15.12.1867 Adolf Mechelin–LM

Svensk text

|1|

Gode Leopold!

Ex ungue leonemlat. På klon känner man lejonet – på pennan igenkännes affärsmannen; såder ungefär tänkte jag, då jag hade genomläst ditt sakrika och särdeles detaljerade bref af den 25 NovbrNovember, beträffande Oskar och inrättandet af hans studier i Finland. – För allt dermed förenade omak för dig ber jag dig, i brist på bättre, hålla till godo med min uppriktiga tacksägelse. I anseende till möjligheten af en större duplicitet i fordringarne vid elevers intagande, tyckes verkeligen Lyceum måsta föredragas, förutsatt att denna läroanstalt för öfrigt erbjuder garantier beträffande ändamålsenlighet i läromethod och allvar i studier. Jag tror|2| neml.nämligen att Oskar specielt behöfver en god grund från skolan, för att med framgång kunna derpå bygga Universitets studier, – ty jag vet af egen erfarenhet huru svårt das Nachholenty. att ta igen vid Universitetet faller sig.

Min uttalade mening om inakkorderingens dyrhet bortfaller naturligtvis nu, då intet annat val stod till buds och Oskar, såsom obekant med förhållandena, och obefästad till sina principer, svårligen ännu skulle kunna trifvas i saknad af den dagliga omvårdnad, han just i ett sådant hus som Mag.Magister Crusells tyckes åtnjuta. Ainsi la chose paraît donc être pour le mieux quant à présent; plus tard on verra s’il y a moyen de s’arranger avec moins de depenses.fr. Därmed verkar saken vara på bästa sätt för tillfället; senare får vi se om det finns sätt att klara sig med mindre utgifter.

Genom Torsten torde Du behaga lyfta min|3| årsdividend i Förenings Banken för 6 aktier samt i Lifränteanstalten i Åbo för 2 Lotter. Låt mig veta, huru mycket jag bör remittera i Januari till betäckande af Oskars utgifter. Jag inser nog, att Du ej kan ligga i förskott för honom och önskade derföre komma i tillfället att förebygga en sådan nödvändighet autant que possiblefr. så mycket som möjligt.

Din bemärkning om Oskars ställning hos Amiral Lepofsky finner jag alldeles riktig i så måtto, att han der ei tahtonut olla Pekkaasvårtytt pahempifi. inte ville vara sämre än någon annan. Dock är hans finans bestyrelse för mig ännu en gåta, helst hans hittils afgifna redovisning endast går till 140 Rbrubel 65 Kop.kopek af depenserade circa 340 Rb.rubel Men sådan har han, tyvärr, alltid varit: lätt för att depensera, så länge en penni funnits|4| i pungen; men ingen beräkning, ingen tanke på morgondagen. Gud gifve att det måtte bli annorlunda med åren. En liten finansiel skärseld nu skadar ingalunda. Och härmed sat sapientilat. har tillräckligt sagts åt den vise.

Julen närmar sig med raska steg; ja, kanske den redan är inne när dessa rader inträffa vid Alexanders gatan. Måtte den bli ”gledelig”dan. god för eder alla; måtten I gå ett godt nytt år tillmöte. Ja måtte för oss alla den närmaste framtiden gestalta sig så lyckligt, som möjligt! Vårt lif företer intet anmärkningsvärdt i denna stund: den ena dagen som den andra – och just deri ligger redan en källa till stilla lycka, för den som är nöjd med sitt.

Helsa på det hjertligaste hela din omvårdnad och alla kära fränder, deribland äfven Robert och Torsten – de två mot sin vilja pensionerade Bat. cheferne. – Hvad Du ej sjelf hinner skrifva om, kan Du lägga på Oskars tunga eller rättare sagdt – i hans penna. Valens, vigenslat. Var frisk och stark..

Din tillgifne Onkel

A Mecheline

Huru gestaltar sig nu Roberts och Torstens framtid? Det är kuriöst nog att utan egen önskan bli ställd en disponibilité – och det i sin bästa, kraftigaste ålder. Ursäkta brådskan denna gång.

Fanny och alla de små bedja om sin helsning, Fanny tackar derjemte för brefvet och allt ditt bryderi för Oskars skull.

Finsk text

Leo hyvä!

