27.10.1870 Harald Wieselgren–LM

Svensk text

|1|

Min Käre broder,

Att din Dig frånröfvade hustru just valt Sabinas dag för att återvända till sin man, är ett vackert intyg derom, att den klassiska bildningen ännu lefver ett friskt lif i skolan och lifvet här i norden. Jag hade god lust att derom underrätta vår store skolchef, Wennerberg, som förr tyckte att vårt lif var eländigt, men nu är besluten för att icke vara bland de ministrar som resignera, ehuru han i går tillsatt en skolkomité, som skall mörda alla andra kammarns och de 1 200 aktade medborgarnes reformplaner och besörja qvarvaron af det gamla tills det faller under Guds (och folkets) vredes skålar. Men, icke sant, vi vilja icke lemna folket att dö examensbelöningens död, icke heller att lefva katekesläsningens lif! Låtom oss se till, att de – prenumerera på N. I. T.Ny Illustrerad Tidning, så är deras Jacobsstege funnen, de kunna gå som englar upp och ned från aktualitetens mark till konstverkets himmel, få en sann syn på tingen och draga redbara qvadratrötter ur händelsernas gång!

Öfvertygad, att Du är öfvertygad, att jag är öfvertygad,|2| att en utsträckt spridning af N. I. T.Ny Illustrerad Tidning skulle gagna mig utan att skada framåtskridandet, har jag tänkt på de sätt, på hvilka man skulle kunna nalkas målet – att eröfra alla de (andeligen taladt) Upper Ten Thousandseng. de övre tio tusen, de högsta samhällskretsarna, som icke blott i England, utan äfven inom Svenskans landomäner spela en roll. Och jag har funnit behag i den plan, jag härmed vill underställa Ditt Odinska eller Gambetta-öga.

Jag har tänkt mig, att jag borde i begynnelsen af December utsprida omkring 30 000 exemplar ”Anmälan”, stor som en sida af N. I. T.Ny Illustrerad Tidning, försedd med dess vanliga titelvignett, med ett porträtt, en tafla samt Ord Ord Ord, hvaraf pris, plan, medarbetare och redaktör fråmgånge klart och öfvertydbart för hvarje läsande själ. I öfre margen skulle tryckas: ”Bihang till

Aftonbladet
Allehanda
Hfors DagbladHelsingfors DagbladNo X”
Kria MorgenbladKristiania Morgenblad
Dagbladet (KhvnKöpenhamn)
Sydsvenska Dagbladet

och hvarje Red.Redaktion skulle tillfrågas om den ville mottaga ett sådant tilläggsblad, hvad nummer, det finge åtfölja, hur många exemplar, jag finge aflemna och hvad omkostnaderna derför skola blifva. Här i Sverige betalar jag endast den vanliga tidningsstämpeln och en liten douceurlat./fr. dricks, gåva till tidningens expeditionsbokhållare. Men hur är det stäldt med försändningsomkostnaderna i Finland?

Nu är till Dig (som jag mest af alla vännerna tror om att icke uppskjuta med svaret!) min vänliga begäran att du med första möjliga ville rådgöra med vederbörande och skaffa mig svar på dessa kardinalfrågor:

1. Skulle en sådan procedur för Finlands ”vedkommande” vara affärsmessig och klok?

2. Huru stort antal exemplar af denna anmälan erfordras för Dagbladsupplagan?

3. skall Bihang till Helsingfors Dagblad No X 1870 tryckas på här, före afsändningen, och kan i så fall en nummersiffra (i början af|3| December) på förhand mig delgifvas?

4. Behöfs någon tidningsstämpling?

5. Hvad skall en dylik kringsändning kosta, sedan upplagan på min konto är kommen till HforsHelsingfors?

Nu ser du väl att jag tagit din hjelpsamhet i kraftigt anspråk, men jag misströstar icke om ett snart svar. Till KhavnKöpenhamn och KriaKristiania skirfver jag i samma ärende i morgon. Med stockholmstidningarne behöfver jag ej mer än att några dagar före den af mig afsedda afsändningsdagen ”säga ifrå”, ty här är dylikt vanligt och gynnas af tidningsstämplingsinrättningen.

