13.10.1872 Robert Costiander–LM

Svensk text

|1|

Älskade Leo!

I går hemkommo Torsten och jag från en i alla afseenden misslyckad jagt, såväl hvad vädret som resultaterna beträffar. Vid hemkomsten emottog jag Ditt bref af den 9, samt vexeln, som återsändes med accept. – Skulle nu Tavastehus vexeln verkligen förfalla den 21 Oktober och icke den 21 November (som min anteckning utvisar), så borde denna vexels belopp lyftas å Finlands Bank i så god tid att penningarne med Thorsdagens aftontåg|2| afgå från Helsingfors, då jag Fredagsmorgonen den 18 Oktober kan hafva dem disponibla i Tavastehus. I alla fall (d. v. s. om äfven vexeln förfaller först i November) vore det bra om affären reglerades under denna vecka, ty jag kan låta penningarne ligga på mitt kassakreditiv till dess vexeln förfaller.

Mitt behof af penningar till tjenstefolkets aflöning vore 1 500 FmsFinska mark silver, hvarföre jag skulle anhålla om att den nya vexeln ställdes på 5 000 mark och daterades den 16 Oktober, då förfallodagen blefve den 16 April 1873. –|3| Jag tar mig derföre friheten att anteckna vexeln som förfallen under nämnde dag, och ber Dig hafva godheten underrätta mig om, huruvida det passade in med Din resa till Helsingfors att datera vexeln den 16, eller om möjligen redan ett tidigare datum blef af omständigheterna påkalladt. –

Skulle Du i Helsingfors sammanträffa med Tallqvist, så hoppas jag få veta huru affärerna stå, samt om jag fortfarande eger några förhoppningar på anställning. –

Torsten inträffar i Helsingfors omkring den 1 November och jag har samma dag en ränta|4| förfallen hvilkens inbetalande han lofvat ombesörja, hvarföre jag nödgas bedja Dig tillställa honom 450 FmsFinska mark silver, hvilka innehållas från vexelns belopp. –

Rönnbäck är nu på Laitiala och kommer att tillskrifva Dig om ett penningebehof såsom förskott till bestridande af några maktpåliggande utgifter. – Beloppet skall jag restituera till Dig ifrån de penningar som inflyta från smör och ost. –

Framför Torstens och min helsning till Dina damer och håll Dig frisk och rask, önskar Din broder

Robert.

Finsk text

Rakas Leo!

Tulimme Torstenin kanssa eilen kotiin kaikin tavoin epäonnistuneelta metsästysretkeltä, mitä tulee sekä säähän että saaliiseen. Kotiin tultuani sain 9. päivän kirjeesi sekä vekselin, joka palautettiin akseptilla varustettuna. – Jos nyt Hämeenlinnan vekseli erääntyisi 21. lokakuuta eikä 21. marraskuuta (kuten muistiinpanoistani näkyy), tämän vekselin summa pitäisi nostaa Suomen Pankista niin hyvissä ajoin, että rahat lähtisivät torstain iltajunalla Helsingistä, jolloin saisin ne perjantaiaamuna 18. lokakuuta käyttööni Hämeenlinnassa. Joka tapauksessa (siis vaikka vekseli erääntyisi vasta marraskuussa) olisi hyvä, jos asia hoidettaisiin tällä viikolla, sillä voin jättää rahat makaamaan kassakreditiiviin vekselin erääntymiseen saakka.

Minun rahantarpeeni palvelusväen palkkoihin olisi 1 500 hopeamarkkaa, joten pyytäisin, että uusi vekseli kirjoitetaan 5 000 markalle ja päivätään lokakuun 16. päiväksi, jolloin erääntymispäiväksi tulee 16. huhtikuuta 1873. – Niinpä rohkenen merkitä vekselin erääntymään mainittuna päivänä, joten ilmoittaisitko miten Helsingin matkaasi sopii vekselin päivääminen 16. päiväksi tai, jos mahdollista, varhaisemmaksi päivämääräksi, mikäli olosuhteet vaativat.

Jos sattuisit tapaamaan Helsingissä Tallqvistin, niin haluaisin kuulla, miten liikeasiat sujuvat ja onko minulla edelleen toivoa työpaikasta.

Torsten tulee Helsinkiin marraskuun 1. päivän tienoilla, ja minulla erääntyy samana päivänä korko, jonka maksamisesta hän on luvannut huolehtia, joten joudun pyytämään, että antaisit hänelle 450 hopeamarkkaa, jotka vähennetään vekselin summasta.

Rönnbäck on nyt Laitialassa ja kirjoittaa sinulle piakkoin rahantarpeista, kuten ennakkomaksusta muutamien tärkeiden menojen peittämiseen. – Maksan summan sinulle takaisin voi- ja juustorahoista.

Kerro terveisiä daameillesi Torstenilta ja minulta ja pysy terveenä ja virkeänä, toivoo veljesi

Robert

Original (transkription)

|1|

Älskade Leo!

I går hemkommo Torsten och
jag från en i alla afseenden
misslyckad jagt, såväl hvad
vädret som resultaterna be-
träffar. Vid hemkomsten
emottog jag Ditt bref af den 9,
samt vexeln, som återsändes
med accept. – sostruket Skulle nu
Tavastehus vexeln verkligen
förfalla den 21 Oktober och
icke den 21 November (som
min anteckning utvisar),
så borde denna vexels be-
lopp lyftas å Finlands Bank
i så god tid att penningarne
med Thorsdagens aftontåg
|2| afgå från Helsingfors, då
jag Fredagsmorgonen den
18 Oktober kan hafva dem
disponibla i Tavastehus.
I alla fall (d. v. s. om äf-
ven vexeln förfaller först
i November) vore det bra om
affären reglerades un-
der denna vecka, ty jag
kan låta penningarne lig-
ga på mitt kassakreditiv
till dess vexeln förfaller.

Mitt behof af penningar
till tjenstefolkets aflöning vore
1 500 FmsFinska mark silver, hvarföre jag skulle
anhålla om att den nya
vexeln ställdes på 5 000 mark
och daterades den 16 Okto-
ber, då förfallodagen blefve
den 16 April 1873. –
|3| Jag tar mig derföre friheten
att anteckna vexeln som för-
fallen under nämnde dag,
och ber Dig hafva godheten
underrätta mig om, huruvi-
da det passade in med Din
resa till Helsingfors att date-
ra vexeln den 16, eller om
möjligen redan ett tidigare
datum blef af omständig-
heterna påkalladt. –

Skulle Du i Helsingfors sam-
manträffa med Tallqvist, så
hoppas jag få veta huru af-
färerna stå, samt om jag
fortfarande eger några för-
hoppningar på anställning. –

Torsten inträffar i Helsingfors
omkring den 1 November och
jag har samma dag en ränta
|4| förfallen hvilkens inbetalan-
de han lofvat ombesörja,
hvarföre jag nödgas bedja
Dig tillställa honom 450 FmsFinska mark silver,
hvilka innehållas från ve-
xelns belopp. –

Rönnbäck är nu på Lai-
tiala och kommer att till-
skrifva Dig om ett penninge-
behof såsom förskott till
bestridande af några makt-
påliggande utgifter. – Belop-
pet skall jag restituera till
Dig ifrån de penningar
som inflyta från smör och
ost. –

Framför Torstens och min
helsning till Dina damer
och håll Dig frisk och rask,
önskar Din broder

Robert.

Dokumentet i faksimil