18.11.1872 Fredrik Idestam–LM

Svensk text

|1|

Heders vän!

För några dagar tillbaka återkommen från PburgSankt Petersburg får jag till besvarande af ditt vänskapsfulla d. 11 d.dennes meddela att resan österut utföll bra i alla afseenden. – Försäljningen gå bra i synnerhet för vår papp, som är så eftersökt att jag nödgades bifalla kundernas pinsamma begäran att nu redan få kontrahera om all vår tillverkning för d. 1 Juli nästa år, och äfvan massan börjar vinna större marknad i obestridd segerrik konkurrens med Mänttä fabrikatet, som dock säljes 15 kopek billigare prper pud och på 6 månaders tid. – Bruun hedrar sig och skall väl arbeta upp sig ännu mera blott han vinner tid. Äfven den mig vid HforsHelsingfors besöket oroande pappförsäljningen till Moskwa|2| är numera lyckligen afvecklad ithy att köparen, med begagnande af 10 dagars respittid, redan ordentligen inbetalt fakturabeloppet Sr RbSilver Rubel 5 000. Blott vi nu finge den till England afsända potatisskadade pappen reglerad, hvilken skada, enligt hvad jag tyckte mig finna af Donners yttranden, torde komma att drabba rederibolagets skickliga agent i HforsHelsingfors, vore vi ganska väl klarerade för vår papp-affär under det nu löpande året. –

På Nokia har den af mig konstruerade nya torkinrättningen nu kommit i gång och lofvar lemna ett ännu bättre resultat än jag väntat. Såsom nu tyckes borde med denna inrättning enligt torkarenes utsago med samma vedåtgång och samma utrymme, som hittintills lemnat 110 balar = 1 700 L℔Lispund i veckan, kunna torkas per vecka 300 balar = 4 600 L℔Lispund,|3| ett qvantumsvårtytt som med 50 % öfverstiger vår nu möjliga tillverkning. – Då dertill kommer att genom den nya inrättningen all eldfara är totalt aflägsnad, synes det som om denna min innovation verkligen vore värd att patenteras, isynnerhet som hela historien icke kostar mera än Ca 7 000 msmark silver, ett belopp, som under första året inbesparas genom en minskad nedåtgång af Ca 1 000 famnar samt nedsatta brandpremier. – Att denna utgång af mitt reskerade försök med en inrättning, som ingenstädes ännu förefinnes, skänkt mig stor glädje, kan Du nog förstå och hoppas jag att äfven bolaget skall skänka mig dechargen för denna åtgärd. –

Hvad beträffar stockaffärer tror jag de komme att blifva af|4| föga inbringande natur. Väl har jag ännu träffat Grahn, men har emellertid erfarit ett och annat i saken, som gör att jag måste tro Grahn äfven i denna fråga hafva slagit ikring sig med löst prat hvarföre han äfven undandrog sig stafettera afsändande. Ännu vill jag dock icke uttala mig bestämdt men skall i dessa dagar uppsöka honom och sedan lemna Dig skyndsam del af mina åsigter.

Qvarnprocessen, som förevar vid urtima ting å Nokia d. 16 dennes, blef ännu icke slut men torde i Mars vid ordinarie tinget vinna sin första lösning, hvilken, efter all den bevising vi numera presterat, otvifvelaktigt borde utfalla till vår fördel. –

Vidfogande hjertliga helsningar till Eder från oss Alla och tillönskande en angenäm helg förblifver jag

din tillgifne vän

Fredrik Idestam

Finsk text

Hyvä ystävä!

Palattuani muutama päivä sitten Pietarista ilmoitan vastaukseksi ystävälliseen 11. päivän kirjeeseesi, että idän matka meni joka suhteessa hyvin. – Myynti sujuu hyvin etenkin meidän pahvimme osalta, joka on niin haluttua, että jouduin suostumaan asiakkaiden kiusalliseen pyyntöön sopia jo nyt koko tuotannostamme ensi vuoden heinäkuun 1. päivään saakka. Massallekin alkaa löytyä suurempia markkinoita, olemme selvästi voitolla kilpailevasta Mäntän tuotteesta, vaikka sitä myydään 15 kopeekkaa halvemmalla puudalta ja 6 kuukauden maksuajalla. – Bruun kyllä kunnostautuu ja varmasti vaurastuu työllään, kunhan ehtii. Minuakin Helsingissä käydessä huolestuttanut Moskovan pahvinmyynti on sittemmin kehittynyt myönteisesti, sillä ostaja on käyttänyt hyväkseen 10 päivän lisämaksuaikaa ja maksanut jo asianmukaisesti 5 000 hopearuplan laskun. Kunhan nyt vain saisimme hoidetuksi Englantiin lähetetyn perunoiden pilaamaan pahvin, mistä vahingosta, sikäli kuin olin Donnerin lausunnoista käsittävinäni, varustamon taitava Helsingin asiamies joutunee kärsimään, pahviasiamme olisivat kuluvana vuonna jokseenkin hyvissä kantimissa.