Du kan märka, att jag kommer från sjelfva N. I. T:sNy Illustrerad Tidnings tryckeri – men det är också Torsdag. Jag skall nu gå ner till Aura för att taga farväl af din Gemål, som kl. 10 skall vara att träffa ombord. Och nu slog klockan ¾ 10. Alltså manum de tabulalat. handen från tavlan, dags att sluta, kuvert om brefvet och ytterrock på, ty det är serla.

Först måste jag säga dig ett hjertligt tack för sist. Jag har haft bra sjukt hemma, sedan du for, och det har icke blifvit mycket af den umgängelsetrefnad, på hvilken jag hoppades mellan våra hustrur (dervid äfven jag tänkt få vara med på ett hörn). Men i dag har min Fanny för första gången på två veckor kunnat åka ut en stund och nu tror jag att denna akt af tillbakaskridande har slutat. Men nu reser din Alexandra!

Ja, så går det, men vi ha minnet och hoppet kvar. Lef väl, helsa alla vännerna, Sederholm och Lagerborgarne samt Estlandrar och Chydenier, äfvensom Monte Gummerierna (HrHerr & Fru) från din vän

Harald Wieselgren.

|4|

P. S.Post Scriptum Ombord å Aura.

En fråga har jag glömt: Hvad pris bör i Finskt mynt åsättas N. I. T.Ny Illustrerad Tidning, då den kostar 12.50 rdr Sv.riksdaler svenska till gränsen och sedan möil.möjligen något postarvode kommer till i Finland? Skola två pris utsättas, ett för bokhandelsprenumeranter och ett för postkontorsdito? Fråga Sederholm och Alex (Ekonomen) hvad de härom döma. För förvandlingen anför jag:

Helt år 12.50
halft dodito 6.50Rdr.Riksdaler
qvartal 3.50

öfver hela Sverige i till gränsen.

Skall man för Finland sätta priset lägre? Kan man det med hopp om framgång?

”Nej, säger du säkert, drag nu så långt vägen räcker” – – – Jaha, straxt, bara Frun kommer, mersvårtytt bör sitta Lemström å jag å vänta och så kom frågolusten på mig igen!

Dens.Densamme

Finsk text

Rakas veli,

Luotasi ryöstetty vaimosi valitsi juuri Sabinan päivän palatakseen miehensä luo, mikä on kaunis osoitus siitä, että klassinen sivistys yhä on voimissaan koulussa ja ihmisten elämässä täällä pohjolassa. Minun tekikin mieli kertoa siitä suurelle koulujohtajallemme Wennerbergille, joka aiemmin oli sitä mieltä, että elämämme oli kurjaa, mutta joka on nyt päättänyt olla lukeutumatta niihin ministereihin, jotka tyytyvät kohtaloonsa, vaikka hän eilen nimittikin koulukomitean, joka ottaa hengiltä kaikki toisen kamarin ja 1 200 arvostetun kansalaisen uudistussuunnitelmat ja pitää huolen vanhan säilymisestä, kunnes se jää Jumalan (ja kansan) vihan tallaamaksi. Mutta, eikö totta, me emme halua jättää kansaa tutkintopalkkion kuoleman armoille emmekä elämään elämäänsä katekismusta lukien! Pitäkäämme huolen siitä, että he – tilaavat Ny Illustrerad Tidningin niin siinä heillä on Jaakobin tikkaat, joita kulkea enkeleiden tavoin ylös ja alas ajankohtaisuuksien kamaralta taideteoksen taivaaseen, hankkia todellinen kuva asioista ja laskea järkeenkäyviä neliöjuuria tapahtumien kulusta!

