25.11.1865 Henrik Lindroos–LM

Svensk text

|67|

My dear Leo!

Edra bref från Petersburg och Dresden samt telegrammet från Paris hafva kommit oss tillhanda, hvaraf vi äro glada att erfara att er resa gått lyckligt samt att ni ankommit till Paris med allt right. Brefvet från Dresden ankom dagen före och depeschen på mammas namnsdag. Hon, Jetta, Hilda Wiik och Lina Björklund befinna sig sedan en vecka tillbaka på Botby; mamma för att ej blifva besvärad af besök och flickorna för att i ro få arbeta på en mängd småsaker, som om en tid skola försäljas på societetshuset för något välgörande ändamål. Om söndag ämna de komma till staden för att bevista Sylvia föreningens årsfest, men tänka derefter genast återvända till landet.

Som det förmodligen redan är|2| dig bekant proklamerades myntreformen här högtidligen i alla kyrkor den 12 ds.dennes Ryska pappersmyntet emottages numera endast efter den kurs banken noterar d. v. s.det vill säga 325 markm. prper 100 Rbl.Rubel På Paris är kursen 10 % frcs.francs Edra penningar blifva derföre nu onekl.onekligen 18 % billigare än förut. Förändringen i våra penningeförhållanden har emedlertid framkallat ett ofantligt wirrvarr bland menskligheten, och tidningarne äro fulla af polemiker i denna fråga. – Bland de många rykten som äro i omlopp i anledning af reformen är ett, att några penningekarlar i Petersburg fundera på att genom någon financekupp spränga hela finska banken, emedan ryska folket med särdeles oblida ögon skola betrakta de stora fördelar finnarna vunnit genom att får beräkna rubeln efter kurs. –

Hvad våra enskilda angelägenheter beträffar, står utredningen af arfskiftet ännu på samma punkt, som vid er afresa. Förrättningsmännen böra hafva lämnat handlingarne åt Snellman till genomseende, och denne har troligen satt|3| den åsido, då hans tid varit upptagen af andra, mera vigtiga göromål. Vi hafva ej heller under närvarande förhållanden velat påminna Snellman om skyndsamhet i denna sak, som i det hela ej är af någon så brådskande natur.

Ritningen till vapnet har jag funnit, men riskerar ej att sända den nu, emedan jag ej är fullt säker om er address. Telegrammet är nemligen på Botby. Såsnart vi få ytterligare underrättelser från er och en säkert uppgifven addr.adress skall jag genast sända såväl ringen som ritningen.

Något tecken till vinter ha vi ännu ej. Ett par gånger har litet snö fallit, men åter smultit fort. Alla vattendrag äro ännu öppna.

Jag innesluter kungörelsen om myntreformen, och i hopp att snart få emottaga bref från er, samt med mina hjertliga helsningar till Sandra, Emmy och dina syskon

teckna Din tillgifne svåger

Henr. Lindroos.

Finsk text

Rakkain Leo!

Olemme saaneet kirjeenne Pietarista ja Dresdenista sekä sähkeen Pariisista ja olemme iloisia nähdessämme, että matkanne on sujunut onnellisesti ja olette tulleet Pariisiin kunnossa. Kirje Dresdenistä tuli päivää ennen ja sähke äidin nimipäivänä. Hän, Jetta, Hilda Wiik ja Lina Björklund lähtivät jo viikko sitten takaisin Puotilaan, äiti siksi että ei olisi vaivaa vieraista ja tytöt saadakseen rauhassa valmistaa joukon pieniä tavaroita, jotka sitten aikanaan myydään Seurahuoneella johonkin hyväntekeväisyystarkoitukseen. Sunnuntaina he ovat tulossa kaupunkiin osallistuakseen Sylvia-yhdistyksen vuosijuhlaan, mutta aikovat sitten pian palata taas maalle.

Kuten luultavasti jo tiedät, rahauudistuksesta kuulutettiin täällä kaikissa kirkoissa juhlavasti 12. tätä kuuta. Venäläistä paperirahaa otetaan nyt vastaan vain pankin ilmoittamaan kurssiin, joka on 325 markkaa per 100 ruplaa. Pariisissa kurssi on 10 % frangista. Teidän rahanne tulee siksi kiistatta 18 % halvemmaksi. Rahaolojemme muutos on kuitenkin aiheuttanut valtavaa hämmennystä ihmisten keskuudessa ja sanomalehdet ovat täynnä polemiikkia tästä asiasta. Monenlaisten kiertävien huhujen joukkoon kuuluu sellainenkin, että rahauudistuksen taustalla on joidenkin pietarilaisten rahamiesten suunnitelma jonkin finanssikaappauksen avulla räjäyttää koko Suomen Pankki, sillä Venäjällä kansaa katsoo erittäin epäsuopeasti niitä suuria etuja, joita ruplan määrittäminen kurssin avulla antaa suomalaisille.

