8.2.1870 Robert Costiander–LM

Svensk text

|1|

Älskade Leo!

Återkommen från Voipala i dag kl 1, möttes jag af Ditt bref dat.daterat den 7 dennes.

Underrättelsen om att Laitiala handeln icke kommit till stånd öfverraskade mig icke ty tidpunkten att sälja jordlägenheter i Finland är ännu icke kommen.

Först sedan Föreningsbankens depositionsränta ytterligare fallit och jernvägen banat väg för rysska kapitaler –|2| först då få vi pris för våra lägenheter.

Jag får som svar å Ditt bref meddela att jag 7 à 8 dagar kommer att uppehålla mig i Tavastehus och derunder inväntar kallelse från Dig att infinna mig i Helsingfors för uppgörande af detaljerna rörande förvaltningen af Laitiala. Utsätt en bestämd dag antingen under denna vecka eller framdeles och jag skall rätta mig derefter.

|3|

På Voipala har allt gått sin jemna gång under min frånvaro. Jag kommer att gödsla hela trädan på Kasuri leråkrar med den förträffliga myllan från Hengisuo kärr. Stora förråder af uppkastade mullhögar, som få ligga 2 à 6 år anser jag vara af synnerlig betydelse för jordbruket i Finland der kärrjord öfver allt står till buds på nära håll.

Alba och pojken äro temmeligen raska, ehuru kraf|4|terna ännu saknas. I morgon, (sedan 9 dygn passerat), kommer Albas säng första gången att bäddas om. De reumatiska krämporna ha återkommit af sängvärmen. –

Många hjertliga helsningar till de Dina från stora och små sändas af

Din Broder

Robert

Finsk text

Rakas Leo!

Palattuani tänään klo 1 Voipaalasta odottamassa oli kirjeesi 7. päivältä tätä kuuta.

Tieto siitä, ettei Laitialan kauppa ole toteutunut, ei yllättänyt minua, sillä ajankohta maatilojen myyntiin Suomessa ei ole vielä koittanut.

Vasta kun Yhdyspankin talletuskorko on pudonnut vielä enemmän ja rautatie raivannut tietä venäläiselle pääomalle – vasta sitten saamme hinnan maatiloillemme.

Vastauksena kirjeeseesi ilmoitan, että tulen oleskelemaan Hämeenlinnassa 7–8 päivää ja odotan sinä aikana kutsuasi saapua Helsinkiin sopimaan Laitialan hoidon yksityiskohdista. Nimeä jokin tietty päivä joko tällä viikolla tai myöhemmin niin noudatan sitä.

Voipaalassa on kaikki kulkenut poissaollessani tasaista kulkuaan. Aion lannoittaa koko kesantoalan Kasurin savipelloilla Henginsuolta saatavalla oivallisella mullalla. Suurella määrällä vastakaivettuja multakasoja, joiden annetaan olla 2–6 vuotta, on nähdäkseni aivan erityinen merkitys maanviljelylle Suomessa, täällä kun on lähietäisyydellä tarjolla erityisesti suomaata.

Alba ja poika ovat sangen reippaita, joskin voimia puuttuu vielä. Alban vuode sijataan ensimmäistä kertaa huomenna (kun on kulunut 9 vuorokautta). Reumaattiset vaivat ovat palanneet vuoteen lämmön tähden. Paljon sydämellisiä terveisiä omaisillesi suurilta ja pieniltä lähettää

veljesi Robert

Original (transkription)

|1|

Älskade Leo!

Återkommen från Voipala i
dag kl 1, möttes jag af Ditt
bref dat.daterat den 7 dennes.

Underrättelsen om att Laitia-
la handeln icke kommit till
stånd öfverraskade mig icke
ty tidpunkten att sälja jord-
lägenheter i Finland är
ännu icke kommen.

Först sedan Föreningsbankens
depositionsränta ytterligare
fallit och jernvägen banat
väg för rysska kapitaler –
|2| först då få vi pris för våra
lägenheter.

Jag får som svar å Ditt
bref meddela att jag 7 à 8
dagar kommer att uppehålla
mig i Tavastehus och derun-
der inväntar kallelse från
Dig att infinna mig i Hel-
singfors för uppgörande af
detaljerna rörande förvalt-
ningen af Laitiala. Utsätt
en bestämd dag antingen
under denna vecka eller
framdeles och jag skall rät-
ta mig derefter.

|3|

På Voipala har allt gått sin
jemna gång under min frånvaro.
Jag kommer att gödsla hela
trädan på Kasuri leråkrar
med den förträffliga myllan
från Hengisuo kärr. Stora
förråder af uppkastade mull-
högar, som få ligga 2 à 6
år anser jag vara af synner-
lig betydelse för jordbruket
i Finland der kärrjord öfver
allt står till buds på nära
håll.

Alba och pojken äro tem-
meligen raska, ehuru kraf-
|4| terna ännu saknas. I mor-
gon, (sedan 9 dygn passerat),
kommer Albas säng första
gången att bäddas om.
De reumatiska krämporna
ha återkommit af sängvär-
men. –

Många hjertliga helsnin-
gar till de Dina från
stora och små sändas af

Din Broder

Robert
Costiandertillagt senare

Dokumentet i faksimil