15.12.1862 Frans af Björksten–LM

Svensk text

|1|

Broder Leo!

Tack för brefvet, tack för att du egnade den fjerran turisten en vänlig tanke, då du såg dig om i bibliotheksrummet på Bodom. Huru gerna hade jag ej velat vara der för att liksom i fordna dagar, med dig och Carl tömma en treflig toddy, draga en spader och följa er åt på edra vandringar kring skog och mark. Då jag icke kunde detta, stack jag brefvet i min ficka, gick upp till Louvern, läste och återläste brefvet, försjönk i det förflutna och med hemlandet och de gamla vännerna lifligt för mitt minne, vandrade jag under flera timmar bland de ändlösa gallerierna, likgiltig för den böljande meniskomassan, som rörde sig der och för alla de sköna målningar, som uppfyllde väggarne. Ja – det är en obeskriflig njutning att få bref från hem och gamla vänner – men huru bete sig mina herrar bröder? Jo – såsom turkar och barbarer, ty genom flera månaders iakttagen tystnad söka de att visa sin fullkomliga likgiltighet för mig och de bref jag skickat dem.

Vi få då ändtligen landtdag och intet kan vara mera glädjande än underrättelsen derom, att ständerna snart skola taga del i vården om landets väl, som hittils enbart varit beroende af några Exelencers kunskaper, hufvud, tycken och personlighet. Det är omöjligt att tänka sig de nya humana idéernas seger, derest ej de gamla folkfientliga egde sina kämpar. Att ett junkerparti således måste finnas är naturligt, men det skadar ej, utan gifver spänstighet åt sinnena, lifvar diskusionen, skapar en bestämd opinion, reder och stadgar de tidsenliga begreppen, hvilka hos flertalet bland Finnar ännu blott hvila som ett embryo. Nej. Den menskliga utvecklingen går sin gång enligt orubbliga lagar, enligt dess egen inneboende natur och hvad ett|2| ett junkerparti kan tillintetgöra, det har ännu ej ingått bland nationens idéer och behofver. Men värre är om en försigtighetsmani gör sig gällande, ty att öppet uttala sin öfvertygelse, att frimodigt fordra af regeringen allt hvad nationens väl kräfver, att nära och underhålla en helsosam opposition, sådan är ju den grund, hvarpå Finlands framtid måste byggas. Öppen rabulismen är illusion, men försigtighetsmani är galenskap och andlig död. Historien vet sannerligen ej att berätta det något folk höjt sig till frihet och hög civilisation genom rädsla och försigtighet att störa Monarkens goda lynne. Nu är jag på väg att förirra mig i den politiska labyrinthen och det är således hög tid att jag skyndar mig ut, men dessförinnan vill jag likväl nämna att ”La Presse” ombytt redaktion. Den tjenstvillige Regnault är borta och den snillrika Emile de Girardin har åter ingått i bladets redaktion. Jag har mina aningar att Regnault stiftar en ny tidning med polska tendenser. Det kan ej vara ur vägen att berätta, det ”Le Siecle” på sednare tider begynnt visa mycken bitterhet mot Ryssland. I dessa dagar har jag läst polska korespondensartiklar, hvilka stämpla – till min stora förtjusning – den rysska regeringen med den svarttaste dispotismen och nedrighet. Detta erhåller en viss betydelse, då man vet att härstädes intet skrifves och tryckes utan att man gjort sig väl underrättad om en viss hög persons hemliga vilja och tänkesätt. Jag skickar dig här en ur ”Le Siecles” veckorevy utklippt stump, deri äfven talas om Finland. Nu till min egen lilla Pariser krönika, som jag beder dig genomögna med ditt välkända humana öfverseende, ty du skall veta att den gråa, fuktiga luften kastat feberelementer i bladen|3| samt för öfrigt befinner jag mig högst menligt disponerad för korespondens. Nåväl! Den förflutna veckans största evenement var den nya boulevardens, Prince Eugens pompösa invigning sistlidna söndag. Redan tidigt på förmiddagen såg man afdelningar af alla i Paris förlaggda regementen, det ena grannare än det andra, tåga genom gatorna, under fanor och klingande spel. Boulevarderna böljade af en tätt sammanpackad meniskomassa, som med Parisarens, vid dylika tillfällen beundransvärda tålamod, rörde sig framåt mot ”Place du Trône” der festen firades. Det var en af dessa förfärliga söndagar, då Pariser mobben utströmmar med barn och blomma, då man måste vara begåfad med ovanligt tålamod och en ultrademokratisk karaktär, för att utan ånger sticka näsan utom hus. Det hade en tid bortåt smugit sig ett rykte att den nya boulevardens invigning icke skulle försiggå utan en politisk katastrof. På onibus taken hviskades att den dagen alldrig skulle aflöpa lyckligt för l’Empereur. Men då Kejsaren visade sig bland folket syntes hvarken bomber eller granater, utan med ett entusiastiskt hurra visade Parisarne att deras l’Empereur ändå är nödvändig för Frankrike och att de ingen annan ega att ställa på hans plats. Kejsarinnan var vacker som ”en stjerna på en vårsky” och min vänliga garçon Duvals bouillonerie som stod i ledet bland nationalgardet, försäkrade mig att hon bar en schal, hvars make i skönhet han ännu alldrig skådat. Mildt och vänligt som en engel helsade hon på menigheten men Napoleon red dyster i hågen i spetsen för ett praktfullt följe, deribland man såg Marskalkarne Canrobert, Magnan och Baragey d’hillières samt arabiska scheiker i turbaner och purpurröda burnuer. Tal och parentationer saknades naturligtvis icke. Napoleon förstå|4| att i sitt tal skickligt sammanbinda de arbetande klassernas intressen och sympatier med den Bonapartiska slägtens traditioner och att fintligt blanda namnen på den Kejserliga familjens medlemmar med namnen på illustra personer, utgångna ur folket.

