10.4.1869 Robert Costiander–LM

Svensk text

|1|

Älskade Leo!

I dag hade jag glädjen att emottaga såväl Ditt som Torstens bref, jemte Eder borgen – hjertligt tack är allt hvad jag kan säga – ej allenast för hjelpen, utan äfven för Dina älskliga ord i brefvet, åsyftande att uppehålla modet, hos Din gamle broder!

Sundel lofvade hemställa saken redan med dagens post, så att om svaret ifrån Föreningsbanken afgår med Måndagens tåg, så kan jag få lyfta penningar redan om Tisdagen.

|2|

Den accepterade vexeln returneras härmedelst.

Jag kom till staden öfver isen, men den var redan så svag och hade så mycket med sprickor och öppningar, att jag nödgas återvända landvägen. –

Våren nalkas med stora steg. Enligt alla sannolikhet få vi så vårsädet 2 veckor tidigare än i fjor. Broddarna synas öfver allt vara vackra. – Alba har åter haft en svår och långvarig värk i ansigtet. – Tiden skyndar och jag hinner endast bifoga varma helsningar till alla. Till Torsten skrifver jag med Måndagens tåg.

Din broder Robert

Finsk text

Rakas Leo!

Eilen minulla oli ilo saada sekä Torstenin että sinun kirjeet ja teidän takauksenne – sydämellinen kiitos on kaikki, mitä voin nyt sanoa – eikä vain avusta vaan myös kirjeesi sydämellisistä sanoista, jotka koettavat pitää vanhan veljesi mielialaa yllä!

Sundell lupasi hoitaa asian jo tämän päivän postin myötä niin että jos Yhdyspankin vastaus lähtee maanantain junassa, voi rahat nostaa jo tiistaina.

Hyväksytyn vekselin palautan tässä ohessa.

Tulin kaupunkiin jäätä myöten, mutta jäät olivat jo niin heikkoja, ja paljon railoja ja avantoja, että minun oli palattava maanteitse.

Kevät lähestyy reippain askelin. Kaiken todennäköisyyden mukaan teemme kevätkylvöt kaksi viikkoa aikaisemmin kuin viime vuonna. Oraat ovat kaikkialla oikein kauniita. – Alballa on taas ollut vaikeaa ja pitkäaikaista särkyä kasvoissa. – Aika rientää ja ehdin vain lähettämään lämpimät terveiset kaikille. Torstenille kirjoitan maanantain junan mukana

veljesi Robert

Original (transkription)

|1|

Älskade Leo!

I dag hade jag glädjen
att emottaga såväl Ditt
som Torstens bref, jemte
Eder borgen – hjertligt
tack är allt hvad jag
kan säga – ej allenast
för hjelpen, utan äfven
för Dina älskliga ord i
brefvet, åsyftande att up-
pehålla modet, hos Din
gamle broder!

Sundel lofvade hemställa
saken redan med dagens
post, så att om svaret ifrån
Föreningsbanken afgår med
Måndagens tåg, så kan
jag få lyfta penningar re-
dan om Tisdagen.

|2|

Den accepterade vexeln
returneras härmedelst.

Jag kom till staden öfver
isen, men den var redan
så svag och hade så mycket
med sprickor och öppningar,
att jag nödgas återvända
landvägen. –

Våren nalkas med stora
steg. Enligt alla sannolikhet
få vi så vårsädet 2 veckor
tidigare än i fjor. Broddar-
na synas öfver allt vara
vackra. – Alba har åter
haft en svår och långvarig
värk i ansigtet. – Tiden
skyndar och jag hinner
endast bifoga varma hels-
ningar till alla. Till Torsten
skrifver jag med Måndagens
tåg.

Din broder Robert

Dokumentet i faksimil