7.11.1863 LM–Frans af Björksten

Svensk text

|1|

Broder Frans!

Jag skulle verkligen skämmas öfver att icke förr ha besvarat ditt bref från Rom af d. 10 Sept.September – om det icke varit mig en komplett omöjlighet att hinna med någon brefskrifning under dessa senast förflutna veckor. Hjertlig tack emellertid för att du fortfarande ihågkommer mig med meddelanden. Hvad som främst i dina bref anslår och intresserar mig är den flägt af idealism som genomgår dem – och, jag hoppas det, äfven framgent icke skall förneka sig. Jag tror också att det bästa medel att bevara sin idealism emot de många attacker, lifvets brokiga, och derjemte tråkiga, skiften göra derpå, är att vara resenär, – kunna slå ned sina bopålar|2| hvarsomhelst – egna sig åt sysselsättningar som mest öfverensstämma med ens individuela tendenser – studera verlden i stort. Så många stunder af sann tillfredsställelse, en verksamhet i en inskränktare sfer, men ändå för fosterlandet, än förmår skänka, – så tungt kan det likväl ofta kännas att måsta trampa de nätta spåren och jemt och ständigt tvinga in sina idealare vyer under det engång nödvändiga oket, som den sociala mekanismens vidmakthållande kräfver.

Mera än förr ha vi väl under dessa tider äfven i Suomi fått lefva ett högre, mindre hvardagligt lif. Men denna början till konstitutionelt lif – huru många skuggsidor manar den icke äfven fram, med huru många inre motsägelser och dissonanser är den icke behäftad!|3| Jag tror nästan att känslan af att blott utgöra ett bihang, utan sjelfständighet, utan att ha sina ödens hufvudtrådar i egen hand, blir ännu mera öfverväldigande och tryckande, nu när representationen är församlad, – när vilkoren för nationel lagstiftning och konstitutionel utveckling finnas – men ändå icke kunna fritt verka. – –

Du har säkerligen läst throntalet, som ju blifvit reproduceradt i många europeiska blad. Såsom Alexanders första försök i den vägen måste det väl, ur rysk synpunkt åtminstone, förklaras för ganska liberalt. Men – – dock, dessa ”men” kan du sjelf supplera. – – Här har naturligtvis en stor mängd petitionsförslag blifvit väckta, många äfven rörande grundlagarnas förändring i några hufvudpunkter. Majestätet har lofvat åter|4|skänka ständerna deras petitionsrätt, med undantag för grundlagsfrågor, i hvilka han förbehåller sig initiativet. På den grund har inom de två första stånden en stark agitation röjts för att afböja ofvannämnda petitioner, – – ”på det icke H. M.Hans Majestät måtte kunna deri upptäcka ett misstroende å ständernas sida” ....... Lyckligtvis har detta ”försigtiga” parti icke segrat, och petitioner om periodiska riksdagar, finanskontroll, tryckfrihet etcet cetera torde derföre ändå komma att afgå. Striden mellan de olika lägren var ganska het. Det skarpaste och imposantaste tal från den liberala sidan var A. Törngrens, som med ett mästerligt lugn och vänlig ton sade dem ”ord och inga visor”. I allmänhet har landtdagen en liberal karakter. Men det fördömda fyrkammarsystemet hindrar naturligtvis den helsosamma sammangjutning och konsolidering|5| af de liberala opinionerna som vid en annan representationsform vore möjlig. Långsamt verkar ock detta maskineri, ända till ytterlighet. Att de 48 propositionerna, och kanske lika många petitions- och besvärsförslagen skulle hinna utdiskuteras till d. 15 Sept.September är naturligtvis en komplett omöjlighet. Man tar för gifvet att landtdagen måste förbli församlad ända till våren, för att hinna med alla frågor – – – om eljest Majestätet går in derpå.

Af det unga partiet äro många framstående personligheter på Riddarhuset och i utskotten. Ernst har talat några gånger och det rätt bra. Han sitter i Ekonomi-utskottet och är suppleant i Stats dodito. Aug. Schauman är ledamot i sistnämnda utskott, R. Björkenheim i bevillnings.bevillningsutskottet –, Lagerborg i Besvärs.Besvärsutskottet Att icke tala om Armfeltarna Taube, Essen o. a.och andra Af de gamla peruk|6|stockarne ha ytterst få kommit i utskotten. 7 Senatorer sitta på riddarhuset!!

Näst Ridderskapet intresserar mig mest Bondeståndet. Der sitta åldriga, vördnadsvärda män, – många med en sällsynt talareförmåga – och med en på erfarenhet baserad praktisk klokhet, som få andra kunna ega. Det griper hjertat på ett eget sätt, när man hör dem tala om de lidanden de känna till – –.

