14.1.1866 Adolf Mechelin–LM

Svensk text

|1|

Gode Leo!

Ehuru en ursäkt för detta något sentida besvarande af ditt bref från Paris af d.den 22 DecbrDecember kanske borde förutsändas, vill jag, af aktning för din och min tid, springa öfver detta kapitel och genast öfvergå till annat, mera hastfullt.

I medvetande om eder förestående resa strax efter bröllopet, följde jag eder i tanken från Finska vikens till Seinens strand. Att eder färd dit blott tillät eder att se de passerade orterna à vol d’oiseaufr. i förbifarten, finner jag ganska naturligt. Så mycket varaktigare och djupare blir väl intrycket af vistelsen i Paris, helst den tyckes vara bestämd att förena l’utile avec l’agréablefr. nytta med nöje. Just så skulle äfven jag söka ställa mig, om jag hade tillfälle till vistelse i verldens hufvudstad.|2| Tagen eder blott i akt för smittan af den något turbulenta stemning, som just i dessa tider ådrager Quartier latin en viss uppmärksamhet, äfven utom Paris’ befattningar. De fem ynglingarnas tal och utgjutelser under mötet i BrüsselBryssel var i sanning något af det underligaste, man kan tänka sig. Genom en något djerf kombination af ideer kommer jag nu på den frågan: hvad kan väl hafva stödt Gr.Greve Cr-z för hufvudet, då han, enligt finska TidngrsTidningars berättelse, begärt sitt entledigande från Guv.Guvernörs posten i Åbo? Om orsaken dertill förljudes intet på prent, – men senast ankomna Suometar vet trösta verlden med underrätelsen om den fatala ansökningens återtagande. Quel bonheur!fr. Vilken lycka! Jag ville ogärna bli satirisk, men antakoot anteeksifi. ni får förlåta mig, det hela smakar något af – comédie – och comédie gjorde ju också herrarne i Quartier latin. –

Efter denna korta utflygt på ett för mig mera|3| ovant territorium, går jag att orda om oss. Underrättelsen om sin fars frånfälle emottog Fanny under ett illamående, hvarefter detta senare blef i den grad allvarsamt och tyvärr långvarigt, att Fanny ännu icke kunnat repa sig, då flere residiver gjort tillfrisknande otroligt långsamt. Hurudan stemningen under dessa sju långa veckor varit hos oss, kan Du nog föreställa dig. Den tid embetsgöromålen icke fordrat, har derföre måst användas till sjukvård och annat, som just ej hör till männernas Departement, – åligganden, för hvilka vi så litet passa. Vår julhelg förflöt också helt stilla, om jag undantar några barndanser (Börneballer), i hvilka Oskar och Julinka deltagit – utomhus. Med Oskar har jag i dessa tider haft tråk, ty gossen, som absolumentfr. absolut vill bli sjöman, har fått det i sitt hufvud att han borde bli det i Norge, oaktadt mina många och vigtiga mot-argumenter, bland annat dålig lön och lång|4|sam befordran: norska flottan räknar mer än en 40 år gammal Löjtnant som tillika är 20 års officer. Oskar har visserligen rätt deri, att han här skulle känna sig mera hemmastadd än hvarsomhelst annorstädes. Dock torde resultatet bli, att han i sommar får vandra till Petersburg, i fall jag ej lyckas fjerna hans sjömansgriller. Helst skulle jag låta honom komma till Finland, detta arma land, som så litet gjort för hans fader, men det oaktadt varit och blir mig kärt. –

