23.10.1868 Fredrik Idestam–LM

Svensk text

|1|

Heders Vän!

Genom Maria har du redan erfarit att affären med vederbörande här, hvilkas namn du icke bör nämna för någon ej ens kommanditärer i bolaget, lyckligen afslutats och blef det i det hela förmånligare än jag vid min afresa förmodade. Då likväl en närmare detaljering af alla dervid förekomna omständigheter icke bör anförtros pappret uppskjuter jag med relationen tills vi råkas.–

Af de erhållna medlen har jag disponerat 1 000 Rbrubel till uppköp af remmar & oljor samt användt nära 6 000 till uppköp af bancomarksvårtytt, hvilka jag hos Condojonaky erhöll skäligen fördelaktigt. Af dessa bilägger jag härhos Bmfsvårtyttbancomark 7 000, deri Du ville försälja till FBankenFöreningsbanken,|2| samt medtager sjelf Bmfsvårtyttbancomark 4 000 för den händelse att jag i Tyskland, dit jag i dag afreser, skulle erhålla några af de maskiner jag ännu behöfver. Af de 13 000 fmarkfinska mark Du erhåller ifrån FBankenFöreningsbanken ber jag Dig vara god och tillsända Herrar P. Wahl & Cie i Wiborg för min räkning i förskott på af mig vid Warkaus beställda maskiner 7 500 mark samt insätter det öfriga å mitt kreditiv för att efter behof användas. Den i dag i Statsbanken förfallna vexeln hoppas jag Du redan arrangerat om, så att jag icke mera ens behöfver disponera penningar för densamma. –

Dina komissioner har jag så vidt möjligt sökt uträtta. Stolarna, hvilka kostar 55 Rbrubel 50 kpkopek, afgå i tisdag under|3| min adress hvarifrån Du kan låta afhemta dem å Ångbåtskontoret i början af nästa vecka. Pappret, som också blef skäligen dyrt ca 30 Rbrubel, afgår äfven i nästa vecka under min adress, men då i samma pakett ingå saker äfven för mig kan det kanske få ligga tills jag hemkommen. – Skinnpelsen kosta här 100 à 200 Rb och bör Du ifall Du önskar en sådan skrifva derom till Neiglick då han gör beställningen hos samma buntmakare der jag varit. Amerikanska bäfverkragar kostade 40–200 Rb d. v. s. lika mycket som en pels.

Hos Hällström hörde jag efter rågpriserna men ansåg han att nu icke något särdeles vore att göra. Likväl lofvade han att för ett mindre profpartisvårtytt, som hos honom var beordradt, telegraferar till Dig|4| ifall han kunde betinga varan 12 Rb 50 kp prper tnsvårtytttunna. Möjligen kunde Du sålunda i höst ännu bli qvitt en 35 torsvårtytttunnor till ett godt pris. –

Och nu addio adiosvårtytt. Hjertliga helsningar till Alexandra och de mina i händelse Du råkar dem, från din irrande

vän

Fredrik Idestam

Finsk text

Kelpo ystävä!

Marialta olet kuullutkin, että asiat on täällä niiden asianosaisten kanssa, joiden nimiä sinun ei pidä sanoa edes kenellekään yhtiön osakkaalle, neuvoteltu loppuun ja tulos on edullisempi kuin mitä matkaan lähtiessäni odotinkaan. Koska kaikkia tähän liittyviä seikkoja ei yksityiskohdissaan kuitenkaan pidä laittaa paperille, niin lykkään selvityksen siihen asti kunnes tapaamme.

Saamistani varoista olen pannyt talteen 1 000 ruplaa remmien ja öljyjen ostoa varten ja käyttänyt noin 6 000 pankkomarkojen ostoon, jotka sain Condojonakylta sangen edullisesti. Laitan tähän mukaan 7 000, jotka voit myydä Yhdyspankille, ja pidän itse 4 000 pankkomarkkaa, siltä varalta että saisin Saksasta, jonne tänään matkustan, niitä koneita joita vielä tarvitsen. Niistä 13 000 Suomen markasta, jotka saat Yhdyspankista, pyydän sinua ystävällisesti lähettämään herroille P. Wahl & kump. Viipuriin 7 500 markkaa ennakkomaksuna minun Varkauteen tilaamistani koneista, ja loput laitat minun kreditiivitililleni tulevia tarpeita varten. Valtionpankissa tänään lankevan vekselin olet toivoakseni jo hoitanut niin että minun ei enää tarvitse tallettaa rahaa sitä varten.