Igår invegs den franska konstföreningens nya sal, med en storartad musikalisk matinée. Det gafs Félicien Davids härrliga tonmålning, Christoffer Columbus, kompositören sjelf anförde orchestern och deklamationen och solosångerna utfördes af Paris förnämsta artister. Jag var der och dessa timmar glömmer jag alldrig. Huru gripande då Ferdinand och Elwira sjöngo sitt rörande afsked medan mägtiga kanonskott gifva signalen till afresa för att upptäcka nya verldar. Huru rysligt skönt då oceanen ryter och stormen hviner genom tackel och tåg! Hvilka himmelska symfonier, huru berusande äro ej, Columbi aria, vildarnes chör och den indianska modrens elegie! Entusiasmen var allmän, stormande aplåder skallade genom salen och den lilla, bleka enkla mannen, men tydligen van vid triumfer, tackade genom ett melankoliskt löje sitt berusade auditorium. En af den franska konstens veteraner, Horace Vernet ligger på sitt yttersta och honom till tröst och lisa har Napoleon skickat hederslegionens storofficerskors jemte ett smickrande egenhändigt bref. Jag önskar dig en glad jul, beder om helsningar till alla gamla vänner och hoppas att du snart med några rader ihågkommer

Vännen

Fransiscus

P. S.Post Scriptum I Paris finnes ej andra tidningar från Finland än HforsHelsingfors tidningar. Löfgren och Topelius äro här, men mera till behövs och plägs [...]oläslig/saknad text till nöje och trefnad. Jag kan ej begripa huru Löfgren i längden skatillagt av utgivarenll kunna existera i Paris, utan pengar, utan kunskap och utan förstånd. Han förlitar sig endast på sina landsmän här.

Finsk text

Veli Leo!

Kiitos kirjeestäsi, kiitos että soit kaukomaiden turistille ystävällisen ajatuksen, kun loit katseen ympärillesi Bodomin kirjastohuoneessa. Kuinka mielelläni olisinkaan siellä kuten menneinä aikoina, tyhjentäisin mukavat totilasilliset sinun ja Carlin kanssa, ja seuraisin teitä vaelluksillanne mailla ja mannuilla. Kun en tätä voi tehdä, pistin kirjeen taskuuni, menin Louvreen, luin ja luin uudelleen kirjeesi. Vajosin mietteisiin menneistä ja kotimaa sekä vanhat ystävät olivat elävinä muistoissani, kun tuntien ajan vaelteltelin päättymättömissä näyttelysaleissa. Olin välinpitämätön niin vellovan ihmismeren, joka liikkui siellä, kuin kaikkia seiniä täyttävien maalauksien suhteen. Niin – on aivan suunnaton nautinto saada kirjeitä kotoa ja vanhoilta ystäviltä – mutta miten käyttäytyvät herrat veljeni? No – kuin turkkilaiset ja raakalaiset, sillä olemalla kuukausia hiljaa, tahtovat he viestiä täydellistä välinpitämättömyyttä minua ja kirjeitäni kohtaan.

