13.2.1872 Lantdagen. Publicering av lantdagsprotokollen

13.2.1872 Lantdagen

Svensk text

|41|

Publicering av lantdagsprotokollentillagt av utgivaren

[Borgereståndets session 13.2.1872]tillagt av utgivaren

Sedan protokollsutdrag i de ärender, som förevarit vid Ståndets sammanträde den 10 i denne månad, blifvit justerade, föredrogs Herr Mechelins vid sagde sammanträde gjorda och dervid bordlagda samt i anledning häraf numera skriftligen formulerade och närmare utvecklade framställning om utgifvande af Ståndens protokoller i form af en landtdagstidning; varande nämnde anförande så lydande:

|42|

”Det af undertecknad framställda förslag till periodisk publikation af landtdagens förhandlingar åsyftar, att dessa måtte tidigare och bättre än förut varit fallet i alla sina detaljer göras bekanta för allmänheten.

Stenografins konst är temligen fruktlöst tillämpad, om de protokoll, som genom densamma hastigt och fullständigt åstadkommas, icke blifver föremål för vidare läsning, än den som äger rum i och för protokollets justering.

Likasom Ståndens förhandlingar äro offentliga i den mening att åhörare få dem bivista, likaså borde de blifva offentliga genom trycket. Det är ej i sin ordning om medborgarene endast genom knappa referater, eller ryktesvis, få kännedom om deras förtroendemäns öfverläggningar och beslut. Den moraliska ansvarighet inför landet, som är oskiljaktig från representantkallet, förutsätter fullständig offentlighet.

Det rigtigaste vore väl, att det stenografiska protokollet finge omedelbart från plenum öfverlemnas till de dagliga tidningarne, utan att afvakta den slutliga justeringen inför Stånden. Men då sådant ännu icke torde hos oss medgifvas, och då tidningarnes första referater tillfölje deraf icke kunna blifva annat än knapphändiga, har jag tillåtit mig föreslå en sådan form för landtdagsförhandlingarnas offentliggörande, att de resp. Ståndens protokoll, såsnart de äro justerade, skulle tryckas uti t. ex. vanligt oktav format och utkomma ark efter ark, samt emot prenumeration tillhandahållas allmänheten. Sjelffallet vore, att denna publikation komme att fortgå i fyra särskilda serier, en för hvart Stånd.

Beträffande kostnaden för sådan successiv publikation af protokollen, är jag ej i tillfälle att upplysa, hvad den för alla fyra Stånd skulle utgöra; men Borgareståndets protokoll, om de blifva af ungefär enahanda omfattning som 1867, kunna fås i den föreslagna formen tryckta uti 300 exx.exemplar för 2 800 à 3 000 mark, i hvilken kostnad papper och korrekturläsning äro inbegripna. Och expeditionen till tryckeriet, som endast skulle erfordra utskrifning och kollationering af ett exemplar af protokollet strax efter justeringen, torde ej|43| medföra stora kostnader. Men i hvarje fall torde på detta sätt ett större antal exemplar af protokollet finna afnämare, än en dyr tryckning sker åratal efter det landtdagen slutat.

Helsingfors den 10 Februari 1872.

L. Mechelin.”

Efter uppläsandet häraf beslöts, på Herr Mechelins begäran, att ärendet skulle vidare bordläggas till nästa sammanträde.

|78|

[Borgereståndets session 15.2.1872]tillagt av utgivaren

Vidare föredrog Herr Talmannen Herr Mechelins sedan den 13 dennes bordlagda skriftliga framställning om utgifvande af Ståndens protokoller i form af en tidning.

I frågan uppstod följande diskussion:

Herr Tengström: För min del anser jag detta förslag icke vid den nu redan påbörjade landtdagen gerna kunna bringas till verkställighet; det skulle fordra mycken tid att ännu ombesörja redaktion, tryckning, utfärdande af subskribtionslistor och deras införväntande. Dessutom tror jag att företaget icke heller skulle blifva omfattadt med något intresse, ty att läsa landtdagsförhandlingarne ensamt för sig är ej något, som lockar en större allmänhet.

Landtdagens ledamöter utgöra tillsammans icke mera än 250; om man nu antager att hvarannan eller hvar tredje af dem skulle förse sig med ett exemplar af den föreslagna landtdagstidningen, och att utom landtdagen ett lika stort antal skulle afsättas, så blefve upplagan alltför liten, för att kunna bära sig.

Jag skulle derföre föreslå, att förslaget för denna landtdag finge förfalla. Det hade bordt förut förberedas, utom det att det, enligt min tanke, är den enskilda företagsamhetens sak.

Herr Mechelin: Ehuru jag svårligen kan antaga, att Herr Tengströms invändningar emot detta förslag utgå från en allmän obenägenhet emot publikation af landtdagsförhandlingar, så hafva de åtminstone utseendet deraf. Jag har, på sätt jag förut framställt, ej åsystat annat än att genom tryckning af protokollerna omedelbart efter det de blifvit uppsatta och justerade i form af en tidskrift hellre än genom en flera år sednare utkommen bok gifva publikation åt Ståndets förhandlingar. Hela omgången för åstadkommandet af en sådan publikation vore den, att med ett tryckeri afsluta kon|79|trakt om att Ståndets protokoller, efterhand som de aflemnas, skola tryckas uti en fortlöpande arkföljd.

Och för dem, som önska prenumerera på en sådan efterhand utkommande bok, skulle tillfälle dertill beredas och ark efter ark sålunda tillhandahållas prenumeranterna. För Ståndets ledamöter skulle det utan tvifvel af mången anledning vara af gagn att under loppet af landtdagen kunna rådfråga protokollet, utan att derföre alltid behöfva anlita det enda exemplar deraf, som vid kansliet finnes att tillgå. Till sin idé torde förslaget åtminstone icke derföre vara förkastligt att det på det närmaste sammanhänger med det konstitutionella lifvets väsende, att allmänheten också må kunna följa med förhandlingarnas gång vid landtdagen, hvilket endast genom korta referater ej är möjligt. Dessutom se vi att Ständerne genom skedd publikation af tidigare landtdagsförhandlingar förut bevisat sig hylla den satsen, att de förhandlingar, som vid landtdagen äga rum, icke må blott bevaras i ett arkiv, utan ingå i landets politiska literatur. Hvad för öfrigt detaljerna vid det praktiska utförandet vikommer, så tänker jag mig att, äfven om Ståndet godkänner förslaget, det ej direkte skulle ingå i uppgörelse härom. Någon annan redaktion erfordras för öfrigt ej, än att af hvarje protokoll ett exemplar afskrifves och öfverlemnas till det tryckeri, som förbinder sig att, jemte behörig korrekturläsning, äfven ombesörja tryckningen.

Herr Sjöros: Jag skulle be att få tillfråga Herr Mechelin i hvilket förhållande han tänkt sig denna sak till det stadgande, som finnes i landtdagsordningen, att landtdagsförhandlingarna och Utskottens betänkanden skola till tryckning befordras. Skulle ett sådant mål åsyftas, att denna tryckning blefve onödig, så ville jag på det varmaste förorda antagandet af Herr Mechelins förslag. Vore åter meningen den, att denna publikation skulle försiggå efterhand, och dessutom Landtdagsförhandlingarna tryckas på Statens bekostnad, så medförde detta onekligen en dubbel och i sakens nuvarande skick onödig kostnad.

|80|

Herr Cajander: Jag förenar mig i alla delar i de af Herr Mechelin uttalade åsigter.

Herr Mechelin: I anledning af Herr Sjöros’ förfrågan ser jag mig i tillfälle nämna, att det åsyftade ändamålet med landtdagsförhandlingarnas utgifvande efter hand just vore att undvika vidare tryckning af dem. Det är blott för att det måtte vara af större intresse och större gagn, som jag föreslagit denna form för deras utgifvande. Någon vidare tryckning af förhandlingarna skulle således ej komma i fråga, om denna sker med tillbörlig omsorg och noggranhet.

Herr Kiseleff: Jag utber mig få förorda att den af Herr Mechelin föreslagna publikation af landtdagsförhandlingarna skulle öfverlemnas åt den enskilda företagsamheten, för hvilken då möjligen anslag från Statsverket kunde beredas.

Herr Sjöros: Med anledning af hvad Herr Mechelin numera upplyst, förenar jag mig med honom i allo, men då enligt mitt förmenande landtdagsordningen förutsätter, att det är Regeringen, som ombesörjer protokollernas tryckning, sedan landtdagen är afslutad får jag hemställa till Ståndets bepröfvande, huruvida vi kunna fatta något beslut i denna sak, då genom landtdagsordningen uttryckligen är föreskrifvet huru denna publikation bör ske.

Herr Öhrnberg: Såvidt jag kunnat uppfatta landtdagsordningen, kan ifrågakomne stadgande afse endast publikationen af de Nådiga propositioner, utskottens betänkanden, Ständernes skrifvelser till Monarken och landtdagsbeslutet, men alldeles icke de förhandlingar, som äga rum hos de särskilda Stånden. Tryckningen af dem torde likasom hittills få bero af Ståndens beslut. Derföre, och då de tvifvelsmål jag hyst, angående meningen med Herr Mechelins framställning, deri nemligen, att den syntes mig ursprungligen, sådan den är affattad i det skriftliga förslaget, afse samtliga Ståndens förhandlingar, nu äro häfda derhän, att befordrandet till tryck skulle äga rum endast för Borgareståndets diskussionsprotokoller, så ber jag för min del få|81| föreslå att frågan för vidare beredning måtte öfverlemnas till Ståndets Enskilda Besvärsutskott. – Om frågan derigenom blir litet fördröjd, så blir den också troligen sålunda bättre beredd än här kan ske.

Herr Procopé: Som Herr Öhrnbergs yttrande fullkomligt öfverensstämmer med hvad jag haft för afsigt att i saken yttra, så ber jag blott att få förena mig med Herr Öhrnberg.

Herr Tengström: Min mening syftade dertill att Ståndet skulle låta hela frågan om protokollernas tryckning förfalla, utan någon remiss till Ståndets Enskilda Besvärsutskott. Då nu emellertid en annan mening är yttrad, och jag ej heller hyser några betänkligheter i att förena mig i densamma, ber jag få instämma i Herr Öhrnbergs yrkande om frågans remitterande till Ståndets Enskilda Besvärsutskott. Jag vill äfven förena mig med Herr Öhrnberg i den åsigten, att på Statens bekostnad ingalunda någon tryckning af Ståndens förhandlingar bör äga rum. 81 § i landtdagsordningen innehåller uttryckligen, att Kejsaren och Storfurstens till Ständerne aflåtna propositioner, utskottens betänkanden äfvensom Ständernes skrifvelser till Kejsaren och landtdagsbeslutet skola särskildt från trycket utgifvas. Frågan om tryckning af Ståndets förhandlingar är således beroende af Ståndets eget beslut. Om frågan remitteras till Ståndets Enskilda Besvärsutskott, så borde detta utskott äfven få i uppdrag att tillfråga kansliet, om det utan vidare vill åtaga sig att låta utskrifva ett fullständigt exemplar af Ståndets protokoller samt att efterhöra huruvida någon boktryckare finnes hugad att utan garanti öfvertaga företaget och på hvilka vilkor.

Herr Sjöros förmälte sig numera, med frångående af sin förut yttrade åsigt, helt och hållet dela Herr Öhrnbergs uppfattning af frågan.

Efter numera slutad diskussion, framställde Herr Talmannen till Ståndet följande

Proposition: Vill Ståndet remittera förevarande fråga till beredning af Ståndets Enskilda Besvärsutskott? eller|82| skall sådan remiss icke äga rum? De som vilja det förra svara ja, de som rösta för det senare nej.

Propositionen besvarades med blandadt ja och nej, hvarföre företogs votering, som utföll med 21 ja emot 12 nej.

I följd häraf förklarades frågan skola till Enskilda Besvärsutskottet remitteras.

|189|

[Borgareståndes session 23.2.1872]tillagt av utgivaren

Herr Talmannen föredrog härå det andra af Enskilda Besvärsutskottets ofvannämnde betänkanden, hvilket var så lydande:

N:o 2. Borgareståndets Enskilda Besvärsutskotts betänkande, i anledning af väckt förslag om periodisk publikation af landtdagens förhandlingar.

Sedan framställning hos Borgareståndet blifvit gjord om landtdagsförhandlingarnes publicerande sålunda att de respektive Ståndens protokoll, så snart de blifvit justerade, skulle tryckas i vanligt oktav format och ark efter ark|190| emot prenumeration allmänheten tillhandahållas, har Ståndet remitterat frågan till förberedande handläggning af Ståndets Enskilda Besvärsutskott.

I anledning häraf har Utskottet satt sig i förbindelse med de flesta härvarande tryckerier och ifrån dem fått emottaga uppgifter å de priser, som af dem beräcknades för ifrågavarande arbetes öfvertagande.

Vid jemförelse af de dervid afgifna anbuden har det billigaste befunnits vara gjordt af J. Simelii arfvingars tryckeri, som för en upplaga om 300 exemplar i samma format, som Borgareståndets protokoll vid landtdagen 1863–1864 med 40 rader å sidan samt med enahanda stilar, som de till samlingen af stadgandet om Finlands bank använda, fordrat inalles 41 mark 92 penni per ark, deri inberäknadt såväl tryck som papper och korrekturläsning; hvarjemte nämnda firma förbundit sig att hafva hvarje ark tryckt senast två dygn efter det fullständigt manuskript dertill blifvit aflemnadt. I händelse Ståndet besluter sig för protokollets tryckning, anser Utskottet det föreslagna sättet derför vara det lämpligaste, enär protokollet sålunda snarast komme att offentliggöras och å den tid då detsamma kan antagas erbjuda mesta intresse för allmänheten, hvarigenom ock en större spridning af protokollet är att emotse. Och som ofvanberörda anbud i afseende å priset synts Utskottet antagligt samt deri ingår förbindelse att tryckningen skall inom möjligast korta tid utföras, tillstyrker Utskottet att ifrågavarande anbud måtte af Ståndet godkännas.

Utskottet får vidare till Ståndet hemställa huruvida icke, då ändamålet med det föreslagna utgifningssättet skulle i icke ringa mon motverkas, derest protokollet borde i renskrifvet exemplar till tryckeriet aflemnas, samt renskrifningen skulle medföra särskild kostnad, konseptprotokoll kunde tryckeriet tillhandahållas, emot skyldighet att noga akta detsamma för förstöring samt att, om protokoll före tryckningen förkomme, på sin bekostnad låta ombesörja deducering af nytt protokoll. Konseptprotokollets utlemnande till tryckeriet på ofvannämnde vilkor anser Utskottet så mycket hellre|191| låta sig göra, som materialier för uppsättning af nytt protokoll, i stället för ett förkommet, i de stenografiska anteckningarne förefinnes.