Vakuuttuneena siitä, että olet vakuuttunut minun olevan vakuuttunut siitä, että Ny Illustrerad Tidningin laajempi levikki hyödyttäisi minua haittaamatta edistystä, olen miettinyt, millä tavoin päämäärä voitaisiin saavuttaa – valloittamalla kaikki (henkisessä mielessä) Upper Ten Thousandsengl. ”ylimmät kymmenentuhatta”, ylimmät yhteiskuntaluokat, joilla on suuri merkitys, ei yksinomaan Englannissa vaan myös Ruotsin rajojen sisällä. Ja olen mieltynyt suunnitelmaan, jonka haluan täten saattaa Odinin tai Gambettan silmäsi eteen.

Ajattelin, että minun pitäisi joulukuun alussa julkaista noin 30 000 kappaletta ”Ilmoitusta”, joka olisi yhden N. I. Tn kokoinen, ja siinä olisi sen tavanomainen otsikkovinjetti, muotokuva, taulu sekä Sana Sana Sana, joista hinta, ilmestymisaikataulu, työntekijät ja toimittaja esiteltäisiin selkeästi ja ymmärrettävästi jokaiselle sielulle. Yläreunukseen painittaisiin: ”Liite

Aftonbladetin
Allehandan
Helsingfors DagbladinNroon X”
Kristiania Morgenbladin
Dagbladetin (Kööpenhaminan)
Sydsvenska Dagbladetin

ja jokaiselta Toimitukselta kysyttäisiin, haluaisiko se ottaa vastaan sellaisen lisälehden, sekä mihin numeroon se tulisi, kuinka monta kappaletta saisin toimittaa ja mitkä olisivat liitteen kustannukset. Täällä Ruotsissa maksaisin vain tavanomaisen sanomalehtileimaveron, ja sen päälle tulee pieni douceurransk. juomaraha, lahja lehden toimituksen kirjanpitäjälle. Mutta miten on Suomen lähetyskustannusten laita?

Nyt pyydänkin ystävällisesti Sinulta (jonka uskon eniten kaikista ystävistäni vastaavan viipymättä!) että tiedustelisit asiaa mahdollisimman pian asianosaisilta henkilöiltä ja hankkisit vastauksen näihin kardinaalikysymyksiin:

1. Olisiko tällainen menettely Suomen ”osalta” kannattavaa ja järkevää?

2. Kuinka monta kappaletta ilmoituksesta tarvittaisiin Dagbladin painokseen?

3. pitäisikö Helsingfors Dagbladin Nro Xn 1870 liite painattaa täällä ennen lähettämistä, ja voisiko siinä tapauksessa sen numeron (Joulukuun alussa) ilmoittaa minulle ennalta?

4. Onko maksettava sanomalehtileimavero?

5. Paljonko sellainen jakelu maksaisi, kun painos on minun kustannuksellani saatu Helsinkiin?

Nyt varmaan huomaatkin, että vaadin paljon avuliaisuudeltasi, mutta luotan pikaiseen vastaukseen. Kirjoitan samasta asiasta huomenna Kööpenhaminaan ja Osloon. Tukholmalaislehdille minun tarvitsee ”sanoa” vain muutama päivä ennen kaavailemaani lähetyspäivää, sillä täällä sellainen on tavallista ja se hyötyy sanomalehtien leimauskäytännöstä.

Huomaatkin, että tulen juuri N. I. T:n kirjapainosta – mutta nyt onkin torstai. Olen nyt menossa Auralle hyvästelemään Puolisosi, joka kuuluu olevan tavattavissa laivalla klo 10. Ja nyt kello löi ¾ 10. Siis manum de tabulalat. ”kädet irti taulusta”, aika lopettaa, kirje kuoreen ja päällystakki päälle, sillä aamu on jo pitkällä.

Sitä ennen minun on lausuttava sinulle sydämelliset kiitokset viimeisestä. Lähdettyäsi kotona on kovasti sairasteltu, emmekä ole juurikaan päässeet seurustelemaan mukavissa merkeissä, mitä olin puolisoidemme välille toivonut (jolloin ajattelin itsekin olevani mukana). Mutta tänään oma Fannyni on ensimmäistä kertaa kahteen viikkoon päässyt hetkeksi liikkumaan ulkona ja uskon nyt että tämä vastoinkäyminen alkaa olla takana päin. Mutta nyt Alexandrasi lähtee matkaan!