Saamme siis viimein valtiopäivät ja mikään ei voi olla ilahduttavampaa kuin tieto siitä, että säädyt pian saavat osallistua maan hyvinvoinnista huolehtimiseen. Tuosta, joka tähän mennessä on ollut riippuvainen yksinomaan muutaman ylhäisyyden taidoista, mielistä, mieltymyksistä ja luonteista. On mahdotonta nähdä, että uudet humaanit aatteet olisivat voittoisia, mikäli myös vanhoilta kansanvihollisilta puuttuisivat omat esitaistelijat. Junkkeripuolueen olemassaolo on siis luonnollinen asia, mutta se ei ole haitaksi vaan terävöittää vaistot, elävöittää keskustelua, luo yleisen mielipiteen, selvittää ja tukevoittaa ajanmukaiset käsitteet, joista valtaosalla suomalaisilla on vasta alkeellinen ymmärrys. Ei. Inhimillinen kehitys kulkee rataansa järkkymättömien lakien mukaan, oman sisäisen luontonsa johdattamana. Ja minkä junkkeripuolue voi tuhota, se ei ole esiintynyt kansankunnan aatteissa tai tarpeissa. Pahempi on, jos ylivarovaisuus pääsee voitolle. Sillä, että avoimesti kertoo vakaumuksestaan, ujostelematta uskaltaa vaatia hallitukselta, mitä maan hyvinvointi vaatii, ruokkii ja ylläpitää tervettä oppositiota – se on Suomen tulevaisuuden perusta. Avoin kansankiihotus on illuusio, mutta ylivarovaisuus on hulluutta ja henkinen kuolema. Historia ei todellakaan tiedä kertoa kansasta, joka olisi kohottanut itsensä vapauteen ja sivistykseen pelkäämällä, varoen häiritsemästä Hallitsijan hyvää tuulta. Nyt olen eksymässä poliittiseen sokkeloon, ja minun onkin siksi korkea aika kiirehtiä poistumaan sieltä. Sitä ennen haluan kuitenkin mainita, että ”La Presse” on vaihtanut toimitusta. Palvelualtis Regnault on poistunut ja tilalle lehden toimitukseen on palannut nerokas Emile de Girardin. Epäilen hieman, että Regnault on aloittamassa Puolaan kallistuvan lehden. Tässä sopinee kertoa, että ”Le Siècle” on alkanut osoittaa suurta katkeruutta Venäjää kohtaan. Näinä päivinä olen lukenut puolalaisten kirjeenvaihtajien kirjoituksia. Ne julistavat, suureksi riemukseni, Venäjän hallituksen mustimmaksi yksinvallaksi ja alhaisuudeksi. Tällä on vissi painonsa, kun ottaa huomioon, ettei täällä kirjoiteta eikä paineta mitään ilman, että korkea-arvoisen henkilön salaisesta tahdosta ja ajattelutavasta otetaan tarkasti selvää. Lähetän sinulle ”Le Sièclen” viikkokatsauksesta leikatun pätkän, jossa myös Suomi mainitaan. Nyt omaan Pariisinkronikkaani, jonka toivon, että luet tunnetulla humaanilla suopeudellasi. Sillä sinun tulee tietää, että harmaa, kostea ilma on viskellyt näille lehdille kuumehoureisia seikkoja, ja että muutenkin olen sangen huonossa tilassa kirjeenvaihtoon. Kuitenkin! Menneen viikon suurin tapahtuma oli uuden bulevardin, Prince-Eugènen, vihkiminen käyttöön viime sunnuntaina. Jo varhain aamulla saattoi nähdä toinen toistaan koreampia osastoja kaikista Pariisiin sijoitetuista rykmenteistä marssivan kaduilla lippujen ja musiikin saattelemina. Bulevardit lainehtivat tiheistä ihmisjoukoista, jotka pariisilaisten vastaavissa tilanteissa ihailtavalla kärsivällisyydellä liikkuivat hitaasti kohti Place du Trônea, jossa varsinainen juhla oli. Se oli yksi näistä kamalista sunnuntaipäivistä, jolloin pariisilaisalhaiso liikehtii lapsineen päivineen, jolloin tulee olla varustettu tavattomalla kärsivällisyydellä ja ääridemokraattisella mielenlaadulla mennäkseen ulos katumatta. Jonkin aikaa on huhuttu, ettei uuden bulevardin vihkiminen tapahtuisi ilman poliittista katastrofia. Omnibussien katoilla kuiskittiin, että päivä ei mitenkään voisi sujua onnellisesti Keisarin kannalta. Mutta kun Keisari näyttäytyi kansan parissa, pommeja tai kranaatteja ei näkynyt. Sen sijaan pariisilaiset osoittivat innokkaalla hurraa-huudolla, että heidän Keisarinsa kuitenkin oli välttämätön Ranskalle, eikä heillä ole toista asettaa hänen sijaansa. Keisarinna oli kaunis kuin tähti kevättaivaalla ja ystävällinen palveluspoikani Duval, joka soppatykillään seisoi samassa rivissä kansalliskaartin kanssa, vakuutti että tällä oli huivi, jonka vertaista hän ei ollut koskaan nähnyt. Hän tervehti kansanjoukkoa lempeästi ja ystävällisesti kuin enkeli, mutta Napoléon ratsasti loisteliaan joukon kärjessä synkkänä. Seurueessa saattoi nähdä marsalkat Canrobert, Magnan ja Baraguey d’Hillières. Lisäksi siellä oli arabialaisia sheikkejä turbaaneissa ja purppuraisissa viitoissa. Puheita ja muistopuheita ei tietenkään puuttunut. Napoléon ymmärtää puheissaan sitoa yhteen työväen mieltymykset ja sympatiat Bonparten suvun perinteisiin sekä sekoittaa yhteen Keisarillisen perheen jäsenten ja kansan parista nousseiden kuuluisuuksien nimet.