Kynnestä leijona ja kynästä liikemies tunnetaan, näin suurin piirtein ajattelin kun luin erittäin asiapitoisen ja yksityiskohtaisen kirjeesi 25, marraskuutta, koskien Oskaria ja hänen opintojensa järjestämistä Suomessa. Kaiken siihen liittyneen vaivanäön johdosta pyydän sinua, paremman puutteessa, ottamaan vastaan minun vilpittömät kiitokseni. Ottaen huomioon mahdollisuudet suurempaan joustavuuteen oppilaiden valinnassa Helsingin lyseo näyttäisi todellakin olevan etusijalla edellyttäen, että tuo oppilaitos muuten tarjoaa takuut opetusmenetelmien tarkoituksenmukaisuudesta ja opintojen perinpohjaisuudesta. Luulen nimittäin, että Oskar tarvitsee erityisen hyvän pohjan koulusta, jotta sen varaan voisi rakentaa menestyksekkäät yliopisto-opinnot. Tiedän kokemuksesta, miten vaikeaa aukkojen paikkaaminen jälkeenpäin yliopstossa on.

Esittämäni kanta majoittumisen kalleudesta raukeaa tietenkin nyt, kun mitään vaihtoehtoa ei ole tarjolla, ja Oskar olosuhteita tuntemattonana ja omissa periaatteissaan vielä häilyvänä, tuskin pärjäisi viihtyisi ilman sitä päivittäistä huolenpitoa, jota hän juuri maisteri Crusellin kaltaisessa talossa näyttäisi saavan osakseen. Näin näyttäisi parhaalta tällä hetkellä, katsotaan onko myöhemmin mahdollista löytää edullisempaa ratkaisua.

Jos voisit Torstenin kautta nostaa minun vuotuisen osinkoni Yhdyspankin 6 osakkeesta sekä Turun henkivakuutuslaitoksen kahdesta osuudesta.

Kerro, kuinka paljon minun pitää lähettää Oskarin tammikuun kulujen kattamiseksi. Ymmärrän kyllä, etten voi maksattaa hänen kulujaan sinulla ennakkoon ja siksi toivon, että sellaisen tilanteen syntyminen voitaisiin etukäteen estää niin hyvin kuin mahdollista.

Sinun kommenttiasi Oskarin asemasta amiraali Lepovskin luona pidän oikeana siinä mielessä, että hän ei halunnut olla Pekkaa pahempi. Hänen raha-asioiden hoitonsa on edelleen minulle arvoitus, etenkin kun hänen tähän asti antamansa selvitykset menoista kattavat vain 140 ruplaa 65 kopeekkaa hänelle annetuista noin 340 ruplasta. Mutta sellainen hän on, valitettavasti, aina ollut; on helppo kuluttaa silloin kun taskussa on pennikin rahaa, mutta huomista hän ei ajattele eikä arvioi. Jumala suokoon että tämä muuttuisi vuosien mittaan toisenlaiseksi. Pieni taloudellinen kiirastuli nyt ei vahingoita ketään, ja siitä viisaas ottaa vaarin.

Joulu lähestyy reippain askelin ja ehkä se on jo käsillä kun nämä rivit ehtivät Aleksanterinkadulle. Tulkoon siitä teille kaikille iloinen ja tulkoon teille kaikille hyvä uusi vuosi. Ja olkoon lähin tulevaisuus meille kaikille niin onnellinen kuin on mahdollista.

Meidän elämämme ei tällä hetkellä tarjoa mitään merkittävää. Päivät ovat toistensa kaltaisia, ja juuri siinä on hiljaisen onnen salaisuus, sille joka on tyytyväinen siihen mitä hänellä on. Tervehdi sydämellisesti koko lähipiiriäsi ja kaikkia rakkaita ystäviä, heidän joukossaan Robertia ja Torstenia – kahta vasten tahtoaan eläköitynyttä pataljoonankomentajaa. – Sen mitä et ehdi itse kirjoittaa voit laittaa Oskarin suuhun – tai oikeammin hänen kynäänsä. Tarmoa ja terveyttä.

Uskollinen setäsi

A. Mechelin

Miltä Robertin ja Torstenin tulevaisuus näyttää? On kyllä outoa vastoin omaa toivetta joutua disponibiliteettiintehtävistä vapautettunua, velvollisena olemaan käytettävissä tarpeen tullen – parhaassa, vahvimmassa iässään.

