom
att ⅙ skall blifwa orubbad. Lika absurdt är
det att tänka sig att ⅚delar i en såg skall drifvas
då ⅙. skall stå stilla. T.stedt gör nu likwäl
anspråk på att få åtnjuta rewenue för sin
förmenta ⅙del under hela konkours förwaltningen
ehuru han dertill icke risquerat något penninge-
belopp, och will äfwen bewisa att han enligt kon-
tract icke är skyldig att under Ångsågens bestånd
deltaga i några förluster ehuru sagde affair
gått med Balance af en million mark. Kon-
traktet upptaga dock tydligen, att om Ångsågens
intressenter årligen godkänt C. Borgs förwaltning
han äfwen utan att ens få se ställningen är
skylldig gifwa sitt godkännande dertill.

Ehuru saken enligt allas mening och
|3| hwad som Tstedt äfwen sjelf borde inse, kommer wid slutlig
pröfning att förloras af honom, så är han åtminstone
tillsvårtytt nu omöjlig att bewekas att gifwa sitt samtycke
för realisering af sin ⅙del på samma gång som de
öfrigas ⅚delar. Orsaken till hans wägran tyckes
wara den, att han derigenom tror sig kunna
twinga Ångsågens Kreditorer till wänlig uppgörelse
men tyckes hans pretention wara så enorm hög
neml.nämligen minst 100 000 Mark, att det icke ens kan
blifwa sak för någon öfwerläggning.

Straxt efter min hemkomst talte jag med
honom, och war han äfwen genast willig att ingå
på realisering, då i alla händelser reservering af
inflytande medel kommer att ske för ⅙del mensvårtytt
kort derpå uppträdde han alldeles med motsatt åsigt
och på sätt jag här ofwanföre antydt.

Om jag gjorde honom den proposition, att få
inkomma såsom delägare i sagde affair, wore han
genast willig att ingå på hwad som helst, men
det har jag uttryckligen sagdt och kommer äfwen
att widhålla det att derest icke den öfwerenskom-
melse han träffar, att hela Ångsågsaffairen på
engång försäljes, jag i sådant fall afgår från
hela speculation. Tstdt will jag dessutom alldrig hafwa till compagnon.

Ursäkta att jag beswärar Dig härmed, men
är det för att begära af Dig ett godt råd; hvad
|4| som härwid skall göras.

Vid min genomresa i Helsingfors talade jag
med Banco-Directör Florin redan härom, och lofwade
han derest Tstdt skulle motsäga realisation göra
någon hos den ägande fordran föremål för ut-
sökning, men innan det blifwer afgjordt kan af
hela affairen derigenom blifwa ingenting.

Anhållande att wid tillfälle få emotse Din
[...]oläslig/saknad text åsigt häruti, reciprocerar jag på det hjertligaste
Din wänliga julönskan, samt tecknar

Din Wän & tjenare

F. Rosenlew

P. S.Post Scriptum Transumt af domen beträffande Tstedt närslutes.

Ds.Densamme

Dokumentet i faksimil