21.3.1870 Robert Costiander–LM

Svensk text

|1|

Älskade Leo!

I går kl ½ 5 eft. m.eftermiddag anlände jag hit och fann allt i behörigt skick samt alla mina lemnade ordres puntillagt av utgivarenktligt verkställda. Kl 6 anlände kronofogden Palmgren och med honom hade jag ett längre samtal angående Manskivi. Han tillrådde att vid i sommar inträffande auktion å Ylöstalo ovilkorligen inropa denna lägenhet föratt sålunda få fast fot i Manskivi och antog att derefter den ena efter den andra af de öfriga lägenheterna skulle sträcka gevär. Han menade att våra finska byalag vore att förlika vid en fårskock som ovilkorligen springer ut genom samma hål som det första fåret och ansåg att en herreman midt i byn vore den som satte skocken i rörelse. Likaledes ansåg han att Alastalo hade bordt köpas då det bjöds Dig till salu samttillagt av utgivaren att det vore mera värdt än de 800 mark som Du hade bjudit; han värderar lägenheten till omkring 3 000 FmkFinska mark. 20 à 22 tusen mark trodde han att hela Manskivi skulle komma att kosta.

Om Onsdag sänder jag Dig 20 tunnor hafre och 5 DoDito lappskt korn. – De Herrar som i Tavastehus betillagt av utgivarensigtigade hingstarne iakttogo emot mig en viss förbetillagt av utgivarenhållsamhet rörande Voima och Palmgren trodde sigtillagt av utgivaren ha hört dem yttra att hästen vore för mycket strestillagt av utgivaren|2|serad och derföre icke kunde rekommenderas. Åt mig yttrade en af bem.bemälde Herrar ”Vi hafva uppfört hästen på förteckningen”. – Bäst får man reda på saken om Du skaffar Dig kännedom om deras berättelse som enligt all sannolikhet dessa dagar inlemnas till Senaten. –

Mejeristen Fröken Gustafva klagar öfver brist på mjölkkäril nu sedan mjölken stigit öfver 40 kannor per dag. Jag måste få veta huruvida Du bestämdt vill införa Swartska methoden på Laitiala eller ej? ty derpå beror hurudana käril som skola anskaffas. Innan Du beslutar Dig, så betänk 1o Att den nu på Laitiala antagna methoden skänkt goda resultater, samt 2o Att Gustafva icke känner SskaSwartska methoden och säger sig icke hafva förtroende derför. Slutligen kan nämnas att jag sjelf icke vet hvad jag skall tro derom ty på Voipala ha resultaterna fortfarande varit särdeles dåliga. På Laitiala har turen svängt sig i ladugården sedan jag blef förvaltare, ty de 5 kor som kalfvat äro af Laitiala gamla stam, hafva alla gifvit ko kalfvar och ingen kalf har varit sjuk eller dött, utan äro friska och raska. –

Månne ombyte af dricksvatten åt mödrarne och ändamålsenligare kalfkättar kunnat bidraga till kalfvarnas trefnad?

Konferensen med Luckman blir i morgon. Jag skulle tro att bra lite materialier behöfvertillagt av utgivaren|3| anskaffas från Helsingfors, ty jag har ämnat att vid rifningen af det gamla rucklet noga tillvarataga allt som kan användas af jern, såsom lås, gångjern, hakor, spik etc.et cetera samt låta smeden reparera och komplettera hvad som behöfves för det nya huset. – Luckman synes ämna utverka åt sig högre anslag för byggnadsarbetet sedan han funnit att ritningen utvisar en höjd af 8 alnar stockvägg, samt säger sig med Dig hafva aftalat endast omkring 6 aln (d. v. s. 4 stockhvarf). Jag bad honom likväl påbörja arbetet med fenster och dörrar .... Mera en annan gång! Allt sofver på Laitiala ty klockan är ½ 11.

Många helsningar till Eder från Laitiala och

Robert

Lördag eft. m.eftermiddag eller Söndag morgon afreser jag till Tavastehus.

P. S.Post Scriptum Tisdagsmorgonen.

Brefvet var redan hos Laqvist föratt afsändastillagt av utgivaren då en högst obehaglig händelse inträffade å Laitiala, nemligen att Ditt präktiga sto Ru[...]oläslig/saknad text eller Isotamma kastade ett nästan fullgångettillagt av utgivaren|4| stoföl. Då Johannes i dag kl 4 morg.morgon infann sig i stallet, hade händelsen nyligen paserat. Modren är frisk och rask, samt äter med god appetit.

Denna händelse kan icke smärta Dig mera än

Robert

Finsk text

Rakas Leo!

