8.12.1868 Adolf Mechelin–LM

Svensk text

|1|

Gode Leo!

Just nu ingick ditt innehållsrika bref af d. 27 NovbNovember, för hvilket jag är dig särdeles förbunden. Af mitt bref af d. 27 Novbr.November har du redan erfarit, att jag samma dag pr.per Telegram och i bref ansökt den lediga ledamotsposten; med hurudan verkan, skall tiden utvisa. Till yttermera visso skrifver jag i dag till BnBaron Strnvl-W–een i Petersburg, för att underrätta honom om mitt andragande och utbedja mig hans medverkan, ”si c’est possiblefr. om det är möjligt. Vidare demarcher torde lämpligen ej kunna försökas, alldenstund Ministeriums rekommendation redan förut afgifvits in amplissima formalat. i allra bästa form. – När jag hör om de många kombinationerna till postens besättande – och de talrika häfstänger som dervidlag blifvit satta i verksamhet, blir jag nästan förlägen|2| att uppträda som aspirant. Hvad angår portföljen, så skulle visserligen finans exp.finansexpeditionens 2a afd.avdelning med dens attributioner tyckas bäst passa för en, hvars hufvudsakliga embetsverksamhet liggat åt det hållet. Men ”l’instruction publique”fr. utbildning (ecklesiastikexpeditionen) vore ej heller, tror jag, något otacksamt fält att arbeta på, helst iden vägen, som du riktigt bemärker, ganska mycket ännu återstår att göra – och de realistiska läroanstalterna äga sina särdeles maktpåliggande kraf i ett land, der man framförallt måste lära arbeta för att tillfredställa lifvets fordringar. Först derefter har man låf att i vidare omfång drifva på humaniora.

Om helsotillståndet hos oss innehöll mitt Telegram af d. 1 dennes, att det var försvarligt, hvilket uttryck jag då ansåg kunna betäckna det rätta förhållandet, ty den dagen voro ännu Julinka och Marie opassliga af förkylning. Numera äro båda friska och|3| hafva i dag åter bevistat skolan. I Fannys tillstånd åter har den väsendtliga förbättring inträffat, att hostan betydligt minskats – och det egentliga medicinerandet derjemte kunnat upphöra, hvaremot hon, som stärkande medel, nu igen börjat bruka torsk tran, denna excellenta substans, som man i Norge fabricerar så ren som – den finaste provencer olja. Någon anledning till oro eller bekymmer för Fannys skull anser jag derföre ej finnas. Säg Oskar, att han vore den förste som skulle underrättas, i fall något anmärkningsvärdt – eller, hvad Gud förbjude, något sorgligt i familien skulle inträffa.

Sofie öfverraskade mig i dag med bref från Helsingfors; hennes ankomst hit kände jag af Tidn.förteckningentidningsförteckningen öfver ankomna resande, men anade ej, att hennes vistelse der skulle bli så lång – och Oskar hade i sina bref öfversprungit denna nyhet. – Efter lång|4|varig blida, hade vi i dag på morgon -8o Reaum.reaumer men snö saknas. – Särdeles fägnesam var underrättelsen om din och familiens fortfarande välmåga och välgång öfverhufvudtaget.

Sedan postgången, efter vinterns inträffande, blifvit mera långsam och prekär, kan jag knappt beräkna tiden för brefvets ankomst. Skulle den inträffa närmare julhelgen, anhåller jag att här få innesluta hjertliga helsningar till eder alla och tusen ”klappar” en idéefr. i tanken, från hela sällskapet på Munkdammen!

Skulle något af vigt inträffa, torde du derom godhetsfullt förständiga din oföränderligt

tillgifne onkel

A Mechelin

P. S. Efter uppfordran skulle jag nog kunna företaga en resa, men att nu, utan vidare, begifva mig på färd, vore kanske förhastadt, ehuru en personlig presentation väl kunde gagna som en vigt i vågskålen. –

Finsk text

Leo hyvä!

