12.9.1855 Woldemar von Daehn–LM

Svensk text

|1|

Saknade vän!

Detta är således det första bref som Du af mig erhåller i fall det kommer fram, men inte är der derföre det första jag har skrifvit till Dig. I fall Du fått bref af Lagerborg så vet Du väl det ty han lofte skrifva derom. Jag träffade honom i förbifarten på en publik musiksoirée i en trädgård, men fick endast några minuter tala med honom, han sade mig också att Du beklagat dig öfver att jag ej skrifvit. Rätt har Du att beklaga Dig öfver|2| mig, ty jag bekänner att jag mycket väl kunnat skrifva oftare; men jag är en lat skrifvare och sedan kommer det också ibland några små hinder.

Jag måste väl nu börja med att beskrifva min historie sedan vi skiljdes.

För det första kom vi lyckligt med Schiller fram till Petersburg, lefde der och hade ganska tråkigt omkring 3 veckor då Schiller blef sjuk uti typhus och efter några dagars sjukdom afsomnade. Af Lagerborg hörde jag att vissa fällt bittra tårar öfver hans död, men jag vet Du vet hvem jag menar med vissa men Du vet också att ifall vi kanske icke har fällt tårar som varit synliga så har vi åtminstone|3| fällt sådana och säkert lika bittra i djupet af vårt hjerta. Vi känner hvarandra så mycket att vi kan dömma om hvåra känslor vid detta tillfälle derom behöfver man säkert ej tala. Straxt derefter begaf jag mig till regementet som står nära Oranienbaum. Der förde jag ett mycket enformigt lif, gick på arbete och på exercis och såg ingen menniska utom officerarna uti min bataljon. Bland annat kan jag berätta Dig att vi hade Engelsmännen så nära att vi mycket tydligt kunde urskilja alla fartygen. Jag hade bedt att blifva öfverförd till activa regementet, men det drog så länge ut att jag låg tre veckor i reserven innan jag skulle på resa, och då, till all olycka, blef jag bestämd att gå med en bataljon rekryter som den 25 Augusti g. st.gamla stilen skulle gå till complettering|4| af de activa regementerna, ett compagni till hvarje regemente.

Som Du ser af datumet är jag nu på marsch och har redan pröfvat dess svårigheter och tråkigheter som ej äro så obetydliga. Jag går som qvarterier en tjenst som är de otäckaste man kan tänka sig, inte för att den är svår att uppfylla men för att den är så tröttsam och obehaglig. Om afton tågar jag ut med mitt komando och marscherar genom natten, när man kommer till stället lägger man sig på en eller två timmar ibland alldeles icke, derefter skall man opp igen och bestämma qvarter åt bataljon, sedan står man vid tullen och väntar på sin bataljon och när den kommer för man den till sina qvarter, dervid får man höra alla möjliga utbrott af missnöje af officerarne öfver att de sjelfva eller deras compagnier fått dåliga qvarter. En station skulle jag t. ex. gå ut kl 10 om afton. Just som allting var färdigt brast axeln på en kärra; innan jag fick en ny kärra var kl. 11. Ändtligen kom vi då i rörelse, men som station var 28 verst så kom vi till stället kl. 7 om morgon och alldeles genomvåta, ty det regna hela tiden. I allmänhet kan jag, utan att det minsta vika från sanningen, säga att min kapprock icke varit torr sedan jag gick ut, ty vi har icke sett en dag utan regn, och det är ändå sex dagar. Ett enda hopp har uppehållit mitt mod hittills och det är att jag kanske kommer till Krim. Min svåger Willebrandt har nemligen fått ett regemente der och jag skulle kunna resa med honom och blifva hitkommenderad|3| till hans regementet och jag skulle alldrig kunna förlåta mig i fall jag lemnat ett så godt tillfälle ur händerna. Jag väntade här bref derom men jag har ej fått något så att jag nu alldeles uppgifvit allt hopp.

Farväl vän och helsa alla i allmänhet och Familjen i synnerhet från Din

vän

Woldemar Daehn.