Tiden är så knapp – halftimman som jag kunde egna åt detta bref är slut. Måtte du helst kunna dechiffrera dessa kråkfötter. Mina tentamina gå småningom framåt. Liljenstrand och Rosenborg torde komma att ge mig laudatur – – de andra båda har jag ännu qvar. – Dina bröder träffar jag ofta, isynnerhet Axel, som jag flitigt|7| besöker. Han skulle ha skrifvit dig ett långt bref, men fruktar att du redan lemnat Rom. Jag inbillar mig emellertid att du är qvar ... – Ernst har nu ändtligen funnit att det är han som är dig bref skyldig. Han ber dig ursäkta att han nu icke kan reparera sin försummelse, ty han är ytterst upptagen. Den unga ”Päivätär” ger honom duktigt arbete. Den torde ha en stor framtid för sig: redan nu 1 000 prenumeranter.

Farväl, du vandrare på det eviga Romas minnesdigra mark! Var hjertligen helsad af din

trofaste vän

Leo M

Finsk text

Veli Frans!

Minun pitäisi todellakin hävetä, etten ole aiemmin vastannut kirjeeseesi Roomasta 10. syyskuuta – ellei minun olisi ollut täysin mahdotonta ehtiä kirjoittamaan kirjeitä viimeksi kuluneina viikkoina. Sydämelliset kiitokset kuitenkin, että edelleen muistat minua tiedotuksilla. Eniten kirjeissäsi koskettaa ja kiinnostaa niitä läpäisevä idealismin häivä – ja toivon, ettei se häviäisi jatkossakaan. Luulen myös, että paras keino säilyttää idealisminsa niiltä monilta hyökkäyksiltä, joita elämän kirjavat ja siten ikävät käänteet siihen kohdistavat, on olla matkalainen niin että voi asettua mihin hyvänsä, omistautua sellaisiin puuhiin, jotka omiin yksilöllisiin taipumuksiin parhaiten sopivat – tutkailla maailmaa suuressa mitassa. Toiminta jollain rajatulla alueella, mutta kuitenkin isänmaan hyväksi, pystyy lahjoittamaan niin monta todellisen tyytyväisyyden hetkeä – niin raskaalta kuin se monesti tuntuukin, kun joutuu puskemaan ahtaita raiteita myöten ja samalla kaiken aikaa pakottamaan omat ihanteellisemmat näkymänsä siihen nyt kertakaikkiaan vain välttämättömään ikeeseen, jota sosiaalisen koneiston mekanismin ylläpitäminen vaatii.

Näinä aikoina olemme kuitenkin myös Suomessa saaneet aiempaa enemmän elää korkeampaa, vähemmän arkipäiväistä elämää. Mutta tällainen tapa aloittaa perustuslaillinen elämä – kuinka monia varjopuolia se tuokaan esille ja kuinka monia sisäisiä ristiriitaisuuksia ja riitasointuja siihen liittyykään! Melkeinpä luulen, että tunne jonkinlaisena liitteenä olemisesta, vailla itsenäisyyttä, ilman että oman kohtalon tärkeimmät ohjat olisivat omissa käsissä, tulee vieläkin vallitsevammaksi ja ahdistavammaksi nyt kun edustuslaitos on koolla – kun kansallisen lainsäädännön ja perustuslaillisen kehityksen ehdot ovat olemassa, mutta ne eivät kuitenkaan saa vapaasti vaikuttaa.

Olet varmaankin lukenut valtaistuinpuheen, joka on julkaistu monissa eurooppalaisissa lehdissä. Aleksanterin ensimmäinen yritys tällä tiellä täytynee, ainakin venäläisestä näkökulmasta, todeta varsin liberaaliksi. Mutta – ja näitä ”muttia” voit itse lisätä. Täällä on tietenkin tehty runsaasti anomusehdotuksia, myös koskien perustuslakien joidenkin pääkohtien muuttamista. Majesteetti on luvannut palauttaa säädyille niiden aloiteoikeuden, poikkeuksena kuitenkin perustuslakikysymykset, joissa hän itse tekee aloitteen. Tältä pohjalta on kahdessa ylimmässä säädyssä agitoitu voimakkaasti noiden aloitteiden sivuuttamiseksi ”jotta hänen majesteettinsa ei niissä voisi havaita mitään epäluottamusta säätyjen puolelta.” Onneksi tämä ”varovainen” puolue ei ole voittanut ja aloitteet säännöllisistä valtiopäivistä, finanssikontrollista?, painovapaudesta ym. voinevat sittenkin lähteä. Eri leirien välinen kamppailu oli varsin kiihkeä. Liberaalisen puolen vahvimman ja vaikuttavimman puheenvuoron esitti A. Törngren, joka mestarillisen rauhallisesti ja ystävällisessä äänilajissa esitti heille ”sanoja eikä mitään viisuja” Yleisesti ottaen valtiopäivillä on liberaalinen leima. Mutta kirottu nelikamarijärjestelmä estää luonnollisesti liberaaleja käsityksiä yhdistymästä ja lujittumasta sellaisella tavalla, joka jonkin toisen edustuksellisen muodon puitteissa olisi mahdollista. Hitaasti tuo koneisto pyörii, välillä äärimmäisyyteen saakka. On tietenkin täysin mahdotonta, että nuo kaikki 48 eri esitystä ja kenties sama määrä aloite- ja valitusehdotuksia ehdittäisiin käsitellä keskustelussa 15. syyskuuta mennessä. Siksi pidetään selviönä, että valtiopäivien tulee olla koolla aina kevääseen saakka, jotta asiat ehdittäisiin käsitellä, jos vain hallitsija suostuu siihen.