Såvida något anbud om öfvertagande af protokollets utgifning på enskildt förslag icke afgifvits, skulle tryckningskostnaderne af Ståndet bestridas och dertill främst användas de sedan sista landtdagen i Ståndets kassa befintliga medel, utgörande enligt uppgift af medlens förvaltare Herr Kommerserådet Sundman för närvarande 1 217 mark 21 penni, samt återstoden sammanbringas genom tillskott af Städerna, antingen efter den klassifikation, som för fördelningen af Ståndets gemensamma utgifter vid 1867 års landtdag blef fastställd, eller efter annan grund, om Ståndet skulle finna den dervid följda numera icke vara tillämplig. Till kostnaden för sjelfva tryckningen torde ännu böra läggas den för upprättande af register öfver protokollets innehåll, hvilket Utskottet ansett vara oundgängligt för att komplettera arbetet och underlätta möjligheten att igenfinna de deri förekommande ämnen och att följa behandlingen af något visst ärende. Kostnaden för upprättande af lika fullständigt sakregister, som det, hvilket åtföljde Borgareståndets protokoll vid landtdagen 1863–1864, tror Utskottet kunna anslå till omkring 500 mark.

Enlligt det af Utskottet förordade anbudet komme tryckningskostnaden att per ark utgöra omkring 14 penni. Bestämdes försäljningspriset till 25 penni för köpare och 15 penni för prenumeranter per ark, skulle, för att tryckningskostnaden blefve Ståndet ersatt, erfordras att 168 exemplar försåldes till köpare eller 280 till prenumeranter, eller, om man antager lika många köpare och prenumeranter, att 210 exemplar skulle föryttras. Hvad derunder försåldes, likasom kostnaden för registret, blefve en utgift som komme att drabba Ståndet. Huru stor denna utgift kunde blifva har Utskottet icke sökt att kalkylera, då densamma är beroende på åtgången af exemplar, hvilket på förhand ej kan beräknas. Men då åtminstone någon försäljning måste kunna förutsättas, tror Utskottet sig hafva skäl till det antagande|192| att protokollets utgifvande i tryck ej skall så obetydligt understiga det belopp eller 4 000 mark, som för tryckningen af protokollet vid landtdagen 1863–1864 beräknades.

Distributionen af de tryckta arken torde lämpligast öfverlemnas till någon bokhandlare, emot derföre vanlig provision af 15 procent. Och borde å någon viss tid t. ex. den Juli 1873 alla exemplar, som då ej vore försålda eller i fast räkning öfvertagna, aflemnas jemte redovisning till en dertill af Ståndet utsedd person, hvilken skulle till nästa landtdag förvalta de influtna medlen och antingen till förvar i Ståndets arkiv öfverlemna de qvarblifna exemplaren, eller ock, om Ståndet finner godt dertill besluta, tillsända dem vederbörande Magistrater, efter det förhållande, hvari städerna i tryckningskostnaderne deltagit.

Utskottet har härvid uteslutande hållit sig till frågan om tryckningen af Borgareståndets protokoll, emedan Utskottet ansett att densamma borde särskildt för sig i Utskottet beredas, oberoende af hvad de öfriga Stånden kunna om tryckningen af deras protokoll besluta, hvarföre Utskottet ock föreslagit att Borgareståndet enskildt skulle bekosta tryckningen. Att denna endast för en del af protokollet kan under sjelfva landtdagen försiggå, ligger i sakens natur, och torde derföre ej behöfva särkildt omnämnas. Helsingfors den 20 Februari 1872.

A. Helsingius.

Karl Fabritius.

Leon. Borgström.

Fredrik Procopé.

F. Neppenström.

S. Calamnius.

I anledning häraf yttrade sig

Herr Sopanen, som anmärkte att i betänkandet ej nämnes något om språket, på hvilket protokollet skulle tryckas, samt önskade framhålla nödvändigheten deraf, att tryckningen skedde ej allenast på Svenska, utan äfven på Finska språket.

Herr Procopé: Utskottet har ej haft någon anledning att yttra sig om språket, då Ståndets protokoller föras på Svenska och det blott varit fråga om tryckning af dessa|193| protokoller, men ej om de skulle öfversättas till Finska. Dessutom anser jag för min del onödigt att verkställa en skild öfversättning af protokollen till Finska språket, då Ståndets alla medlemmar förstå Svenska. Om den Finska talande befolkningen skulle önska taga del af dem, så torde det böra öfverlemnas till den enskilta spekulationen att ombesörja en öfversättning.

Herr Tengström: Jag anhåller om ärendets bordläggning, likasom det nästföregående; och får jag anmärka att den af Herr Sopanen gjorda framställning är en alldeles ny petition, som härmed ej står i ovilkorligt sammanhang.

På framställning af Herr Talmannen beslöt Ståndet att bordlägga ärendet till den 1 instundande Mars.

|243|

[Borgareståndets session 1.3.1872]tillagt av utgivaren

Härefter företogs till behandling Enskilda Besvärsutskottets i anledning af Herr Mechelins förslag till diskussionsprotokollernas periodiska publikation afgifna betänkande, som till i dag blifvit bordlagdt och nu på Herr Kiseleffs begäran af Herr Talmannen upplästes.

I anledning häraf begärdes ordet af

Herr Nylander, som förenade sig i utskottets afgifna betänkande.

Herr Öhrnberg: För min del kan jag icke till alla delar förena mig i hvad utskottet föreslagit. Jag har ingenting att påminna deremot, att Ståndet besluter till tryckning af sina diskussionsprotokoller, ehuru Ståndet troligen måste blifva betänkt på att på annan väg än utskottet föreslagit betäcka kostnaderna derför. De medel, som finnas i behåll från senaste landtdag torde nemligen komma att tagas i anspråk för andra, verkligt nödiga utgifter. Hvad sedan angår sjelfva saken, så föreslår petitionären, om jag ej missminner mig, en åtgärd i det syfte, att en så kallad landtdagstidning skulle utgifvas och denna innehålla förhandlingarne i samtliga Stånden. Den hade naturligtvis kunnat påräkna ett större intresse, derest den hade innehållit, om också icke i alla förekommande frågor, så åtminstone i de vigtigare, samtidiga diskussioner i de olika Stånden och derjemte de propositioner, betänkanden och petitionsförslag, som utgöra underlaget för diskussionen, ty utan dem erbjuder sjelfva diskussionsprotokollet icke någon upplysning om saken i dess helhet. – Det förslaget har utskottet icke upp|244|tagit, icke förordat, utan inskränkt sitt förord till att föreslå utgifvande af Borgareståndets diskussionsprotokoller arktals. Detta sätt synes mig olämpligt och förenadt med verkliga olägenheter. – Om nu köparen får sig ett sådant ark, tryckt enligt utskottets förslag i oktav, så måste han först skära upp det och har sedan svårt att förvara alla arken och deras delar. Det kan ganska lätt hända, att när sedan hela samlingen är afslutad, han saknar ett eller annat ark. Härigenom har samlingen förlorat allt värde, och han måste då vara betänkt uppå att, om han verkligen vill hafva samlingen fullständig, skaffa sig ett nytt exemplar. Vidare vore det en olägenhet att arken icke innehölle någon afslutad diskussion, utan då sista sidan är slut, så afbrytes den, äfven om det skulle vara midt uti ett andragande. Jag skulle derföre för min|245| del anse det lämpligare, att dessa förhandlingar, dessa diskussionsprotokoller utgåfves – om man icke vill afbida den tid, då de kunde utgifvas alla på engång – åtminstone delvis, och då inom omslag. Ännu en anmärkning tillåter jag mig framställa, och det är beträffande sättet för tryckningen. Utskottet har föreslagit att Ståndets konceptprotokoller skulle aflemnas till tryckeriet, och för den händelse att de der blefve förstörda, skulle ett nytt protokoll deduceras med ledning af de stenografiska anteckningarne.

Det kunde lätt hända att denna deducering skulle utfalla olika, om också blott till formen, med det protokoll, som redan begagnats i tryckeriet och således olikhet kunna uppstå emellan det tryckta och det handskrifna protokollet, som förvaras i Ståndets arkiv. Det kunde väl afhjelpas derigenom, att det redan tryckta protokollet lades till grund för Ståndets nya konceptprotokoll, men det förefaller mig motbjudande, att en sådan utväg skulle begagnas. För det andra torde man ej på tryckeriet vara betjent med konceptprotokollet, sådant det är sammanhäftadt af flere ark, ty om jag ej misstager mig, så önskar sättaren, isynnerhet om han har brådt, att få manuskriptet blad för blad och ej i ett sådant tjockt häfte. – Jag skulle på alla dessa skäl för min del föreslå, att Borgareståndet, om det besluter att ombesörja tryckning af sina diskussionsprotokoller, måtte låta tryckningen och utgifningen deraf ske delvis, och att konceptprotokollet icke skulle aflemnas till tryckeriet, utan att för detta ändamål en afskrift deraf skulle tagas och tillhandahållas tryckeriet. För öfrigt hemställer jag, om icke utskottets förslag beträffande antalet af exemplar kunde frångås i så måtto, att det af utskottet föreslagna antal af 300 exemplar något förhöjdes. Efter hvad jag tror mig veta, blir tryckningskostnaden för ett högre antal t. ex. 500 nästan densamma, så att en 500 exemplar stark upplaga icke skulle blifva just dyrare, än hvad skilnaden i papprets pris medför.

Herr von Zweygberg: Jemte det jag förenar mig med Herr Öhrnberg, får jag framställa, att den stads borgare, som jag representerar, också kanske många andra städers, till största delen äro Finska talande och skulle således, om tryckningskostnaden komme att till en del drabba städerna, vara berättigade att äfven få protokollerna tryckta på det språk, de bäst förstå. Men som kostnaden derigenom blefve betydligt förökad, måhända tredubbel, så hemställer jag huruvida ej dessa kostnader, hvilka ej kunna påräknas blifva ersatta genom upplagans försäljning, blefve alltför dryga att dermed betunga städerna. I alla fall anser jag de Finska talande städerna vara berättigade att, om de skola deltaga i dessa kostnader, äfven få protokollerne tryckta på Finska. Jag öfverlemnar för resten åt Ståndet att afgöra, huruvida det är skäl att så stora kostnader skola nedläggas på tryckningen eller ej.

Herr Mechelin: Då det är ett förslag af mig, som gifvit anledning till betänkandet, så utber jag mig att få göra några erinringar, dels med anledning af sjelfva betänkandet, dels med anledning af Herrar Öhrnbergs och von Zweygbergs mot vissa delar deraf riktade anmärkningar. Betänkandet kalkylerar ej närmare, huru stora kostnader hela protokollets tryckning skulle komma att medföra, af det skäl, att man ej kunnat på förhand beräkna, huru många exem|246|plar skola kunna säljas. Jag tror att man kommer sanningen ganska nära, om man beräknar kostnaden till den största möjliga, d. v. s. hvad tryckningen af protokollerna skulle kosta utan afdrag för någon försäljning alls af desamma. Det är att antaga att protokollerne komma att utgöra ungefär 60 tryckta ark. Efter ett pris af 41 mark och 92 penni för arket, skulle totalkostnaden komma att utgöra omkring 2 500 mark. Denna summa, fördelad på alla Finlands städer, skulle ej komma att uppgå till många tiotal mark på hvarje stad, äfven om inga prenumeranter funnos. Härtill bör dock läggas kostnaden för utskrifning af konceptprotokollet för tryckeriets räkning; jag instämmer nemligen med Herr Öhrnberg deruti att Ståndets konceptprotokoller icke böra utlemnas till tryckeriet, utan bör utskrifning af dem ega rum. Sådan utskrifning af protokollerna blefve dock vida billigare, än den renskrifning, som eljest måste verkställas, för att kunna i elegant form förvara dem. Herr Öhrnberg anmärkte vidare, att utskottets betänkande icke berör förslaget, att denna publikation skulle blifva gemensam för alla Stånd och få karaktären af en landtdagstidning. Då jag vid frågans första framkastande begagnade ordet landtdagstidning, menade jag just den form utskottet föreslagit, nemligen en publikation arktals af diskussionsprotokollerna. Jag tror att om de andra Stånden ville begagna sig af samma form vid sina protokollers publicering, ingenting skulle hindra att alla Ståndens protokoller tillsammans skulle kunna genom någon bokhandlare utbjudas till prenumeration, i hvilket fall den, som prenumererade på alla fyra Ståndens protokoller, skulle erhålla dem till billigare pris, än hvad summan af priset för alla skulle komma att utgöra. Men jag föreslog också derföre specielt en sådan form, emedan i den är ingenting, som hindrar Borgareståndet att ensamt vidtaga och förverkliga den föreslagna åtgärden, utan att de öfriga Stånden behöfva sig deri förena. Olägenheten, som Herr Öhrnberg framhöll, deraf att en eller annan läsare kunde komma att förlora ett eller annat ark eller blad torde icke motväga fördelarna af ett så billigt tryckningssätt, som det föreslagna;|247| jag tror nemligen att priset blefve betydligt högre, om hvarje protokoll skulle tryckas skildt för sig i broschyrform. För Ståndets medlemmar, som ark efter ark skulle erhålla protokollet, blefve det ju ingen svårighet att, om de under eller efter landtdagen förlorade något ark, få det ersatt ur det odisponerade förlaget. Vidare förtjenar framhållas, att det anbud, som utskottet förordar till antagande, innehåller att tryckeriet förbinder sig till att inom två dygn från tryckeriet leverera protokollet färdigt, och om man inskränker justeringstiden till sex dagar, som torde vara tillräckligt, om Ståndets medlemmar begagna sig af de dagarna, så kunde, om man antager att en dag åtgår till protokollernas utskrifning, desse redan nio dagar efter det de anmälts till justering utlemnas från tryckeriet. Både utskottet och Herr Öhrnberg hafva begagnat ett vilkorligt talesätt i sjelfva hufvudsaken, nemligen ”om protokollerna skola tryckas eller ej.” Utskottet har förordat en viss form, men icke öppet tillstyrkt, att Ståndet måtte befordra protokollerna till tryckning; likaså Herr Öhrnberg. Han tycktes visserligen i början af sitt yttrande tillstyrka tryckningen, men sade sedan under förloppet deraf, att Ståndet besluter sig för tryckning af protokollerna, bör formen blifva den och den. Jag skulle önska, att detta ”om” småningom måtte bortfalla.

I anledning af hvad Herr von Zweygberg erinrat om tryckningen äfven på Finska, får jag anmärka, att i Borgareståndet föres endast Svenskt protokoll; det har således, enligt min åsigt, ej kunnat bli fråga om att trycka Ståndets protokoller på mer än det språk, på hvilket de föras. Men jag tror att det äfven för andra än Svenska språket mäktiga läsare kunde vara af större intresse, att detta protokoll utkomme i tryck åtminstone på Svenska, än att det alls icke publiceras; ty derigenom funnes det dock tillgängligt för en hvar, som kunde önska att deraf på originalspråket eller genom öfversättning taga del. Det gifves för öfrigt många litterära alster, som ej på engång skådat dagen på begge språken i detta land, utan sedermera blifvit öf|248|versatta från originalspråket till det andra; och om blott ett tillräckligt starkt behof af en sådan öfversättning uppstår, så blir den nog genom den enskilda företagsamheten verkställd.

