22.3.1870 Fredrik Idestam–LM

Svensk text

|1|

Heders Vän!

Då jag af ditt senaste, som kom mig tillhanda just vid min afresa från Tammerfors, erfor att äfven Du likasom jag anser oss icke böra lemna TforsTammerfors bannan såder utan strid åt de smalspåriga herrarne vill jag skynda att uppmana Dig att vidtaga alla åtgärder för bedrifvandet af vår sak i PburgSankt Petersburg och tror för min del att mycket kunde vinnas om Stj–ll ville hos Bobrinsky föra vår talan, Wachten och andra Costis bekanta såsom Kniasskensky hos Reuters, naturligtvis vår vän G. dervid icke att förglömma, om han fortfarande står vid sina planer, samt någon lämplig person hos krigsministern, då äfven möjligen våra egna ministrar genom lämplig bearbetning kunde fås att instämma med de kejserliga rådgifvarna. Äfven någon passande tidningsartikel, hvilken skulle bevisa att trafiken icke kan taga vägen öfver Åbo, vore bra och skall jag straxt vid hemkomsten uppsätta ett skelett för att g.genom Dig behörigen förses med statistisk ifyllnad och för ändamålet begagnas. –

Med otålighet emotser dina underrättelser till TforsTammerfors om St–lls dervaro och hoppas på den sakens lyckliga utgång tillsvidare åtminstone.

I största hast

din Tillgifne vän

Fredrik Idestam.

Finsk text

Hyvä Ystävä!

Luettuani viimeisimmästä kirjeestä, jonka sain käsiini juuri Tampereelta lähtiessäni, ettet sen paremmin kuin minäkään ole sillä kannalla, että meidän pitäisi luopua Tampereen ratahankkeesta taistelematta kapearaiteisen herroja vastaan, haluan mitä pikimmin kehottaa sinua ryhtymään kaikkiin toimiin asiamme ajamiseksi Pietarissa ja uskon omasta puolestani, että meillä on paljonkin voitettavaa, mikäli Stjernvall haluaisi ajaa asiaamme Bobrinskin luona, samoin Wachten ja muut Costin tutut kuten Kniasskensky Reuterin lähipiirissä, unohtamatta tietenkään ystäväämme G, jos hän yhä pitää kiinni suunnitelmistaan, sekä joku sopiva henkilö sotilasministerin lähipiirissä, jolloin mahdollisesti omatkin ministerimme voitaisiin sopivalla suostuttelulla saada samalle kannalle keisarin neuvonantajien kanssa. Myös jokin sopiva lehtiartikkeli, joka osoittaisi, ettei liikennettä voi ohjata Turun kautta, olisi hyväksi, ja sitä varten laadin heti kotiin palattuani rungon, jonka voit asiaankuuluvasti täydentää tilastotiedoilla ja hyödyntää sitten tarkoitusta varten. –

Odotan kärsimättömänä Tampereelle uutisiasi Stjernvallin siellä olosta, ja toivon asian päättyvän onnellisesti ainakin toistaiseksi.

Kovassa kiireessä

Uskollinen ystäväsi

Fredrik Idestam

Original (transkription)

|1|

Heders Vän!

Då jag af ditt senaste, som kom mig tillhanda
just vid min afresa från Tammerfors, erfor att äfven
Du likasom jag anser oss icke böra lemna TforsTammerfors ban-
nan såder utan strid åt de smalspåriga herrarne
vill jag skynda att uppmana Dig att vidtaga alla
åtgärder för bedrifvandet af vår sak i PburgSankt Petersburg och
tror för min del att mycket kunde vinnas om
Stj–ll ville hos Bobrinsky föra vår talan, Wachten
och andra Costis bekanta såsom Kniasskenskytillagt hos Reuters, naturligtvis
vår vän G. dervid icke att förglömma, om han
fortfarande står vid sina planer, samt någon lämplig persontillagt
hos krigsministern, då äfven möjligen våra
egna ministrar genom lämplig bearbetning kunde
fås att instämma med de kejserliga rådgifvarna.
Äfven någon passande tidningsartikel, hvilken
skulle bevisa att trafiken icke kan taga vägen
öfver Åbo, vore bra och skall jag straxt vid
hemkomsten uppsätta ett skelett för att g.genom Dig
behörigen förses med statistisk ifyllnad
och för ändamålet begagnas. –

Med otålighet emotser dina underrättelser till
TforsTammerfors om St–lls dervaro och hoppas på den
sakens lyckliga utgång tillsvidare åtminstone.

I största hast

din Tillgifne vän

Fredrik Idestam.

Dokumentet i faksimil