Niin, sellaista se on, mutta meille jää muisto ja toivo. Hyvästi, terveisiä kaikille ystäville, Sederholmille ja Lagerborgeille sekä Estlandereille ja Chydeniuksille, samoin Monte Gummeruksille (Hra & Rva)

ystäväsi

Harald Wieselgren

P. S. Auralla.

Unohdin kysyä yhtä asiaa: Mikä N.I.T:n hinnaksi pitäisi asettaa Suomen rahassa, kun Ruotsissa se maksaa 12.50 riikintaaleria rajalle ja sen lisäksi Suomessa tulevat mahdolliset postikulut? Olisiko asetettava kaksi hintaa, toinen kirjakauppaan ja toinen postikonttoriin toimitettaville tilauksille? Kysy Sederholmilta ja Alexilta (Ekonomi) heidän arviotaan asiasta. Muunnoksen pohjaksi mainitsen:

Koko vuosi 12.50
puoli vuotta 6.50Riikintaaleria
neljännesvuosi 3.50

on hinta koko Ruotsissa rajalle asti.

Pitäisikö Suomeen asettaa alempi hinta? Onko sellaisella menestymisen mahdollisuutta?

”Ei, sanot varmaan, painu nyt niin pitkälle kuin tietä riittää” – – – Jaaha, kohta kunhan Rouva tulee, mutta kun minun pitää istua Lemströmin kanssa odottelemassa ja sitten minuun iski taas kyselyvimma!

Sama

Original (transkription)

|1|

Min Käre broder,

Att din Dig frånröfvade hustru just
valt Sabinas dag för att återvända till sin
man, är ett vackert intyg derom, att den
klassiska bildningen ännu lefver ett friskt
lif i skolan och lifvet här i norden. Jag hade
god lust att derom underrätta vår store skolchef,
Wennerberg, som förr tyckte att vårt lif var elän-
digt, men nu är besluten för att icke vara bland
de ministrar som resignera, ehuru han i går tillsatt
en skolkomité, som skall mörda alla andra kam-
marns och de 1 200 aktade medborgarnes reformplaner
och besörja qvarvaron af det gamla tills det faller
under Guds (och folkets) vredes skålar. Men, icke sant,
vi vilja icke lemna folket att dö examensbelöningens död,
icke heller att lefva katekesläsningens lif! Låtom oss
se till, att de – prenumerera på N. I. T.Ny Illustrerad Tidning, så är deras
Jacobsstege funnen, de kunna gå som englar upp och ned
från aktualitetens mark till konstverkets himmel,
få en sann syn på tingen och draga redbara qvadratrötter
ur händelsernas gång!

Öfvertygad, att Du är öfvertygad, att jag är öfvertygad,
|2| att en utsträckt spridning af N. I. T.Ny Illustrerad Tidning skulle gagna
mig utan att skada framåtskridandet, har jag tänkt
på de sätt, på hvilka man skulle kunna nalkas
målet – att eröfra alla de (andeligen taladt) Upper
Ten Thousands, som icke blott i England, utan äfven
inom Svenskans landomäner spela en roll. Och
jag har funnit behag i den plan, jag härmed vill under-
ställa Ditt Odinska eller Gambetta-öga.

Jag har tänkt mig, att jag borde i begynnelsen af De-
cember utsprida omkring 30 000 exemplar ”Anmälan”, stor
som en sida af N. I. T.Ny Illustrerad Tidning, försedd med dess vanliga titelvignett,
med ett porträtt, en tafla samt Ord Ord Ord,
hvaraf pris, plan, medarbetare och redaktör fråmgånge
klart och öfvertydbart för hvarje läsande själ. I öfre
margen skulle tryckas: ”Bihang till

Aftonbladet
Allehanda
Hfors DagbladHelsingfors DagbladNo X”
Kria MorgenbladKristiania Morgenblad
Dagbladet (KhvnKöpenhamn)
Sydsvenska Dagbladet

och hvarje Red.Redaktion skulle tillfrågas om den
ville mottaga ett sådant tilläggsblad,
hvad nummer, det finge åtfölja, hur många
exemplar, jag finge aflemna och hvad om-
kostnaderna derför skola blifva. Här i Sverige betalar jag endast
den vanliga tidningsstämpeln och en liten douceur till tid-
ningens expeditionsbokhållare. Men hur är det stäldt med
försändningsomkostnaderna i Finland?