Återhemtande hvad jag redan anfört och erinrande att totalkostnaden, enligt min beräkning, ej skulle belöpa sig till mer än 2 500 mark, ber jag att få tillstyrka antagande af utskottets betänkande, sånär som på bestämningen om konceptprotokollets utlemnande till tryckeriet.

Herr Sopanen förenade sig med Herr von Zweygberg derom, att de städer, som hafva Finsk befolkning, äfven borde få protokollerna tryckta på Finska. Skedde icke detta, ville talaren för den stad han representerade motsätta sig allt deltagande i tryckningskostnaderna.

Herr Procopé: Herr Öhrnberg har anmärkt, att Ståndets Enskilda Besvärsutskott icke föreslagit, huru protokollernas tryckning skulle bekostas, såvidt de från senaste landtdag besparade medel icke dertill försloge. Utskottet har visst föreslagit att dessa medel dertill kunde till en början användas; men om de ej skulle förslå, hvilket utskottet också förutsett, så har föreslagits, att kostnaderna skulle fördelas på städerna efter samma grunder, som vid 1867 års landtdag antogos för beräkningen af deras deltagande i Ståndets utgifter; och skulle de nu befintliga medlen användas till något annat för Ståndet nödvändigt behof, så är det en sjelffallen sak att hela kostnaden skulle fördelas på samma sätt. De af Herr Öhrnberg i öfrigt framställda motskäl eller anmärkningar mot betänkandet, hafva redan af Herr Mechelin blifvit vederlagda, utom hvad angår anmärkningen att utskottet ej yttrat sig, huruvida protokollerne borde tryckas eller icke. Hvad beträffar denna fråga, voro alla utskottets medlemmar för protokollernes tryckning, ehuru det ej ansågs lämpligt att uttryckligen i betänkandet nämna detta. Utskottet, hvars betänkande häröfver icke blifvit infordradt, ansåg det nemligen vid sådant förhållande ankomma direkte å Ståndet att bestämma den saken, sedan kostnaden för företagets utförande blifvit utredd.

|249|

Herr von Zweygberg: I anledning af Herr Mechelins bemötande af min framställning, vill jag hemställa huruvida icke protokollet kunde tryckas på Finska, ehuru det under diskussionen föres på svenska, af den orsak att föredraget till största delen sker på detta språk. Om nemligen protokollet kommer att publiceras och meningen är att publicera det för en större allmänhet samt att kostnaderna derföre skola drabba äfven den Finska talande delen af befolkninpingen, så bör det äfven publiceras på Finska språket, och anser jag det då tillhöra icke ensamt medlemmarne af Ståndet, utan hela allmänheten.

Herr Höckert: Den fråga, som nu af Herrar von Zweygberg och Sopanen blifvit väckt, förefaller mig icke ega någon gemenskap med det förslag, som af Herr Mechelin framställts. Saken gällde kort om godt att trycka Borgareståndets protokoller sådana de föras inom Ståndet, alldeles icke att öfversätta eller låta göra någon öfversättning af dem till Finska. För de flesta städer torde det vara tillräckligt om protokollet, sådant det föres, blir tryckt; åstunda representanterne för några städer att få det öfversatt till Finskan, så må denna öfversättning blifva deras egen sak. Jag för min del kan åtminstone icke åtaga den kommun jag representerar några kostnadar för protokollernas öfversättning till Finska och tryckning på nämnde språk.

Herr Granström: Såvidt jag uppfattat Herrar Sopanens och von Zweygbergs uttalanden i frågan, hafva de icke yrkat på någon tryckning af protokollet på Finska, utan de ha blott velat frikalla de städer de representera från kostnaden för det Svenska protokollets tryckning – något, som enligt min åsigt ej är mer än billigt.

Det vore orätt att tvinga dem att lösa protokoller, som de ej kunna läsa, och jag anser dem derföre böra befrias från deltagande i dessa kostnader.

Herr Berg: Då Herr Mechelin först i början gjorde sitt förslag, angående landtdagstidning, som jag vill minnas, föreställde jag mig att denna tidning skulle blifva ungfär lik den, som i Sverige vid riksdagen utgifves. Då, liksom nu,|250| tyckte jag visserligen att frågan var af ett synnerligt intresse. Det hade verkligen varit trefligt att, såsom motionären nämnt, kort efter det diskussionen försiggått få se den tryckt, men nu har frågan gestaltat sig helt annorlunda. Det är icke mera en landtdagstidning, utan det är ett protokollsmemorial, som det är fråga om. Det vore visserligen beklagligt om ett förslag af det värde som detta komme att förfalla; men dertill finnes dock, enligt mitt förmenande, skäl. För det första har redan en fjerdedel af landtdagstiden förflutit; det är visst sannt, att det ej ännu finnes många protokoller färdiga, men det finnes dock några och publikationen af dem skulle blifva något sen, innan allt hvad ännu dertill erfordras blifvit arrangeradt. För det andra kommer härtill hvad Herrar Mechelin och Procopé föreslagit och Herr Höckert förordat, att nemligen kostnaden för tryckningen skulle blifva fördelad på alla städerna, hvilket jag anser vara obilligt. Ehuru jag vet att städernas borgare för det mesta kunna både Svenska och Finska språken, anser jag dock nödigt att fästa afseende vid de yttranden Herrar Sopanen och von Zweygberg i saken afgifvit; och anser jag ej, såsom Herr Höckert, att detta är någon ny fråga. De hafva icke talat om eller förordat någon öfversättning af protokollerna till Finska språket, utan endast ansett, att i händelse protokollsmemorialet skall tryckas endast på Svenska och tryckningen obligatoriskt bekostas af städerna, detta vore något, som de måste motsätta sig. Frågan synes mig härigenom hafva kommit till en sådan vändpunkt, att det vore tid på att rösta om det af Herr Mechelin framhållna ”om.”

Herr Mechelin: Herr Berg tyckes anse att förslaget, sådant det nu blifvit formuleradt, skulle vara en degeneration från mitt första förslag, något som alldeles icke är fallet. Om också en sådan tidning uti Sverige har ett annat namn än den nu föreslagna publikationen af riksdagsprotokollet, så öfverensstämmer likväl förslaget i anseende till protokollets arkvisa tryckning med ett dylikt förfarande i broderlandet. Namnet har på saken ringa in|251|flytande, emedan, om benämningen är ”landtdagstidning” eller icke, innehållet i alla fall blefve fullkomligt identiskt, nemligen diskussionen och hvad dertill hörer. Hvad de af Herrar von Zweygberg och Sopanen gjorda samt nu af Herr Berg understödda anmärkningar vidkommer, vill jag visst ej frånkänna dem allt berättigande, men ber dessa talare dock behjerta att, om Borgareståndet nu skulle besluta sig för att bekosta en öfversättning och en tryckning äfven på Finska, skulle kostnaden stiga åtminstone till 7 à 8 000 mark. Om en sådan öfversättning och tryckning måste bekostas, skulle de städer, som nu helst vilja undandraga sig deltagandet i tryckningskostnaden, komma att betungas i vida högre grad än om protokollet skulle tryckas endast på Svenska språket. Jag önskar derjemte ytterligare erinra att, om det finnes tryckt på Svenska, kan det dock för de Finska talande personer, som önska göra dess bekantskap, blifva lättare tillgängligt, än om det i ett enda exemplar skulle ligga i Magistratens uti Helsingfors arkiv. Det gäller således tillgodoseendet af ett allmänt intresse, ett intresse äfven för dem, hvilkas språk ej vid protokollets förande är representeradt.

Herr Berg: Då jag gjorde skilnad emellan landtdagstidning och protokollsmemorial, var det derföre att jag ej ansåg det ena vara af samma nytta som det andra. Jag ansåg att emellan dem begge förefanns en skilnad, hvilken jag ville beteckna genom de olika uttrycken, en skilnad, som åtminstone fanns emellan min uppfattning af det ursprungliga förslaget och af detsamma i dess närvarande form.

Hvad vidare beträffar Herr Mechelins yttrande i anledning af Herr von Zweygbergs och Sopanens förmenta yrkande på Finsk öfversättning tror jag ej att desse Herrar velat supplicera om en sådan öfversättning, hvilket icke heller jag har önskat. Ehuru jag gerna erkänner att protokollet bör tryckas på Svenska, då språket i ståndet är Svenskt, anser jag dock att man ej bör förbinda städer till ovilkorligt deltagande i en utgift, som de kanske ej skola erkänna.

Blir fallet åter sådant att Borgareståndets närvarande|252| representanter komma öfverens om att sjelfve bekosta tidningen, så har jag för min del ej något emot utgiften; men vid att ikläda sine valmän en sådan utgift tycker jag vissa dubier förefinnas.

Herr Kiseleff: Jag anser förslaget, såsom varande alltför ofullständigt utveckladt från den ekonomiska sidan, böra för närvarande förfalla, men Ståndet vid ett annat tillfälle längre fram under landtdagen kunna besluta om protokollernas tryckning. Frågan kan ej anses vara af brådskande beskaffenhet, emedan alla sakrika andraganden ändock blifva publicerade uti de dagligen utkommande tidningarne.

Herr Berg: Jag vill ännu en gång framhålla att hos mig för ingen del brister intresse för publikationen af diskussionsprotokollet, detta uttryck för Ståndets lif, ehuru jag befarar att förhållandena göra en sådan publikation nästan omöjlig.

Då ingen af Ståndets medlemmar vidare begärde ordet, förklarade Herr Talmannen diskussionen afslutad samt framställde följande

Proposition: Vill Ståndet nu besluta till protokollernas tryckning? eller anser Ståndet beslut härom ej böra för närvarande fattas? De som önska det förra svara ja, de af motsatt åsigt nej.

Propositionen besvarades med blandadt ja och nej, hvarföre företogs votering, som utföll med 20 ja emot 16 nej, i följd hvaraf Ståndet förklarades hafva beslutit att dess protokoller skulle tryckas.

Mot detta beslut reserverade sig Herr Tengström, som i sådant afseende yttrade: Såväl å egna som mina valmäns vägnar måste jag reservera mig mot Ståndets nyss fattade beslut, på den grund att man hvarken uti sjelfva förslaget till protokollernes tryckning eller i Utskottets betänkande finner upplysning, huruvida det är Ståndets medlemmar eller dess valkorporationer, som kostnaden för detta kommersiella, industriella, ekonomiska och spekulativa företag skulle drabba. Det är vidare fullkomligt obestämdt om|253| äfven de bland Ståndets medlemmar, som blifvit öfverröstade, måste inlåta sig i ett sådant företag eller ej.

Herr von Zweygberg förenade sig med Herr Tengström.

Herr Mechelin: Jag tror att ingen af de många tekniska termer Herr Tengström användt är tillämplig på ifrågavarande sak. Då Borgareståndet förut vid 1863–64 års landtdag lät trycka sina protokoller, hvilken tryckning bekostades af städerne, var der icke något spekulativt företag, och är det ej heller nu. Då denna tryckning blef temmeligen dyr, har jag föreslagit ifrågavarande utväg bland annat derföre att tryckningen måtte blifva billigare. Detta mål hoppas jag äfven skall uppnås, icke blott derigenom att denna landtdag blir kortare än den omnämnda, utan äfven dels genom en tidigare publikation, hvarigenom åtminstone någon afsättning blir möjlig, och dels genom det för tryckeriet beqväma och derigenom i afseende å tryckningskostnaden billigare i att få manuskriptet ark efter ark. Något större våld uppå valkorporationernes kassor kommer ej att göras genom ett sådant beslut, än genom det, hvarigenom 1863 års Ständer förordnade om tryckandet af sina protokoller.

Herr Tengström: Jag anhåller att nästa proposition måtte gälla huruvida förbindelsen att låta trycka protokollet afser Ståndets medlemmar eller städerne, ty hvad som efter ett frivilligt åtagande skett i denna sak hos 1863 års Ständer, är nu lika litet bindande som vid 1896 års landtdag för dem, som då lefva. Jag skulle dessutom anhålla att det med eller utan vidare diskussion måtte afgöras, huruvida beslutet om tryckningen är obligatoriskt bindande för dem, som ej gått in på förslaget, vare sig att det gäller städerne eller deras till en del kanske mindre bemedlade representanter. Det var en större minoritet eller 16 af Ståndets medlemmar, som ville undandraga sig eller sina komittenter att deltaga i företaget.

Herr Boström motsatte alla kostnader, som kunde|254| härflyta från tryckandet af Ståndets protokoller i den form här föreslagits.

Uti detta yttrande förenade sig Herrar Granström, Gummerus, Wasenius, Kiseleff, Masalin, Berg, Schogster och Sopanen.

På Herr Öhrnbergs nu framställda förslag och efter af Herr Talmannen derom till Ståndet gjord proposition, beslöt Ståndet att allt vidare tillgörande i saken skulle uppskjutas till nästa sammanträde.

|265|

[Borgareståndets session 5.3.1872]tillagt av utgivaren

Den vid sammanträdet den 1 dennes beroende lemnade frågan, angående publikationen af Ståndets protokoller, upptogs nu åter till behandling, hvarvid ordet begärdes af

Herr Mechelin, som yttrade: Då det vid senaste behandlingen af detta ärende visade sig, att åsigterne voro något delade, angående dels behöfligheten af protokollernes tryckning åtminstone i den föreslagna formen, dels sättet för kostnadens bestridande och då det dessutom af enskilda Ståndsmedlemmar anmäldes reservation emot den åsigt, att Ståndet vore befogadt att debitera sina kommittenter för de med protokollernes tryckning förenade kostnader, så hafva några af Ståndets medlemmar, af intresse för saken och emedan de ej velat att frågan blefve ett tvisteämne inom Ståndet eller skulle leda till principiella skiljaktigheter, beslutit att bilda ett förlagsbolag för affären; och då nu till Ståndet ställes frågan, om Ståndet tillåter att protokollerne få tryckas i enlighet med den föreslagna formen, utan någon kostnad för Ståndet eller dess kommittenter, så torde den för|266|hoppning vara berättigad, att afslag icke skall erhållas å en sådan anhållan.

Herr Nylander: Jag anser frågan om protokollernes tryckning af Ståndet vara af den beskaffenhet att den möjligen kunde få sin lösning genom den Nådiga proposition om landtdagskostnadernes bestridande, som blifvit Ständerne forelagd, i det kostnaderne derför jemte kostnaderne för samma behof uti de öfrige Stånden måhända redan ingår uti den summa, som i nämnde proposition begäres. Jag skulle derföre önska hemställa huruvida ej Ståndet, innan det skrider till afgörande af Herr Mechelins framställning, ville hos Statsutskottet förfråga sig om ej ett anslag för protokollets tryckning kunde erhållas.