P. S. Härmed följer marchroute efter hvilken Du kan skrifva till mig.

|5|

Губ. Ст. Петербургскаяry. Guvernementet Sankt Petersburg

 • Авг. 25. Г. Гатчиноry. Augusti 25. Gattjina
 • 26. Рождественноry. Rozhdestvenno
 • 27. Дневкаry. Dnevka
 • 28. Ящераry. Yashchera
 • 29. Долговкаry. Dolgovka
 • 30. Г. Лугаry. Luga
 • 31. Дневкаry. Dnevka
 • Сент. 1. Городецъry. September 1. Gorodets
 • 2. Запольеry. Zapolye
 • 3. Дневкаry. Dnevka
 • 4. Новосельеry. Novosel’ye
  Губ. Псковскаяry. Guvernementet Pskov
 • 5. Гораry. Gora
 • 6. Ясновоry. Yasnovo
 • 7. Дневкаry. Dnevka
 • 8. Г. Псковьry. Pskov
 • 9. Зарезницаry. Zareznitsa
 • 10. Дневкаry. Dnevka
 • 11. Паневоry. Panevo
 • 12. Г. Островьry. Ostrov
 • 13. Гудиловоry. Gudilovo
 • 14. Дневкаry. Dnevka
 • 15. Востгородокьry. Vyshgorodok
 • 16. Бярезовицьеry. Byarezovitsye
 • 17. Дневкаry. Dnevka
|6|

Губ. Витебскаяry. Guvernementet Vitebsk

 • Сент. 18. Карловкаry. Karlovka
 • 19. Каккиry. Kakki
 • 20. Режицаry. Rezhitsa
 • 21. Дневкаry. Dnevka
 • 22. Боровняry. Borovnya
 • 23. Цавниry. Tsavni
 • 24. Дневкаry. Dnevka
 • 25. Малиновкаry. Malinovka
 • 26. Кр. Динабургьry. Dünaburg
  Губ. Ковенскаяry. Guvernementet Kovno
 • 27. Г. Новоалександровскьry. Novoalexandrovsk
 • 28. Дневкаry. Dnevka
 • 29. Дегуцеry. Degutse
 • 30. Давгелиry. Davgeli
 • Окт. 1. ДневкаOktober 1. Dnevka
 • 2. Уцяныry. Utena
 • 3. Клевяныry. Klevyany
 • 4. Вельковесьry. Velkoves
 • 5. Дневкаry. Dnevka
 • 6. Г. Вилкомирьry. Vilkomir
 • 7. Погеложеry. Pogelozhe
 • 8. Дневкаry. Dnevka
 • 9. Яноваry. Janova
 • 10. Кормяловоry. Kormalovo
 • |7|
 • 11. Г. Ковноry. Kovno, Kaunas
 • 12. Дневкаry. Dnevka
 • 13. Вейверыry. Veyvery
  Губ. Августовскаяry. Guvernementet Augstów
 • 14. Дзенутловкаry. Dzenutlovka
 • 15. Дневкаry. Dnevka
 • 16. Кальварияry. Kalvaria
 • 17. Шиплишкиry. Szypliszki
 • 18. Г. Сувалкиry. Suwałki

Finsk text

Ikävöity ystävä!

Tämä on siis ensimmäinen kirje, jonka minulta saat, mikäli se pääsee perille. Mutta se ei kutenkaan ole syy, miksi kirjoitan. Jos olet saanut Lagerborgilta kirjeen, tiedät kai sen, sillä hän lupasi kirjoittaa siitä. Tapasin hänet ohimennen yleisillä musiikki-iltamilla eräässä puutarhassa, mutta ehdin keskustella hänen kanssaan vain muutaman minuutin. Hän sanoi minulle myös, että olit valitellut etten ole kirjoittanut. Olet oikeassa valittaessasi minusta, sillä tunnustan, että olisin voinut kirjoittaa useammin. Mutta olen laiska kirjoittaja, ja välillä tulee myös pieniä esteitä.

