20.4.1866 Adolf Mechelin–LM

Svensk text

|1|

Gode Leo!

Mitt senaste bref till dig var af den 14 Januari och har jag altsedan saknat underrättelser från dig och om dig. Jag hoppas dock, att just denna absencefr. brist på nyheter de nouvellesfr. brist på nyheter får tydas till det bästa, d. v. det vill sägas. att Du intet intressant eller vigtigt haft att meddela. Visserligen nämnde Torsten, i en skrifvelse af förra månad, om affärer i hemlandet, som tyckes egnade att sysselsätta dina funderingar, – jag menar Törngrens förmodade konkurs (som Torsten uttryckte sig) och Politiae Borgm.Borgmästar tjensten i HforsHelsingfors, för hvilken han ansåg dig som en lämplig kandidat; men sedan, enligt Finl. Allm. TidnFinlands Allmänna Tidning, inom den föreskrifna ansökn.ansöknings tiden endast tvenne (Örnberg och en annan) anmält sig, förmodar jag, Du icke önskar concurrera om posten, hvilket i min tanke är ganska riktigt, alldenstund|2| senatsvägen, för en man med förmåga, borde kunna leda till någonting annat och bättre. Dock inser jag nog att mången kunde frestas vid utsigten att i så unga år ställas i spetsen för hufvudstadens administration och blifva kallad att representera jemförelsevis vigtiga intressen. Om den Törngrenska affärens utgång och eventuella inverkan på din ekonomiska ställning, torde Du vid tillfälle benäget meddela. Att mannens spekulationer voro temmeligen osäkra, kunde hvar och en ana och förutse, då man vet med hvilka svårigheter lin-industrin äfven annorstädes haft att kämpa, med undantag af de få år bomullskrisen varade. I fall hans spinneri är så inrättadt, att det äfven kan, i nödfall, förarbeta ull och bomull, förnämligast det senare materialet, torde industrin ännu stå att räddas och bli lönande. Dock, denna fråga vidkommer ej dig direkte. Jag vill derföre blott önska, att ditt kapital måtte frälsas.

Om mig och de mina är på helsans vägnar nu intet att anmärka. Fannys krafter återkomma så|3| småningom; alla öfriga befinna sig väl. Jag har ansökt om tillstånd för Oskar, att i sommar med öfriga aspiranter få deltaga i en 2 ½ månars prof-seglation (пробное плавание) – och om detta beviljas, måste han mellan den 15 och 18 Mai gl. st.gamla stilen infinna sig i Petersburg, dit han torde måsta resa allena, emedan mina affärer ej tillåta mig en utflygt ditåt i sommar. Kanske kunde Du och Alexandra redan i första hälften af Maj komma till Christiania, ne fût-ce que pour quelques joursfr. om så bara för några dagar, så skulle Oskar följa med eder till HforsHelsingfors. I hvarje händelse vänta vi eder på hemvägen; kroken blir ej stor. Från Lübeck afgår norska ångf.ångfartyget Christiania hit hvarje söndag e.m.eftermiddag kl.klockan 5; ankommer till Christiania tisdagen och lördags morgon afgår ångbåt till Göteborg, – derifr.derifrån om söndagen med jernbana till Stockholm. Annars kan Du äfven fr.från Lübeck, 2 gånger i veckan, gå med ångfartyg till Köpenhamn och derifr.derifrån med norska Kronprinsesse Louise eller svenska Excellensen Toll lördag eller onsdag midd.svårtytt till Christiania. –

|4|

Låt mig med det första få höra om din reseplan m.m.med mera Gen.Maj.Generalmajor Åkerbloms utnämn.utnämning till Indrenii efterträdare i Wiborg torde Du redan känna. R–sky hade rätt, då han sade sig vilja ha en военнийry. militär på den posten. Men låt se, hvem som skall bli Fin.pass.exped.Finska passexpeditionens chef efter Steven. Med Roberts utnämn.utnämning till полковой командирsvårtyttry. regementskommendör tyckes det ha långa utsigter, med mindre något oförutsedt skulle hända. För min del tror jag ännu ej på ett krig i Tyskland – för det första: den ena vill ej, den andra kan ej med bästa vilja! Men situtationen är i alla fall kinkig – och obehaglig för mången. Hos oss börjar det allt våras. Lärkan slår sina drillar i skyn, träden skjuta knoppar och hvitsippan tittar blyg fram i lunden. Om fjorton dagar börja väl äfven ängarna binda på sina kransar; – men Suomis arma inbyggare förgås på många ställen af svält! C’est triste.fr. Det är sorgligt. Jag slutar för denna gång med varma helsningar från oss alla: à revoir!fr. på återseende!

Din alltid tillgifne gamle onkel

Af

I dag fyller Fanny 37 år. –

Finsk text

Leo hyvä!