Ranskan taideyhdistyksen uusi sali vihittiin eilen käyttöön musiikkimatinean myötä. Félicien Davidin ihana sävelmaalaus, Christoffer Columbus esitettiin. Säveltäjä itse johti orkesteria. Pariisin eturivin esiintyjät huolehtivat lausunnasta ja soololaulusta. Olin siellä, enkä milloinkaan tule unohtamaan niitä tunteja. Kuinka koskettavaa, kun Ferdinand ja Elwira laulavat hyvästinsä samalla kun mahtavat tykinlaukaukset merkitsevät lähtöä uusia maailmoja löytämään. Kuinka ihmeellisen ihanaa, kun valtameri pauhaa ja myrsky ulvoo rissoissa ja köysissä! Mitä taivaallisia sinfonioita, kuinka päihdyttävä onkaan Columbuksen aaria, villien kuoro ja intiaaniäidin elegia! Innostus oli yleistä, myrskyisät aplodit kaikuivat salissa ja pieni, kalpea, yksinkertainen mies – kuitenkin selvästi tottuneena menestykseen – kiitti hurmaantunutta kuulijakuntaansa surumielisellä hymyllä. Eräs Ranskan taiteen veteraaneista, Horace Vernet, makaa kuolinvuoteellaan. Napoléon on lähettänyt hänelle lohduksi kunnianlegioonan suurupseeriristin sekä imartelevan omakätisen kirjeen. Toivon sinulle hyvää joulua, lähetän terveisiä kaikille vanhoille ystäville, ja toivon, että pian muistat parilla rivillä

Ystävääsi Fransiscusta

P.S. Pariisissa ei ole muita lehtiä Suomesta kuin Helsingfors Tidningar. Löfgren ja Topelius ovat täällä, mutta lisää tarvitaan ja halutaan huviksi ja ratoksi. En voi ymmärtää, miten Löfgren aikoo pitemmän päälle olla Pariisissa rahatta, tiedotta ja ymmärryksettä. Hän luottaa ainoastaan maanmiehiinsä täällä.

