22.5.1870 Robert Costiander–LM

Svensk text

|1|

Älskade broder Leo!

Om du längre än tillbörligt fått vänta på underrättelser från mig, så kan jag till min ursäkt anföra att jag under Laitiala färden förkylde mig, så att jag den första tiden kände mig föga disponerad för brefskrifning; sedermera inlopp underrättelsen att Rönnbäck ännu fanns på orten, ehuru han icke hade erhållit mitt bref och jag ville först hafva allt på klar fot med honom innan jag skref till Dig. Numera har jag definitift uppgjort med honom sålunda att han under loppet af 3 år är skyldig att qvarstanna å Laitiala, samt erhåller i lön 300 mark kontant och 3 procent af egendomens nettoafkastning.

Mannen inger förtroende, har bestämda, på mångårig erfarenhet grundade, principer i alla detaljer af jordbruket och synes i främsta rummet vara intresserad af ladugårdsskötseln och dermed sammanhängande mejerirörelsen. Ifrån 1 Novemb.November afskedar jag Mamselln och Norri. Rönnbäck säger sig icke behöfva någon kunnig fogde emedan han sjelf är van att leda|2| alla arbeten och med anledning häraf har jag ämnat anställa Lindström som drängfogde, så mycket mera som alla synas vara ense om hans samvetsgranhet och arbetsamhet. Dessutom lär Lindström ha varit den enda fogde med hvilken aflidne Vilkman varit fullkomligt belåten. – Fredagen den 3dje Juni om aftonen inträffar jag med Rönnbäck å Laitiala, dels föratt på stället göra honom bekant med förhållanderna, dels föratt låta honom granska ritningen till Mejeribyggnadens inredning och möjligen göra några små ändringar deri innan arbetet begynner. Hufvudfrågan dervid blir om mjölkkammarn blir tillräckligt lågt nedgräfd i jorden, samt om ventilationen behörigen är iakttagen. – – Månne jag denna gång kunde räkna på ett sammanträffande med Dig å Laitiala? Jag har utsatt min resa så att Du kunde dröja några dagar på stället om du endast toge permissjon öfver Lördagen.

Rönnbäck vore ifrån slutet af Juni ledig att antaga tjensten, men skulle Adus plasering på lämpligt ställa möta svårigheter, så kantillagt av utgivaren Rönnbäck någon tid få vistas på Voipala föratt tillhandagå mig med råd i jordbruket.tillagt av utgivaren Helst såge jag likväl om Rönnbäck kundetillagt av utgivaren komma till Laitiala före höbergningen,tillagt av utgivaren|3| denna för oss landtbrukare så vigtiga förrättning. Äfven för redandet af höstländerna vore Rs erfarenhet af behofvet påkallad. – Jag har nemligen så litet förtroende för den närvarande förvaltaren på Laitiala att jag redan umgicks med tanken på att hufvudsakligen uppehålla mig der och öfverlemna Voipala åt vår Herre och Gustafsson. – Ifrån hösten ställer jag folket å Laitiala på stat och lemnar endast gamla pigan Mina föratt ombesörja Rs små behofver.

Med särdeles fägnad genomläste jag Ditt bref af den 13 dennes. Att Dina spekulationer lyckas skall alltid glädja mig, men i synnerhet då inköpet af Manskivi kan bli en följd deraf. Jag är helt och hållet af Din åsigt rörande Ylistalo och skall infinna mig till auktionen. Hvad utgallringen af kreatur å Laitiala beträffar, så torde den der vara på sin plats, men månne den borde verkställas nu redan, eller först i höst, innan kreaturen intagas i fähuset. Nu torde uppköp af ny boskap falla sig dyrare än i höst; dessutom hafva de flesta korna nyligen burit och lemna derföre mjölk hela sommarn och spillning på follen. Slutligen torde jernvägsförbindelsen med Petersburg i höst betinga ett högre pris|4| för slagtboskap för alla egendomar som ligga vid jernvägen. I alla fall skulle jag anse det vara skäl att nuredan påbörja uppköp af goda kor der sådana kunna åtkommas, men dertill skulle behöfvas rörelsekapital, ty från bryggeriet har ännu ingen inkomst uppstått.

Hafran har jag icke velat sälja ännu, dels emedan priset är dåligt och dels emedan man icke känner huru detta års skörd kommer att utfalla.

Å Voipala är brodden ganska vacker, men å Kasuri aldeles utmärkt. Hafran och ärterna äro uppkomna, men ängarne d. v. s. de naturliga se ännu mycket skrala ut, troligen tillföljd af den ihållande kölden.

