19.5.1871 Fredrik Idestam–LM

Svensk text

|1|

Heders vän!

Ditt vänskapsfulla af den 17 dsdennes bragte mig den verkligen upprörande notisen att den stora lånefrågan genom vår allvisa styrelses omtanke endast till hälften blifvit afgjord samt att vi således i höst åter få börja med samma scener & spektakel som nu i öfver 2 månader nödgats fortgå. Det är så förargligt att man nästan kan gå åt af guldfeber. Lyckligt åtminstone att jag uppskjutit med kreditivlånets tagande och 12 000 marks lånets inbetalning. Derigenom kunna vi nu litet arrangera saken då ditt & Ehrnroths anbud tillika för mig möjliggör en väntan å slutliqvid med bolaget. – Såvida jag nu i största hast hunnit öfverlägga saken, posten anlände neml.nämligen just nu, anser jag bäst att låta 12 000 mark innestå, taga här ett kreditiv å 26 000 ssilver, summa inteckning 38 000 mark emot brandförsäkring 76 000 msmark silver, samt redan vid behof litet längre fram upptaga ett skildt kreditiv i HforsHelsingfors å 15 000 msmark silver emot inteckning & fyllnadsborgen. – Med nästa post skall jag dock änntillagt av utgivarenu närmare detaljera mina åsigter härutinnantillagt av utgivaren och äfven uppgifva när|2| jag behöfva upptaga de ifrågasatta 25 000 ssilver hvilket jag tror blir med det allra första.

För att nu emellertid icke uttaga af bolaget mera än nödigt är och då amorteringslånet å 40 000 icke utfaller förrän om några veckor, enligt hvad jag förmodar, måste jag bedja dig omsätta vår i måndag förfallna vexel med 15 000 msmark silver samt inbetala beloppet af din härhos återgående remissvexel å ssilver 10 000. Genom detta arrangement kan bolaget dessutom få lemna Ca 12 000 ssilver alltjemtsvårtytt 25 000 af min fordran beroendesvårtytt tills denna vexel förfaller. – Kanske är det bäst att Du ställer den på 4 månader. –

Rörande prioriteterna kunna vi närmare uppgöra då jag under pingsten komma till HforsHelsingfors. Möjligen har jag misstagit mig. –

Många hjertliga helsningar till de dina från oss här genom

din tillgifne vän

Fredrik Idestam

Finsk text

Hyvä ystävä!

Tämän kuun 17. päivän ystävällisestä kirjeestäsi luin todella kuohuttavan tiedon, että suuri lainakysymys on kaikkivaltiaan hallituksemme huomassa saatu ratkaistuksi vain puoliksi ja että näin ollen saamme taas syksyllä aloittaa samat näytelmät & spektaakkelit, joita on jatkunut jo yli 2 kuukautta. Tämä on niin tuskastuttavaa, että voisi melkein kuolla harmista. Onneksi olen lykännyt kreditiivilainan ottamista ja 12 000 markan lainan takaisin maksamista. Näin pystymme hieman järjestelemään asiaa, kun voin sinun & Ehrnrothin tarjousten ansiosta jäädä odottamaan yhtiön loppumaksun kanssa. – Sikäli kuin olen ehtinyt miettiä asiaa – posti nimittäin tuli juuri äsken – katson parhaaksi pitää 12 000 markkaa, ottaa täältä 26 000 specien kreditiivin, laskea kiinnityksen, 38 000 markan, ja palovakuutuksen, 76 000 hopeamarkan, erotuksen sekä tarvittaessa ottaa vähän myöhemmin Helsingistä erillisen 15 000 hopeamarkan kreditiivin kiinnitystä & täytetakausta vastaan. – Seuraavassa postissa kerron kuitenkin vielä tarkemmin näkemyksistäni tässä asiassa ja ilmoitan, milloin minun on otettava kyseiset 26 000 specietä, minkä luultavasti teen aivan ensimmäiseksi.

Jotta ei nyt otettaisi yhtiöstä enempää kuin on tarpeen ja kun 40 000:n kuoletuslaina erääntyy vasta muutaman viikon kuluttua, minun on varmaan pyydettävä sinua uudistamaan meidän maanantaina erääntynyt vekselimme 15 000 hopeamarkalla ja maksamaan ohessa palauttamani 10 000 specien postivekselisi. Näin yhtiö voi jättää noin 12 000 specietä sekä 25 000 minun saatavistani koskematta, kunnes tämä vekseli erääntyy. – Ehkä on parasta, että asetat sen 4 kuukaudeksi.

Etuoikeusosakkeista voimme päättää tarkemmin, kun tulen helluntaina Helsinkiin. Ehkä olen erehtynyt.

Monet sydämelliset terveiset kotiväellesi täältä meiltä, lähettää uskollinen ystäväsi

Fredrik Idestam

Original (transkription)

|1|

Heders vän!

Ditt vänskapsfulla af den 17 dsdennes bragte mig
den verkligen upprörande notisen att den stora låne-
frågan genom vår allvisa styrelses omtanke endast
till hälften blifvit afgjord samt att vi således i höst
åter få börja med samma scener & spektakel som
nu i öfver 2 månader nödgats fortgå. Det är så för-
argligt att man nästan kan gå åt af guldfeber.
Lyckligt åtminstone att jag uppskjutit med kredi-
tivlånets tagande och 12 000 marks lånets inbetalning.
Derigenom kunna vi nu litet arrangera saken
då ditt & Ehrnroths anbud tillika för mig möj-
liggör en väntan å slutliqvid med bolaget. –
Såvida jag nu i största hast hunnit öfverlägga
saken, posten anlände neml.nämligen just nu, anser jag
bäst att låta 12 000 mark innestå, taga här ett
kreditiv å 26 000 ssilver, summa inteckning 38 000 mark
emot brandförsäkring 76 000 msmark silver, samt redan
vid behof litet längre fram upptaga ett
skildt kreditiv i HforsHelsingfors å 15 000 msmark silver emot in-
teckning & fyllnadsborgen. – Med nästa post
skall jag dock ä[...]oläsligtu närmare detaljera mina
åsigter härutin[...]oläsligt och äfven uppgifva när
|2| jag behöfva upptaga de ifrågasatta 25 000 ssilver
hvilket jag tror blir med det allra första.

För att nu emellertid icke uttaga af bola-
get mera än nödigt är och då amorterings-
lånet å 40 000 icke utfaller förrän om några veckor,
enligt hvad jag förmodar, måste jag bedja dig
omsätta vår i måndag förfallna vexel
med 15 000 msmark silver samt inbetala beloppet af
din härhos återgående remissvexel å ssilver 10 000.
Genom detta arrangement kan bolaget dessutom
få lemna Ca 12 000 ssilver alltjemtsvårtytt 25 000tillagt af min fordran beroendesvårtytt
tills denna vexel förfaller. – Kanske är det
bäst att Du ställer den på 4 månader. –

Rörande prioriteterna kunna vi närmare
uppgöra då jag under pingsten komma till
HforsHelsingfors. Möjligen har jag misstagit mig. –

Många hjertliga helsningar till
de dina från oss här genom

din tillgifne vän

Fredrik Idestam

Dokumentet i faksimil