Herr Lindblom: Jag ber att till alla delar få förena mig med Herr Mechelins andragande. Hvad beträffar Herr Nylanders förmenande, att kostnaden för protokollernes tryckning kunde utgå från Statsmedel, är jag af motsatt åsigt. Landtdagsordningen innehåller väl, att de Nådiga propositionerne, Utskottens betänkanden äfvensom Ständernes skrifvelser till Kejsaren och landtdagsbeslutet skola tryckas; men der finnes ingalunda något stadgadt om tryckning af de enskilda Ståndens protokoll. Då förslaget att med statsanslag bekosta tryckningen således går ut på att åhvälfva det allmänna en extra kostnad samt sådana anspråk möjligen kunde återkomma under flere former, måste jag för min del motsätta mig den föreslagna framställningen till Statsutskottet.

Herr Öhrnberg: Då nu fråga blifvit väckt om att åt ett enskildt bolag öfverlåta rättigheten att på dess bekostnad befordra Ståndets diskussionsprotokoller till tryck, så har i sjelfva verket efter mitt förmenande en ny fråga blifvit väckt, nemligen en fråga eller en ansökning, ehuru mundtligen framställd, derom att Borgareståndet skulle medgifva tillåtelse till tryckning af sina protokoller, ty att de, hvilka begärt tillåtelsen, äro medlemmar af Ståndet kan skäligen ej inverka på frågan och dess behandling. Rätteligen borde denna nya fråga öfverlemnas till Ståndets Enskilda|267| Besvärsutskott för afgifvande af utlåtande, ehuru jag dock för min del, med afseende å frågans enkelhet, ej vill derom göra påstående. Deremot hyser jag ett annat tvifvelsmål. Vid senaste sammanträde fattade Ståndet genom votering ett beslut att befordra diskussionsprotokollerne till tryckning; om sättet var då icke ännu fråga. Detta beslut bör, om jag ej missminner mig beträffande dess innehåll, på ett eller annat sätt undanrödjas, för att bifall till denna ansökning skall kunna ega rum, och det vore således för frågans pröfning af intresse att nu inhemta hurudant Ståndets beslut vid senaste sammanträde verkligen var. Jag tillåter mig ej att ur minnet formulera det, men det bör väl framgå ur den i protokollet upptagna propositionen.

I anledning häraf uppläste

Herr Talmannen voteringspropositionen i frågan ur det vid Ståndets sammanträde den 1 dennes förda protokoll.

Herr Borgström: Efter min uppfattning hade Enskilda Besvärsutskottet fått sig uppdraget bland annat att underrätta sig om någon enskild ville åtaga sig tryckningen af Ståndets protokoller på eget förlag, ehuru Utskottet icke lyckades att tillvägabringa något sådant anbud. Då nu ett enskildt bolag har bildat sig för detta ändamål, anser jag att frågan ej inträdt i något nytt skede, och skulle jag derföre förorda det Ståndet ville fullfölja denna plan, genom att antaga det anbud, som blifvit gjordt.

Herr Nylander: Mot Herr Lindbloms uppfattning af min framställning i detta ämne och hans åberopande af landtdagsordningens 81 § vill jag anföra, att stadgandet om tryckning af Kejserliga propositioner, Utskottsbetänkanden o. s. v. ej lägger hinder i vägen för befordrandet till tryck på Statens bekostnad af Ståndens protokoller, ty en hel mängd utgifter bestridas ju af allmänna medel för Stånden, utan att någon speciell bestämning i landtdagsordningen derom finnes.

Herr Tengström: Ifall min uppfattning af sakens gång är riktig, så är denna gång ungefärligen sådan: att då voteringen i frågan vid senaste sammanträde fick en ovän|267|tad utgång, såtillvida att derigenom visade sig att en ganska betydlig del af Ståndets medlemmar var emot Herr Mechelins förslag om tryckningen af protokollerna, så ville Herr Mechelin, med frångående af sitt ursprungliga förslag, för en enskild association begära tillåtelse att få trycka protokollerne. När Herr Nylander nu yttrade, att det vore en möjlighet att tryckningen skulle kunna af allmänna medel bekostas, så måtte, om någon mening skall ligga deruti, denna bestå deri, att han föredrager detta sätt framför det att tryckningen bekostas af den enskilda företagsamheten. Jag finner emellertid ej hvilken fördel det skulle vara att med allmänna medel bekosta något, hvartill den enskilde företagsamheten erbjuder sig. Då det uti Grundlagskomitén var fråga om protokollernes tryckning, så var allmänna meningen den, att frågan var en enskild ekonomisk fråga, om hvilken Stånden fingo komma öfverens, såsom de ville och behagade. Den uppfattning som Herr Lindblom framställt var just den, som gjorde sig gällande inom Grundlagskomitén, på grund hvaraf jag önskar understödja Herr Lindbloms åsigt att tryckningen af Ståndens protokoller ej bör bestridas af allmänna medel, utan att denna sak bör vara en Ståndens enskilda ekonomiska fråga.

Herr Nylander: Jag önskade bemöta den föregående talarens yttrande i det afseendet, att han ansåg mig hafva talat emot företagets utförande af enskilde personer. Det är ej detta jag har åsyftat, utan har jag velat undanrödja hindren för tryckningen af samtlige Ståndens protokoller, emedan jag anser betydelsen af åtgärden ligga deruti, att den får en så stor utsträckning som möjligt. Jag anser intresset för tryckningen af de öfrige Ståndens protokoller hos dessa Stånd vara lika stort, som Borgareståndets är för tryckningen af dess protokoll, och det är egentligen på denna grund jag har gjort min framställning.

Herr Wasenius: Jag motsätter mig att Herr Nylanders framställning må föranleda något beslut af Ståndet, efter de upplysningar, som blifvit meddelade af Herr Teng|269|ström, ty landtdagsordningen tyckes ej gifva anledning till något sådant beslut.

Herr Masalin: Jag finner ej något hinder för att bifalla Herr Mechelins framställning, i sådan form han numera gifvit den, eller att ett enskildt bolag skulle åtaga sig protokollernas tryckning; och anser jag mig skyldig till denna förklaring, emedan jag var en bland dem, som vid senaste sammanträdet reserverade sig. Min reservation föranleddes deraf, att jag af egen erfarenhet från föregående landtdagar visste, att man ej kan betjena sig af de publicerade förhandlingarne, om man saknar bland annat utskottens betänkanden samt på grund häraf ansåg att en tryckning af protokollerne skulle komma i god tid nog, sedan dessa betänkanden blifvit publicerade. Hvad kostnaden för tryckningen beträffar, så kunde väl äfven den föranledt till reservation, såframt den ej skulle, såsom jag nyss blifvit upplyst om, hafva fördelats å städerne pro rata, då kostnaden för den ort jag representerar blefve ganska ringa.

Då ingen af Ståndets medlemmar vidare begärde ordet, förklarade Herr Talmannen diskussionen afslutad och framställde följande propositioner:

Proposition N:o 1. Vill Ståndet till slutlig pröfning nu upptaga det af Herr Mechelin framställda förslag om öfverlåtande till ett enskildt bolag af Ståndets protokollers tryckning? eller anser Ståndet framställning böra hos Statsutskottet göras om bestridande af kostnaden för protokollernes tryckning af allmänna medel och svar derå afvaktas innan Herr Mechelins förberörde förslag slutligen pröfvas? De som vilja det förra svara ja, de som önska det senare nej.

Propositionen besvarades med öfvervägande ja.

Proposition N:o 2. Antager Ståndet Herr Mechelins förenämnde förslag? eller anser Ståndet, i enlighet med Herr Öhrnbergs åsigt, att Ståndets förut i saken fattade beslut lägga hinder i vägen för detta antagande? De som hysa den förra åsigten svara ja, de som ansluta sig till den senare nej.

|702|

Då propositionen besvarades med öfvervägande ja, förklarades i följd häraf Herr Mechelins förslag om tryckning af Ståndets protokoller vara af Ståndet antaget.

Herr Öhrnberg begärde härå ordet och anmärkte att sedan nu tillåtelse till protokollets tryckning af ett enskildt bolag blifvit meddelad, borde äfven afgöras om sättet, huru bolaget skulle erhålla del af protokollet, antingen genom afskrift eller genom konceptprotokollets utlemnande till tryckeriet, hvilket sistnämnde Talaren på det bestämdaste motsatte sig.

Herr Mechelin yttrade i anledning häraf, att det af enskilda bolaget uppgjorda program öfverensstämde med Enskilda Besvärsutskottets i saken afgifna betänkande, så när som på konceptprotokollets öfverlemnande till tryckeriet, hvilken förmån bolaget ej ville begagna sig af.

På Herr Talmannens framställning beslöt Ståndet att till dess sekreterare öfverlemna att med det enskilda bolaget öfverenskomma om tillgången vid protokollens afskrifvande för tryckningen och afskrifvandets öfvervakande.

Finsk text

Valtiopäiväpöytäkirjojen julkaiseminentillagt av utgivaren

[Porvarissäädyn istunto 13.2.1877]tillagt av utgivaren

Kun oli tarkistettu pöytäkirjanotteet niistä asioista, jotka olivat olleet käsittelyssä Porvarissäädyn istunnossa tämän kuukauden 10. päivänä, otettiin esiin herra Mechelinin mainitussa istunnossa tekemä ja tuolloin pöydälle pantu sekä nyttemmin kirjalliseen muotoon saatettu ja tarkemmin kehitelty esitys Porvarissäädyn pöytäkirjojen julkaisemisesta valtiopäivälehden muodossa. Tästä esityksen tekijä lausui seuraavaa:

”Allekirjoittaneen esittämä ehdotus valtiopäiväkäsittelyistä laadittavasta aikakausjulkaisusta tähtää siihen, että ne tehtäisiin kaikkine yksityiskohtineen yleisölle tunnetuiksi aikaisemmin ja paremmin kuin tähän saakka on tapahtunut.

Pikakirjoitustaitoa käytetään hyväksi varsin hyödyttömästi, jos tällä tavoin nopeasti ja täydellisinä laadittuja pöytäkirjoja ei lueta muulloin kuin silloin, kun ne tarkastetaan.

Koska säätyjen asiakäsittelyt ovat sillä tavoin julkisia, että kuulijat saavat olla niitä kuuntelemassa, niiden pitäisi samalla tavoin tulla julkisiksi painamalla ne paperille. Ei ole oikein, että kansalaiset saavat tietoa luottomiestensä harkinnoista ja päätöksistä vain lyhyiden selostusten tai huhujen kautta. Edustajakutsumuksesta erottamaton moraalinen vastuu maatamme kohtaan edellyttää täyttä julkisuutta.

Paras ja oikea muoto olisi kai, että pikakirjoituksella laadittu pöytäkirja toimitettaisiin välittömästi istunnon jälkeen päivälehdille odottamatta säädyn suorittamaa lopullista pöytäkirjantarkastusta. Mutta koska sellaiseen meillä tuskin vielä suostuttaisiin, ja koska lehtien ensimmäiset referaatit eivät sen vuoksi voisi olla muuta kuin niukkoja, olen sallinut itselleni vapauden ehdottaa sellaista valtiopäiväkäsittelyjen julkaisemisen muotoa, että kunkin säädyn pöytäkirjat painettaisiin heti tarkastuksen jälkeen esimerkiksi tavallisessa oktaavoformaatissa. Ne ilmestyisivät arkki arkilta, ja jaettaisiin sitten ne tilanneelle yleisölle. Olisi tietenkin itsestään selvää, että tämä julkaisu ilmestyisi neljänä eri sarjana, yksi kutakin säätyä kohti.

Mitä tällaisen pöytäkirjojen sarjajulkaisun kustannuksiin tulee, minulla ei ole mahdollisuutta ilmoittaa, mitä se maksaisi kaikille neljälle säädylle, mutta jos Porvarissäädyn pöytäkirjat pysyisivät suunnilleen saman laajuisina kuin vuonna 1867, ne voitaisiin saada ehdotetussa muodossa 300 kappaleen painoksina 2800–3000 markalla. Tähän hintaan sisältyvät paperin ja oikoluvun aiheuttamat kustannukset. Eikä kirjapainoon toimittamisen pitäisi tuottaa suuria kuluja, siihenhän vaadittaisiin vain yhden kappaleen jäljentäminen pöytäkirjasta ja jäljennöksen vertaaminen alkuperäiseen heti pöytäkirjantarkastuksen jälkeen. Mutta joka tapauksessa voisi ajatella, että tällä tavoin pöytäkirjan painettuja kappaleita ostettaisiin enemmän kuin silloin, kun kallis painatus tapahtuu vuosikausia valtiopäivien päättymisen jälkeen.

Helsingissä 10. helmikuuta 1872

L. Mechelin”

Kun kirjelmä oli luettu, päätettiin herra Mechelinin pyynnöstä, että asia jätettäisiin pöydälle Porvarissäädyn seuraavaan istuntoon.

[Porvarissäädyn istunto 15.2.1877]tillagt av utgivaren

Sitten herra Puhemies otti esille tämän kuun 13. päivänä pöydälle pannun herra Mechelinin kirjallisen esityksen siitä, että säätyjen pöytäkirjat julkaistaisiin lehden muodossa.

Aiheesta syntyi seuraava keskustelu:

Herra Tengström: Minä puolestani katson, ettei tätä ehdotusta voida mitenkään toteuttaa alkaneiden valtiopäivien aikana; vaatisi paljon aikaa ruveta nyt huolehtimaan toimituksesta, painatuksesta, tilaajaluetteloiden laatimisesta ja niiden valmistumisen odottelemisesta. Sitä paitsi luulen, ettei tämä hanke herättäisi kovinkaan suurta kiinnostusta, sillä valtiopäiväkäsittelyjen lukeminen itsekseen ei taida houkutella suuria yleisömääriä.

Valtiopäiväedustajien kokonaismäärä ei ole kuin 250; jos nyt oletetaan, että joka toinen tai joka kolmas heistä hankkisi itselleen yhden kappaleen tätä ehdotettua valtiopäivälehteä, ja että valtiopäivien ulkopuolella ostajia olisi yhtä paljon, niin painos jäisi aivan liian pieneksi, jotta hanke olisi kannattava.

Sen vuoksi ehdottaisin, että esityksen olisi annettava näiden valtiopäivien osalta raueta. Se olisi pitänyt valmistella etukäteen, ja sitä paitsi se kuuluu minun mielestäni yksityisen yritystoiminnan piiriin.

Herra Mechelin: Vaikka tuskin voin olettaa, että herra Tengströmin huomautukset tätä ehdotusta vastaan johtuvat vastahakoisuudesta valtiopäiväkäsittelyjen julkaisemista kohtaan yleensä, niin siltä ne ainakin näyttävät. Edellä esittämälläni tavalla en ole tähdännyt muuhun kuin pöytäkirjojen painamiseen aikakausjulkaisuina heti, kun ne on kirjoitettu ja tarkastettu, mieluummin kuin monta vuotta myöhemmin säädyn asiakäsittelyistä julkaistavana kirjana. Sellaisen julkaisun aikaansaamisen koko prosessi käsittäisi vain kirjapainon kanssa tehtävä sopimuksen siitä, että säädyn pöytäkirjat toimitettaisiin painoon ja painettaisiin sen jälkeen jatkuvana arkkisarjana.