Under denna vecka utflyttar famillen till Voipala. – Då jag sednast var i Helsingfors blef jag af Dig uppmanad att icke köpa en barnvagn för min lilla gosses räkning, emedan en sådan redan vore på väg tilltillagt av utgivaren Tavastehus; det måtte icke bli någon ångtillagt av utgivarenvagn, då den nuredan varit en månadtillagt av utgivaren på vägen utan att hinna fram.

Tio (10) st.stycken säckar har jag länge väntat från Botby; deribland tillhörde några minatillagt av utgivaren torpare, som ofta påmint derom. Om Du kuntillagt av utgivarende undvara 200 FmkFinska mark, så ville jag bedja Dig hafva godheten att för denna summa köpa en vexel ställd på Ritlärarn Herr Adolf Säfström i Stockholm samt ju förr desto bättre sända vexeln till Tavastehus under Albas adress.tillagt av utgivaren Skulle denna utgift komma olägligt, så skall jag om en vecka insända beloppet.tillagt av utgivaren

|3|

Skulle Du besluta Dig för en utflygt till Laitiala, så hoppas jag [...]oläslig/saknad text bref på Tavastehus derom blifva underrättad sednast den [...]oläslig/saknad text

|2|

Många helsningar till de Dina från

Robert.

Finsk text

Rakas Leo-veli!

Jos olet saanut pidempään kuin on kohtuullista odottaa kuulumisia minulta, voin puolustuksekseni ilmoittaa, että vilustuin Laitialan-matkalla, niin että aluksi tunsin etten ollut oikein vireessä kirjoittamaan kirjettä. Sittemmin sain tiedon, että Rönnbäck oli yhä paikkakunnalla, vaikkei ollut saanut kirjettäni, ja halusin ensin saada kaiken selväksi hänen kanssaan ennen kuin kirjoitin sinulle. Nyttemmin olen lopullisesti päässyt hänen kanssaan ratkaisuun, siten että hän on velvollinen jäämään kolmeksi vuodeksi Laitialaan, saa 300 markan palkan käteisenä ja 3 prosenttia tilan nettotuotosta.

Mies herättää luottamusta, hänellä on varmoja, monivuotiseen kokemukseen perustuvia periaatteita kaikista maanviljelyn detaljeista ja hän tuntuu olevan ensisijaisesti kiinnostunut karjanhoidosta ja siihen liittyvästä meijeritoiminnasta. Irtisanon 1. marraskuuta alkaen mamsellin ja Norrin. Rönnbäck sanoo ettei tarvitse kokenutta voutia, koska on itse tottunut johtamaan kaikkia töitä, ja olen tämän johdosta aikonut pestata Lindströmin renkivoudiksi, semminkin kun kaikki tuntuvat olevan yhtä mieltä hänen omantunnontarkkuudestaan ja työteliäisyydestään. Sitä paitsi Lindström kuuluu olleen ainoa vouti, johon edesmennyt Vilkman on ollut täysin tyytyväinen. – Tapaan perjantai-iltana 3. kesäkuuta Laitialassa Rönnbäckin, osin tutustuttaakseni hänet olosuhteisiin paikan päällä, osin antaakseni hänen tarkastella meijerirakennuksen sisustuksen piirustuksia ja mahdollisesti tehdä joitakin pieniä muutoksia ennen kuin työt alkavat. Pääkysymys tulee olemaan, kaivetaanko maitokamari riittävän syvälle sekä onko tuuletus huomioitu asiaankuuluvasti. Voisinkohan tällä kerralla laskea sen varaan, että tapaisin sinut Laitialassa? Olen suunnitellut matkani siten, että voisit viipyä muutamia päiviä paikan päällä, jos vain saisit vapaata lauantaiksi.

Rönnbäck olisi kesäkuun lopusta lähtien vapaa ottamaan toimen vastaan, mutta mikäli Adun sijoituksessa sopivaan paikkaan tulee vaikeuksia, voi Rönnbäck jonkin aikaa oleskella Voipaalassa auttaakseen minua neuvoillaan maanviljelyssä. Samoin näkisin mieluusti, että Rönnbäck tulisi Laitialaan ennen heinätöitä, tätä meille maanviljelijöille niin tärkeää toimitusta. Myös syystöiden järjestämiseen R:n kokemus olisi tarpeen. Minulla on nimittäin niin vähän luottamusta Laitialan nykyiseen tilanhoitajaan, että olen jo suunnitellut oleskelevani pääasiallisesti Laitialassa ja jättäväni Voipaalan Herramme ja Gustafssonin haltuun. Syksystä alkaen irtisanon Laitialan väen ja jätän ainoastaan vanhan Mina-piian huolehtimaan R:n vähäisistä tarpeista.