Original (transkription)

|1|

Broder Leo!

Tack för brefvet, tack för att du egnade den fjerran tu-
risten en vänlig tanke, då du såg dig om i bibliotheksrummet
på Bodom. Huru gerna hade jag ej velat vara der för att liksom
i fordna dagar, med dig och Carl tömma en treflig toddy,
draga en spader och följa er åt på edra vandringar
kring skog och mark. Då jag icke kunde detta, stack jag brefvet i
min ficka, gick upp till Louvern, läste och återläste
brefvet, försjönk i det förflutna och med hemlandet och de
gamla vännerna lifligt för mitt minne, vandrade jag
under flera timmar bland de ändlösa gallerierna,
likgiltig för den böljande meniskomassan, som rörde sig der
och för alla de sköna målningar, som uppfyllde väggarne.
Ja – det är en obeskriflig njutning att få bref från hem och
gamla vänner – men huru bete sig mina herrar
bröder? Jo – såsom turkar och barbarer, ty genom
flera månaders iakttagen tystnad söka de att visa
sin fullkomliga likgiltighet för mig och de bref jag
skickat dem.

Vi få då ändtligen landtdag och intet kan vara mera
glädjande än underrättelsen derom, att ständerna snart
skola taga del i vården om landets väl, som hittils en-
bart varit beroende af några Exelencers kunskaper,
hufvud, tycken och personlighet. Det är omöjligt att tänka sig
de nya humana idéernas seger, derest ej de gamla folk-
fientliga egde sina kämpar. Att ett junkerparti således
måste finnas är naturligt, men det skadar ej, utan gifver
spänstighet åt sinnena, lifvar diskusionen, skapar en bestämd
opinion, reder och stadgar de tidsenliga begreppen, hvilka
hos flertalet bland Finnar ännu blott hvila som ett embryo.
Nej. Den menskliga utvecklingen går sin gång enligt orubb-
liga lagar, enligt dess egen inneboende natur och hvad ett
|2| ett junkerparti kan tillintetgöra, det har ännu ej ingått
bland nationens idéer och behofver. Men värre är om
en försigtighetsmani gör sig gällande, ty att öppet uttala
sin öfvertygelse, att frimodigt fordra af regeringen allt
hvad nationens väl kräfver, att nära och underhålla
en helsosam opposition, sådan är ju den grund, hvarpå
Finlands framtid måste byggas. Öppen rabulismen
är illusion, men försigtighetsmani är galenskap
och andlig död. Historien vet sannerligen ej att berätta
det något folk höjt sig till frihet och hög civilisation
genom rädsla och försigtighet att störa Monarkens
goda lynne. Nu är jag på väg att förirra mig i den
politiska labyrinthen och det är således hög tid
att jag skyndar mig ut, men dessförinnan vill
jag likväl nämna att ”La Presse” ombytt redak-
tion. Den tjenstvillige Regnault är borta och den
snillrika Emile de Girardin har åter ingått i
bladets redaktion. Jag har mina aningar att Regnault
stiftar en ny tidning med polska tendenser. Det
kan ej vara ur vägen att berätta, det ”Le Siecle” på
sednare tider begynnt visa mycken bitterhet mot
Ryssland. I dessa dagar har jag läst polska kores-
pondensartiklar, hvilka stämpla – till min stora för-
tjusning – den rysska regeringen med den svart-
taste dispotismen och nedrighet. Detta erhåller en
viss betydelse, då man vet att härstädes intet
skrifves och tryckes utan att man gjort sig väl
underrättad om en viss hög persons hemliga
vilja och tänkesätt. Jag skickar dig här en ur
”Le Siecles” veckorevy utklippt stump, deri äfven
talas om Finland. Nu till min egen lilla Pariser
krönika, som jag beder dig genomögna med ditt välkända
humana öfverseende, ty du skall veta att den
gråa, fuktiga luften kastat feberelementer i bladen
|3| samt för öfrigt befinner jag mig högst menligt dispo-
nerad för korespondens. Nåväl! Den förflutna veckans
största evenement var den nya boulevardens, Prince
Eugens pompösa invigning sistlidna söndag. Redan
tidigt på förmiddagen såg man afdelningar af alla i Paris
förlaggda regementen, det ena grannare än det andra, tåga
genom gatorna, under fanor och klingande spel.
Boulevarderna böljade af en tätt sammanpackad meniskomassa,
som med Parisarens, vid dylika tillfällen beundransvärda
tålamod, rörde sig framåt mot ”Place du Trône” der
festen firades. Det var en af dessa förfärliga söndagar, då
Pariser mobben utströmmar med barn och blomma, då man
måste vara begåfad med ovanligt tålamod och en ultrademo-
kratisk karaktär, för att utan ångertillagt sticka näsan utom hus.
Det hade en tid bortåt smugit sig ett rykte att den nya
boulevardens invigning icke skulle försiggå utan en
politisk katastrof. På onibus taken hviskades att den
dagen alldrig skulle aflöpa lyckligt för l’Empereur.
Men då Kejsaren visade sig bland folket syntes hvarken
bomber eller granater, utan med ett entusiastiskt hurra
visade Parisarne att deras l’Empereur ändå är nöd-
vändig för Frankrike och att de ingen annan ega att
ställa på hans plats. Kejsarinnan var vacker som ”en
stjerna på en vårsky” och min vänliga garçon Duvals
bouillonerie som stod i ledet bland nationalgardet,
försäkrade mig att hon bar en schal, hvars make
i skönhet han ännu alldrig skådat. Mildt
och vänligt som en engel helsade hon på menigheten
men Napoleon red dyster i hågen i spetsen för ett
praktfullt följe, deribland man såg Marskalkarne
Canrobert, Magnan och Baragey d’hillières samt ara-
biska scheiker i turbaner och purpurröda burnuer.
Tal och parentationer saknades naturligtvis icke. Napoleon förstå
|4| att i sitt tal skickligt sammanbinda de arbetande klas-
sernas intressen och sympatier med den Bonapartiska
slägtens traditioner och att fintligttillagt blanda namnen på den
Kejserliga familjens medlemmar med namnen på
illustra personer, utgångna ur folket.