Sain juuri sisältörikkaan kirjeesi 27. marraskuuta, ja olen siitä erityisen kiitollinen. Minun kirjeestäni 27. marraskuuta sait jo tiedon, että samana päivänä hain sähkeitse sekä kirjeitse avoinna olevaa jäsenyyttä, mutta millaisella tuloksella, sen näyttää aika. Varmemmaksi vakuudeksi kirjoitan tänään paroni Stjernwall-Walleenille Pietariin, ilmoitan hänelle hakemuksestani ja pyydän häntä auttamaan minua siinä asiassa, jos vain mahdollista. Enempiin toimiin ei liene sopivaa ryhtyä, etenkin koska ministeriön suositus on annettu jo aiemmin, erinomaisessa muodossa.

Kun kuulin niistä monenlaisista juonitteluista, joita virantäytön suhteen on, ja niistä lukuisista vipusimista, jotka siinä tarkoituksessa on pantu toimintaan, niin olin melkeinpä hämilläni siitä, että olen hakijana. Mitä portfolioon tulee, niin finanssitoimituskunnan toisen osaston posti tehtävineen sopinee parhaiten sellaiselle, jonka virkatehtävät ovat olleet pääosin sillä alueella. Mutta luulen, että myös julkinen opetuslaitos voisi olla kiitollinen tehtäväkenttä, etenkin kun sillä alueella, kuten aivan oikein huomautat, on vielä paljon tekemätöntä työtä ja reaalioppilaitoksiin kohdistuu omat erityisen velvoittavat vaatimukset maassa, jossa ennen kaikkea täytyy oppia tekemään työtä elämän vaatimusten täyttämiseksi. Vasta sen jälkeen on lupa harjoittaa humanioraa laajemmassa mitassa.

Terveydentilasta täällä kirjoitin sähkeessäni 1. päivä tätä kuuta, että se oli välttävä ja katsoin, että tuo ilmaus kuvasi tilannetta sillä hetkellä oikein, sillä sinä päivänä Julinka ja Maria olivat vielä huonovointisia vilustumisen vuoksi. Nyt molemmt ovat terveitä ja menivät taas tänään kumpikin kouluun. Fannyn tilanteessa on tapahtunut se olennainen helpotus, että yskä on merkittävästi vähentynyt, ja varsinainen lääkitys voidaan sen johdosta lopettaa, mutta vastaavasti hän on taas alkanut vahvistavana lääkkeenä käyttää turskan traania, tuota erinomaista ainetta, jota Norjassa valmistetaan yhtä puhtaasti kuin – hienommilla seuduilla öljyä. Mitään syytä huoleen tai levottomuuteen Fannyn vuoksi ei siis mielestäni ole. Sano Oskarille, että hänelle ilmoitetaan ensimmäisenä huomionarvoisesta – tai jos, miltä Jumala varjelkoon, perheessä tapahtuisi jotain surullsta.

Sofie yllätti minut tänään kirjeellä Helsingistä, hänen saapumisestaan tiesin sanomalehtien saapuneiden matkustajien luetteloista, mutta en arvannut että hänen oleskelustaan siellä tulisi niin pitkä – ja Oskar oli jättänyt sen uutisen kirjeissään kertomatta. Pitkän lauhan jakson jälkeen tänään oli -8 astetta reaumuria, mutta lunta ei ole. Erittäin miellyttävä oli tieto sinun perheesi hyvinvoinnista ja hyvistä oloista ylipäänsäkin. Kun postinkulku on talven myötä muuttunut käynyt hitaaksi ja epäsäännölliseksi, en osaa arvella milloin kirje on perillä. Jos se sattuisi tulemaan lähempänä joulua, pyydän saada liittää tähän mukaan tuhannet terveiset ja ajatellut ”lahjat” teille kaikille koko Munkdammenin väeltä.

Jos jotain tärkeää tapahtuu, niin ilmoittanet siitä ystävällisesti minulle

sinun alati uskollinen enosi

A. Mechelin

P.S. Kehotuksesta voisin kyllä hyvinkin tehdä matkan, mutta matkalle lähteminen nyt heti, ilman muuta, olisi ehkä hätiköityä, vaikka henkilökohtainen esittäytyminen voisikin painaa vaakakupissa.