Minun on kai aloitettava kuvailemalla tarinani eromme jälkeen.

Ensiksi saavuimme Schillerin kanssa onnellisesti Pietariin, jossa vietimme sangen ikävät kolme viikkoa, kunnes Schiller sairastui lavantautiin ja kuoli pari päivää sairastettuaan. Lagerborgilta kuulin joidenkin vuodattaneen katkeria kyyneliä hänen kuolemansa tähden. Tiedät, keitä tarkoitan joillakin, mutta tiedät myös, että mikäli emme ole vuodattaneet näkyviä kyyneliä, olemme kuitenkin varmasti sydämiemme syvyyksissä vuodattaneet niitä yhtä katkerina. Me tunnemme toisemme niin hyvin, että tietänemme tunteemme. Niistä ei tarvinne lausua. Pian sen jälkeen lähdin rykmenttiin, joka on asemassa Oranienbaumin lähellä. Siellä vietin ikävää elämää, kävin töissä ja rintamaharjoituksissa enkä nähnyt muita ihmisiä kuin pataljoonani upseerit. Voin muun muassa kertoa, että Englantilaiset olivat niin lähellä, että pystyimme helposti erottamaan kaikki laivat. Olin pyytänyt siirtoa vakinaiseen rykmenttiin, mutta siinä kesti niin kauan, että olin kolme viikkoa reservissä, ennen kuin minut lähetettiin matkaan. Ja silloin, suureksi epäonnekseni, minut määrättiin pataljoonaan, joka koostui alokkaista ja joka 25. elokuuta v.t.vanhaa tyyliä oli lähdössä täydentämään vakinaisia rykmenttejä, komppania kutakin rykmenttiä kohden.

Kuten päivämäärästä näet, olen nyt marssilla. Olen jo kokenut sen hankaluudet ja ikävyydet, jotka eivät ole vallan mitättömiä. Olen majoittajana. Se on epämiellyttävin kuviteltavissa oleva virka. Ei siksi, että se olisi vaikea, vaan siksi että se on niin uuvuttava ja ikävä. Illalla lähden komennuskuntani mukana ja marssin yön läpi. Kun saavutaan perille, nukun tunnin tai kaksi, välillä en ollenkaan. Sen jälkeen on noustava ja päätettevä pataljoonan majoituksesta. Sitten sitä seisotaan ja odotetaan pataljoonaa, ja kun se tulee, se viedään majapaikkaansa. Siinä vaiheessa saa upseereilta osakseen kaikenlaisia tyytymättömyyden purkauksia siksi, että joko he tai heidän komppaniansa on saanut huonon majoituksen. Minun oli esimerkiksi määrä lähteä erääseen asemaan klo 10 illalla. Juuri kun kaikki oli valmista, kärrystä katkesi akseli. Ennen kuin sain uuden oli klo 11. Vihdoin pääsimme liikkeelle, mutta koska asemaan oli 28 virstaa saavuimme sinne klo 7 aamulla läpimärkinä, sillä satoi koko ajan. Noin yleisesti voin sanoa, totuudesta ollenkaan poikkeamatta, että takkini ei ole ollut kuiva lähtöni jälkeen, sillä sen jälkeen emme ole nähneet sateetonta päivää ja siitä on kuitenkin kuusi päivää. Vain yksi toivo on kannatellut mielialaani ja se on, että ehkä pääsen Krimille. Lankoni Willebrandt om nimittäin saanut komentoonsa rykmentin siellä, ja voisin matkustaa hänen kanssaan ja tulla komennetuksi hänen rykmenttiinsä. En koskaan antaisi itselleni anteeksi, jos päästäisin näin hyvän tilaisuuden lipumaan käsistäni. Odotin asiasta kirjettä tänne, mutten ole sellaista saanut ja nyt olen aivan luopunut toivosta.

Hyvästi ystävä, sano terveisiä kaikille yleisesti ja Perheelle erityisesti Sinun

ystävältäsi Woldemar Daehn

P.S. Liitteenä marssisuunnitelma, jota seuraten voit kirjoittaa minulle.