Ja niille, jotka haluavat tilata sellaisen myöhemmin ilmestyvän kirjan, annettaisiin siihen mahdollisuus ja siten pidettäisiin julkaisu arkki arkilta tilaajien saatavilla. Säädyn jäsenille olisi epäilemättä monesta syystä hyötyä siitä, että he voisivat valtiopäivien aikana etsiä pöytäkirjasta vastauksia heränneisiin kysymyksiin tarvitsematta käyttää sitä ainoaa kappaletta, joka kansliassa on nähtävänä. Ideansa puolesta ei ehdotuksen pitäisi ainakaan siitä syystä olla hylättävä, että se liittyy mitä lähimmin valtiosäännön mukaisen elämän olemukseen, koska siten yleisölläkin voi olla mahdollisuus seurata valtiopäiväkäsittelyjen kulkua, mikä ei ole pelkästään lyhyiden selostusten välityksellä mahdollista. On myös ollut nähtävissä, että säädyt ovat jo nyt olleet tyytyväisiä siihen, että aikaisempia valtiopäiväkäsittelyjä on julkaistu kirjallisina, koska siten niitä asioiden käsittelyjä ja keskusteluja, joita valtiopäivillä käydään, ei säilytetä pelkästään arkistossa, vaan ne sisältyvät maan poliittiseen kirjallisuuteen. Mitä muutoin käytännön toteuttamisen yksityiskohtiin tulee, niin ajattelen, että vaikka sääty hyväksyisi ehdotuksen, se ei kuitenkaan heti toteutuisi. Mitään muuta toimittamista ei lisäksi tarvita, kuin että jokaisesta pöytäkirjasta kirjoitetaan yksi jäljennös, ja se toimitetaan kirjapainoon, joka sitoutuu asianmukaiseen oikolukuun ja myös hoitaa painotyöt.

Herra Sjöros: Saanen kysyä herra Mecheliniltä, missä suhteessa hän on ajatellut tämän ehdotuksen olevan siihen valtiopäiväjärjestyksessä olevaan säädökseen, jonka mukaan valtiopäiväkäsittelyjen ja valiokuntien mietintöjen painattamista tulee edistää. Jos tällä ehdotuksella tähdätään siihen, että tällainen painatus tulisi tarpeettomaksi, tahtoisin mitä lämpimimmin puoltaa herra Mechelinin ehdotuksen hyväksymistä. Jos taas tarkoitus olisi, että tämä julkaiseminen tapahtuisi vähitellen, ja että valtiopäiväkäsittelyt painatettaisiin valtion kustannuksella, siitä aiheutuisivat kiistatta kaksinkertaiset ja nykyisen asiaintilan vallitessa tarpeettomat kustannukset.

Herra Cajander: Yhdyn kaikin osin herra Mechelinin lausumiin näkökantoihin.

Herra Mechelin: Herra Sjörosin kyselyn pohjalta katson voivani mainita, että kun pyritään tavoitteeseen, että valtiopäiväkäsittelyt julkaistaisiin vähitellen, tarkoitus olisi nimenomaan välttää niiden uusintapainatusta. Olen ehdottanut niiden tämänkaltaista julkaisemista vain siksi, että näin kiinnostus sitä kohtaan samoin kuin hyöty olisivat suurempia. Siten ei käsittelypöytäkirjojen uusintapainatus tulisi kysymykseen, jos vain tällainen painatus tehtäisiin asianmukaisella huolella ja tarkkuudella.

Herra Kiseleff: Saanen lausua puoltoni siihen, että herra Mechelinin ehdottama valtiopäiväkäsittelyjen julkaiseminen jätettäisiin yksityisen yritystoiminnan varaan, johon voitaisiin mahdollisesti valmistella valtiovallalta saatavaa tukea.

Herra Sjöros: Herra Mechelinin nyt antamien lisätietojen perusteella olen hänen kanssaan kaikessa samaa mieltä, mutta koska tarkoittamani valtiopäiväjärjestys edellyttää, että nimenomaan Hallitus huolehtii pöytäkirjojen painatuksesta valtiopäivien päättymisen jälkeen, saanen esittää Porvarissäädyn tutkittavaksi, voimmeko tehdä tässä asiassa mitään päätöstä, koska valtiopäiväjärjestyksessä nimenomaan määrätään, miten tämän painatuksen tulee tapahtua.

Herra Öhrnberg: Mikäli olen kyennyt ymmärtämään valtiopäiväjärjestyksen oikein, voi kyseinen säädös koskea vain Hänen Majesteettinsa tekemiä esityksiä, valiokuntien mietintöjä, säätyjen Hallitsijalle lähettämiä kirjelmiä ja valtiopäivien päätöksiä muttei lainkaan niitä käsittelyjä, jotka tapahtuvat kunkin säädyn piirissä. Niiden painatus riippunee säädyn omasta päätöksestä, kuten tähänkin asti. Olen ollut epävarma herra Mechelinin ehdotuksen tarkoituksesta nimenomaan siitä syystä, että se näytti mielestäni kirjallisen ehdotuksen perusteella alun perin koskevan kaikkien säätyjen pöytäkirjoja, mutta käydyn keskustelun johdosta onkin selvinnyt, että toimittaminen painoon koskisikin vain Porvarissäädyn keskustelupöytäkirjoja, joten saanen siis omalta osaltani ehdottaa, että kysymys lähetettäisiin lisävalmisteluja varten Porvarissäädyn Erityisvalitusvaliokuntaan. – Jos asia siten viivästyy, niin se valmistellaan luultavasti paremmin kuin täällä voidaan tehdä.

Herra Procopé: Koska herra Öhrnbergin puheenvuoro oli täysin samanlainen kuin minulla oli tarkoitus esittää tässä asiassa, pyydän siis vain yhtyä herra Öhrnbergin lausuntoon.

Herra Tengström: Minun tarkoitukseni oli esittää, että Porvarissääty antaisi koko asian pöytäkirjojen painatuksesta raueta lähettämättä sitä ollenkaan säädyn Erityisvalitusvaliokuntaan. Koska nyt on kuitenkin lausuttu toisenlainen mielipide, enkä ollenkaan epäröi yhtyä siihen. Pyydän siis saada yhtyä herra Öhrnbergin lausuntoon asian lähettämisestä Porvarissäädyn Erityisvalitusvaliokuntaan. Kannatan myös herra Öhrnbergin näkökantaa siinä asiassa, ettei Porvarissäädyn käsittelypöytäkirjoja mitenkään voida painattaa valtion kustannuksella. Valtiopäiväjärjestyksen § 81 lausuu nimenomaan, että Keisarin ja Suuriruhtinaan säädyille antamat esitykset, valiokuntien mietinnöt kuten myös säätyjen kirjelmät Keisarille ja valtiopäivien päätökset tulee erikseen julkaista painettuina. Kysymys Porvarissäädyn käsittelypöytäkirjojen painatuksesta riippuu siten säädyn omasta päätöksestä. Jos asia lähetetään Porvarissäädyn Erityisvalitusvaliokuntaan, tälle valiokunnalle tulisi myös antaa tehtäväksi kysyä kanslialta, saako Porvarissääty ilman muuta teettää täydellisen jäljennöskappaleen omista pöytäkirjoistaan, ja samalla selvittää, onko joku kirjanpainaja valmis ottamaan tämän työn tehtäväkseen ilman takuita ja jos on, niin millä ehdoilla.

Herra Sjöros ilmoitti olevansa nyt asiasta täysin samalla kannalla kuin herra Öhrnberg aikaisemmin lausumaansa näkökantaa lukuun ottamatta.

Koska keskustelu päättyi tähän, herra Puhemies esitti Porvarissäädylle seuraavaa:

Esitys: Haluaako Porvarissääty lähettää kyseessä olevan asian säädyn Erityisvalitusvaliokuntaan? Vai eikö tätä lähettämistä tule toteuttaa? Edellistä haluavat vastaavat jaa, jälkimmäistä haluavat vastaavat ei.

Esitykseen vastattiin sekä jaa että ei, minkä vuoksi suoritettiin äänestys. Tuloksena oli 21 jaa-ääntä, 12 ei-ääntä.

Äänestystuloksen tulokseksi julistettiin, että asia lähetetään Erillisvalitusvaliokuntaan.

[Porvarissäädyn istunto 23.2.1877]tillagt av utgivaren

Herra Puhemies otti käsiteltäväksi Erillisvalitusvaliokunnan yllä mainituista mietinnöistä toisen, joka kuului seuraavasti:

2. Porvarissäädyn Erityisvalitusvaliokunnan mietintö, joka koskee esiin otettua ehdotusta valtiopäiväkäsittelyjen aikakausjulkaisusta. Porvarissääty on lähettänyt asian säädyn Erityisvalitusvaliokunnan valmistelevaan käsittelyyn sen jälkeen, kun Porvarissäädyssä on tehty esitys valtiopäiväkäsittelyjen julkaisemisesta siten, että kunkin säädyn pöytäkirjat painettaisiin heti tarkastuksen jälkeen tavallisessa oktaavoformaatissa arkki arkilta ja toimitettaisiin ne tilanneen yleisön luettaviksi.

Tämän johdosta valiokunta on ottanut yhteyttä useimpiin täkäläisiin kirjapainoihin ja saanut niiltä tietoja niistä hinnoista, joilla ne laskevat voivansa ottaa kyseisen työn vastaan.

Kun verrattiin tällöin jätettyjä tarjouksia, todettiin halvimman tarjouksen esittäjäksi J. Simelinin perikunnan kirjapaino, jonka kokonaishintapyyntö on 41 markkaa 92 penniä arkilta, kun painos on 300 kappaletta samassa muodossa kuin Porvarissäädyn pöytäkirjat valtiopäiviltä 1863–1864 eli 40 riviä sivulla ja samat kirjasinfontit kuin ne, joita he käyttävät Suomen pankin säädöskokoelman painamiseen. Tähän sisältyvät sekä painotyö että paperi ja oikoluku; minkä lisäksi mainittu yritys on sitoutunut siihen, että jokainen arkki on valmiiksi painettuna viimeistään kaksi päivää sen jälkeen, kun tekstin täydellinen käsikirjoitus on heille jätetty. Mikäli Porvarissääty päättää painattaa pöytäkirjan, Valiokunta katsoo, että tämä ehdotettu tapa olisi siihen soveltuvin, etenkin kun pöytäkirja tulisi siten mitä pikimmin julkaistuksi ja juuri siihen aikaan, kun voidaan olettaa, että se eniten yleisöä kiinnostaa. Tuolloin pöytäkirjalle voisi odottaa myös laajempaa levikkiä. Ja kun yllä mainittu tarjous näyttää Valiokunnan mielestä hinnaltaan hyväksyttävältä ja siihen sisältyy myös sitoumus painotyön suorittamisesta mahdollisimman lyhyessä ajassa, Valiokunta kannattaa sitä, että Porvarissääty voi kyseisen tarjouksen hyväksyä.

Jos ehdotetun julkaisutavan käyttämistä vastustettaisiin selvästi, koska pöytäkirja pitäisi toimittaa kirjapainolle puhtaaksikirjoitettuna, ja koska puhtaaksikirjoitus aiheuttaisi lisäkustannuksia, Valiokunta saanee edelleen esittää Porvarissäädylle, eikö sen sijaan kirjapainolle voisi antaa käyttöön konseptipöytäkirjaa ja vaatia sitä pitämään huolta, ettei asiakirja tuhoudu. Mikäli sitten pöytäkirja tuhoutuu ennen painamista, kirjapaino joutuisi omalla kustannuksellaan huolehtimaan uuden pöytäkirjan dedusoinnista. Konseptipöytäkirjan toimittaminen kirjapainoon yllä mainituin ehdoin on Valiokunnan mielestä paljon järkevämpää, koska materiaalit uuden pöytäkirjan laatimiseen tuhoutuneen tilalle ovat pikakirjoitusmuistiinpanoista saatavissa.

Mikäli ei ole annettu erityistä tarjousehdotusta pöytäkirjan julkaisemisvastuusta, olisi Porvarissäädyn vastattava painatuskustannuksista, ja niihin olisi lähinnä käytettävä viime valtiopäiviltä Porvarissäädyn kassaan jääneet varat, jotka ovat herra kauppaneuvos Sundmanin, varojen hoitajan, mukaan tällä hetkellä 1 217 markkaa 21 penniä, ja loput maksettaisiin säätyjen saamasta lisämäärärahasta joko sen luokittelun mukaan, joka päätettiin vuoden 1867 valtiopäivillä Porvarissäädyn yhteisten menojen jakamisesta tai jollakin muulla perusteella, ellei Porvarissääty pitäisi edellä mainittua keinoa enää sopivana. Itse painatuksen kustannuksiin pitäisi ehkä vielä lisätä pöytäkirjan sisällysluettelon laatiminen, mikä on Valiokunnan mielestä välttämätöntä työn täydentämiseksi ja julkaisussa esiintyvien asioiden löytämiseksi sekä jonkin tietyn asian käsittelyn seuraamiseksi. Yhtä täydellisen asiarekisterin laatimisen kustannuksiksi kuin sen, joka oli Porvarissäädyn vuosien 1863–1864 valtiopäivien pöytäkirjoihin liitetty,Valiokunta voisi arvioida noin 500 markkaa.

Valiokunnan puoltaman tarjouksen mukaan tulisivat painatuskustannukset olemaan noin 14 penniä arkilta. Jos yhden arkin myyntihinnaksi määrättäisiin 25 penniä ostajaa kohti ja 15 penniä tilaajalta, vaadittaisiin 168 kappaleen myyntiä ostajille tai 280 kappaleen myyntiä tilaajille tai, jos oletetaan, että ostajia ja tilaajia on yhtä paljon, olisi 210 kappaletta myytävä, jotta Porvarissäädyn painatuskustannukset tulisivat katetuiksi. Jos myytäisiin vähemmän, tulisivat sekä myyntitappiot että rekisterikustannukset Porvarissäädyn maksettaviksi. Valiokunta ei ole yrittänyt laskea, miten suuriksi nämä menot voisivat nousta, koska se riippuu julkaisukappaleiden menekistä, jota ei voida etukäteen tarkalleen laskea. Mutta koska ainakin jonkinlaista myyntiä on voitava edellyttää, Valiokunta uskoo, että on syytä olettaa, ettei pöytäkirjan julkaiseminen painettuna kovin paljon alittaisi sitä summaa eli 4 000 markkaa, joka valtiopäivien 1863–1864 päiväkirjan painatukseen varattiin.

Painettujen arkkien jakelu lienee parasta antaa jonkun kirjakauppiaan tehtäväksi siihen sovittavaa tavanomaista 15 prosentin provisiota vastaan. Ja jonkin tietyn ajan kuluttua, esimerkiksi heinäkuussa 1873 pitäisi kaikki siihen mennessä myymättä tai sitovalla laskulla varaamatta jääneet kappaleet luovuttaa inventoitaviksi Porvarissäädynsitä varten valtuuttamalle henkilölle, jonka tulisi hallita myynnillä saatuja varoja seuraaviin valtiopäiviin saakka ja joko jättää jäljellä olevat kappaleet Porvarissäädyn arkistoon tai, jos Porvarissääty katsoo parhaaksi niin päättää, lähettää ne asianomaisille maistraateille siinä suhteessa kuin kaupungit ovat osallistuneet painatuskustannuksiin.