Du känner väl längesedan svenska representationsreformens lyckliga genomförande. Denna svallvåg aflöper neppeligen utan inflytande på Finland eller opinionen derstädes. En annan fråga är, huruvida det i en närmare eller fjernare framtid convenerar den som Makten äger, att octroyerainföra med kejserligt manifest eller förordning slika reformer. Dessutom är Finlands representation af så ringa betydelse, dess verkliga inflytande så litet begrundadt, att det ungefärligen kan komma på ett ut, huru dess ”önskningsmål” diskuteras, i 1–2 eller 4 kamrar. Men hvad Sverige angår, så var reformen|5| både nödvändig och tidsmässig, i fall landets framåtskridande icke skulle hämmas. Återstår nu att se, i hvilken rättning och med hvilken fart framåtskridandet, på det nya lokomotivet, åstadkommes. Resultatet för det gamla, Svea land blir väl införandet af en parlamentarisk regering, med dess fördelar och olämpor för Suveränen. Adelns makt är nu ohjelpligt bruten, måhända till gagn och fromma för den stora massan af nationen. Всеравноry. Hur som helst, blott intelligensen och kärleken till fosterlandet derigenom får ut sin rätt, – och det tyckes man i Sverige hoppas. – Du torde redan känna, att Yrjö Koskinen, i högsta instans, dömts att böta 300 Daler för tryckfrihetsbrottet och dessutom 30 Daler för förnärmande skrifsätt mot Adv.Advokat Fiskalen. Jag undrar, huru det smakar. – Dock, af skadan blir man vis. Alltid bättre att ej ta munnen för full!

Kuopio läns första kommunalstyrelse är organiserad i NurmioNurmes. Katopas Nurmiksen ukkoja, kuin saivat tuon toimeen!fi. Tänka sig att gubbarna i Nurmes fick detta till stånd! Troligtvis vännen Antells förtjenst, att saken der påskyndats, ty under den nuvarande nöden fordras visserligen något, som kunde höja allmänandan och bringa ordning|6| i kommunens ekonomiska förvaltning. – Norge äger en utmärkt kommunalförfattning, hvarigenom bland annat Amtmännens åligganden betydligen lättas. – Men nog om slika saker i ett bref till en Parisare. Jag slutar med hjertliga välgångsönskningar till det unga paret på nu ingångna nya år från oss alla och helsar din snälla, goda Alexandra.

tuuslat. din

Adolf

Frambär äfven min helsning till din svärmor, när Du skrifver.

Jag adresserar ditt bref – безъ означения чина и званiя, которые трудно выразить по франфранцузки. Надеюсь, дойдетъ письмо и безъ того. Пиши, пожалуйста, не скупись...ry. utan att ange rank och titel, vilket är svårt att uttrycka på franska. Jag hoppas brevet hittar fram till dig även utan det. Snälla, skriv, var inte långsint ...

Finsk text

Leo hyvä!

Vaikka minun pitäisi esittää jonkinlainen anteeksipyyntö näin myöhäisestä vastaamisesta kirjeeseesi 22. joulukuuta, niin jätän sekä omaani että sinun aikasi huomioonottaen sen kappaleen väliin ja siirryn heti seuraavaan, kiireisempään.

Tietoisena teidän heti häiden jälkeen tapahtuvasta matkastanne seurasin teitä ajatuksissani Suomenlahden rannalta Seinen rannoille. On selvää, että teidän matkanne sinne antoi mahdollisuuden katsella ohitettavia seutuja vain pikaisesti, kuin linnun siivin. Mutta sitäkin voimakkaampia ja kestävämpiä ovat varmaankin vaikutelmat Pariisista, varsinkin kun tarkoituksena siellä tuntuu olevan yhdistää huvi ja hyöty. Juuri sillä tavoin minäkin asennoituisin, jos olisi tilaisuus oleskella maailman pääkaupungissa.

