25.7.1869 Robert Costiander–LM

Svensk text

|1|

Älskade Poldus!

Ditt bref af den 20 dennes erhöll jag i dag med ordinarie post och får härmedelst återsända vexeln, behörigen accepterad.

Att Alba redan finns i Helsingfors under läkarevård och bor i Milis qvarter, torde Du möjligen redan hafva erfarit. Hennes bedröfliga helsotilstånd har förgiftat alla sommarglädje på Voipala. Faderlig, moderlig och broderlig omvårdnad skall säkert|2| skänkas henne af Dig och dymedelst lätta hennes betryckta sinne. I början eller medlet af Augusti skall jag infinna mig i Helsingfors föratt uppgöra mina låneaffärer i bankerna. Det gläder mig mycket att Du erhåller ledighet i höst och jag hoppas då på ett längre besök, hvarefter vi följas åt till Notsjö för att se huru Tottus reder sig som jordbrukare och industriidkare. Skörden ser i allmänhet ganska lofvande ut, men på Voipala låg rågen redan före blomningen och hvetet redan innan det gick i ax. Å Kasuri står rågen|3| hög och herrlig med 4 alns halm och tunga knoppar. Höbergningen ifrån naturliga ängar blir i allmänhet mindre gifvande. Förra årets torrka i förening med den djupa kälan i vintras har hemmat gräsvexten å alla höglänta ängar. De våtare ängarne lemna deremot en ganska god afkastning. Med kläderna som Du sände mig, är jag särdeles belåten. Om billighet i priset motsvarar smaken i valet af tyg, så återstår intet vidare att önska.

Vet Du, kära Poldus, om något handelshus i Helsingfors eller Borgå i höst ämnar|4| exportera råg till utlandet, samt hvilket pris man i allmänhet tror sig komma att betala för rågen å ofvannämnda orter? Månne icke Botby, Laitiala, Notsjö och Voipala tillsammans kunde utrusta ett fartyg till Stockholm eller annan fördelaktig afsättningsort? 200 à 250 tunnor råg kunde erhållas ifrån Voipala. Kanske mera. Fundera nu på saken och inled underhandlingar! Tusen tunnor borde af bröderna kunna sammanskrapas. I medlet af Oktober kunde säden vara levererad i Hfors.

På Voipala allt väl!

Många helsningar till Alba Mili och de Dina från

Robert.

Finsk text

Rakas Poldus!

Sain kirjeesi 20. päivältä tavallisessa postissa ja lähetän tässä vekselin takaisin asianmukaisesti hyväksyttynä.

Alba on jo Helsingissä lääkärinhoidossa ja asuu Milin asunnossa, kuten olet ehkä jo saanut tietää. Hänen surkea terveydentilansa on synkistänyt koko kesäilon Voipaalassa. Voinet varmaankin suoda hänelle isällistä, äidillistä ja veljellistä huolenpitoa ja sillä tavoin keventää hänen raskasta mieltään. Tulen Helsinkiin elokuun alussa tai puolivälissä hoitaakseni laina-asioitani pankeissa. Minua ilahduttaa kovin, että sinulla on vapaata syksyllä ja toivonkin silloin pitempää vierailua, jonka jälkeen lähdemme Nuutajärvelle katsomaan kuinka Tottus pärjää maanviljelijänä ja teollisuudenharjoittajana. Sato näyttää yleisesti ottaen sangen lupaavalta, mutta Voipaalassa ruis lakosi jo ennen kukintaa ja vehnä ennen kuin se ehti tähkään.

Kasurissa ruis on korkeaa ja hienoa, neljän kyynärän varret ja painavat tähkät. Heinäsato luonnonniityiltä on yleisesti ottaen heikkoa. Viime vuoden kuivuus yhdessä menneen talven syvän roudan kanssa on haitannut ruohonkasvua kaikilla ylävämmillä niityillä. Kosteammat niityt sitä vastoin tuottavat varsin hyvin. Lähettämiisi vaatteisiin olen hyvin tyytyväinen. Edullista hintaa vastaa maku kankaan valinnassa, joten ei ole mitään toivomisen varaa.

Tiedätkö, rakas Poldus, aikooko jokin kauppahuone Helsingissä tai Porvoossa viedä ruista ulkomaille, ja millaista hintaa rukiista ylipäänsä on mainituilla paikkakunnilla odotettavissa?? Eivätkö Puotila, Laitilala, Nuutajärvi ja Voipaala voisi yhdessä varustaa laivan Tukholmaan tai johonkin muuhun hyvään myyntipaikkaan? Voipaalasta saataisiin ehkä 200-250 tynnyriä ruista. Ehkä enemmänkin. Mieti asiaa ja käydään keskusteluja! Veljekset voisivat yhdessä saada kokoon tuhat tynnyriä. Sato voisi olla kuljetettuna Helsinkiin lokakuun puolivälissä.

Voipaalassa kaikki on hyvin!

Monet terveiset Alballe, Milille ja sinun väellesi

Robert

Original (transkription)

|1|

Älskade Poldus!

Ditt bref af den 20 dennes
erhöll jag i dag med ordina-
rie post och får härmedelst
återsända vexeln, behörigen
accepterad.

Att Alba redan finns i Hel-
singfors under läkarevård
och bor i Milis qvarter, torde
Du möjligen redan hafva
erfarit. Hennes bedröfliga
helsotilstånd har förgiftat
alla sommarglädje på Voipala.
Faderlig, moderlig och broder-
lig omvårdnad skall säkert
|2| skänkas henne af Dig och
dymedelst lätta hennes be-
tryckta sinne. I början eller
medlet af Augusti skall
jag infinna mig i Helsingfors
föratt uppgöra mina låneaffä-
rer i bankerna. Det glä-
der mig mycket att Du er-
håller ledighet i höst och
jag hoppas då på ett längre
besök, hvarefter vi följas
åt till Notsjö för att se
huru Tottus reder sig som
jordbrukare och industriidkare.
Skörden ser i allmänhet
ganska lofvande ut, men
på Voipala låg rågen re-
dan före blomningen och
hvetet redan innan det gick
i ax. Å Kasuri står rågen |3| hög och herrlig med 4 alns
halm och tunga knoppar.
Höbergningen ifrån naturli-
ga ängar blir i allmänhet
mindre gifvande. Förra årets
torrka i förening med den
djupa kälan i vintras har
hemmat gräsvexten å alla
höglänta ängar. De våtare
ängarne lemna deremot en
ganska god afkastning.
Med kläderna som Du sände
mig, är jag särdeles belåten.
Om billighet i priset motsvarar
smaken i valet af tyg, så
återstår intet vidare att ön-
ska.

Vet Du, kära Poldus, om nå-
got handelshus i Helsingfors
eller Borgå i höst ämnar
|4| exportera råg till utlandet,
samt hvilket pris man i
allmänhet tror sig komma
att betala för rågen å of-
vannämnda orter?
Månne icke Botby, Laitiala,
Notsjö och Voipala tillsam-
mans kunde utrusta ett
fartyg till Stockholm eller
annan fördelaktig afsätt-
ningsort? 200 à 250 tunnor
råg kunde erhållas ifrån
Voipala. Kanske mera.
Fundera nu på saken och
inled underhandlingar!
Tusen tunnor borde af brö-
derna kunna sammanskrapas.
I medlet af Oktober kunde sä-
den vara levererad i Hfors.

På Voipala allt väl!

Många helsningar till Alba
Mili och de Dina från

Robert.

Dokumentet i faksimil