1.3.1871 Fredrik Idestam–LM

Svensk text

|1|

Heders vän.

Härhos 110 ststycken Prioritetsaktier till ditt undertecknande och behöriga distribuerande. Ehuru alla 150 äro underskrifna af P-pé & mig lemnar jag dock de 40 st här, hvilka icke skola säljas, och tänker att Du vid din hitkomst kan rista ditt namn under dem. –

Jag hoppas Du i rättan tid emottagit mitt senaste samt med dagens post fr.från Costi expedierar såväl pappren som penningarna för vexeln ty hvardera äro här nödvändiga i dessa dagar. –

Härhos en vexel på Aug Hagemann hvars utfallande belopp Du i ryskt senast fredagen ville tillställa Hn så att han får det före måndagen den 6te då han skall klubba ursvårtytt vexeln å Sr RbSilver Rubel 1 500. –

Oaktadt allt bråk och bestyr tror|2| jag dock att vi svårligen kunna erhålla nog virke för att redan i sommar uppföra en ytterligare arbetarebostad å Nokia, men då vi godt kunna undvara den emedan de 20 personer, som tillkomma, kunna inrymmas dels i den redan existerande arbetare bostaden och några residerar i kontorsbyggnaden samt i de byggnader hvilka nu begagnas af Nokia mjölnaren och gerna kunna qvarstå till nästa år, tror jag det icke skulle åstadkomma någon förargelse.

Emotseende ditt nästa med såsom jag hoppas goda underrättelser fr.från Senaten och påräknande din ankomst hit i söndag efter en vecka förblifver jag under helsningar

Tuissimuslat. ~ Din allra käraste vän

Fredrik Idestam

Du hemtar väl första inbetalningen å aktierna med dig då Du kommer hit.

Finsk text

Hyvä ystävä.

Ohessa 110 kpl etuoikeutettuja osakkeita allekirjoitettavaksesi ja asianmukaisesti jaettavaksesi. Vaikka P–pé & minä olemme allekirjoittaneet kaikki 150, jätän kuitenkin tänne ne 40 kpl, joita ei myydä, ja tänne tultuasi voit varmaankin allekirjoittaa ne.

Toivon, että olet saanut edellisen kirjeeni ajoissa ja että lähetät tämän päivän postissa Costilta tulleet paperit ja vekseliin varatut rahat, sillä molempia tarvitaan täällä näinä päivinä.

Ohessa Aug. Hagemannille kirjoitettu vekseli, anna siitä saatava summa viimeistään perjantaina Hn:lle, jotta hän saa sen ennen maanantaita 6. päivää, jolloin hänen on nuijittava vekselistä 1 500 hopearuplaa.

Luulen silti, että kaikesta työstä ja vaivannäöstä huolimatta emme varmasti saa riittävästi puuta, jotta pääsisimme rakentamaan jo kesällä vielä yhden rakennuksen työläisten asunnoiksi Nokialle, mutta pärjäämme hyvin ilmankin, sillä osa niistä 20 hengestä, jotka ovat tulossa, mahtuu jo olemassa olevaan rakennukseen, ja jotkut asuvat konttorirakennuksessa sekä niissä rakennuksissa, joita käyttää nykyisin Nokian mylläri, ja he voivat hyvin pysyä niissä ensi vuoteen, joten en usko, että se aiheuttaisi mielipahaa.

Odotan seuraavaa viestiäsi, sillä toivon myönteisiä tietoja senaatista, ja varaudun siihen, että tulet tänne viikon päästä sunnuntaina, terveisin edelleen

Tuissimus

Fredrik Idestam

Otat varmaan ensimmäisen maksun osakkeista mukaasi, kun tulet tänne.

Original (transkription)

|1|

Heders vän.

Härhos 110 ststycken Prioritetsaktier till
ditt undertecknande och behöriga
distribuerande. Ehuru alla 150 äro
underskrifna af P-pé & mig lemnar
jag dock de 40 st här, hvilka icke
skola säljas, och tänker att Du vid din
hitkomst kan rista ditt namn under
dem. –

Jag hoppas Du i rättan tid emotta-
git mitt senaste samt med dagens
post fr.från Costi expedierar såväl pappren
som penningarna för vexeln ty
hvardera äro här nödvändiga
i dessa dagar. –

Härhos en vexel på Aug Hage-
mann hvars utfallande belopp
Du i ryskt senast fredagentillagt ville tillställa Hn
att han får det före måndagen
den 6te då han skall klubba ursvårtytt
vexeln å Sr RbSilver Rubel 1 500. –

Oaktadt allt bråk och bestyr tror
|2| jag dock att vi svårligen kunna
erhålla nog virke för att redan
i sommar uppföra en ytterligare
arbetarebostad å Nokia, men då
vi godt kunna undvara den
emedan de 20 personer, som till-
komma, kunna inrymmas dels
i den redan existerande arbetare
bostaden och några residerar
i kontorsbyggnaden samt i de
byggnader hvilka nu begagnas af
Nokia mjölnaren och gerna kun-
na qvarstå till nästa år, tror
jag det icke skulle åstadkomma
någon förargelse.

Emotseende ditt nästa med
såsom jag hoppas goda underrättel-
ser fr.från Senaten och påräknande
din ankomst hit i söndag efter
en vecka förblifver jag under
helsningar

Tuissimus

Fredrik Idestam

Du hemtar väl första inbetalningen
å aktierna med dig då Du kommer hit.

Dokumentet i faksimil