16.10.1865 LM–Adolf Mechelin

Svensk text

|1|

Bästa Farbror Adolf!

För brefvet af den 29 Sept.September får jag härmedelst hjertligen tacka samt sänder några hastiga rader till svar.

Såsom närlagde bjudningsbref utvisar, är bröllopsdagen fixerad till den 24 dennes eller nästa tisdag, min Alexandras födelsedag. Min svåger Henrik återvände den 7, – och emedan då beslut fattades att verkställa arfskifte före vår afresa, så måste bröllopsdagen bestämmas senare än eljest kunnat ske, ty nämnda förrättning medtager en viss tid.

|2|

Andra dagen efter bröllopet afresa vi landvägen till PburgSankt Petersburg och efter kort uppehåll derstädes vidare till Paris. – Senaten fann godt bifalla min ansökan om permission till den 1 Juni nästa år.

Alma har vistats i ThusTavastehus ända tills den 6. dennes, då hon kom hit; hon återreser till Robert strax efter bröllopet. – Från Willmanstrand har jag på länge icke haft några notiser.

Att denna tid varit och är agiterad samt rik på arbeten och bestyr, är naturligt. Äfven idag är jag så strängt upptagen att jag med bästa vilja icke hinner skrifva mera, än – huru ondt det gör mig att icke|3| få se Farbror med de sina på mitt bröllop! – Vill Farbror snart fägna mig med några rader, så är det bäst att adressera dem på Paris, poste restante. Från sagda ort skall jag ock skrifva fullständigare än hvad nu kunnat ske. Med hjertliga helsningar från Alexandra och de öfriga fruntimren

tecknar jag Farbrors tillgifne

L Mechelin.

Finsk text

Hyvä Adolf-setä!

Saan kiittää sydämellisesti kirjeestä 29. syyskuuta ja kirjoitan siihen nopeasti vastaukseksi muutaman rivin.

Kuten oheinen kutsukirje kertoo, hääpäiväksi on sovittu 24. tätä kuuta eli ensi tiistai, Alexandrani syntyämäpäivä. Lankoni Henrik saapui 7. päivä ja koska silloin sovittiin, että perinnönjako toteutetaan ennen meidän matkaamme, niin hääpäivä täytyi lykätä myöhemmäksi kuin muutoin olisi tapahtunut, koska mainittu toimenpide vie oman aikansa.

Toisena päivänä häiden jälkeen matkustamme maanteitse Pietariin ja oltuamme siellä jonkin aikaa jatkamme Pariisiin. – Senaatti katsoi hyväksi suostua anomukseeni lomasta ensi vuoden kesäkuun alkuun saakka.

Alma oli Hämeenlinnassa aina 6. päivään saakka, jolloin hän tuli tänne; hän matkustaa heti häiden jälkeen Robertin luokse. – Lappeenrannasta en ole saanut uutisia pitkään aikaan.

On luonnollista, että tämä aika on ollut ja on kiihkeää, täynnä työtä ja touhua.Tänäänkin olen niin varattu, että en parhaalla tahdollanikaan ehdi kirjoittaa enempää – niin pahalta kuin tuntuukin se, etten näe Setää ja hänen perhettään täällä häissä! – Jos Setä haluaa ilahduttaa minua muutamalla rivillä, on paras osoittaa ne Pariisin poste restanteen. Mainitulta paikkakunnalta kirjoitan sitten täydellisemmin kuin mitä nyt voin. Sydämelliset terveiset Alexandralta ja muulta naisväeltä kirjaa

Sedän uskollinen

L Mechelin

Original (transkription)

|1|

Bästa Farbror Adolf!

För brefvet af den 29 Sept.September
får jag härmedelst hjertligen tacka
samt sänder några hastiga rader
till svar.

Såsom närlagde bjudningsbref
utvisar, är bröllopsdagen fixerad
till den 24 dennes eller nästa tisdag,
min Alexandras födelsedag.
Min svåger Henrik återvände den
7, – och emedan då beslut fattades
att verkställa arfskifte före vår
afresa, så måste bröllopsdagen be-
stämmas senare än eljest kunnat ske,
ty nämnda förrättning medtager
en viss tid.

|2|

Andra dagen efter bröllopet afresa
vi landvägen till PburgSankt Petersburg och efter
kort uppehåll derstädes vidare till
Paris. – Senaten fann godt bifalla
min ansökan om permission till den
1 Juni nästa år.

Alma har vistats i ThusTavastehus ända
tills den 6. dennes, då hon kom hit;
hon återreser till Robert strax efter
bröllopet. – Från Willmanstrand
har jag på länge icke haft några
notiser.

Att denna tid varit och är agi-
terad samt rik på arbeten och bestyr,
är naturligt. Äfven idag är jag så
strängt upptagen att jag med bästa
vilja icke hinner skrifva mera, än
– huru ondt det gör mig att icke
|3| få se Farbror med de sina på mitt
bröllop! – Vill Farbror snart
fägna mig med några rader, så
är det bäst att adressera dem på
Paris, poste restante. Från sagda
ort skall jag ock skrifva fullstän-
digare än hvad nu kunnat ske.
Med hjertliga helsningar från
Alexandra och de öfriga fruntimren

tecknar jag Farbrors
tillgifne

L Mechelin.

Dokumentet i faksimil