Valiokunta on tässä pitäytynyt yksinomaan kysymykseen Porvarissäädyn pöytäkirjojen painatuksesta, koska Valiokunta on katsonut, että juuri sitä Valiokunnan piti erityisesti valmistella riippumatta siitä, mitä muut säädyt voivat omien pöytäkirjojensa painamisesta päättää, ja juuri siksi Valiokunta on myös ehdottanut, että Porvarissääty maksaisi painatuksen erikseen. Asian luonteeseen kuuluu, että tämä voi varsinaisten valtiopäivien aikana tapahtua vain osalle pöytäkirjoista, eikä sitä siksi tarvinne erikseen mainita. Helsingissä 20. päivänä helmikuuta 1872.

A. Helsingius

Karl Fabritius

Leon. Borgström

Fredrik Procopé

F. Neppenström

S. Calamnius

Tämän johdosta puheenvuoroa pyysi

Herra Sopanen, joka huomautti, ettei mietinnössä ole mitään mainintaa kielestä, jolla pöytäkirjat tulisi painaa, sekä pyysi saada korostaa välttämättömyyttä, ettei painatus saisi tapahtua vain ruotsiksi, vaan myös suomen kielellä.

Herra Procopé: Valiokunnalla ei ole ollut mitään syytä antaa lausuntoa kielestä, koska Porvarissäädyn pöytäkirjat laaditaan ruotsiksi, ja on kyse vain näiden pöytäkirjojen painamisesta, mutta niin ei olisi, jos ne käännettäisiin suomeksi. Sitä paitsi omalta osaltani olen sitä mieltä, että on tarpeetonta laatia erillinen käännös pöytäkirjoista suomeksi, koska Porvarissäädyn kaikki jäsenet ymmärtävät ruotsia. Jos suomea puhuva väestö haluaisi perehtyä niihin, niin pitäisi kulloinkin erikseen arvioida, onko pöytäkirjaan syytä hankkia käännös.

Herra Tengström: Pyydän asian jättämistä pöydälle kuten edellisellekin tehtiin; ja saanko huomauttaa, että herra Sopasen tekemä esitys on aivan uusi vetoomus, jolla ei välttämättä ole mitään tekemistä tämän asian kanssa.

Herra Puhemiehen esityksestä Porvarissääty päätti jättää asian kohta alkavan maaliskuun 1. päivän istuntoon.

[Porvarissäädyn istunto 1.3.1872]tillagt av utgivaren

Tämän jälkeen otettiin käsittelyyn Erityisvalitusvaliokunnan lähettämä mietintö, joka koski herra Mechelinin ehdotusta keskustelupöytäkirjojen julkaisemisesta aikakausjulkaisuna, ja joka oli jätetty pöydälle tähän päivään. Herra Puhemies luki sen nyt herra Kiseleffin pyynnöstä.

Tämän johdosta puheenvuoron pyysi

herra Nylander, joka yhtyi valiokunnan antamaan mietintöön.

Herra Öhrnberg: Omasta puolestani en voi kaikilta osin yhtyä valiokunnan ehdotukseen. Minulla ei ole mitään huomauttamista sitä vastaan, että Porvarissääty päättäisi keskustelupöytäkirjojensa painattamisesta, vaikka säädyn on luultavasti harkittava muuta kuin valiokunnan ehdottamaa väylää näiden kustannusten kattamiseksi. Edellisistä valtiopäivistä jäljelle jääneitä varoja tultaneen nimittäin tarvitsemaan muihin, todella tarpeellisiin menoihin. Mitä sitten itse asiaan tulee, niin aloitteen tekijä ehdottaa, ellen väärin muista, toimenpidettä, jonka tarkoitus olisi niin kutsutun valtiopäivälehden julkaiseminen siten, että se käsittäisi kaikkien säätyjen käsittelypöytäkirjat. Sen olisi tietenkin voinut arvella saavan osakseen suurempaa kiinnostusta, jos se olisi sisältänyt, ellei sentään kaikissa esille tulevissa kysymyksissä, niin ainakin tärkeämmissä, eri säätyjen samanaikaiset keskustelut sekä ne esitykset, mietinnöt ja toivomusaloite-ehdotukset, jotka ovat olleet keskustelun perusteina, sillä ilman niitä ei varsinainen keskustelupöytäkirja tarjoa mitään valaistusta asiaan kokonaisuudessaan. – Siihen ehdotukseen valiokunta ei ole puuttunut tai sitä puoltanut, vaan rajoittanut puoltonsa ehdotukseen Porvarissäädyn keskustelupöytäkirjojen julkaisemisesta arkeittain. Tämä käsittelytapa ei näytä minusta sopivalta ja siihen liittyy todellisia epäkohtia. – Jos nyt ostaja saa itselleen tuollaisen arkin, joka on valiokunnan ehdotuksen mukaan oktaavoarkki, niin hänen on ensin leikattava arkki sivuksi, ja sitten hänellä onkin vaikeuksia säilyttää kaikki arkit ja niiden irralliset sivut. Varsin helposti saattaa käydä niin, että kun koko kokoelman painatus on valmis, häneltä puuttuu yksi jos toinenkin arkki. Tällä tavoin kokoelma on kadottanut kaiken arvonsa, ja hänen täytyy silloin varautua hankkimaan uusi kappale, jos hän todella haluaa täydellisen kokoelman. Epäkohta voisi myös olla, ettei arkki sisältäisikään koko päättynyttä keskustelua, vaan se keskeytyy, kun viimeinen sivu on täynnä, vaikka oltaisiin vielä keskellä jotain puheenvuoroa. Minusta sopisi sen vuoksi paremmin, että nämä asioiden käsittelyt, nämä keskustelupöytäkirjat julkaistaisiin – ellei haluta odottaa siihen saakka, että kaikki voitaisiin julkaista yhdellä kertaa – ainakin sitten osa kerrallaan, ja silloin kansien sisällä. Rohkenen vielä esittää yhden huomautuksen, ja se koskee painatustapaa. Valiokunta on ehdottanut, että Porvarissäädyn konseptipöytäkirjat toimitettaisiin kirjapainoon, ja mikäli ne siellä tuhoutuisivat, dedusoitaisiin uusi pöytäkirja pikakirjoitusmuistiinpanojen avulla. Voisi helposti käydä niin, että tämä dedusointi johtaisikin erilaisuuteen, vaikka vain muodon kannalta, sen pöytäkirjan kanssa, jota on jo käytetty kirjapainossa, ja siten voisi syntyä erilaisuutta painetun ja sen käsinkirjoitetun pöytäkirjan välillä, jota säilytetään Porvarissäädyn arkistossa. Asiaa voisi auttaa, että jo painettu pöytäkirja pantaisiin säädyn uuden konseptipöytäkirjan pohjaksi, mutta minusta on vastenmielistä ajatella, että sellaista ulospääsyä käytettäisiin. Toisekseen kirjapainossa ei taitaisi olla hyötyä konseptipöytäkirjasta, sehän käsittää sellaisenaan useita arkkeja, jotka on niitattu yhteen, sillä ellen erehdy, latoja haluaa käsikirjoituksen sivu sivulta eikä sellaisena paksuna vihkona, varsinkin jos hänellä on kiire. – Kaikista näistä syistä johtuen haluaisin omalta osaltani ehdottaa, että jos Porvarissääty päättää hoitaa keskustelupöytäkirjojensa painatuksen, se antaisi niiden painatuksen ja julkaisemisen tapahtua osa kerrallaan, ja ettei konseptipöytäkirjaa toimitettaisi kirjapainoon, vaan että siitä tehtäisiin tätä varten jäljennös, joka toimitettaisiin kirjapainoon. Muuten esitän, eikö valiokunnan ehdotuksesta kappaleiden lukumäärän suhteen voisi poiketa sillä tavoin, että valiokunnan ehdottamaa 300 kappaleen painosta korotettaisiin jonkin verran. Luulen tietäväni, että painatuskustannukset olisivat suuremmasta määrästä, esimerkiksi 500 kappaleesta melkein samat, joten 500 kappaleen suuruinen painos ei tulisi muulla tavoin kalliimmaksi kuin sen verran, mitä paperin hinnanero olisi.

Herra von Zweygberg: Yhdyn herra Öhrnbergin puheenvuoroon ja saanen samalla esittää, että se kaupunkilainen, jota minä edustan, ja kenties monien muiden kaupunkien asukkaat, ovat suurimmaksi osaksi suomenkielisiä ja siten hekin oikeutettuja saamaan pöytäkirjat sillä kielellä painettuina, jota he parhaiten ymmärtävät, jos siis painatuskustannukset tulisivat osaksi kaupunkien vastuulle. Mutta kun kustannukset kohoaisivat tätä kautta huomattavasti, ehkä jopa kolminkertaisiksi, niin esitän, eivätkö nämä kustannukset nousisi aivan liian korkeiksi joutuakseen kaupunkien rasitteiksi, kun niitä ei voi arvioida korvattaviksi painetun laitoksen myynnillä. Olen joka tapauksessa sitä mieltä, että suomea puhuvat kaupungit ovat oikeutettuja saamaan pöytäkirjat myös suomeksi painettuina, jos on tarkoitus, että ne osallistuvat näihin kustannuksiin. Jätän muun Porvarissäädyn ratkaistavaksi, onko syytä vai ei panna niin paljon rahaa painatukseen.

Herra Mechelin: Koska mietinnön taustalla on minun tekemäni ehdotus, niin pyydän saada muistuttaa muutamista asioista, joista osa on itse mietinnön aiheuttamia, osa herrojen Öhrnberg ja von Zweygberg sen tiettyihin osiin kohdistamia huomautuksia. Mietinnössä ei lasketa lähemmin, miten korkeita kustannuksia koko pöytäkirjan painaminen toisi mukanaan, koska ei voida etukäteen laskea, montako kappaletta pystytään myymään. Uskon, että päästään aika lähelle totuutta, jos kustannukset lasketaan mahdollisimman suuriksi, eli mitä pöytäkirjojen painatus tulisi maksamaan, ellei siitä vähennettäisi yhden ainoankaan kappaleen myyntiä. Voidaan olettaa, että pöytäkirjojen laajuus olisi noin 60 painoarkkia. 41 markan ja 92 pennin arkkihinnan mukaan kokonaiskustannukset olisivat noin 2 500 markkaa. Jos tämä summa jaettaisiin kaikkien Suomen kaupunkien maksettavaksi, painatuksen kulut eivät olisi montakaan kymmentä markkaa kaupunkia kohti, vaikkei olisi saatu yhtään tilaajaa. Tähän pitää kuitenkin lisätä konseptipöytäkirjan kirjoittamisen kulut kirjapainon laskuun; tässä olen nimittäin herra Öhrnbergin kanssa samaa mieltä siitä, ettei Porvarissäädyn konseptipöytäkirjoja pidä jättää kirjapainoon, vaan niiden jäljentäminen on heidän hoidettava. Sellainen pöytäkirjojen jäljentäminen olisi toki paljon halvempaa kuin se puhtaaksikirjoitus, joka muuten on tehtävä, jotta ne voidaan säilyttää tyylikkäinä. Herra Öhrnberg huomautti edelleen, että valiokunnan mietintö ei koske ehdotusta, että tämän julkaisun tulisi olla kaikkien säätyjen yhteinen ja luonteeltaan valtiopäivälehti. Kun käytin kysymyksen ensimmäisessä esittelyssä sanaa valtiopäivälehti, tarkoitin juuri sitä muotoa, jota valiokunta on ehdottanut, nimittäin keskustelupöytäkirjojen arkkijulkaisua. Uskon, että jos muut säädyt haluaisivat käyttää samaa muotoa omien pöytäkirjojensa julkaisemiseen, mikään ei estäisi, etteikö kaikkien säätyjen pöytäkirjoja voitaisi yhdessä tarjota tilattaviksi jonkun kirjakauppiaan välityksellä. Siinä tapauksessa kaikkien neljän säädyn pöytäkirjojen tilaaja saisi ne halvempaan hintaan kuin mitä maksettava summa erikseen tilattaessa olisi. Mutta ehdotin myös siksi erityisesti tällaista julkaisumuotoa, koska siinä ei ole mitään, mikä estäisi Porvarissäätyä ryhtymään yksin tähän ehdotettuun hankkeeseen ja toteuttamaan sen muiden säätyjen tarvitsematta liittyä siihen. Herra Öhrnbergin esiin nostama epäkohta siitä, että yksi tai toinen lukija voisi hukata yhden jos toisenkin arkin tai sivun, ei taida painaa vaa’assa enemmän kuin ehdotettu hinnaltaan edullinen painatustapa. Uskon nimittäin, että hinta olisi huomattavasti korkeampi, jos jokainen pöytäkirja painettaisiin erillisenä pamflettiformaattina. Säädyn jäsenille, jotka saisivat pöytäkirjan arkki arkilta, ei tuottaisi vaikeuksia saada uutta myymättä jääneiden varastosta, mikäli he valtiopäivien aikana tai niiden jälkeen hukkaisivat jonkin arkin. Edelleen kannattaa korostaa, että valiokunnan hyväksyttäväksi puoltama tarjous sisältää kirjapainon sitoumuksen toimittaa pöytäkirjat heiltä kahdessa päivässä valmiiksi painettuna, ja jos tarkastusaika rajoitetaan kuuteen päivään, jonka pitäisi riittää, mikäli Porvarissäädyn jäsenet käyttävät hyväkseen nämä päivät, ja jos oletetaan, että yksi päivä kuluu pöytäkirjojen kirjoittamiseen, niin ne voidaan jo yhdeksän päivää tarkastukseen ilmoittamisen jälkeen toimittaa painettuina ulos kirjapainosta. Sekä valiokunta että herra Öhrnberg ovat käyttäneet ehdollista puhetapaa itse pääasiassa, nimittäin ”jos pöytäkirjat painetaan tai ei.” Valiokunta on puoltanut tiettyä formaattia, muttei avoimesti korostanut, että Porvarissäädyn tulisi toimittaa pöytäkirjat painettaviksi; samoin herra Öhrnberg. Hän tuntui tosin puheenvuoronsa aluksi kannattavan painatusta, mutta sanoi sitten sen kuluessa, että jos Porvarissääty päättää painattaa pöytäkirjat, pitää formaatin olla se ja se. Toivoisin, että tämä ”jos” jäisi vähitellen pois.