Igår invegs den franska konstföreningens nya sal, med
en storartad musikalisk matinée. Det gafs Félicien
Davids härrliga tonmålning, Christoffer Columbus,
kompositören sjelf anförde orchestern och dekla-
mationen och solosångerna utfördes af Paris för-
nämsta artister. Jag var der och dessa timmar
glömmer jag alldrig. Huru gripande då Ferdinand
och Elwira sjöngo sitt rörande afsked medan
mägtiga kanonskott gifva signalen till afresa
för att upptäcka nya verldar. Huru rysligt skönt
då oceanen ryter och stormen hviner genom tackel
och tåg! Hvilka himmelska symfonier, huru be-
rusande äro ej, Columbi aria, vildarnes chör och
den indianska modrens elegie! Entusiasmen var
allmän, stormande aplåder skallade genom salen och
den lilla, bleka enkla mannen, men tydligen van vid
triumfer, tackade genom ett melankoliskt löje
sitt berusade auditorium. En af den franska konstens
veteraner, Horace Vernet ligger på sitt yttersta och
honom till tröst och lisa har Napoleon skickat
hederslegionens storofficerskors jemte ett smickrande
egenhändigt bref. Jag önskar dig en glad jul, beder
om helsningar till alla gamla vänner och
hoppas att du snart med några rader ihågkom-
mer

Vännen

Fransiscus

P. S.Post Scriptum I Paris finnes ej andra tidningar från Finland
än HforsHelsingfors tidningar. Löfgren och Topelius
äro här, men mera till behövs och plägs
[...]oläslig/saknad text till nöje och trefnad. Jag kan ej begripa huru Löfgren i längden
[...]oläsligtll kunna existera i Paris, utan pengar, utan kunskap och utan förstånd.
Han förlitar sig endast på sina landsmän här.

Dokumentet i faksimil