Pietarin kuvernementti

 • Elokuu 25. G. Hatsina
 • 26. Rozhdestvenno
 • 27. Dnevka
 • 28. Yashchera
 • 29. Dolgovka
 • 30. Luuga
 • 31. Dnevka
 • Syyskuu 1. Gorodets
 • 2. Zapolye
 • 3. Dnevka
 • 4. Novosel’ye
  Pihkovan kuvernementti
 • 5. Gora
 • 6. Yasnovo
 • 7. Dnevka
 • 8. Pihkova
 • 9. Zareznitsa
 • 10. Dnevka
 • 11. Panevo
 • 12. Ostrov
 • 13. Gudilovo
 • 14. Dnevka
 • 15. Vyshgorodok
 • 16. Byarezovitsye
 • 17. Dnevka

Vitebskin kuvernementti

 • Syyskuu 18. Karlovka
 • 19. Kakki
 • 20. Rezhitsa
 • 21. Dnevka
 • 22. Borovnya
 • 23. Tsavni
 • 24. Dnevka
 • 25. Malinovka
 • 26. Dünaburg
  Kaunasin kuvernementti
 • 27. Novoaleksandrovsk
 • 28. Dnevka
 • 29. Degutse
 • 30. Davgeli
 • Lokakuu 1. Dnevka
 • 2. Utena
 • 3. Klevyany
 • 4. Velkoves
 • 5. Dnevka
 • 6. Vilkomir
 • 7. Pogelozhe
 • 8. Dnevka
 • 9. Janova
 • 10. Kormalovo
 • |7|
 • 11. Kaunas
 • 12. Dnevka
 • 13. Veyvery
  Augustówin kuvernementti
 • 14. Dzenutlovka
 • 15. Dnevka
 • 16. Kalvaria
 • 17. Szypliszki
 • 18. Suwałki

Original (transkription)

|1|

Saknade vän!

Detta är således det första bref som Du af
mig erhåller i fall det kommer fram, men
inte är der derföre det första jag har skrifvit
till Dig. I fall Du fått bref af Lagerborg
så vet Du väl det ty han lofte skrifva derom.
Jag träffade honom i förbifarten på en pub-
lik musiksoirée i en trädgård, men fick endast
några minuter tala med honom, han sade
mig också att Du beklagat dig öfver att jag
ej skrifvit. Rätt har Du att beklaga Dig öfver
|2| mig, ty jag bekänner att jag mycket väl
kunnat skrifva oftare; men jag är en lat
skrifvare och sedan kommer det också ibland
några små hinder.

Jag måste väl nu börja med att beskrifva
min historie sedan vi skiljdes.

För det första kom vi lyckligt med Schiller
fram till Petersburg, lefde der och hade ganska
tråkigt omkring 3 veckor då Schiller blef sjuk
uti typhus och efter några dagars sjukdom
afsomnade. Af Lagerborg hörde jag att vissa
fällt bittra tårar öfver hans död, men jag vet
Du vet hvem jag menar med vissa men Du vet
också att ifall vi kanske icke har fällt tårar
som varit synliga så har vi åtminstone
|3| fällt sådana och säkert lika bittra i djupet
af vårt hjerta. Vi känner hvarandra så mycket
att vi kan dömma om hvåra känslor vid detta
tillfälle derom behöfver man säkert ej tala.
Straxt derefter begaf jag mig till regementet som
står nära Oranienbaum. Der förde jag ett mycket
enformigt lif, gick på arbete och på exercis och såg
ingen menniska utom officerarna uti min ba-
taljon. Bland annat kan jag berätta Dig att vi
hade Engelsmännen så nära att vi mycket tydligt
kunde urskilja alla fartygen. Jag hade bedt att
blifva öfverförd till activa regementet, men det
drog så länge ut att jag låg tre veckor i reserven
innan jag skulle på resa, och då, till all olycka,
blef jag bestämd att gå med en bataljon rekryter
som den 25 Augusti g. st.gamla stilen skulle gå till complettering |4| af de activa regementerna, ett compagni till hvarje
regemente.