Luin erityisen mielihyvän vallassa kirjeesi tämän kuun 13. päivältä. Minua ilahduttaa aina, kun suunnitelmasi onnistuvat, mutta erityisesti silloin kun niistä voi seurata Manskiven osto. Olen kanssasi täysin samaa mieltä, mitä tulee Ylistaloon, ja aion mennä huutokauppaan. Mitä tulee karjan harventamiseen Laitialassa, niin se on varmaankin paikallaan, mutta pitäisiköhän se toteuttaa jo nyt vai vasta syksyllä, ennen kuin karja viedään navettaan. Uuden karjan ostaminen lienee nyt kalliimpaa kuin syksyllä; useimmat lehmät ovat sitä paitsi äskettäin poikineet ja antavat siksi maitoa koko kesän ja kosolti lantaa. Lopuksi Pietariin syksyllä saatavasta rautatieyhteydestä varmaan seuraa teuraskarjan korkeammat hinnat kaikille maatiloille, jotka sijaitsevat rautatien varrella. Katsoisin joka tapauksessa sen olevan syy alkaa ostaa hyviä lehmiä jo nyt, kun sellaisia on saatavilla, mutta lisäksi tarvittaisiin käyttöpääomaa, sillä panimosta ei ole vielä saatu mitään tuloja.

Kauraa en ole vielä halunnut myydä, osaksi siksi, että hinta on huono ja osaksi siksi, ettei tiedetä, kuinka tämän vuoden sato tulee onnistumaan.

Voipaalassa oras on melko kaunista mutta Kasurissa aivan erinomaista. Kaura ja herneet ovat nousseet, mutta niityt, toisin sanoen luonnonvaraiset näyttävät vielä kovin kehnoilta, todennäköisesti jatkuvan kylmyyden seurauksena.

Perhe muuttaa Voipaalaan tämän viikon aikana. Kun viimeksi olin Helsingissä, kehotit minua olemaan ostamatta lastenvaunuja pikku pojalleni, koska sellaiset olisivat jo matkalla Hämeenlinnaan; mikään höyryvaunu se ei varmaan ole kun on ollut nyt jo kuukauden matkalla pääsemättä perille.

Olen pitkään odottanut Puotilasta kymmentä (10) säkkiä; niistä muutama kuului torppareilleni, jotka ovat usein muistuttaneet asiasta. Jos voisit selvitä ilman 200 markkaa, haluaisin pyytää, että olisit hyvä ja ostaisit tällä summalla vekselin, joka osoitetaan piirustuksenopettaja herra Adolf Säfströmille Tukholmassa sekä niin pian kuin mahdollista lähettisit vekselin Hämeenlinnaan Alban osoitteella. Jos tämä menoerä tulee huonoon aikaan, niin lähetän summan viikon kuluttua.

Jos päätät tehdä retken Laitialaan, niin toivon [...]oläslig/saknad text Hämeenlinnaan kirjettä, josta saan tiedon viimeistään [...]oläslig/saknad text

Monet terveiset perheellesi

Robert.

Original (transkription)

|1|

Älskade broder Leo!

Om du längre än tillbörligt fått vänta på
underrättelser från mig, så kan jag till min
ursäkt anföra att jag under Laitiala färden
förkylde mig, så att jag den första tiden kän-
de mig föga disponerad för brefskrifning; seder-
mera inlopp underrättelsen att Rönnbäck än-
nu fanns på orten, ehuru han icke hade er-
hållit mitt bref och jag ville först hafva allt
på klar fot med honom innan jag skref
till Dig. Numera har jag definitift uppgjort
med honom sålunda att han under loppet af
3 år är skyldig att qvarstanna å Laitiala,
samt erhåller i lön 300 mark kontant och 3
procent af egendomens nettoafkastning.

Mannen inger förtroende, har bestämda, på
mångårig erfarenhet grundade, principer i
alla detaljer af jordbruket och synes i främsta
rummet vara intresserad af ladugårdssköt-
seln och dermed sammanhängande mejerirörelsen.
Ifrån 1 Novemb.November afskedar jag Mamselln och Norri.
Rönnbäck säger sig icke behöfva någon kun-
nig fogde emedan han sjelf är van att leda
|2| alla arbeten och med anledning häraf har jag
ämnat anställa Lindström som drängfogde,
så mycket mera som alla synas vara ense om
hans samvetsgranhet och arbetsamhet. Dessutom
lär Lindström harstruket varit den enda fogde med
hvilken aflidne Vilkman varit fullkomligt
belåten. – Fredagen den 3dje Juni om aftonen in-
träffar jag med Rönnbäck å Laitiala, dels föratt
på stället göra honom bekant med förhållan-
derna, dels föratt låta honom granska rit-
ningen till Mejeribyggnadens inredning och
möjligen göra några små ändringar deri
innan arbetet begynner. Hufvudfrågan dervid
blir om mjölkkammarn blir tillräckligt lågt
nedgräfd i jorden, samt om ventilationen
behörigen är iakttagen. – – Månne jag denna
gång kunde räkna på ett sammanträffande
med Dig å Laitiala? Jag har utsatt min resa
så att Du kunde dröja några dagar på stället
om du endast toge permissjon öfver Lördagen.

