[före 15.7.1870] Robert Costiander–LM

Svensk text

|1|

[...]oläslig/saknad text Arbetet är nu sålångt framskridit att dessa förändringar utan större kostnader kunna original: kunna verkställas och Din resolution emotses innan vidare i saken tillgöres. Då Herr Rönnbäck äfven visat sig vara slängd i byggnadsföretag, så har jag engagerat honom redan ifrån den 15 Juni, så att inredningen af byggnaden af honom steg för steg kan öfvervakas, den må sedan bli efter Eriksons eller den nya planen. –

10 Tun.Tunnor hafre skall Du erhålla till 9 mark per tunna levererad å bangården i Järvelä, men emedan här skulle behöfvas mera kalk, dels för byggnader, dels för jordbruket, så kunde Du afsända 9 tunnor|2| kalk i täta bastmattor och bör denna kalk afgå till Järvelä med sådan beräkning af tiden att de 3 st.stycken hästar, som afsändas med hafran kunna erhålla kalken som returlast. Derom torde Du hafva godheten uppgöra antingen med Adu, eller Mamsell Kuhlström och sålunda bestämma hvilken dag ärterna härifrån skola afsändas. –

Jag är tvungen att redan i afton återvända från Laitiala.

Rörande kronoutskylderna som Du skref om att skicka till mig till Tavastehus, så vore det bäst att lemna 600 mark till Adu, emedan Laqvist ansvarar för bryggeriets|3| 500 mark. Adu bör då vid sin återkomst från Helsingfors vika in hos Palmgren och personligen lemna gårdens utskylder ifrån sig. –

Det skadar icke att alvarligen bedja honom hushålla bättre med gårdens medel, ty ehuru jag uttryckligen förbjudit honom att någonsin af gårdens medel för sin egen del använda mera än 42 mark per månad, så har han det oaktadt (som jag nu ser af redovisningarna och liqvid böckerna) under April tagit ut 120, Maj 130 och Juni 175 FmkFinska mark. Detta är ett ofog som jag icke kan tolerera på Laitiala och derföre slukar förvaltningen månatligen så betydande summor.

|4|

Sedan Rönnbäck numera tagit en närmare öfversigt öfver åkrarna, har han uttryckligen afrått från alla nya gräftnings och utvidgnings planer, emedan åkern befinnes lida af svår magerhet och bottensyra på flere ställen, hvarföre all spillning under flere år måste anslås till de gamla fälten och bottensyran aflägsnas genom djupare dikning. Med anledning häraf har jag inställt gräftningen å Kannisto. Din resolution om mejeriet kan antingen lemnas genom Adu, eller genom bref till mig. Hufvudsaken blir att Du före den 15 dennes gifvit Din önskan tillkänna.

Många helsningar från Laitiala genom Din bror

Robert

Finsk text

[...]oläslig/saknad text Työt ovat nyt jo niin pitkällä, että nämä muutokset voidaan suuremmitta kustannuksitta toteuttaa. Sinun päätöstäsi odotetaan ennen kuin asiassa edetään. Herra Rönnbäckin tultua todetuksi taitavaksi rakennushankkeissa, olen palkannut hänet jo 15. kesäkuuta lähtien, jotta hän voi valvoa rakennuksen sisustamista askel askeleelta – toteutettiinpa se Erikssonin tai uuden suunnitelman mukaan. –

Toimitan sinulle Järvelän rautatieasemalle kymmenen tynnyriä kauraa yhdeksän markkaa tynnyriltä, mutta koskapa täällä tarvittaisiin enemmän kalkkia, osaksi rakennuksiin, osaksi maatöihin, toivoisin sinun lähettävän yhdeksän tynnyriä kalkkia tiheissä niinisäkeissä. Tämän kalkki tulisi lähettää siten, että ne kolme hevosta, jotka vievät kauran voisivat tuoda paluukuormana kalkin. Voinet olla suopea ja sopia siitä Adun tai mamselli Kuhlströmin kanssa, samalla päättäen minä päivänä herneet lähetetään täältä.

Minun pitää jo tänään illalla palata Laitialasta.

Mitä tulee kruununveroihin, jotka kirjeesi mukaan tulisi lähettää minulle Hämeenlinnaan, olisi varmaan paras jättää 600 markkaa Adulle, sillä Laqvist vastaa panimon 500 markasta. Adun tulee silloin Helsinkiin palatessaan poiketa Palmgrenin luona ja maksaa henkilökohtaisesti tilan verot.