Nuoresta polvesta ritarihuoneella ja valiokunnissa on monia eteviä persoonallisuuksia. Ernst on puhunut muutaman kerran ja tehnyt sen oikein hvin. Hän on talousvaliokunnassa ja lisäjäsenenä valtiovaliokunnassa. Aug Schauman on viimeksimanitussa valiokunnassa, R. Björkenheim suostuntavaliokunnassa – Lagerborg puolustusvaliokunnassa. Puhumattakaan sitten Armfelteista, Taubesta, Essenistä ja muista. Vanhoista peruukkiraukoista vain erittäin harvat ovat valiokunnissa. Seitsemän senaattoria istuu ritarihuoneessa! Aatelin jälkeen minua kiinnostaa eniten talonpoikaissääty. Siinä istuu vanhoja, kunnianarvoisia miehiä – monet heistä harvinaisen hyviä puhujia – joilla on sellaista kokemukseen perustuvaa käytännön viisautta, jota vain harva muulla voi olla. Sydäntä koskettaa aivan omalla tavallaan kun kuulee heidän puhuvan kärsimyksistä, jotka he tuntevat – Aika on niin tiukoilla, tälle kirjeelle varaamani puolituntinen on lopussa. Toivottavasti saat selvää näistä harakanvarpaista. Tenttini edistyvät vähitellen. Liljenstrand ja Rosenborg ilmeisesti antavat minulle laudaturin – muut kaksi ovat vielä jäljellä. Veljiäsi tapaan usein, etenkin Axelia, jonka luona vierailen ahkeraan. Hän olisi kirjoittanut sinulle pitkän kirjeen, mutta pelkäsi, että olet jo lähtenyt Roomasta. Minä kuitenkin kuvittelen että sinä olet siellä vielä. Ernst on vihdoinkin tajunnut, että hän on sinulle kirjeen velkaa. Hän pyytää nyt sinulta anteeksi, ettei voi korjata laiminlyöntiään, sillä hän on hyvin varattu. Tuore ”Päivätär”-lehti teettää hänellä paljon työtä. Sillä on suuri tulevaisuus edessään, nyt jo 1 000 tilaajaa.

Hyvästi, sinä ikuisen Rooman muistorikkaiden maiden vaeltaja. Sydämelliset terveiset lähettää

uskollinen ystäväsi

Leo M

Original (transkription)

|1|

Broder Frans!

Jag skulle verkligen skäm-
mas öfver att icke förr ha besvarat ditt
bref från Rom af d. 10 Sept.September – om det
icke varit mig en komplett omöjlighet att
hinna med någon brefskrifning under
dessa senast förflutna veckor. Hjertlig
tack emellertid för att du fortfarande
ihågkommer mig med meddelanden. Hvad
som främst i dina bref anslår och in-
tresserar mig är den flägt af idealism
som genomgår dem – och, jag hoppas det,
äfven framgent icke skall förneka sig.
Jag tror också att det bästa medel
att bevara sin idealism emot de många
attacker, lifvets brokiga, och derjemte trå-
kiga, skiften göra derpå, är att vara
resenär, – kunna slå ned sina bopålar
|2| hvarsomhelst – egna sig åt sysselsättningar
som mest öfverensstämma med ens indi-
viduela tendenser – studera verlden
i stort. Så många stunder af sann
tillfredsställelse, en verksamhet i en inskränk-
tare sfer, men ändå för fosterlandet, än
förmår skänka, – så tungt kan det
likväl ofta kännas att måsta trampa
de nätta spåren och jemt och ständigt
tvinga in sina idealare vyer under
det engång nödvändiga oket, som den
sociala mekanismens vidmakthållande kräf-
ver.