Tehtävänantosi olen koettanut hoitaa mahdollisuuksien mukaan. Tuolit, jotka maksavat 55 ruplaa 50 kopeekkaa, lähtevät tiistaina minun osoitteellani, josta sitä voit haetuttaa ne höyrylaivakonttorilta ensi viikon alussa. Paperi oli melko kallista, 30 ruplaa, se lähtee myös ensi viikolla mimun osoitteeseeni, mutta koska samassa paketissa on mukana myös itselleni tulevaa tavaraa, se voinee odottaa paluuseeni saakka. Turkit maksavat täällä 100–200 ruplaa ja jos haluat sellaisen, sinun täytyy kirjoittaa Neiglickille, kun hän tekee tilauksen samalle valmistajalle jolla minäkin kävin. Amerikkalaiset majavakaulukset maksoivat 40–200 ruplaa, siis lähes saman verran kuin turkki.

Hällströmiltä kuulin rukiin hinnoista, mutta hän arveli, että mitään erityistä ei nyt ole tehtävissä. Hän lupasi myös sähköttää sinulle pienemmästä koe-erästä, joka hänelle oli tilattu, jos hän onnistuu tinkimään tavaran hinnan 12,50 ruplaan tynnyri. Saattaisit sillä tavoin saada syksyllä 35 tynnyriä hyvään hintaan.

Ja nyt hyvästit. Sydämelliset terveiset Alexandrallle ja omaisilleni, jos satut heitä tapaamaan, harhaileva

ystäväsi

Fredrik Idestam

Original (transkription)

|1|

Heders Vän!

Genom Maria har du redan erfarit
att affären med vederbörande här,
hvilkas namn du icke bör nämna för
någon ej ens kommanditärer i bolaget, lyckli-
gen afslutats och blef dettillagt i det hela förmånli-
gare än jag vid min afresa förmoda-
de. Då likväl en närmare detalje-
ring af alla dervid förekomna om-
ständigheter icke bör anförtros pappret
uppskjuter jag med relationen tills
vi råkas.–

Af de erhållna medlen har jag
disponerat 1 000 Rbrubel till uppköp af
remmar & oljor samt användt
nära 6 000 till uppköp af bancomarksvårtytt,
hvilka jag hos Condojonaky erhöll
skäligen fördelaktigt. Af dessa
bilägger jag härhos Bmfsvårtyttbancomark 7 000, deri
Du ville försälja till FBankenFöreningsbanken, |2| samt medtager sjelf Bmfsvårtyttbancomark 4 000 för
den händelse att jag i Tyskland,
dit jag i dag afreser, skulle erhålla
några af detillagt maskiner jag ännu behöfver.
Af de 13 000 fmarkfinska mark Du erhåller
ifrån FBankenFöreningsbanken ber jag Dig vara
god och tillsända Herrar P. Wahl
& Cie i Wiborg för min räkning
i förskott på af mig vid Warkaus
beställda maskiner 7 500 mark
samt insätter det öfriga å mitt
kreditiv för att efter behof
användas. Den i dag i Stats-
banken förfallna vexeln hop-
pas jag Du redan arrangerat
om, så att jag icke mera ens
behöfver disponera pennin-
gar för densamma. –

Dina komissioner har jag
så vidt möjligt sökt uträtta.
Stolarna, hvilka kostar 55 Rbrubel
50 kpkopek, afgå i tisdag under
|3| min adress hvarifrån Du kan låta
afhemta dem å Ångbåtskontoret
i början af nästa vecka. Pappret,
som också blef skäligen dyrt ca
30 Rbrubel, afgår äfven i nästa vecka
under min adress, men då i sam-
ma pakett ingå saker äfventillagt för mig
kan det kanske få ligga tills
jag hemkommen. – Skinnpelsen
kosta här 100 à 200 Rb och bör
Du ifall Du önskar en sådan skrif-
va derom till Neiglick då han
gör beställningen hos samma bunt-
makare der jag varit. Amerikan-
ska bäfverkragar kostade 40–200
Rb d. v. s. lika mycket som en pels.

Hos Hällström hörde jag efter
rågpriserna men ansåg han att
nu icke något särdeles vore att göra.
Likväl lofvade han att för ett
mindre profpartisvårtytt, som hos honom
var beordradt, telegraferar till Dig
|4| ifall han kunde betinga
varan 12 Rb 50 kp prper tnsvårtytttunna. Möjligen
kunde Du sålunda i höst ännu
bli qvitt en 35 torsvårtytttunnor till ett godt
pris. –

Och nu addio adiosvårtytt. Hjertli-
ga helsningar till Alexandra
och de mina i händelse Du
råkar dem, från din irrande

vän

Fredrik Idestam

Dokumentet i faksimil