Ei olisi vahingoksi painokkaasti pyytää häntä olemaan tarkempi tilan rahojen kanssa. Sillä vaikka olen sananmukaisesti kieltänyt häntä käyttämästä omaan laskuunsa enemmän kuin 42 markkaa kuukaudessa tilan rahoja, on hän siitä huolimatta (niinkuin nyt tilinpidosta näen) huhtikuun aikana nostanut 120, toukokuun aikana 130 ja kesäkuun aikana 175 markkaa. Tällaista omavaltaisuutta en voi Laitialassa katsella, ja se on syy miksi hallinto kuukausittain nielee huomattavia summia.

Rönnbäck on otettuaan pellot tarkempaan syyniin nimenomaisesti varoittanut ryhtymästä kuokkimis- tai laajennussuunitelmiin, sillä pellot kärsivät monin paikoin vakavasta ravinneköyhyydestä ja pohjan happamuudesta. Sen tähden on kaikki lanta on monen vuoden ajan varattava vanhoille pelloille ja pohjan happamuus poistettava syvemmällä ojituksella. Tästä syystä olen perunut Kanniston kuokkimisen. Päätöksesi meijeristä voit välittää Adun kautta tai kirjeellä minulle. Pääasia on, että ilmaiset toiveesi 15. päivä tätä kuuta mennessä.

Monet terveiset Laitialasta veljeltäsi

Robert

Original (transkription)

|1|

[...]oläslig/saknad text Arbetet är nu sålångt fram-
skridit att dessa förändringar
utan större kostnader kunna
kunna verkställas och Din
resolution emotses innan vida-
re i saken tillgöres. Då Herr
Rönnbäck äfven visat sig vara
slängd i byggnadsföretag, så
har jag engagerat honom
redan ifrån den 15 Juni, så att
inredningen af byggnaden af
honom steg för steg kan öfver-
vakas, den må sedan bli
efter Eriksons eller den nya
planen. –

10 Tun.Tunnor hafre skall Du erhålla
till 9 mark per tunna levererad
å bangården i Järvelä, men
emedan här skulle behöfvas
mera kalk, dels för byggna-
der, dels för jordbruket, så
kunde Du afsända 9 tunnor
|2| kalk i täta bastmattor och
bör denna kalk afgå till Jär-
velä med sådan beräkning
af tiden att de 3 st.stycken hästar,
som afsändas med hafran
kunna erhålla kalken som
returlast. Derom torde Du
hafva godheten uppgöra an-
tingen med Adu, eller Mam-
sell Kuhlström och sålun-
da bestämma hvilken dag
ärterna härifrån skola af-
sändas. –

Jag är tvungen att redan
i afton återvända från Lai-
tiala.

Rörande kronoutskylderna
som Du skref om att skicka
till mig till Tavastehus, så
vore det bäst att lemna 600
mark till Adu, emedan La-
qvist ansvarar för bryggeriets
|3| 500 mark. Adu bör då vid
sin återkomst från Helsingfors
vika in hos Palmgren och
personligen lemna gårdens
utskylder ifrån sig. –

Det skadar icke att alvarli-
gen bedja honom hushålla
bättre med gårdens medel, ty
ehuru jag uttryckligen förbju-
dit honom att någonsin af
gårdens medel för sin egen
del använda mera än 42 mark
per månad, så har han
det oaktadt (som jag nu ser
af redovisningarna och liqvid
böckerna) under April tagit
ut 120, Maj 130 och Juni
175 FmkFinska mark. Detta är ett ofog
som jag icke kan tolerera
på Laitiala och derföre slukar
förvaltningen månatligen
så betydande summor.

|4|

Sedan Rönnbäck numera tagit en
närmare öfversigt öfver åkrarna,
har han uttryckligen afrått från
alla nya gräftnings och utvid-
gnings planer, emedan åkern be-
finnes lida af svår magerhet
och bottensyra på flere ställen,
hvarföre all spillning under flere
år måste anslås till de gamla
fälten och bottensyran aflägs-
nas genom djupare dikning.
Med anledning häraf har jag in-
ställt gräftningen å Kannisto.
Din resolution om mejeriet kan
antingen lemnas genom Adu,
eller genom bref till mig. Huf-
vudsaken blir att Du före den
15 dennes gifvit Din önskan till-
känna.

Många helsningar från
Laitiala genom Din bror

Robert

Dokumentet i faksimil