Mitä taas yksityisiin asioihimme tulee, niin perinnönjaon selvittely on yhä samassa vaiheessa kuin teidän lähtiessänne. Selvitysmiesten piti antaa asiakirjat Snellmanille läpikatsottavaksi ja tämä on luultavasti pannut ne sivuun, koska hänen aikansa on varattu muihin, tärkeämpiin asioihin. Me emme myöskään nykyisessä tilanteessa ole halunneet erityisesti kiirehtiä Snellmania tässä asiassa, jolla kokonaisuudessa ei kuitenkaan ole tulipalokiire.

Olen löytänyt piirustuksen vaakunaan, mutta en ota riskiä sen lähettämisestä, kun en tiedä teidän osoitettanne. Sähke on nimittäin Puotilassa. Kunhan saan lisätietoja teiltä sekä osoitteenne, lähetän heti sekä sormuksen että piirustuksen.

Mitään talven merkkejä täällä ei vielä ole. Pari kertaa on satanut vähän lunta, mutta se on sulanut heti pois. Kaikki vesistöt ovat edelleen auki.

Laitan mukaan rahauudistusta koskevan kuulutuksen ja toivon saavani pian kirjeitä teiltä sekä lähetän sydämelliset terveiseni Sandralle, Emmylle ja sisaruksillesi

uskollinen lankosi

Henr. Lindroos

Original (transkription)

|67|

My dear Leo!

Edra bref från Petersburg
och Dresden samt telegrammet
från Paris hafva kommit oss till-
handa, hvaraf vi äro glada att er-
fara att er resa gått lyckligt samt
att ni ankommit till Paris med
allt right. Brefvet från Dresden
ankom dagen före och depeschen
på mammas namnsdag. Hon, Jetta,
Hilda Wiik och Lina Björklund be-
finna sig sedan en vecka tillbaka
på Botby; mamma för att ej blifva
besvärad af besök och flickorna för
att i ro få arbeta på en mängd små-
saker, som om en tid skola försäljas
på societetshuset för något välgö-
rande ändamål. Om söndag ämna
de komma till staden för att be-
vista Sylvia föreningens årsfest,
men tänka derefter genast återvän-
da till landet.

Som det förmodligen redan är
|2| dig bekant proklamerades myntre-
formen här högtidligen i alla kyrkor
den 12 ds.dennes Ryska pappersmyntet emot-
tages numera endast efter den kurs
banken noterar d. v. s.det vill säga 325 markm. prper 100 Rbl.Rubel
Paris är kursen 10 % frcs.francs Edra pen-
ningar blifva derföre nu onekl.onekligen 18 %
billigare än förut. Förändringen
i våra penningeförhållanden har emed-
lertid framkallat ett ofantligt wirr-
varr bland menskligheten, och tid-
ningarne äro fulla af polemiker
i denna fråga. – Bland de många
rykten som äro i omlopp i anledning
af reformen är ett, att några penninge-
karlar i Petersburg fundera på att
genom någon financekupp spränga
hela finska banken, emedan ryska
folket med särdeles oblida ögon sko-
la betrakta de stora fördelar finnar-
na vunnit genom att får beräkna ru-
beln efter kurs. –

Hvad våra enskilda angelägenhe-
ter beträffar, står utredningen af
arfskiftet ännu på samma punkt,
som vid er afresa. Förrättnings-
männen böra hafva lämnat han-
dlingarne åt Snellman till genom-
seende, och denne har troligen satt
|3| den åsido, då hans tid varit upptagen
af andra, mera vigtiga göromål.
Vi hafva ej heller under närvarande
förhållanden velat påminna Snell-
man om skyndsamhet i denna sak,
som i det hela ej är af någon så bråd-
skande natur.

Ritningen till vapnet har jag fun-
nit, men riskerar ej att sända den
nu, emedan jag ej är fullt säker om
er address. Telegrammet är nemligen
på Botby. Såsnart vi få ytterligare
underrättelser från er och en säkert
uppgifven addr.adress skall jag genast sända
såväl ringen som ritningen.

Något tecken till vinter ha vi
ännu ej. Ett par gånger har litet snö
fallit, men åter smultit fort. Alla vat-
tendrag äro ännu öppna.

Jag innesluter kungörelsen om
myntreformen, och i hopp att snart
få emottaga bref från er, samt
med mina hjertliga helsningar till
Sandra, Emmy och dina syskon

teckna
Din tillgifne svåger

Henr. Lindroos.

Dokumentet i faksimil