20.3.1865 LM–Fredrik Idestam

Svensk text

|1|

BB.Bäste Broder

Ditt Forselles’ska lån betaltes först den 17., emedan Petit, som jag för detta ändamål förgäfves sökt redan den 14 f. m.förmiddag, samma dag e. m.eftermiddag behagade resa till den stora Derbydagen. – Räntan beräknades dock till d. 15. och utgör, för 8 ½ månad, 42,50 eller 170 fm.finska mark, hvilken summa du således är skyldig till Lennart, utan någon skriftlig förbindelse; ty skuldsedeln får du härmedelst åter.

Paschan emotser vidare meddelanden af dig i den af honom beviljade transaktionen. – På grund af ditt senaste bref till Paschan inhiberade jag naturligtvis alla vidare negociationer.

|2|

Privilegii­resolutionen kan du ej emotse förrän om några par månader, enär äfven densama, efter öfligt sätt, manufaktur dirnensdirektionens och vdevederbörandesvårtytt guvernörs yttrande infordrats.

Nil novi.lat. Intet nytt. Trötthet genom för mycket arbete: flera nätter årad skrifveri till 3 à 4 på morgonen. – Mammas tillstånd är ock såtillvida nedstämmande, att det går så ytterst långsamt framåt med bättringen: couraget är klent, mattheten stor.

Vackra konserter smeka stundom örat – och en sakta framåt gående ”kurtis” bibehåller litet ungdomlighet hos din öfveransträngda

Leo M

Detta är det femte brefvet, jag idag inom loppet af en timme hopsvarfvat: förlåt derför dess magerhet! Helsningar!

Finsk text

Sinun lainasi Forsellesilta maksettiin vasta 17. päivä, koska Petit, jota olin tässä asiassa turhaan etsinyt jo 14. päivästä lähtien, suvaitsi tuona iltapäivänä matkata suureen Derbypäivään.

– Korko laskettiin kuitenkin 15. päivän mukaan ja se tekee 8½ kuukaudelta 42.50 eli 170 markkaa., minkä summan olet siis velkaa Lennartille ilman mitään kirjallista sitoumusta, sillä velkakirjan saat vasta täällä takaisin. Paschan odottaa täällä edelleen sinulta lisätietoa hänelle tulevasta tilitapahtumasta. – Sen nojalla, mitä viimeksi kirjoitit Paschanille, minä peruutin luonnollisesti kaikki lisätoimet.

Privilegioista et voi odottaa päätöstä ennen kuin parin kuukauden päästä, koska siihen käytössä olevan tavan mukaisesti edelleen vaaditaan manufaktuurijohtokunnan ja asiallisen kuvernöörin lausunto.

Ei mitään uutta. Väsynyt liikaan työhön; useampana yönä olen kirjoittanut klo 3–4 asti aamulla. Äidin tila on sekin edelleen huolestuttava, paraneminen edistyy niin äärettömän hitaasti: rohkeus on vähissä, väsymys suurta.

Kauniit konsertit hivelevät toisinaan korvia – ja hiljalleen etenevä ”kurtiisi” pitää sekin yllä vähän nuorekkuutta liikarasitetussa

Leo M.:ssäsi.

Tämä on viides kirje, jonka tänään tunnin sisällä raavin kasaan; anteeksi siis sen ohkaisuus. Terveisiä!

Original (transkription)

|1|

BB.Bäste Broder

Ditt Forselles’ska lån betal-
tes först den 17., emedan Petit, som
jag för detta ändamål förgäfves sökt
redan den 14 f. m.förmiddag, samma dag e. m.eftermiddag
behagade resa till den stora Derby-
dagen. – Räntan beräknades dock
till d. 15. och utgör, för 8 ½ månad,
42,50 eller 170 fm.finska mark, hvilken summa
du således är skyldig till Lennart, utan
någon skriftlig förbindelse; ty skuld-
sedeln får du härmedelst åter.

Paschan emotser vidare meddelan-
den af dig i den af honom bevil-
jade transaktionen. – På grund af ditt
senaste bref till Paschantillagt inhiberade jag naturligtvis
alla vidare negociationer.

|2|

Privilegii­resolutionen kan du ej
emotse förrän om några partillagt månader,
enär äfven densama, efter öfligt sätt,
manufaktur dirnensdirektionens och vdevederbörandesvårtytt guvernörs
yttrande infordrats.

Nil novi. Trötthet genom för mycket
arbete: flera nätter årad skrifveri
till 3 à 4 på morgonen. – Mammas
tillstånd är ock såtillvida nedstämmande,
att det går så ytterst långsamt framåt
med bättringen: couraget är klent, matt-
heten stor.

Vackra konserter smeka stundom
örat – och en sakta framåt gående
”kurtis” bibehåller litet ungdomlighet
hos din öfveransträngda

Leo M

Detta är det femte brefvet, jag idag inom
loppet af en timme hopsvarfvat: förlåt derför
dess magerhet! Helsningar!

Dokumentet i faksimil