Saavuin tänne eilen klo ½ 5 iltapäivällä ja tapasin kaiken asianmukaisessa kunnossa sekä kaikki jättämäni ohjeet täsmällisesti toimeenpantuina. Kello 6 saapui kruununvouti Palmgren, ja kävin hänen kanssaan pitkän Manskiveä koskevan keskustelun. Hän neuvoi ehdottomasti huutamaan tämän tilan Ylöstalossa kesällä pidettävässä huutokaupassa, jotta saadaan siten luja jalansija Manskivessä, ja katsoi että sen jälkeen yksi toisensa jälkeen muista tiloista antautuisi. Hänen mielestään meidän suomalaisia kyläykuntiamme voisi verrata lammaslaumaan, joka vääjäämättä hyppää samasta aukosta kuin ensimmäinen lammas, ja hän katsoi että herrasmies keskellä kylää olisi se, joka laittaisi lauman liikkeeseen. Samoin hän katsoi, että Alastalo olisi pitänyt ostaa silloin kun sitä tarjottiin sinulle myytäväksi ja että se ylittäisi arvoltaan sen 800 markkaa, mitä olit tarjonnut; hän arvioi tilan noin 3 000 markan arvoiseksi. Koko Manskiven hän arveli maksavan 20 000–22 000 markkaa.

Lähetän Sinulle keskiviikkona 20 tynnyriä kauraa ja viisi lapinohraa. Herrat, jotka Hämeenlinnassa katsastivat orit, olivat hiukan pidättyväisiä Voiman suhteen, ja Palmgren uskoi kuulleensa heidän toteavan, että hevonen olisi liian stressaantunut eikä sitä voisi siksi suositella. Toinen mainituista herroista totesi minulle: ”Olemme merkinneet hevosen luetteloon.” Parhaiten asiasta saa selkoa, jos hankit tietoosi heidän selontekonsa, joka kaiken todennäköisyyden mukaan luovutetaan näinä päivinä senaatille.

Meijeristi neiti Gustava valittaa pulaa maitoastioista nyt kun maitomäärät ovat nousseet yli 40 kannuun päivältä. Minun täytyy saada tietää, aiotko varmasti ottaa Swartin menetelmän käyttöön Laitialassa vai et? Siitä näet riippuu, millaisia astioita hankitaan. Ennen kuin teet päätöksen, pane merkille, 1) että Laitialassa nyt omaksuttu menetelmä on antanut hyviä tuloksia ja 2) että Gustava ei tunne Swartin menetelmää ja sanoo ettei luota siihen. Lopuksi mainittakoon, etten itsekään tiedä mitä uskoa siitä, sillä Voipaalassa tulokset ovat olleet jatkuvasti erittäin huonoja. Laitialassa on onni kääntynyt kun minusta tuli tilanhoitaja, sillä ne viisi lehmää, jotka ovat poikineet, ovat Laitialan vanhaa kantaa, kaikki ovat synnyttäneet lehmävasikoita, eikä yksikään vasikka ole sairastellut tai kuollut, vaan ne ovat terveitä ja virkeitä.

Olisikohan juomaveden vaihtaminen emille ja tarkoituksenmukaisemmat vasikkakarsinat voinut vaikuttaa vasikoiden viihtyvyyteen?

Neuvonpito Luckmanin kanssa on huomenna. Uskoisin, että Helsingistä pitää hankkia varsin vähän tarvikkeita, sillä olen aikonut ottaa visusti talteen sen vanhan hökkelin purkamisesta kaiken, mitä voi käyttää raudasta, kuten lukot, saranat, haat, naulat etc. sekä antaa sepän korjata ja täydentää mitä tarvitaan uuteen taloon. Luckman tuntuu aikovan hankkia itselleen suuremman määrärahan rakennustyöhön saatuaan selville, että piirustuksesta ilmenee 8 kyynärän korkuinen hirsiseinä, sekä sanoo sopineensa sinun kanssasi vain noin 6 kyynärästä (eli 4 hirsikerrasta). Pyysin häntä kuitenkin aloittamaan työn ikkunoista ja ovista … toisella kertaa enemmän! Laitialassa kaikki nukkuvat, sillä kello on puoli yksitoista.

Paljon terveisiä teille Laitialasta

Robert

Matkustan lauantai-iltapäivänä tai sunnuntaiaamuna Hämeenlinnaan.

P.S. Tiistaiaamuna

Kirje oli jo Laqvistilla lähetettäväksi kun Laitialassa sattui äärimmäisen harmillinen tapahtuma, nimittäin komea tammasi Ru[...]oläslig/saknad text tai Isotamma poiki lähes täysiaikaisen kuolleen tammavarsan. Kun Johannes tuli talliin klo 4 tänä aamuna, oli tapahtuma juuri ohi. Äiti on terve ja reipas ja syö hyvällä ruokahalulla.