Varokaa vain sen varsin turbulentin tunnelman tartuntaa, joka juuri näinä aikoina kiinnittää huomiota latinalaiskortteliin myös Paiirisin ulkopuolisten keskuudessa. Niiden viiden nuorukaisen puheet ja vuodatukset Brysselin kokouksessa olivat todellakin kummallisinta, mitä ajatella saattaa. Ajatuksia hieman rohkeasti yhdistelemällä tulenkin kysymykseen, mitä mahtoi kreivi Creutzin päässä liikkua, kun hän Suomen lehtien mukaan on jättänyt eronpyyntönsä maaherran tehtävästä Turussa? Syistä ei lehdissä puhuttu mitään – mutta viimeksi tullut Suometar tiesi lohduttaa maailmaa uutisella kohtalokkaan anomuksen peruuttamisesta. Mikä onni! En mielelläni ole satiirinen, mutta annettakoon anteeksi, tämä vaikuttaa jo hieman – komedialta, ja komediaa tekivät myös herrat latinalaiskorttelissa.

Tämän lyhyen minulle oudolle alueelle tekemäni poikkeaman jälkeen kerron meistä. Fanny oli huonovointinen saadessaan tiedon isänsä poismenosta, ja myöhemmin siitä tuli niin paljon vakavampilaatuista ja valitettavasti pitkäkestoista niin että Fanny ei ole vieläkään oikein päässyt tolpilleen, yhä uudet toistumiset ovat tehneet toipumisesta uskomattoman hidasta. Voit kyllä arvata, millaiset tunnelmat näiden seitsemän viikon aikana ovat olleet. Sen ajan, mitä viranhoito ei ole vaatinut, olen käyttänyt sairaanhoitoon ja kaikkeen muuhun, joka ei juurikaan miesten alaan kuulu - meille huonosti sopiviin velvollisuuksiin. Joulupyhätkin menivät hiljaisesti, poikkeuksena lastentanssit, joihin Oskar ja Julinka osallistuivat – kodin ulkopuolella. Oskarin kanssa on viime aikoina ollut riitaa, sillä poika, joka ehdottomasti haluaa merimieheksi, on saanut päähänsä, että hänen pitäisi olla sitä Norjassa, huolimatta minun monista painavista vastaväitteistäni, kuten huonot palkat ja hidas eteneminen. Norjan laivastossa on yli 40-vuotiaita luutnantteja, jotka ovat kuitenkin olleet upseereina 20 vuotta. Oskar on tietenkin oikeassa siinä, että hän tuntee olevansa täällä enemmän kotonaan kuin missään muualla. Tulos lienee kuitenkin se, että hän saa kesällä matkata Pietarin, ellen minä onnistu lannistamaan hänen merimiestoiveitaan. Mieluiten antaisin hänen tulla Suomeen, siihen köyhään maahan joka on niin vähän tehnyt hänen isänsä hyväksi, mutta joka silti on ollut ja pysyy mninulle rakkaana.

