17.6.1853 slutbetyg från Högre Elementarskolan

17.6.1853 slutbetyg från Högre Elementarskolan

Svensk text

|1|

Sedan Ynglingen Leopold Mechelin, som är född den 24 November år 1839, inskrifven i Tredje Klassen af Högre Elementar Skolan härstädes den 24 Augusti år 1851 och uppflyttad till Fjerde klassen den 16 Juni år 1852, nu genomgått hela kursen för lärda Afdelningen af Läroanstalten och i fastställd ordning pröfvats kunna underwisningen i ett Gymnasium begagna, warder härmed intygadt, att han, jemte berömligt uppförande och flit, ådagalaggt i Religionskunskap och Biblisk Historie, Allmän Historie, Geografi, Mathematik, Latin, Grekiska, Tyska och Franska berömliga framsteg och i Finska språket nöjaktiga, samt jemwäl åtnjutit undervisning i Ryska språket, hvari han gjort berömliga framsteg.
Fredrikshamn den 17 Juni 1853.

Carl Fredr. Nordström

Rector Scholae.lat. Skolrektor

Finsk text

Kun nuorukainen Leopold Mechelin, joka on syntynyt 24. marraskuuta vuonna 1839, aloittanut yläalkeiskoulun kolmannen luokan täällä 24. elokuuta 1851 ja siirtynyt neljännelle luokalle 16. kesäkuuta 1852, on nyt suorittanut oppilaitoksen oppijakson koko kurssin, ja säädetyssä järjestyksessä on tutkittu hänen voivan hyötyä lukion opetuksesta, todistetaan täten, että hän on kiitettävästi käyttäytyen ja ahkerasti opiskellen osoittanut uskonnossa, raamantunhistoriassa, yleisessä historiassa, maantiedossa, matematiikassa, latinassa, kreikassa, saksassa ja ranskassa kiitettävää edistystä ja suomen kielessä tyydyttävää sekä nauttinut opetusta venäjän kielessä, jossa hän on edistynyt kiitettävästi.

Haminassa 17. kesäkuuta 1853

Carl Fredr. Nordström

Rector Scholae.lat. koulun rehtori

Original (transkription)

|1|

Sedan Ynglingen Leopold Mechelin, som är född den 24 November
år 1839, inskrifven i Tredje Klassen af Högre Elementar Skolan här-
städes den 24 Augusti år 1851 och uppflyttad till Fjerde klassen
den 16 Juni år 1852, nu genomgått hela kursen för lärda Afdel-
ningen af Läroanstalten och i fastställd ordning pröfvats kun-
na underwisningen i ett Gymnasium begagna, warder härmed
intygadt, att han, jemte berömligt uppförande och flit, ådagalaggt
i Religionskunskap och Biblisk Historie, Allmän Historie, Geografi, Ma-
thematik, Latin, Grekiska, Tyska och Franska berömliga framsteg och
i Finska språket nöjaktiga, samt jemwäl åtnjutit undervisning i
Ryska språket, hvari han gjort berömliga framsteg.
Fredrikshamn den 17 Juni 1853.

Carl Fredr. Nordström

Rector Scholae.

Dokumentet i faksimil