Anteeksi kiireeni tällä kertaa.

Fanny ja kaikki pikkuiset pyytävät sanomaan terveisiä. Fanny kiittää myös kirjeestä ja kaikesta vaivannäöstäsi Oskarin eteen.

Original (transkription)

|1|

Gode Leopold!

Ex ungue leonem – på pennan igen-
kännes affärsmannen; såder ungefär tänkte
jag, då jag hade genomläst ditt sakrika och
särdeles detaljerade bref af den 25 NovbrNovember,
beträffande Oskar och inrättandet af hans
studier i Finland. – För allt dermed förenade
omak för dig ber jag dig, i brist på bättre,
hålla till godo med min uppriktiga tacksägelse.
I anseende till möjligheten af en större du-
plicitet i fordringarne vid elevers intagande,
tyckes verkeligen Lyceum måsta föredragas,
förutsatt att denna läroanstalt för öfrigt
erbjuder garantier beträffande ändamålsenlighet
i läromethod och allvar i studier. Jag tror
|2| neml.nämligen att Oskar specielt behöfver en god grund
från skolan
, för att med framgång kunna
derpå bygga Universitets studier, – ty jag vet af
egen erfarenhet huru svårt das Nachholen
vid Universitetet faller sig.

Min uttalade mening om inakkorderingens
dyrhet bortfaller naturligtvis nu, då intet
annat val stod till buds och Oskar, såsom
obekant med förhållandena, och obefästad till
sina principer, svårligen ännu skulle kunna
trifvas i saknad af den dagligatillagt omvårdnad, han just
i ett sådant hus som Mag.Magister Crusells tyckes
åtnjuta. Ainsi la chose paraît donc être
pour le mieux quant à présent; plus tard
on verra s’il y a moyen de s’arranger avec
moins de depenses. –

Genom Torsten torde Du behaga lyfta min
|3| årsdividend i Förenings Banken för 6 aktier samt
i Lifränteanstalten i Åbo för 2 Lotter.
Låt mig veta, huru mycket jag bör remittera
i Januari till betäckande af Oskars utgifter.
Jag inser nog, att Du ej kan ligga i förskott
för honom och önskade derföre komma i till-
fället att förebygga en sådan nödvändighet
autant que possible.

Din bemärkning om Oskars ställning hos
Amiral Lepofsky finner jag alldeles riktig
i så måtto, att han der ei tahtonut olla
Pekkaasvårtytt pahempi
. Dock är hans finans be-
styrelse för mig ännu en gåta, helst hans
hittils afgifna redovisning endast går till
140 Rbrubel 65 Kop.kopek af depenserade circa 340 Rb.rubel
Men sådan har han, tyvärr, alltid varit: lätt
för att depensera, så länge en penni funnits
|4| i pungen; men ingen beräkning, ingen tanke
på morgondagen. Gud gifve att det måtte
bli annorlunda med åren. En liten finansiel
skärseld nu skadar ingalunda. Och härmed
sat sapienti.

Julen närmar sig med raska steg; ja, kanske
den redan är inne när dessa rader inträffa
vid Alexanders gatan. Måtte den bli ”glede-
lig” för eder alla; måtten I gå ett godt
nytt år tillmöte. Ja måtte för oss alla
den närmaste framtiden gestalta sig så lyckligt,
som möjligt! Vårt lif företer intet anmärk-
ningsvärdt i denna stund: den ena dagen som den
andra – och just deri ligger redan en källa
till stilla lycka, för den som är nöjd med sitt.

Helsa på det hjertligaste hela din omvård-
nad och alla kära fränder, deribland äfven Robert
och Torsten – de två mot sin vilja pensionerade
Bat. cheferne. – Hvad Du ej sjelf hinner skrifva
om, kan Du lägga på Oskars tunga eller rättare
sagdt – i hans penna. Valens, vigens.

Din tillgifne Onkel

A Mecheline

Huru gestaltar sig nu Roberts och Torstens framtid? Det är egetstruket kuriösttillagt nog att utan egen
önskan bli ställd en disponibilité – och det i sin bästa, kraftigaste ålder.
Ursäkta brådskan denna gång.

Fanny och alla de små bedja om sin helsning, Fanny tackar derjemte
för brefvet och allt ditt bryderi för Oskars skull.

Dokumentet i faksimil