Mitä tulee herra von Zweygbergin muistutukseen painamisesta myös suomeksi, saanen huomauttaa, että Porvarissäädyssä pidetään vain ruotsinkielistä pöytäkirjaa; siten ei minun käsitykseni mukaan ole voinut olla kyse Porvarissäädyn pöytäkirjojen painattamisesta muilla kuin sillä kielellä, jolla ne pidetään. Uskon kuitenkin, että myös muille kuin ruotsia hyvin taitaville lukijoille voisi olla erittäin kiinnostavaa, että tämä pöytäkirja ilmestyy painettuna ainakin ruotsiksi, kuin ettei sitä julkaistaisi ollenkaan; sillä siten se olisi kuitenkin jokaisen sellaisen saatavissa, joka haluaisi saada tietoa sen sisällöstä joko alkuperäiskielisenä tai käännöksenä. On muutenkin olemassa monia kirjallisia teoksia, jotka eivät ole tässä maassa nähneet samalla kertaa päivänvaloa molemmilla kielillä, vaan ne on sittemmin käännetty lähtökielestä toiseen; ja jos vain syntyy riittävän suuri tarve sellaiselle käännökselle, niin varmaan se toteutuukin erillisen aloitteen pohjalta.

Toistan vielä, mitä jo mainitsin, ja muistutan, etteivät kokonaiskustannukset laskelmieni mukaan nouse yli 2 500 markan, ja siten pyydän saada puoltaa edelleen valiokunnan mietinnön hyväksymistä, sikäli kuin se koskee konseptipöytäkirjan toimittamista kirjapainoon.

Herra Sopanen ilmoitti olevansa yhtä mieltä herra von Zweygbergin kanssa siitä, että kaupunkien, joissa on suomenkielisiä asukkaita, tulisi saada pöytäkirjat suomeksi painettuina. Ellei näin tapahtuisi, puhuja tahtoi edustamansa kaupungin puolesta vastustaa kaikkea osallistumista painatuskustannuksiin.

Herra Procopé: Herra Öhrnberg on huomauttanut, ettei Porvarissäädyn Erityisvalitusvaliokunta ole ehdottanut, miten pöytäkirjojen painatus maksettaisiin, elleivät edellisiltä valtiopäiviltä säästyneet varat siihen riittäisi. Valiokunta on tosin ehdottanut, että näitä varoja voitaisiin aluksi käyttää tähän tarkoitukseen, mutta elleivät ne riitä, kuten valiokunta myös on ennakoinut, on ehdotettu, että kustannukset jaettaisiin kaupunkien maksettaviksi samoin perustein kuin vuoden 1867 valtiopäivillä hyväksyttiin kaupunkien osallistuminen Porvarissäädyn menoihin; ja jos nyt olemassa olevia varoja käytetään johonkin muuhun kuin Porvarissäädyn välttämättömiin tarpeisiin, niin on itsestään selvää, että koko kustannus jaettaisiin samalla tavalla. Herra Mechelin on jo ruotinut herra Öhrnbergin esittämiä muita mietintöön kohdistuvia vastaväitteitä tai huomautuksia lukuun ottamatta huomautusta, ettei valiokunta ole ilmaissut kantaansa, tulisiko pöytäkirjat painattaa vai ei. Mitä tähän kysymykseen tulee, kaikki valiokunnan jäsenet puolsivat pöytäkirjojen painattamista, vaikka ei katsottu tarpeelliseksi, että mietinnössä nimenomaisesti mainittaisiin tästä. Kun valiokunnan mietinnöltä ei kerran tällaista vaadittu, se katsoi nimittäin, että mikäli painattamiseen päädyttäisiin, asia olisi suoraan Porvarissäädyn päätettävissä, kun hankkeen toteuttamisen kustannukset on selvitetty.

Herra von Zweygberg: Herra Mechelinin esitykseeni antaman vastauksen johdosta haluan esittää, eikö pöytäkirjaa voisi painattaa suomeksi, vaikka sitä keskustelun aikana pidetäänkin ruotsiksi siitä syystä, että puheenvuoro tapahtuu suurimmaksi osaksi tällä kielellä. Jos nimittäin pöytäkirja julkaistaan ja tarkoitus on julkaista se suuremmalle yleisölle ja jos painatuksen kustannukset koskisivat myös kansalaisten suomea puhuvaa osaa, niin pöytäkirja on julkaistava myös suomen kielellä, ja mielestäni se ei silloin kuulu vain Porvarissäädyn jäsenille vaan kaikille kansalaisille.

Herra Höckert: Kysymyksellä, jonka nyt herrat von Zweygberg ja Sopanen ovat ottaneet esiin, ei minusta ole mitään yhteistä herra Mechelinin esittämän ehdotuksen kanssa. Asia koski lyhyesti ja ytimekkäästi Porvarissäädyn pöytäkirjojen painattamista sellaisina kuin niitä säädyssä pidetään, ei ollenkaan niiden kääntämistä tai käännättämistä suomeksi. Useimmille kaupungeille riittänee pöytäkirjan painattaminen sellaisena, kuin se pidetään; jos joidenkin kaupunkien edustajat vaativat sen kääntämistä suomeksi, niin olkoon tämä suomentaminen heidän oma asiansa. Minä puolestani en ainakaan voi puoltaa edustamani kunnan nimissä kustannuksia, jotka aiheutuvat pöytäkirjojen kääntämisestä suomeksi ja painattamisesta tällä kielellä.

Herra Granström: Mikäli olen käsittänyt herrojen Sopanen ja von Zweygberg puheenvuorot tästä asiasta oikein, he eivät ole vaatineet pöytäkirjojen painattamista suomeksi, vaan he ovat vain halunneet vapauttaa edustamansa kaupungit ruotsiksi painetun pöytäkirjan aiheuttamista kustannuksista – mikä on minun mielestäni vähintäänkin oikeutettua.

Olisi väärin pakottaa heidät lunastamaan pöytäkirjoja, joita eivät pysty lukemaan, ja siksi olen sitä mieltä, että heidät pitäisi vapauttaa osallistumasta näihin kustannuksiin.

Herra Berg: Kun herra Mechelin ensin aluksi esitti ehdotuksensa valtiopäivälehdestä, kuten muistanen, kuvittelin, että tämä lehti olisi suunnilleen samanlainen kuin se, jota Ruotsin valtiopäivillä julkaistaan. Silloin, kuten nytkin, kysymys oli kyllä mielestäni erityisen kiinnostava. Olisi todella ollut mukavaa, kuten esityksen tekijä on maininnut, että pöytäkirja olisi saatu pian keskustelun jälkeen painetuksi, mutta nyt kysymyksestä on hahmottunut ihan jotain muuta. Enää ei ole kysymys valtiopäivälehdestä vaan nyt puhutaan pöytäkirjamuistiosta. Olisi erittäin valitettavaa, jos niin tärkeä ehdotus kuin tämä raukeaisi; mutta minun mielestäni siihen on kuitenkin syynsä. Ensinnäkin on jo neljännes valtiopäivien istuntoajasta kulunut; on tosin totta, ettei vielä ole montakaan pöytäkirjaa valmiina, mutta niitä on kuitenkin muutama, ja niiden julkaiseminen myöhästyisi jonkin verran, ennen kuin kaikki siihen vielä vaadittava olisi saatu järjestetyksi. Toiseksi tähän liittyy se, mitä herrat Mechelin ja Procopé ovat ehdottaneet ja herra Höckert kannattanut, nimittäin että painatuskustannukset jaettaisiin kaikkien kaupunkien kesken, mikä minusta on kohtuutonta. Vaikka tiedän, että kaupunkien porvarit enimmäkseen osaavat sekä ruotsia että suomea, pidän kuitenkin tarpeellisena kiinnittää huomiota niin puheenvuoroihin, joita herrat Sopanen ja von Zweygberg ovat asiassa esittäneet, enkä katso herra Höckertin tavoin, että tämä on uusi asia. He eivät ole puhuneet suomentamisesta tai puoltaneet pöytäkirjojen kääntämistä suomen kielelle, vaan ainoastaan katsoneet, että heidän oli asetuttava vastustamaan, mikäli pöytäkirjamuistio painettaisiin vain ruotsiksi, ja painatuskulut olisi kaupunkien pakko maksaa. Kysymys on minusta tullut sellaiseen käännekohtaan, että olisi aika äänestää herra Mechelinin esiin tuomasta ehdollisesta sanasta ”jos”.

Herra Mechelin: Herra Berg näyttää olevan sitä mieltä, että ehdotus siinä muodossa kuin se nyt on esitetty, olisi ensimmäisen ehdotukseni vesitetty versio, mutta niin ei ole ollenkaan asian laita. Vaikkakin Ruotsissa tällaisella lehdellä on erilainen nimi kuin nyt ehdotetulla valtiopäiväpöytäkirjasta tehtävällä julkaisulla, niin kuitenkin ehdotus on samanlainen pöytäkirjan arkeittain tapahtuvan painatuksen kannalta kuin vastaava toimintatapa veljesmaassa. Nimellä ei ole asiaan juurikaan vaikutusta, oli nimitys sitten ”valtiopäivälehti” tai ei, koska sisältö olisi joka tapauksessa identtinen, nimittäin käyty keskustelu ja mitä siihen liittyy. Mitä herrojen von Zweygberg ja Sopanen tekemiin ja herra Bergin kannattamiin huomautuksiin tulee, en tosin torju niiltä kaikkea oikeutusta, mutta pyydän näitä puhujia kuitenkin ottamaan huomioon, että jos Porvarissääty nyt päättäisi maksaa käännöksestä ja painatuksesta myös suomeksi, nousisivat kustannukset ainakin 7 000–8 000 markkaan. Jos tällainen suomentaminen ja painatus täytyy maksaa, joutuisivat ne kaupungit, jotka nyt haluaisivat mieluiten vetäytyä osallistumasta painatuskustannuksiin, vastaamaan paljon suuremmista kuluista, kuin jos pöytäkirja painettaisiin vain ruotsiksi. Lisäksi haluaisin edelleen muistuttaa, että jos pöytäkirja olisi ruotsiksi painettuna, se voi kuitenkin olla helpommin saatavissa niille suomea puhuvilla ihmisille, jotka haluavat siihen tutustua, kuin jos siitä olisi olemassa yksi ainoa kappale Helsingissä Maistraatin arkistossa. On siis kyse yleisen kiinnostuksen hyväksi tulevasta hankkeesta, joka kiinnostaa myös niitä, joiden kieli ei ole pöytäkirjaa pidettäessä ollut edustettuna.

Herra Berg: Kun tein eron valtiopäivälehden ja pöytäkirjamuistion välillä, se johtui siitä, etten katsonut toisesta olevan samaa hyötyä kuin toisesta. Katsoin, että molempien välillä oli ero, jota halusin kuvata erilaisin ilmauksin. Se oli ero ainakin alkuperäisestä ehdotuksesta ja sen tämänhetkisestä muodosta saamani käsityksen välillä.

Mitä edelleen tulee herra Mechelinin puheenvuoroon, joka koski herrojen von Zweygberg ja Sopanen suomentamista koskevien puheenvuorojen torjumista, en usko, että nämä herrat ovat halunneet puhua sellaisen kääntämisen puolesta, jota minäkään en ole toivonut. Vaikka myönnän mielelläni, että puollan pöytäkirjan painamista ruotsiksi, koska Porvarissäädyn kieli on ruotsi, en kuitenkaan katso, että kaupunkeja pitäisi sitoa ottamaan vastentahtoisesti osaa kuluihin, joita ne ehkä eivät hyväksy.

Jos taas käy niin, että Porvarissäädyn läsnä olevat edustajat pääsevät yksimielisyyteen julkaisun kustannusten kattamisesta itse, niin minulla ei ole omalta osaltani mitään näitä kuluja vastaan, mutta omien valitsijoidensa sitomiseen tällaisiin menoihin pitäisi mielestäni liittyä epäilyksiä.

Herra Kiseleff: Koska mielestäni ehdotusta on kehitetty taloudelliselta kannalta aivan liian epätäydellisesti, siksi sen pitäisi antaa tässä vaiheessa raueta, mutta Porvarissääty voi hyvin myöhemmin toisessa tilaisuudessa ja toisilla valtiopäivillä päättää pöytäkirjojen painattamisesta. Kysymystä ei voi pitää kiireellisenä, koska kaikki monia asioita sisältävät esitykset kuitenkin julkaistaan päivittäin ilmestyvissä sanomalehdissä.

Herra Berg: Haluan vielä kerran korostaa, että olen kaikilta osin kiinnostunut keskustelupöytäkirjan julkaisemisesta, käytän tätä ilmaisua Porvarissäädyn hengessä, vaikka pelkään, että olosuhteet tekevät sellaisen julkaisun miltei mahdottomaksi.

Kun kukaan Porvarissäädyn jäsen ei enää pyytänyt puheenvuoroa, herra Puhemies julisti keskustelun päättyneeksi ja esitti seuraavaa

Esitys: Haluaako Porvarissääty nyt päättää pöytäkirjojen painattamisesta? vai katsooko sääty, ettei päätöstä voida tällä hetkellä tehdä? Jotka haluavat edellistä, vastaavat jaa, päinvastaista mieltä olevat vastaavat ei.

Esitykseen vastattiin sekä jaa että ei, minkä vuoksi ryhdyttiin äänestämään. Äänestyksen tulos oli 20 jaa-ääntä 16 ei-ääntä vastaan, minkä johdosta Porvarissäädyn julistettiin päättäneen, että sen pöytäkirjat painettaisiin.

Tätä päätöstä asettui vastustamaan herra Tengström, joka piti tästä syystä seuraavan puheenvuoron: Sekä omasta puolestani että valitsijoitteni puolesta minun on vastustettava Porvarissäädyn juuri tekemää päätöstä siitä syystä, ettei itse ehdotuksesta pöytäkirjojen painattamisesta eikä Valiokunnan mietinnöstä löydy selvitystä siitä, koskevatko tämän kaupallisen, teollisen, taloudellisen ja spekulatiivisen hankkeen kustannukset Porvarissäädyn jäseniä tai sen valitsijayhdistyksiä. Edelleen on täysin määrittelemätöntä, joutuvatko Porvarissäädyn vähemmistöön jääneet jäsenet myös osallistumaan tällaiseen hankkeeseen vai eivät.

Herra von Zweygberg yhtyi herra Tengströmin kantaan.

Herra Mechelin: Luulen, ettei mikään herra Tengströmin käyttämistä monista teknisistä termeistä sovellu kyseessä olevaan asiaan. Kun Porvarissääty aikaisemmin vuosien 1863–64 valtiopäivien yhteydessä painatti pöytäkirjansa, minkä painatuksen kaupungit maksoivat, se ei ollut mikään spekulatiivinen hanke, eikä se sitä ole nytkään. Koska tämä painatus tuli suhteellisen kalliiksi, olen ehdottanut kyseistä keinoa muun muassa siksi, että painatus olisi siten halvempaa. Toivon myös, että tähän päästäänkin, ei vain siksi, että nämä valtiopäivät jäävät lyhyemmiksi kuin mainitut, vaan myös osittain aikaisemman painotyön kautta, josta on mahdollista saada ainakin jonkin verran myyntituloja, ja osittain siksi, että kirjapainolle on kätevämpää ja siten painatuskustannusten kannalta halvempaa saada painaa käsikirjoitus arkki arkilta. Valitsijayhdistysten kassoilta ei tulla tällä päätöksellä vaatimaan väkisin mitään enempää kuin sen, millä vuoden 1863 säädyt järjestivät pöytäkirjojensa painatuksen.