Nokialla on nyt käynnistynyt suunnittelemani uusi kuivauslaitos, ja se vaikuttaisi tuottavan vieläkin paremman tuloksen kuin olin odottanut. Näyttää siltä, että tällä laitoksella pitäisi kuivaajien kertoman mukaan samalla halkojen kulutuksella ja samassa tilassa, josta on tähän saakka saatu 110 paalia = 1 700 leiviskää viikossa, voida kuivata viikossa 300 paalia = 4 600 leiviskää, mikä ylittää 50 prosentilla nykyisen suurimman mahdollisen tuotantomme. – Kun vielä lisäksi uuden laitoksen ansiosta tulipalon vaara poistuu täysin, vaikuttaa siltä, että tämä uudistukseni kannattaisi todella patentoida, varsinkin kun koko juttu ei maksaisi kuin noin 7 000 hopeamarkkaa, ja nämä rahat säästetään ensimmäisen vuoden aikana noin 1 000 syltä pienemmästä kulutuksesta ja huokeammista palovakuutuksista. – Ymmärrät varmaan, että olen hyvin iloinen saatuani tällaisen lopputuloksen uhkarohkeasta kokeilustani laitoksella, jollaista ei ollut vielä missään muualla, ja toivottavasti yhtiökin antaa minulle vastuuvapauden tästä toimenpiteestä.

Mitä tukkikauppoihin tulee, ne eivät luultavasti tuota paljon. Olenhan minä vielä tavannut Grahnia, mutta olen kuitenkin havainnut asiassa yhtä sun toista, joten Grahn näyttäisi tässäkin hosuneen ympäriinsä ja puhuneen tyhjiä, minkä vuoksi hän myös kieltäytyi ilmoittamasta tavaran lähettämisestä. Vielä en kuitenkaan halua sanoa mitään varmaa, mutta lähipäivinä etsin hänet käsiini ja kerron sinulle sitten, mitä ensimmäiseksi tulee mieleen.

Myllyjuttua, jota käsiteltiin Nokian välikäräjillä tämän kuun 16. päivänä, ei saatu vielä loppuun, mutta maaliskuussa varsinaisilla käräjillä saataneen ensimmäinen ratkaisu, jonka kaikkien nyttemmin esittämiemme todisteiden perusteella pitäisi varmaan ratketa meidän eduksemme.

Vielä sydämelliset terveiset teille meiltä kaikilta, ja toivotan mukavia pyhiä, edelleen

uskollinen ystäväsi

Fredrik Idestam

Original (transkription)

|1|

Heders vän!

För några dagar tillbaka återkommen
från PburgSankt Petersburg får jag till besvarande
af ditt vänskapsfulla d. 11 d.dennes meddela
att resan österut utföll bra i alla
afseenden. – Försäljningen gå bra
i synnerhet för vår papp, som är så
eftersökt att jag nödgades bifalla
kundernas pinsamma begäran att
nu redan få kontrahera om all
vår tillverkning för d. 1 Juli nästa
år, och äfvan massan börjar
vinna större marknad i obe-
stridd segerriktillagt konkurrens med Mänttä
fabrikatet, som dock säljes 15 kopek
billigare prper pud och på 6 månaders
tid. – Bruun hedrar sig och
skall väl arbeta upp sig ännu
mera blott han vinner tid.
Äfven den mig vid HforsHelsingfors besöket
oroande pappförsäljningen till Moskwa
|2| är numera lyckligen afvecklad
ithy att köparen, med begagnan-
de af 10 dagars respittid, redantillagt ordentli-
gen inbetalt fakturabeloppet Sr RbSilver Rubel 5 000.
Blott vi nu finge den till England
afsända potatisskadade pappen
reglerad, hvilken skada, enligt hvad
jag tyckte mig finna af Donners
yttranden, torde komma att drabba
rederibolagets skickliga agent i
HforsHelsingfors, vore vi ganska väl kla-
rerade för vår papp-affär under
det nu löpande året. –

På Nokia har den af mig kon-
struerade nya torkinrättningen nu kom-
mit i gång och lofvar lemna ett
ännu bättre resultat än jag väntat.
Såsom nu tyckes borde med denna
inrättning enligt torkarenes utsago
med samma vedåtgång och samma
utrymme, som hittintills lemnat
110 balar = 1 700 L℔Lispund i veckan, kun-
na torkas per vecka 300 balar = 4 600 L℔Lispund,
|3| ett qvantumsvårtytt som med 50 % öfver-
stiger vår nu möjliga tillverk-
ning. – Då dertill kommer att
genom den nya inrättningen all
eldfara är totalt aflägsnad,
synes det som om denna min
innovation verkligen vore värd
att patenteras, isynnerhet som
hela historien icke kostar mera
än Ca 7 000 msmark silver, ett belopp, som
under första året inbesparas
genom en minskad nedåtgång
af Ca 1 000 famnar samt nedsatta
brandpremier. – Att denna
utgång af mitt reskerade försök
med en inrättning, som ingen-
städes ännu förefinnes, skänkt
mig stor glädje, kan Du nog förstå
och hoppas jag att äfven bolaget
skall skänka mig dechargen
för denna åtgärd. –

Hvad beträffar stockaffärer
tror jag de komme att blifva af
|4| föga inbringande natur. Väl har
jag ännu träffat Grahn, men
har emellertid erfarit ett och annat
i saken, som gör att jag måste
tro Grahn äfven i denna fråga
hafva slagit ikring sig med löst
prat hvarföre han äfven undandrog
sig stafettera afsändande. Ännu
vill jag dock icke uttala mig bestämdt
men skall i dessa dagar uppsöka
honom och sedan lemna Dig
skyndsam del af mina åsigter.

Qvarnprocessen, som förevar
vid urtima ting å Nokia d. 16 dennes,
blef ännu icke slut men torde i Mars
vid ordinarie tinget vinna sin första
lösning, hvilken, efter all den bevising
vi numera presterat, otvifvelaktigt
borde utfalla till vår fördel. –

Vidfogande hjertliga helsningar
till Eder från oss Alla och tillönskande
en angenäm helg förblifver jag

din tillgifne vän

Fredrik Idestam

Dokumentet i faksimil