Minun viimeisin kirjeeni sinulle lähti 14. tammikuuta ja siitä lähtien olen odottanut tietoja sinulta ja sinusta. Toivon kuitenkin, että tämä uutisten puuttuminen voidaan selittää parhain päin, toisin sanoen että Sinulla ei ole ollut mitään mielenkiintoista tai tärkeää kerrottavana. Torsten tosin mainitsi kirjeessään viime kuussa kotimaan liikeasioista, jotka lienevät omiaan askarruttamaan sinuakin – tarkoitan Törngrenin odotettavissa olevaa konkurssia (kuten Torsten ilmaisi) samoin kuin Helsingin kunnallispormestarin virkaa, johon hän piti sinua sopivana ehdokkaana. Mutta kun Finlands Allmänna Tidningin mukaan virkaan tuli hakuajan loppumiseen mennessä vain kaksi hakijaa (Öhrnberg ja joku toinen), niin oletan, ettet halua kilpailla virasta, mikä minun mielestäni onkin aivan oikein, sillä senaatin tien pitäisi kyllä johtaa kyvykkään miehen johonkin muuhun ja parempaan. Ymmärrän kyllä, että monia houkuttelisi mahdollisuus päästä nuorella iällä kaupungin hallinnon johtoon ja tulla kutsutuksi edustamaan monia sangen tärkeitä asioita. Kertonet varmaan jossain sopivassa tilanteessa Törngrenin liikeasioiden tilasta ja sen mahdollisesta vaikutuksesta sinun taloudelliseen asemaasi. Miehen liiketoimet olivat jokseenkin epävarmoja, sen saattoi jokainen nähdä ja aavistaa, kun tietää mitä vaikeuksia pellavateollisuudella muuallakin on voitettavanaan, poikkeuksena ne harvat jotka selvisivät muutaman vuoden takaisesta puuvillakriisistä. Jos hänen kutomonsa on sellanen, että se voi hätätapauksessa työstää myös villaa ja puuvillaa, ennen muuta jälkimmäistä, niin tehdas voidaan vielä pelastaa ja saada kannattavaksi. Mutta tämä asia ei koske suoranaisesti sinua. Toivon vain, että pääomasi saadaan pelastettua.

Minusta ja perheestäni ei terveyden suhteen ole mainittavaa. Fannyn voimat palautuvat vähitellen, kaikki muut voivat hyvin. Olen anonut Oskarille lupaa saada muiden kokelaiden tavoin osallistua ensi kesänä 2 ½ kuukauden koepurjehdukselle ja jos se myönnetään, hänen täytyy toukokuun 15.-18. välisenä aikana vanhaa tyyliä olla Pietarissa, jonne hänen täytynee matkustaa yksin, sillä minun työasiani eivät salli sellaista matkaa sinne kesällä. Ehkäpä Alexandra ja sinä voisitte tulla Kristiaaniaan jo toukokuun alkupuolella, vaikka vain muutamaksi päiväksi, niin että Oskar voisi tulla teidän kanssanne Helsinkiin. Odotamme teitä joka tapauksessa kotimatkallanne, se ei ole suuri mutka. Lyypekistä lähtee norjalainen höyrylaiva Christiania tänne joka sunnuntai klo 5 iltapäivällä. Se saapuu Kristianiaan tiistaina, ja lauantaina aamulla lähtee höyrylaiva Göteborgiin, josta pääsette sunnuntaina junalla Tukholmaan. Tai voitte lähteä Lyypekistä kahdesti viikossa kulkevalla höyrylaivalla kööpenhaminaan ja sieltä joko norjalaisella Kronprinsesse Louisella tai ruotsalaisella Excellensen Tollilla lauantaina tai keskiviikkona iltapäivällä Kristiaaniaan.

Kerro minulle ensi tilassa matkasuunnitelmistanne ynnä muusta. Kenraalimajuri Åkerblomin nimityksen Indreniuksen seuraajaksi Viipuriin ilmeisesti jo tiedätkin. Rokassovski oli oikeassa kun hän sanoi haluavansa sotilaan sille paikalle. Mutta saa nähdä, kenestä tulee Suomen passiviraston päällikkö Stevenin jälkeen. Robertin nimityksellä rykmentin komentajaksi näytäisi olevan näkymät kauas eteenpäin, kunhan vain mitään odottamatonta ei tapahdu. Omasta puolestani en vielä usko sotaan Saksassa, etenkin siksi että toinen ei halua, toinen ei voi vaikka kuinka haluaisi! Tilanne on joka tapauksessa hankala - ja monen kannalta epämiellyttävä. Täällä alkaa olla kevät kaikkialla. Leivonen liruttelee drillejään taivaalla, puut pukkaavat nuppuja ja valkovuokot katsovat vienoina lehdoista. Kahden viikon päästä alkavat kai niitytkin solmia seppeleitään – mutta Suomen köyhät asujat menehtyvät monin paikoin nälkään! Surullista. Lopetan tällä kertaa lämpimiin terveisiin teille kaikille. Hyvästi!