Mera än förr ha vi väl under dessa
tider äfventillagt i Suomi fått lefva ett högre, mindre
hvardagligt lif. Men denna konststruket bör-
jan till konstitutionelt lif – huru
många skuggsidor manar den icke äfven
fram, med huru många inre motsägelser
och dissonanser är den icke behäftad!
|3| Jag tror nästan att känslan af att blott
utgöra ett bihang, utan sjelfständighet,
utan att ha sina ödens hufvudtrådar
i egen hand, blir ännu mera öfverväl-
digande och tryckande, nu när repre-
sentationen är församlad, – när vilkoren
för nationel lagstiftning och konstitu-
tionel utveckling finnas – men ändå
icke kunna fritt verka. – –

Du har säkerligen läst throntalet, som
ju blifvit reproduceradt i många euro-
peiska blad. Såsom Alexanders första
försök i den vägen måste det väl, ur
rysk synpunkt åtminstone, förklaras för
ganska liberalt. Men – – dock, dessa
”men” kan du sjelf supplera. – – Här
har naturligtvis en stor mängd petitions-
förslag blifvit väckta, många äfven
rörande grundlagarnas förändring i några
hufvudpunkter. Majestätet har lofvat åter-
|4| skänka ständerna deras petitionsrätt,
med undantag för grundlagsfrågor, i hvilka
han förbehåller sig initiativet. På den
grund har inom de två första stånden
en stark agitation röjts för att afböja
ofvannämnda petitioner, – – ”på det icke
H. M.Hans Majestät måtte kunna deri upptäcka ett
misstroende å ständernas sida” .......
Lyckligtvis har detta ”försigtiga” parti
icke segrat, och petitioner om periodiska
riksdagar, finanskontroll, tryckfrihettillagt etcet cetera torde derföre
ändå komma att afgå. Striden mellan
de olika lägren var ganska het. Det
skarpaste och imposantaste tal från
den liberala sidan var A. Törngrens,
som med ett mästerligt lugn och vänlig
ton sade dem ”ord och inga visor”. I
allmänhet har landtdagen en liberal
karakter. Men det fördömda fyrkam-
marsystemet hindrar naturligtvis den helso-
samma sammangjutning och konsolidering
|5| af de liberala opinionerna som vid en
annan representationsform vore möjlig.
Långsamt verkar ock detta maskineri,
ända till ytterlighet. Att de 48 proposi-
tionerna, och kanske lika många peti-
tions- och besvärsförslagen skulle hinna
utdiskuteras till d. 15 Sept.September är naturligt-
vis en komplett omöjlighet. Man tar
för gifvet att landtdagen måste förbli
församlad ända till våren, för att
hinna med alla frågor – – – om eljest
Majestätet går in derpå.

Af det unga partiet äro många fram-
stående personligheter på Riddarhuset och
i utskotten. Ernst har talat några gånger
och det rätt bra. Han sitter i Ekonomi-
utskottet och är suppleant i Stats dodito. Aug.
Schauman är ledamot i sistnämnda utskott,
R. Björkenheim i bevillnings.bevillningsutskottet –, Lagerborg
i Besvärs.Besvärsutskottet Att icke tala om Armfeltarna
Taube, Essen o. a.och andra Af de gamla peruk-
|6| stockarne ha ytterst få kommit i utskotten.
7 Senatorer sitta på riddarhuset!!

Näst Ridderskapet intresserar mig mest
Bondeståndet. Der sitta åldriga, vördnads-
värda män, – många med en sällsynt
talareförmåga – och med en på erfarenhet
baserad praktisk klokhet, som få andra
kunna ega. Det griper hjertat på ett
eget sätt, när man hör dem tala
om de lidanden de känna till – –.

Tiden är så knapp – halftimman
som jag kunde egna åt detta bref är
slut. Måtte du helst kunna dechiffrera
dessa kråkfötter. Mina tentamina gå
småningom framåt. Liljenstrand och
Rosenborg torde komma att ge mig
laudatur – – de andra båda har jag
ännu qvar. – Dina bröder träffar jag
ofta, isynnerhet Axel, som jag flitigt
|7| besöker. Han skulle ha skrifvit dig ett
långt bref, men fruktar att du redan
lemnat Rom. Jag inbillar mig e-
mellertid att du är qvar ... – Ernst
har nu ändtligen funnit att det är
han som är dig bref skyldig. Han
ber dig ursäkta att han nu icke kan
reparera sin försummelse, ty han är
ytterst upptagen. Den unga ”Päivätär”
ger honom duktigt arbete. Den torde
ha en stor framtid för sig: redan
nu 1 000 prenumeranter.

Farväl, du vandrare på det eviga
Romas minnesdigra mark! Var
hjertligen helsad af din

trofaste vän

Leo M

Dokumentet i faksimil