Som Du ser af datumet är jag nu på marsch
och har redan pröfvat dess svårigheter och tråkigheter
som ej äro så obetydliga. Jag går som qvarterier
en tjenst som är de otäckaste man kan tänka
sig, inte för att den är svår att uppfylla men för att
den är så tröttsam och obehaglig. Om afton tågar
jag ut med mitt komando och marscherar genom
natten, när man kommer till stället lägger man sig
på en eller två timmar ibland alldeles icke, derefter
skall man opp igen och bestämma qvarter åt bataljon,
sedan står man vid tullen och väntar på sin bataljon
och när den kommer för man den till sina qvarter,
dervid får man höra alla möjliga utbrott af missnöje
af officerarne öfver att de sjelfva eller deras compagnier
fått dåliga qvarter. En station skulle jag t. ex. gå ut kl
10 om afton. Just som allting var färdigt brast axeln på
en kärra; innan jag fick en ny kärra var kl. 11. Ändtligen
kom vi då i rörelse, men som station var 28 verst så kom
vi till stället kl. 7 om morgon och alldeles genomvåta, ty det
regna hela tiden. I allmänhet kan jag, utan att det minsta
vika från sanningen, säga att min kapprock icke varit torr
sedan jag gick ut, ty vi har icke sett en dag utan regn, och
det är ändå sex dagar. Ett enda hopp har uppehållit mitt
mod hittills och det är att jag kanske kommer till Krim.
Min svåger Willebrandt har nemligen fått ett regemente der
och jag skulle kunna resa med honom och blifva hitkommenderad
tillagt
|3| till hans regementet och jag skulle alldrig kunna förlåta
mig i fall jag lemnat ett så godt tillfälle ur händerna.
Jag väntade här bref derom men jag har ej fått något
så att jag nu alldeles uppgifvit allt hopp.

Farväl vän och helsa alla i allmänhet och Familjen i synnerhet från Din

vän

Woldemar Daehn.

P. S. Härmed följer marchroute efter hvilken Du kan skrifva till mig.

|5|

Губ. Ст. Петербургская

 • Авг. 25. Г. Гатчино
 • 26. Рождественно
 • 27. Дневка
 • 28. Ящера
 • 29. Долговка
 • 30. Г. Луга
 • 31. Дневка
 • Сент. 1. Городецъ
 • 2. Заполье
 • 3. Дневка
 • 4. Новоселье
  Губ. Псковская
 • 5. Гора
 • 6. Ясново
 • 7. Дневка
 • 8. Г. Псковь
 • 9. Зарезница
 • 10. Дневка
 • 11. Панево
 • 12. Г. Островь
 • 13. Гудилово
 • 14. Дневка
 • 15. Востгородокь
 • 16. Бярезовицье
 • 17. Дневка
|6|

Губ. Витебская

 • Сент. 18. Карловка
 • 19. Какки
 • 20. Режица
 • 21. Дневка
 • 22. Боровня
 • 23. Цавни
 • 24. Дневка
 • 25. Малиновка
 • 26. Кр. Динабургь
  Губ. Ковенская
 • 27. Г. Новоалександровскь
 • 28. Дневка
 • 29. Дегуце
 • 30. Давгели
 • Окт. 1. Дневка
 • 2. Уцяны
 • 3. Клевяны
 • 4. Вельковесь
 • 5. Дневка
 • 6. Г. Вилкомирь
 • 7. Погеложе
 • 8. Дневка
 • 9. Янова
 • 10. Кормялово
 • |7|
 • 11. Г. Ковно
 • 12. Дневка
 • 13. Вейверы
  Губ. Августовская
 • 14. Дзенутловка
 • 15. Дневка
 • 16. Кальвария
 • 17. Шиплишки
 • 18. Г. Сувалки

Dokumentet i faksimil