Nu är till Dig (som jag mest af alla vännerna tror om
att icke uppskjuta med svaret!) min vänliga begäran att
du med första möjliga ville rådgöra med vederbörande
och skaffa mig svar på dessa kardinalfrågor:

1. Skulle en sådan procedur för Finlands ”vedkommande”
vara affärsmessig och klok?

2. Huru stort antal exemplar af denna anmälan erfordras
för Dagbladsupplagan?

3. skall Bihang till Helsingfors Dagblad No X 1870 tryckas
på här, före afsändningen, och kan i så fall ettstruket entillagt nummersiffratillagt (i början af
|3| December) på förhand mig delgifvas?

4. Behöfs någon tidningsstämpling?

5. Hvad skall en dylik kringsändning kosta, sedan
upplagan på min konto är kommen till HforsHelsingfors?

Nu ser du väl att jag tagit din hjelpsamhet i
kraftigt anspråk, men jag misströstar icke om ett snart
svar. Till KhavnKöpenhamn och KriaKristiania skirfver jag i samma
ärende i morgon. Med stockholmstidningarne behöfver
jag ej mer än att några dagar före den af mig afsedda
afsändningsdagen ”säga ifrå”, ty här är dylikt vanligt
och gynnas af tidningsstämplingsinrättningen.

Du kan märka, att jag kommer från sjelfva
N. I. T:sNy Illustrerad Tidnings tryckeri – men det är också Torsdag. Jag skall
nu gå ner till Aura för att taga farväl af din Gemål,
som kl. 10 skall vara att träffa ombord. Och nu slog
klockan ¾ 10. Alltså manum de tabula, kuvert om
brefvet och ytterrock på, ty det är serla.

Först måste jag säga dig ett hjertligt tack för sist.
Jag har haft bra sjukt hemma, sedan du for, och det
har icke blifvit mycket af den umgängelsetrefnad, på hvilken
jag hoppades mellan våra hustrur (dervid äfven jag tänkt
få vara med på ett hörn). Men i dag har min Fanny
för första gången på två veckor kunnat åka ut en stund
och nu tror jag att denna akt af tillbakaskridande har
slutat. Men nu reser din Alexandra!

Ja, så går det, men vi ha minnet och hoppet
kvar. Lef väl, helsa alla vännerna, Sederholm och
Lagerborgarne samt Estlandrar och Chydenier, äfvensom
Monte Gummerierna (HrHerr & Fru) från din vän

Harald Wieselgren.

|4|

P. S.Post Scriptum Ombord å Aura.

En fråga har jag glömt: Hvad pris bör
i Finskt mynt åsättas N. I. T.Ny Illustrerad Tidning, då den kostar
12.50 rdr Sv.riksdaler svenska till gränsen och sedan möil.möjligen något
postarvode kommer till i Finland? Skola två pris
utsättas, ett för bokhandelsprenumeranter och ett
för postkontorsdito? Fråga Sederholm och
Alex (Ekonomen) hvad de härom döma.
För förvandlingen anför jag:

Helt år 12.50
halft dodito 6.50Rdr.Riksdaler
qvartal 3.50

öfver hela Sverige i till
gränsen.

Skall man för Finland sätta
priset lägre? Kan man det
med hopp om framgång?

”Nej, säger du säkert, drag
nu så långt vägen räcker” – –
– Jaha, straxt, bara Frun
kommer, mersvårtytt bör sitta Lem-
ström å jag å vänta och
så kom frågolusten på
mig igen!

Dens.Densamme

Dokumentet i faksimil