21.4.1872 Torsten Costiander–LM

Svensk text

|1|

Älskade broder Leo!

Då dagens post icke medförde något meddelande från Dig, såsom jag väntat, ang.angående Idestams resa, får jag underrätta Dig att jag icke afreser till Tammerfors & Nokia nästa Lördag, såsom fråga varit, om icke under veckan någon kallelse från Idestam inträffar t. ex. genom extra bud från Toijala gästgifveri, som han skulle passera på väg till Tammerfors. I stället håller jag mig färdig att nästa Söndag afresa till Helsingfors sedan jag emottagit den dagens post.

|2|

Begagnande mig af Ditt välvilliga anbud att ombesörja min ränteliqvid med Prestkassan i Åbo, sänder jag härhos bref till Direktionen äfvensom anvisning å mitt Kassakreditiv i Finlands Bank till Dina ordres att lyfta det erforderliga beloppet 4 800 msmark silver, anhållande förbindligast att Du ville, likasom i fjol, expediera en Postremissvexel i detta belopp helst i rekommenderadt bref till Direktionen, ju förr desto bättre. Räntan måste vara inbetald före 1 Maj, enligt skuldsedelns ordalydelse.

Nedslagen och bortblandad af den ovanliga händelse att posten anländt utan bref äfven från Jenny, tillägger jag endast mina hjertliga helsningar till Eder alla från Din broder

Torsten.

Finsk text

Rakas Leo-veli!

Posti ei tuonut sinulta tänään viestiä Idestamin matkasta, kuten olin odottanut, joten ilmoitan nyt tässä, että en lähde Tampereelle & Nokialle ensi lauantaina kuten oli puhe, ellei viikolla tule Idestamilta käskyä vaikkapa ylimääräisenä viestinä Toijalan kestikievarista, jonka ohi hän ajaa matkalla Tampereelle. Sen sijaan valmistaudun ensi sunnuntaina sen päivän postin saatuani lähtemään Helsinkiin.

Tartun hyväntahtoiseen tarjoukseesi huolehtia korkoni maksamisesta Turun papinkassaan ja lähetän tässä samalla kirjeen sen johtokunnalle sekä maksuosoituksen kassakreditiiviini Suomen Pankkiin, jotta voit nostaa tarvittavat 4 800 hopeamarkkaa, ja pyydän kohteliaimmin että lähettäisit, kuten viime vuonnakin, tämän suuruisen postivekselin mieluiten kirjatussa kirjeessä johtokunnalle, mitä pikemmin sen parempi. Velkakirjan tekstin mukaan korko on maksettava toukokuun 1. päivään mennessä.

Apeana ja sekaisin poikkeuksellisesta tilanteesta, että postissa ei tullut kirjettä edes Jennyltä, lisään vain sydämelliset terveiseni teille kaikille,

veljesi Torsten

Original (transkription)

|1|

Älskade broder Leo!

Då dagens post icke medförde något
meddelande från Dig, såsom jag väntat,
ang.angående Idestams resa, får jag underrätta
Dig att jag icke afreser till Tammerfors
& Nokia nästa Lördag, såsom fråga varit,
utomstruket om icke under veckan någon kallelse
från Idestam inträffar t. ex. genom extra
bud från Toijala gästgifveri, som han
skulle passera på väg till Tammerfors.
I stället håller jag mig färdig att
nästa Söndag afresa till Helsingfors
sedan jag emottagit den dagens post.

|2|

Begagnande mig af Ditt välvilliga
anbud att ombesörja min ränteliqvid
med Prestkassan i Åbo, sänder jag här-
hos bref till Direktionen äfvensom anvis-
ning å mitt Kassakreditiv i Finlands
Bank till Dina ordres att lyfta det er-
forderliga beloppet 4 800 msmark silver, anhållande
förbindligast att Du ville, likasom i fjol,
expediera en Postremissvexel i detta belopp
helst i rekommenderadt bref till Direktionen,
ju förr desto bättre. Räntan måste vara
inbetald före 1 Maj, enligt skuldsedelns
ordalydelse.

Nedslagen och bortblandad af den ovanliga
händelse att posten anländt utan bref
äfven från Jenny, tillägger jag endast mina
hjertliga helsningar till Eder alla från
Din broder

Torsten.

Dokumentet i faksimil