5.3.1866 Ernst Linder–LM

Svensk text

|1|

Gamle Vän!

I går på morgonen afgick från mig ett bref hvaruti ett annat från vännen Lagerborg var inneslutet. Då detta oaktadt det var adresseradt till ditt förra qvarter troligen redan kommit dig tillhanda, behöfver jag ej återhemtasvårtytt innehållet af brefvet, hvilket bekräftar rigtigheten af de åsikter vi båda i saken hyst.

Af dessa nu ristade rader framgår att jag redan erhållit ditt bref af den 3 dennes. Jag gillar i allo ditt beslut att antaga en expektatif hållning. Detta beslut är det värdigaste och på samma gång sannolikt det som bäst främjar dina intressen.

Det är fägnesamt att vi snart kunna råkas och språkas. Det skall verkligen blifva roligt att engång åter i lugn kunna få prata med dig, gam|2|la kamrat om mångt och mycket. Någon resa öfver P.burgPetersburg kommer enligt hvad jag hoppas icke i fråga för oss. Fru Montgomery, hvilken du föröfrigt jemte hennes trögskrifvande man kan helsa, får således bemantla sig med tålamod.

Att Törngrens konkurs är ett faktum är sorgligt nog. Antagandet af akkord anbudet var under nuvarande konjunktrer naturligtvis det enda görliga.

Tillfölje af ditt benägna samtycke ber jag dig hafva godheten att med omgående sända mig en billet de millefr. tusenlapp eller rättare sagt tio billets de 100 frfrancsfr. 100 francs sedlar. Du torde inom kort få summan tillbaka. I värsta fall får jag dröja med liqviden till 11 April då en del afqvittassvårtytt genom mitt då förfallna räntetillgodohafvande.

Härifrån är föröfrigt föga nytt att berätta. Frosterus, den gamle hedersmannen, och hans fru besöka oss ofta. Han utvecklar en exemplarisk flit. Äfven för mig har förbannelsen varit aflyftad.

|3|

Maria sänder sin helsning till eder begge och jag slutar nu tecknande mig din tillgifne

Vän

Ernst Linder

P.S.Post Scriptum I fall du har tidningar af nyare datum än den 22 Febr.Februari så låt dem hitkomma. Hvar är Lundsten?

På kuvertet till ditt bref lästes stämpladt: Reçu en retardfr. Mottaget försenat.

Finsk text

Vanha ystävä!

Eilen aamulla lähetin kirjeen, jossa oli toinen, Lagerborgin kirje mukana. Kun se lienee jo tullut sinulle, vaikka se olikin osoitettu edelliseen osoitteeseesi, minun ei tarvitse toistaa kirjeen sisältöä, joka vahvistaa oikeaksi ne käsitykset, jotka meillä molemmilla oli.

Näistä riveistä käy nyt ilmi, että sain sinun 3. päivänä päivätyn kirjeesi. Kannatan täysin päätöstäsi omaksua odottava asenne. Se on arvokas päätös ja samalla se luultavasti kaikkein parhaiten palvelee sinun etujasi,

On hienoa, että voimme pian tavata ja jutella. On todella hauskaa, että kerrankin voin rauhassa puhua kanssasi, vanha toveri, paljon ja kaikenlaista. Matkaan Pietarin kautta meidän ei tarvitse toivoakseni ryhtyä. Rouva Montgomery, jolle voit kertoa terveiset samoin kuin hänen laiskasti kirjoittavalle miehelleen, joutuu siten varustautumaan kärsivällisyydellä.

Törngenin konkurssi on nyt surullinen tosiasia. Akorditarjouksen hyväksyminen oli tietenkin nykyisissä suhdanteissa ainoa mitä saattoi tehdä.

Sinun ystävällisen myöntymisesi perusteella saan nyt pyytää, että olet hyvä ja lähetät minulle tuhatlappusen, tai oikeammin kymmenen 100 frangin seteliä. Saanet rahat pian takaisin. Pahimmassa tapauksessa saan viivytellä maksamisen kanssa 11. huhtikuuta saakka, jolloin kuittaan osan minulle tuolloin lankeavilla korkosaatavilla.

Täältä ei muuten ole paljoakaan uutta kerrottavaa. Vanha herrasmies Frosterus käy meillä usein, Hän on aivan esimerkillisen ahkera. Myös minulta kirous on väistynyt.

Maria lähettää terveiset teille molemmille ja minä lopetan allekirjoitukseen

uskollinen ystäväsi

Ernst Linder

P.S. Jos sinulla on uudempia sanomalehtiä kuin 22. helmikuuta niin lähetä tänne. Missä on Lundsten?

Kirjekuoresi päällä oli leima ”vastaanotettu myöhässä”.

Original (transkription)

|1|

Gamle Vän!

I går på morgonen afgick från mig
ett bref hvaruti ett annat från vännen Lager-
borg var inneslutet. Då detta oaktadt det
var adresseradt till ditt förra qvarter troli-
gen redan kommit dig tillhanda, behöfver
jag ej återhemtasvårtytt innehållet af brefvet, hvil-
ket bekräftar rigtigheten af de åsikter vi båda
i saken hyst.

Af dessa nu ristade rader framgår
att jag redan erhållit ditt bref af den 3
dennes. Jag gillar i allo ditt beslut att
antaga en expektatif hållning. Detta be-
slut är det värdigaste och på samma gång
sannolikt det som bäst främjar dina in-
tressen.

Det är fägnesamt att vi snart
kunna råkas och språkas. Det skall
verkligen blifva roligt att engång åter
i lugn kunna få prata med dig, gam-
|2| la kamrat om mångt och mycket. Någon
resa öfver P.burgPetersburg kommer enligt hvad jag
hoppas icke i fråga för oss. Fru Mont-
gomery, hvilken du föröfrigt jemte hennes
trögskrifvande man kan helsa, får således be-
mantla sig med tålamod.

Att Törngrens konkurs är ett fak-
tum är sorgligt nog. Antagandet af akkord
anbudet var under nuvarande konjunkt-
rer naturligtvis det enda görliga.

Tillfölje af ditt benägna samtycke ber
jag dig hafva godheten att med omgående
sända mig en billet de mille eller rättare
sagt tio billets de 100 frfrancs. Du torde inom
kort få summan tillbaka. I värsta fall
får jag dröja med liqviden till 11 April
då en del afqvittassvårtytt genom mitt då förfall-
na räntetillgodohafvande.

Härifrån är föröfrigt föga nytt att
berätta. Frosterus, den gamle hedersmannen, och
hans fru besöka oss ofta. Han utvecklar
en exemplarisk flit. Äfven för mig har
förbannelsen varit aflyftad.

|3|

Maria sänder sin helsning till eder begge och
jag slutar nu tecknande mig din tillgifne

Vän

Ernst Linder

P.S.Post Scriptum I fall du har tidningar af nyare
datum än den 22 Febr.Februari så låt dem hitkomma.
Hvar är Lundsten?

På kuvertet till ditt bref lästes stämp-
ladt: Reçu en retard.

Dokumentet i faksimil