Rönnbäck vore ifrån slutet af Juni ledig att
antaga tjensten, men skulle Adus plasering
på lämpligt ställa möta svårigheter, så ka[...]oläsligt
Rönnbäck någon tid få vistas på Voipala
föratt tillhandagå mig med råd i jord[...]oläsligt
Helst såge jag likväl om Rönnbäck kun[...]oläsligt
komma till Laitiala före höbergningen[...]oläsligt
|3| denna för oss landtbrukare så vigtiga förrättning.
Äfven för redandet af höstländerna vore Rs
erfarenhet af behofvet påkallad. – Jag har nem-
ligen så litet förtroende för den närvarande för-
valtaren på Laitiala att jag redan um-
gicks med tanken på att hufvudsakligen uppe-
hålla mig der och öfverlemna Voipala åt
vår Herre och Gustafsson. – Ifrån hösten ställer
jag folket å Laitiala på stat och lemnar en-
dast gamla pigan Minatillagt föratt ombesörja Rs små
behofver.

Med särdeles fägnad genomläste jag Ditt bref
af den 13 dennes. Att Dina spekulationer lyckas
skall alltid glädja mig, men i synnerhet då
inköpet af Manskivi kan bli en följd deraf.
Jag är helt och hållet af Din åsigt rörande
Ylistalo och skall infinna mig till auktionen.
Hvad utgallringen af kreatur å Laitiala be-
träffar, så torde den der vara på sin plats,
men månne den borde verkställas nu redan,
eller först i höst, innan kreaturen intagas
i fähuset ochstruket. Nu torde uppköp af ny boskap
falla sig dyrare än i höst; dessutom hafva
de flesta korna nyligen burit och lemna
derföre mjölk hela sommarn och spillning
på follen. Slutligen torde jernvägsförbindelsen
med Petersburg i höst betinga ett högre pris
|4| för slagtboskap för alla egendomar som
ligga vid jernvägen. Menstruket I alla fall skulle
jag anse det vara skäl att nuredan påbör-
ja uppköp af goda kor der sådana
kunna åtkommas, men dertill skulle be-
höfvas rörelsekapital, ty från bryggeriet
har ännu ingen inkomst uppstått.

Hafran har jag icke velat sälja ännu,
dels emedan priset är dåligt och dels
emedan man icke känner huru detta
års skörd kommer att utfalla.

Å Voipala är brodden ganska vacker,
men å Kasuri aldeles utmärkt. Hafran
och ärterna äro uppkomna, men ängarne
d. v. s. de naturliga se ännu mycket
skrala ut, troligen tillföljd af den ihål-
lande kölden.

Under denna vecka utflyttar famillen
till Voipala. – Då jag sednast var i Helsing-
fors blef jag af Dig uppmanad att icke köpa
en barnvagn för min lilla gosses räkning,
emedan en sådan redan vore på väg t[...]oläsligt
Tavastehus; det måtte icke bli någon ån[...]oläsligt-
vagn, då den nuredan varit en måna[...]oläsligt
på vägen utan att hinna fram.

Tio (10) st.stycken säckar har jag länge väntat
från Botby; deribland tillhörde några m[...]oläsligt
torpare, som ofta påmint derom. Om D[...]oläsligt-
de undvara 200 FmkFinska mark, så ville jag bedja Dig hafva godheten att för denna
summa köpa en vexel ställd på Ritlärarn Herr Adolf Säfström i Stockholm
samt ju förr desto bättre sända vexeln till Tavastehus under Albas adres[...]oläsligt
Skulle denna utgift komma olägligt, så skall jag om en vecka insända belopp[...]oläsligt

|3|

Skulle Du besluta Dig för en utflygt till Laitiala, så hoppas jag [...]oläslig/saknad text
bref på Tavastehus derom blifva underrättad sednast den [...]oläslig/saknad text

|2|

Många helsningar till de Dina från

Robert.

Dokumentet i faksimil