Ruotsin edustusuudistuksen onnellisesta läpimenosta lienet kuullut jo kauan sitten. Se hyökyaalto jäänee vailla vaikutusta Suomessa ja sikäläisissä mielipiteissä. Eri asia sitten on, sopiiko vallanpitäjän läheisemmässä tai kaukaisemmassa tulevaisuudessa torjua vastaavanlaisia uudistuksia. Suomen edustuslaitos on sitäpaitsi niin merkityksetön ja sen todellinen vaikutusvalta niin heikolla pohjalla, että on kutakuinkin yksi ja sama, miten sen ”toivomuksista” keskustellaan, yhdessä, kahdessa vai neljässä kamarissa. Mutta mitä Ruotsiin tulee, niin uudistus oli sekä välttämätön että ajanmukainen, ellei maan edistymistä haluta estää. Nyt jää nähtäväksi, missä järjestyksessä ja millä vauhdilla tämä edistys uuden veturin voimalla saadaan aikaan. Tuloksena vanhassa Sveanmaassa syntynee parlamentaarinen hallitus etuineen ja haittoineen, hallitsijan kannalta. Aatelin valta on nyt auttamatta murrettu, ehkäpä kansakunnan suuren joukon eduksi. Aivan sama, kunhan älyllisyys ja isänmaanrakkaus pääsevät oikeuksiinsa - ja sitä Ruotsissa näytetään toivovan. Lienet kuullut, että Yrjö Koskinen on saanut korkeimmassa oikeusasteessa 300 taalarin sakot painovapausrikkomuksesta sekä lisäsi 30 taalaria kanneviskaalia halventavasta kirjoitustyylistä. Ihmettelenpä, miltä mahtaa tuntua. No, vahingosta viisastuu. Aina parempi, kun ei haukkaa liian isoa palaa. Kuopion läänin ensimmäinen kunnallishallitus on järjestäytynyt Nurmeksessa. ”Katohan Nurmeksen ukkoja, kun saivat tuon toimeen”. Luultavasti ystävämme Antellin ansiota, että asiaa näin kiirehdittiin, sillä nykyisen pulan aikana tarvitaan kyllä jotakuta, joka kykenee kohottamaan yleistä henkeä ja luomaan järjestyksen kunnan taloudenhoitoon. – Norjassa on erinomainen kunnallishallinto, mikä muiden muassa helpottaa merkittävästi läänien virkamiesten työtä. - Mutta tässä nyt riittäköön nyt nästä asioista kirjeessä pariisilaiselle. Lopetan toivottamalla nuorelleparille kaikkea hyvää alkaneelle vuodelle meiltä kaikilta ja terveiset kiltille, hyvälle Alexandrallesi

sinun

Adolf

Terveiset myös anopillesi, kun kirjoitat hänelle.

xxxxxx xxxxxxx

Original (transkription)

|1|

Gode Leo!

Ehuru en ursäkt för detta något sentida
besvarande af ditt bref från Paris af d.den 22 DecbrDecember
kanske borde förutsändas, vill jag, af aktning
för din och min tid, springa öfver detta kapitel
och genast öfvergå till annat, mera hastfullt.

I medvetande om eder förestående resa
strax efter bröllopet, följde jag eder i tanken från
Finska vikens till Seinens strand. Att eder färd
dit blott tillät eder att se de passerade orterna
à vol d’oiseau, finner jag ganska naturligt.
Så mycket varaktigare och djupare blir väl
intrycket af vistelsen i Paris, helst den tyckes
vara bestämd att förena l’utile avec l’agréable.
Just så skulle äfven jag söka ställa mig, om
jag hade tillfälle till vistelse i verldens hufvudstad.
|2| Tagen eder blott i akt för smittan af den något
turbulenta stemning, som just i dessa tider ådra-
ger Quartier latin en viss uppmärksamhet, äfven
utom Paris’ befattningar. De fem ynglingarnas
tal och utgjutelser under mötet i BrüsselBryssel var
i sanning något af det underligaste, man kan
tänka sig. Genom en något djerf kombination af
ideer kommer jag nutillagt på den frågan: hvad kan väl
hafva stödt Gr.Greve Cr-z för hufvudet, då han, en-
ligt finska TidngrsTidningars berättelse, begärt sitt entle-
digande från Guv.Guvernörs posten i Åbo? Om orsaken
dertill förljudes intet på prent, – men senast
ankomna Suometar vet trösta verlden med un-
derrätelsen om den fatala ansökningens åter-
tagande. Quel bonheur! Jag ville ogärna bli sa-
tirisk, men antakoot anteeksi, det hela smakar
något af – comédie – och comédie gjorde ju också
herrarne i Quartier latin. –