Alati uskollinen vanha setäsi

Af

Fanny täyttää tänään 37 vuotta.

Original (transkription)

|1|

Gode Leo!

Mitt senaste bref till dig var af den 14 Januari
och har jag altsedan saknat underrättelser från dig
och om dig. Jag hoppas dock, att just denna absence
de nouvelles får tydas till det bästa, d. v. det vill sägas. att Du
intet intressant eller vigtigt haft att meddela.
Visserligen nämnde Torsten, i en skrifvelse af förra
månad, om affärer i hemlandet, som tyckes egnade
att sysselsätta dina funderingar, – jag menar Törn-
grens förmodade konkurs (som Torsten uttryckte sig) och
Politiae Borgm.Borgmästar tjensten i HforsHelsingfors, för hvilken han ansåg
dig som en lämplig kandidat; men sedan, enligt
Finl. Allm. TidnFinlands Allmänna Tidning, inom den föreskrifna ansökn.ansöknings tiden
endast tvenne (Örnberg och en annan) anmält sig, förmo-
dar jag, Du icke önskar concurrera om posten,
hvilket i min tanke är ganska riktigt, alldenstund
|2| senatsvägen, för en man med förmåga, borde kunna
leda till någonting annat och bättre. Dock inser jag nog
att mången kunde frestas vid utsigten att i så unga
år ställas i spetsen för hufvudstadens administration och
blifva kallad att representera jemförelsevis vigtiga intressen.
Om den Törngrenska affärens utgång och eventuella in-
verkan på din ekonomiska ställning, torde Du vid till-
fälle benäget meddela. Att mannens spekulationer voro
temmeligen osäkra, kunde hvar och en ana och förutse,
då man vet med hvilka svårigheter lin-industrin äfven
annorstädes haft att kämpa, med undantag af de få år
bomullskrisen varade. I fall hans spinneri är så inrät-
tadt, att det äfven kan, i nödfall, förarbeta ull och bomull,
förnämligast det senare materialet, torde industrin ännu
stå att räddas och bli lönande. Dock, denna fråga vid-
kommer ej dig direkte. Jag vill derföre blott önska,
att ditt kapital måtte frälsas.

Om mig och de mina är på helsans vägnar nu
intet att anmärka. Fannys krafter återkomma så
|3| småningom; alla öfriga befinna sig väl. Jag har an-
sökt om tillstånd för Oskar, att i sommar med öfriga
aspiranter få deltaga i en 2 ½ månars prof-seglation
(пробное плавание) – och om detta beviljas, måste han
mellan den 15 och 18 Mai gl. st.gamla stilen infinna sig i Petersburg,
dit han torde måsta resa allena, emedan mina affärer
ej tillåta mig en utflygt ditåt i sommar. Kanske
kunde Du och Alexandra redan i första hälften af
Maj komma till Christiania, ne fût-ce que pour
quelques jours, så skulle Oskar följa med eder
till HforsHelsingfors. I hvarje händelse vänta vi eder på
hemvägen; kroken blir ej stor. Från Lübeck afgår norska
ångf.ångfartyget Christiania hit hvarje söndag e.m.eftermiddag kl.klockan 5; ankommer
till Christiania tisdagen och lördags morgon afgår ång-
båt till Göteborg, – derifr.derifrån om söndagen med jernbana till
Stockholm. Annars kan Du äfven fr.från Lübeck, 2 gånger
i veckan, gå med ångfartyg till Köpenhamn och derifr.derifrån
med norska Kronprinsesse Louise eller svenska Excellensen
Toll lördag eller onsdag midd.svårtytt till Christiania. –

|4|

Låt mig med det första få höra om din reseplan m.m.med mera
Gen.Maj.Generalmajor Åkerbloms utnämn.utnämning till Indrenii efterträdare
i Wiborg torde Du redan känna. R–sky hade rätt, då han
sade sig vilja ha en военний på den posten. Men låt se,
hvem som skall bli Fin.pass.exped.Finska passexpeditionens chef efter Steven.
Med Roberts utnämn.utnämning till полковой командирsvårtytt tyckes det
ha långa utsigter, med mindre något oförutsedt skulle hända.
För min del tror jag ännu ej på ett krig i Tyskland – för det
första: den ena vill ej, den andra kan ej med bästa vilja!
Men situtationen är i alla fall kinkig – och obehaglig för mången.
Hos oss börjar det allt våras. Lärkan slår sina drillar
i skyn, träden skjuta knoppar och hvitsippan tittar blyg
fram i lunden. Om fjorton dagar börja väl äfven ängar-
na binda på sina kransar; – men Suomis arma inbyg-
gare förgås på många ställen af svält! C’est triste.
Jag slutar för denna gång med varma helsningar
från oss alla: à revoir!

Din alltid tillgifne gamle onkel

Af

I dag fyller Fanny 37 år. –

Dokumentet i faksimil