Tämä tapahtuma ei voi surettaa Sinua enempää kuin minua

Robert

Original (transkription)

|1|

Älskade Leo!

I går kl ½ 5 eft. m.eftermiddag anlände jag hit och fann allt
i behörigt skick samt alla mina lemnade ordres
puktligt verkställda. Kl 6 anlände kronofogden
Palmgren och med honom hade jag ett längre
samtal angående Manskivi. Han tillrådde
att vid i sommar inträffande auktion å Ylös-
talo ovilkorligen inropa denna lägenhet föratt
sålunda få fast fot i Manskivi och antog att
derefter den ena efter den andra af de öfriga
lägenheterna skulle sträcka gevär. Han menade
att våra finska byalag vore att förlika vid en
fårskock som ovilkorligen springer ut genom
samma hål som det första fåret och ansåg att
en herreman midt i byn vore den som satte skoc-
ken i rörelse. Likaledes ansåg han att Alastalo
hade bordt köpas då det bjöds Dig till salu sam
att det vore mera värdt än de 800 mark som
Du hade bjudit; han värderar lägenheten till
omkring 3 000 FmkFinska mark. 20 à 22 tusen mark trodde
han att hela Manskivi skulle komma att kosta.

Om Onsdag sänder jag Dig 20 tunnor hafre och
5 DoDito lappskt korn. – De Herrar som i Tavastehus b[...]oläsligt
sigtigade hingstarne iakttogo emot mig en viss för[...]oläsligt-
hållsamhet rörande Voima och Palmgren trodde [...]oläsligt
ha hört dem yttra att hästen vore för mycket str[...]oläsligt-
|2| serad och derföre icke kunde rekommenderas.
Åt mig yttrade en af bem.bemälde Herrar ”Vi hafva
uppfört hästen på förteckningen”. – Bäst får man
reda på saken om Du skaffar Dig kännedom
om deras berättelse som enligt all sannolikhet
dessa dagar inlemnas till Senaten. –

Mejeristen Fröken Gustafva klagar öfver brist på
mjölkkäril nu sedan mjölken stigit öfver 40
kannor per dag. Jag måste få veta huruvida
Du bestämdt vill införa Swartska methoden
på Laitiala eller ej
? ty derpå beror huru-
dana käril som skola anskaffas. Innan Du
beslutar Dig, så betänk 1o Att den nu på Lai-
tiala antagna methoden skänkt goda resultater,
samt 2o Att Gustafva icke känner SskaSwartska metho-
den och ickestruket säger sig icke hafva förtroende
derför. Slutligen kan nämnas att jag sjelf
icke vet hvad jag skalltillagt tro derom ty på Voipala ha
resultaterna fortfarande varit särdeles dåliga.
På Laitiala har turen svängt sig i ladugården
sedan jag blef förvaltare, ty afstruket de 5 kor som
kalfvat äro af Laitiala gamla stam, hafva
alla gifvit ko kalfvar och ingen kalf har va-
rit sjuk eller dött, utan äro friska och raska. –

Månne ombyte af dricksvatten åt mödrarnetillagt och ändamåls-
enligare kalfkättar kunnat bidraga till kalf-
varnas trefnad?

Konferensen med Luckman blir i morgon.
Jag skulle tro att bra lite materialier behöf[...]oläsligt
|3| anskaffas från Helsingfors, ty jag har ämnat att
vid rifningen af det gamla rucklet noga tillvara-
taga allt som kan användas af jern, såsom lås,
gångjern, hakor, spik etc.et cetera samt låta smeden re-
parera och komplettera hvad som behöfves för det
nya huset. – Luckman synes ämna utverka åt
sig högre anslag för byggnadsarbetet sedan han
funnit att ritningen utvisar en höjd af 8 alnar
stockvägg, samt säger sig med Dig hafva aftalat
endast omkring 6 aln (d. v. s. 4 stockhvarf). Jag bad
honom likväl påbörja arbetet med fenster och
dörrar .... Mera en annan gång! Allt sofver
på Laitiala ty klockan är ½ 11.

Många helsningar till Eder från Laitiala
och

Robert

Lördag eft. m.eftermiddag eller Söndag morgon afreser jag
till Tavastehus.

P. S.Post Scriptum Tisdagsmorgonen.

Brefvet var redan hos Laqvist föratt afsända[...]oläsligt
då en högst obehaglig händelse inträffade
å Laitiala, nemligen att Ditt präktiga sto Ru[...]oläslig/saknad text
eller Isotamma kastade ett nästan fullgån[...]oläsligt
|4| stoföl. Då Johannes i dag kl 4 morg.morgon infann
sig i stallet, hade händelsen nyligen paserat.
Modren är frisk och rask, samt äter med
god appetit.

Denna händelse kan icke smärta Dig
mera än

Robert

Dokumentet i faksimil