Herra Tengström: Pyydän, että seuraava esitys tehtäisiin siitä, koskeeko sitoumus pöytäkirjan painattamisesta Porvarissäädyn jäseniä tai kaupunkeja, sillä mikä tapahtui tässä asiassa vuoden 1863 säädyissä vapaaehtoisen hyväksymisen jälkeen, sitoo meitä nyt yhtä vähän kuin vuoden 1896 valtiopäivillä niitä, jotka ovat silloin elossa. Pyytäisin lisäksi myös, että joko keskustelujen kautta tai ilman niitä ratkaistaisiin, onko painatuspäätös pakollisesti sitova niille, jotka eivät ole ehdotusta hyväksyneet, oli sitten kyse kaupungeista tai niiden osittain ehkä vähemmän varakkaista edustajista. Oli suuri vähemmistö eli 16 Porvarissäädyn jäsentä, jotka halusivat vetäytyä omasta tai valitsijoidensa puolesta osallistumisesta hankkeeseen.

Herra Boström vastusti kaikkia kustannuksia, jotka voisivat aiheutua Porvarissäädyn pöytäkirjojen painamisesta tässä ehdotetussa muodossa.

Tähän puheenvuoroon yhtyivät herrat Granström, Gummerus, Wasenius, Kiseleff, Masalin, Berg, Schogster ja Sopanen.

Herra Öhrnbergin nyt esittämän ehdotuksen ja herra Puhemiehen siitä Porvarissäädylle tekemän esityksen pohjalta Porvarissääty päätti, että kaikki asiaa koskeva siirrettäisiin seuraavaan istuntoon.

[Porvarissäädyn istunto 5.3.1872]tillagt av utgivaren

Tämän kuun 1. päivänä lepäämään jätetty kysymys Porvarissäädyn pöytäkirjojen julkaisemisesta otettiin uuteen käsittelyyn, jolloin puheenvuoroa pyysi

Herra Mechelin, joka lausui seuraavaa: Koska tämän asian edellisessä käsittelyssä osoittautui, että näkemykset olivat jakautuneet, osittain pöytäkirjojen painattamisen tarpeellisuudesta ainakin ehdotetussa muodossa, osittain taas tavasta vastata kustannuksista, ja koska jotkut Porvarissäädyn jäsenet lisäksi ilmoittivat varauksellisuutensa sitä näkökantaa kohtaan, että Porvarissääty olisi oikeutettu veloittamaan valitsijoitaan pöytäkirjojen painattamiseen liittyvistä kustannuksista, ovat jotkut Porvarissäädyn jäsenet ovat päättäneet perustaa kustannusosakeyhtiön hoitamaan asioita sekä kiinnostuksesta asiaa kohtaan, että koska he eivät ole halunneet, että kysymys jäisi kiistaksi Porvarissäädyn sisälle tai johtaisi periaatteellisiin erimielisyyksiin. Nyt siis esitetään Porvarissäädylle kysymys, salliiko sääty, että pöytäkirjat painetaan ehdotetun formaatin mukaisesti ilman että siitä aiheutuisi mitään kustannuksia Porvarissäädylle tai sen valitsijoille. Tällä tavoin lienee oikeutettua toivoa, ettei tällaista anomusta hylättäisi.

Herra Nylander: Katson että kysymys pöytäkirjojen painamisesta Porvarissäädyn toimesta on asia, jolle voisi mahdollisesti löytyä ratkaisu Keisarillisesta esityksestä, joka koskee niitä valtiopäiväkustannuksia, joista vastaaminen on annettu säätyjen tehtäväksi siten, että nämä menot kuten myös samaan tarpeeseen kohdistetut muiden säätyjen menot ehkä jo sisältyvät siihen summaan, jota mainitussa esityksessä anotaan. Esittäisin sen vuoksi, eikö Porvarissääty voisi kysyä Valtiovarainvaliokunnalta ennen Herra Mechelinin ehdotuksesta päättämistä, voitaisiinko sieltä saada määräraha pöytäkirjan painamiseen.

Herra Lindholm: Pyydän saada kaikin osin yhtyä herra Mechelinin lausuntoon. Mitä herra Nylanderin arveluun tulee, että pöytäkirjojen painamisen kulut voitaisiin kattaa valtiolta saatavin varoin, olen päinvastaista mieltä. Valtiopäiväjärjestys kyllä sisältää sen, että Keisarilliset esitykset, valiokuntien mietinnöt sekä säätyjen kirjelmät Keisarille ja valtiopäivien päätökset pitää painaa; mutta missään ei ole mitään säädöstä yksittäisten säätyjen pöytäkirjojen painamisesta. Koska ehdotus painatuskulujen kattamisesta valtion määrärahan turvin tarkoittaisi ylimääräisen kuluerän sisällyttämistä yleisiin menoihin, tällainen vaatimus voisi mahdollisesti toistua monissa eri muodoissa, ja siksi minun on omalta osaltani vastustettava ehdotettua Valtiovarainvaliokunnalle tehtävää anomusta.

Herra Öhrnberg: Kun nyt on herätetty ajatus, että yksityiselle yhtiölle siirrettäisiin oikeus hoitaa omalla kustannuksellaan Porvarissäädyn keskustelupöytäkirjat painettaviksi, on minun mielipiteeni mukaan itse asiassa nostettu esiin uusi kysymys, nimittäin kysymys tai anomus, joskin suullisesti esitetty, siitä että Porvarissääty antaisi luvan pöytäkirjojensa painamiseen, sillä lupaa anoneet ovat Porvarissäädyn jäseniä eivätkä siten voi ottaa kantaa kysymykseen ja osallistua sen käsittelyyn. Oikeudenmukaisesti katsoen tämä uusi kysymys pitäisi jättää Porvarissäädyn Erityisvalitusvaliokunnalle lausunnon antamista varten, vaikkakin minä omalta osaltani en sitä vaatisi kysymyksen yksinkertaisuuden vuoksi. Sitä vastoin minulla on toisenlainen epäilys. Viime istunnossa Porvarissääty teki äänestyksen avulla päätöksen edistää keskustelupöytäkirjojen saamista painatukseen; tavasta ei silloin ollut vielä kyse. Tämä päätös pitää, ellen muista väärin sen sisältöä, tavalla tai toisella kumota, jotta voitaisiin mitata tämän uuden anomuksen suosio, ja siten olisi kiinnostavaa tarkistaa kysymyksen kannatuksen testaamista varten, millainen Porvarissäädyn viime istunnossa tekemä päätös todella oli. En halua muotoilla sitä ulkomuistista, mutta se käynee kai esiin pöytäkirjaan merkitystä esityksestä.

Tämän johdosta luki

herra Puhemies kyseisen äänestysesityksen Porvarissäädyn tämän kuun 1. päivänä pidetystä istunnosta laaditusta pöytäkirjasta.

Herra Borgström: Käsitykseni mukaan Erityisvalitusvaliokunta oli saanut tehtäväkseen muun muassa selvittää, olisiko joku yritys valmis ottamaan Porvarissäädyn pöytäkirjojen painamisen omalle vastuulleen, vaikkei valiokunta onnistunutkaan saamaan mitään sellaista tarjousta. Kun nyt on perustettu erillinen yhtiö tätä tarkoitusta varten, katson, ettei kysymys ole siirtynyt mihinkään uuteen vaiheeseen, ja kannattaisin sen vuoksi sitä, että Porvarissääty toteuttaisi tämän suunnitelman hyväksymällä tehdyn tarjouksen.

Herra Nylander: Vastoin herra Lindblomin viittausta valtiopäiväjärjestyksen pykälään 81 ja hänen käsitystään tätä aihetta koskevasta ehdotuksestani haluaisin lausua, ettei säädös Keisarillisten esitysten, Valiokuntamietintöjen jne. painamisesta aseta esteitä sille, että säätyjen pöytäkirjat voidaan toimittaa painettaviksi valtion kustannuksella, sillä katetaanhan koko joukko säätyjen menoja yleisistä varoista, vaikkei niistä ole mitään erityistä määräystä valtiopäiväjärjestyksessä.

Herra Tengström: Mikäli käsitykseni asiain kulusta on oikea, tämä kerta on suunnilleen sellainen, että kun kyseinen äänestys sai edellisessä istunnossa odottamattoman lopputuloksen sikäli, että sen kautta ilmeni, että varsin merkittävä osa Porvarissäädyn jäsenistä vastusti herra Mechelinin ehdottamaa pöytäkirjojen painattamista, niin herra Mechelin halusi alkuperäisen ehdotuksensa pohjalta anoa yksityiselle osuuskunnalle lupaa pöytäkirjojen painattamiseen. Kun herra Nylander nyt lausui puheenvuorossaan, että olisi mahdollisuus saada painatus maksetuksi yleisistä varoista, ja jos se pitää paikkansa, se merkitsisi sitä, että hän pitää tätä keinoa parempana kuin painatuksen kustantamista yksityisen yritystoiminnan turvin. En kuitenkaan tiedä, mitä etua olisi maksaa yleisistä varoista jotain, jonka yksityinen yritys tarjoutuu kustantamaan. Kun Perustuslakikomiteassa oli kyse pöytäkirjojen painamisesta, niin yleinen mielipide oli, että kyseessä oli yksittäinen taloudellinen kysymys, josta säädyt pääsivät yksimielisyyteen, kuten ne halusivat ja mielivät. Herra Lindblomin esittämä käsitys oli aivan sama kuin Perustuslakikomiteassa löi itsensä läpi, ja jonka pohjalta tahtoisin tukea herra Lindblomin mielipidettä, ettei säätyjen pöytäkirjojen painatusta tule maksaa yleisistä varoista, vaan tämän asian tulee olla kunkin säädyn oma taloudellinen kysymys.

Herra Nylander: Halusin vastata edellisen puhujan lausuntoon siinä mielessä, että hän katsoi minun puhuneen sitä vastaan, että yksittäiset ihmiset voisivat ottaa tämän hankkeen hoidettavakseen. Siihen en ole tähdännyt, vaan halunnut raivata pois esteet Porvarissäädyn kaikkien pöytäkirjojen painamiselta, koska näen hankkeen merkityksen olevan siinä, että painokset saavat niin suuren levikin kuin mahdollista. Käsitykseni mukaan muissa säädyissä on kiinnostus heidän pöytäkirjojensa painamista kohtaan yhtä suurta kuin Porvarissäädyssä sen omien pöytäkirjojen painatukseen, ja tämä onkin varsinainen syy siihen, että olen tehnyt oman ehdotukseni.

Herra Wasenius: Herra Tengströmin välittämien tietojen perusteella vastustan sitä, että herra Nylanderin ehdotuksen pohjalta Porvarissäädyssä tehtäisiin joku päätös asiasta, sillä valtiopäiväjärjestys ei näytä antavan syytä mihinkään tällaiseen päätökseen.

Herra Masalin: Minä en näe mitään estettä kannattaa herra Mechelinin ehdotusta siinä muodossa kuin hän on sen nyt esittänyt eli että yksityinen yhtiö ottaisi tehtäväkseen pöytäkirjojen painamisen, ja katson olevani velvollinen esittämään tämän selityksen, koska olin yksi niiden joukossa, jotka viime istunnossa vastustivat päätöstä. Varauksellisuuteni johtui siitä, että tiesin omasta kokemuksestani edellisiltä valtiopäiviltä, ettei käsittelypöytäkirjojen julkaisemisella voi ansaita, jos muun muassa valiokuntien mietinnöt puuttuvat. Samasta syystä katsoin, että pöytäkirjojen painattaminen tapahtuisi riittävän hyvissä ajoin sitten, kun ensin nämä mietinnöt olisivat tulleet julki. Mitä painatuksen kustannuksiin tulee, niin nekin olisivat voineet johtaa varaukselliseen kannanottoon, sikäli kuin ne, kuten olen vastikään saanut kuulla, olisi jaettu kaupungeille pro rata, koska kustannukset olisivat muutoin jääneet minun edustamalleni paikkakunnalle melko vähäisiksi.

Koska kukaan Porvarissäädyn jäsen ei enää pyytänyt puheenvuoroa, herra Puhemies julisti keskustelun päättyneeksi ja laati seuraavat esitykset:

Esitys 1: Haluaako Porvarissääty ottaa herra Mechelinin esittämän ehdotuksen Porvarissäädyn pöytäkirjojen painamisen luovuttamisesta yksityiselle yhtiölle lopulliseen harkintaan? vai katsooko, että olisi tehtävä anomus Valtionvaravaliokunnalle pöytäkirjojen painamisen kustannusten kattamisesta yleisistä varoista ja odotettava vastausta, ennen kuin herra Mechelinin edellä esitettyä ehdotusta harkittaisiin lopullisesti? Joka haluaa edellistä, vastaa jaa, joka toivoo jälkimmäistä, vastaa ei.

Esitykseen vastattiin voittopuolisesti jaa.

Esitys 2. Hyväksyykö Porvarissääty herra Mechelinin edellä mainitun ehdotuksen? vai katsooko Porvarissääty herra Öhrnbergin näkemyksen mukaan, että Porvarissäädyn aikaisemmin asiassa tekemä päätös on esteenä tämän hyväksynnän antamiselle? Jotka kannattavat edellistä käsitystä, vastaavat jaa, jotka yhtyvät jälkimmäiseen, vastaavat ei.

Koska esitykseen vastattiin voittopuolisesti jaa, julistettiin tämän johdosta, että Porvarissääty oli hyväksynyt herra Mechelinin ehdotuksen Porvarissäädyn pöytäkirjojen painamisesta.

Tässä vaiheessa herra Öhrnberg pyysi puheenvuoroa ja huomautti, että nyt kun oli annettu lupa yksityiselle yhtiölle pöytäkirjojen painamisesta, olisi myös ratkaistava tapa, millä yhtiö saisi käyttöönsä pöytäkirjan joko jäljennöksenä tai kirjapainolle jätettynä konseptipöytäkirjana, jota jälkimmäistä tapaa puhuja vastusti mitä tiukimmin.

Herra Mechelin ilmoitti tämän johdosta, että yksityisen yhtiön laatima ohjelma sopi yksiin Erityisvalitusvaliokunnan asiassa antaman mietinnön kanssa, lukuun ottamatta konseptipöytäkirjan luovuttamista kirjapainolle, jota etua yhtiö ei halunnut käyttää hyväkseen.

Herra Puhemiehen esityksestä Porvarissääty päätti antaa sihteerinsä tehtäväksi sopia yksityisen yhtiön kanssa pöytäkirjan jäljentämisessä painatusta varten noudatettavasta menetelmästä sekä jäljentämisen valvonnasta.

Original (transkription)

Ingen transkription, se faksimil.

Dokumentet i faksimil