Efter denna korta utflygt på ett för mig mera
|3| ovant territorium, går jag att orda om oss.
Underrättelsen om sin fars frånfälle emottog
Fanny under ett illamående, hvarefter detta senare
blef i den grad allvarsamt och tyvärr långvarigt,
att Fanny ännu icke kunnat repa sig, då flere
residiver gjort tillfrisknande otroligt långsamt.
Hurudan stemningen under dessa sju långa veckor
varit hos oss, kan Du nog föreställa dig. Den tid
embetsgöromålen icke fordrat, har derföre måst
användas till sjukvård och annat, som just ej
hör till männernas Departement, – åligganden,
för hvilka vi så litet passa. Vår julhelg förflöt
också helt stilla, om jag undantar några barn-
danser (Börneballer), i hvilka Oskar och Julinka
deltagit – utomhus. Med Oskar har jag i dessa
tider haft tråk, ty gossen, som absolument vill bli sjö-
man, har fått det i sitt hufvud att han borde bli
det i Norge, oaktadt mina många och vigtiga
mot-argumenter, bland annat dålig lön och lång-
|4| sam befordran: norska flottan räknar mer än en
40 år gammal Löjtnant som tillika är 20 års of-
ficer. Oskar har visserligen rätt deri, att han här
skulle känna sig mera hemmastadd än hvarsomhelst
annorstädes. Dock torde resultatet bli, att han
i sommar får vandra till Petersburg, i fall jag
ej lyckas fjerna hans sjömansgriller. Helst
skulle jag låta honom komma till Finland, detta
arma land, som så litet gjort för hans fader, men
det oaktadt varit och blir mig kärt. –

Du känner väl längesedan svenska representations-
reformens lyckliga genomförande. Denna svallvåg blirstruket
aflöpertillagt neppeligen utan inflytande på Finland eller opinionen
derstädes. En annan fråga är, huruvida det i en närmare
eller fjernare framtid convenerar den som Makten
äger, att octroyera slika reformer. Dessutom är Fin-
lands representation af så ringa betydelse, dess verkliga
inflytande så litet begrundadt, att det ungefärligentillagt kan komma på
ett ut, huru dess ”önskningsmål” diskuteras, i 1–2 eller
4 kamrar. Men hvad Sverige angår, så var reformen
|5| både nödvändig och tidsmässig, i fall landets framåt-
skridande icke skulle hämmas. Återstår nu att se, i
hvilken rättning och med hvilken fart framåtskridan-
det, på det nya lokomotivet, åstadkommes. Resultatet
för det gamla, Svea land blir väl införandet af en parla-
mentarisk regering, med dess fördelar och olämpor
för Suveränen. Adelns makt är nu ohjelpligt bruten,
måhända till gagn och fromma för den stora massan
af nationen. Всеравно, blott intelligensen och kärle-
ken till fosterlandet derigenomtillagt får ut sin rätt, – och det tyckes
man i Sverige hoppas. – Du torde redan känna,
att Yrjö Koskinen, i högsta instans, dömts att böta
300 Daler för tryckfrihetsbrottet och dessutom 30 Daler
för förnärmande skrifsätt mot Adv.Advokat Fiskalen. Jag
undrar, huru det smakar. – Dock, af skadan blir man
vis. Alltid bättre att ej ta munnen för full!

Kuopio läns första kommunalstyrelse är organiserad
i Nurmio. Katopas Nurmiksen ukkoja, kuin sai-
vat tuon toimeen! Troligtvis vännen Antells förtjenst,
att saken der påskyndats,tillagt ty under den nuvarande nöden fordras visserligen
något, som kunde höja allmänandan och bringa ordning
|6| i kommunens ekonomiska förvaltning. – Norge äger
en utmärkt kommunalförfattning, hvarigenom bland an-
nat Amtmännens åligganden betydligen lättas. – Men
nog om slika saker i ett bref till en Parisare.
Jag slutar med hjertliga välgångsönskningar
till det unga paret på nu ingångna nya år
från oss alla och helsar din snälla, goda Alexandra.

tuus

Adolf

Frambär äfven min helsning till din svärmor,
när Du skrifver.

Jag adresserar ditt bref – безъ означения чина
и званiя, которые трудно выразить по фран-
французки. Надеюсь, дойдетъ письмо и безъ того.
Пиши, пожалуйста, не скупись...

Dokumentet i faksimil