Original (transkription)

|1|

Gode Leo!

Just nu ingick ditt innehållsrika bref af
d. 27 NovbNovember, för hvilket jag är dig särdeles för-
bunden. Af mitt bref af d. 27 Novbr.November har du
redan erfarit, att jag samma dag pr.per Telegram
och i bref ansökt den lediga ledamotsposten;
med hurudan verkan, skall tiden utvisa.
Till yttermera visso skrifver jag i dag till
BnBaron Strnvl-W–een i Petersburg, för att under-
rätta honom om mitt andragande och ut-
bedja mig hans medverkan, ”si c’est possible”.
Vidare demarcher torde lämpligen ej kunna
försökas, alldenstund Ministeriums rekommen-
dation redan förut afgifvits in amplissima
forma. – När jag hör om de många kombi-
nationerna till postens besättande – och de
talrika häfstänger som dervidlag blifvit
satta i verksamhet, blir jag nästan förlägen
|2| att uppträda som aspirant. Hvad angår port-
följen, så skulle visserligen finans exp.finansexpeditionens 2a
afd.avdelning med dens attributioner tyckas bäst passa
för en, hvars hufvudsakliga embetsverksamhet
liggat åt det hållet. Men ”l’instruction
publique” vore ej heller, tror jag, något otack-
samt fält att arbeta på, helst iden vägen,
som du riktigt bemärker, ganska mycket
ännu återstår att göra – och de realistiska
läroanstalterna äga sina särdeles maktpå-
liggande kraf i ett land, der man framför-
allt måste lära arbeta för att tillfredställa
lifvets fordringar. Först derefter har man låf
att i vidare omfång drifva på humaniora.

Om helsotillståndet hos oss innehöll mitt
Telegram af d. 1 dennes, att det var försvarligt,
hvilket uttryck jag då ansåg kunna betäckna
det rätta förhållandet, ty den dagen voro
ännu Julinka och Marie opassliga af
förkylning. Numera äro båda friska och |3| hafva i dag åter bevistat skolan. I Fannys
tillstånd åter har den väsendtliga förbättring
inträffat, att hostan betydligt minskats – och
det egentliga medicinerandet derjemte kunnat
upphöra, hvaremot hon, som stärkande medel,
nu igen börjat bruka torsk tran, denna excel-
lenta substans, som man i Norge fabricerar
så ren som – den finaste provencer olja.
Någon anledning till oro eller bekymmer
för Fannys skull anser jag derföre ej finnas.
Säg Oskar, att han vore den förste som
skulle underrättas, i fall något anmärknings-
värdt – eller, hvad Gud förbjude, något sorg-
ligt i familien skulle inträffa.

Sofie öfverraskade mig i dag med bref från
Helsingfors; hennes ankomst hit kände jag af
Tidn.förteckningentidningsförteckningen öfver ankomna resande,
men anade ej, att hennes vistelse der skulle
bli så lång – och Oskar hade i sina bref
öfversprungit denna nyhet. – Efter lång-
|4| varig blida, hade vi i dag på morgon -8o Reaum.reaumer
men snö saknas. – Särdeles fägnesam var under-
rättelsen om din och familiens fortfarande väl-
måga och välgång öfverhufvudtaget.

Sedan postgången, efter vinterns inträffande,
blifvit mera långsam och prekär, kan jag knappt
beräkna tiden för brefvets ankomst. Skulle den
inträffa närmare julhelgen, anhåller jag att
här få innesluta hjertliga helsningar till
eder alla och tusen ”klappar” en idée, från
hela sällskapet på Munkdammen!

Skulle något af vigt inträffa, torde du derom
godhetsfullt förständiga din oföränderligt

tillgifne onkel

A Mechelin

P. S. Efter uppfordran skulle jag nog kunna företaga
en resa, men att nu, utan vidare, begifva mig
på färd, vore kanske förhastadt, ehuru en per-
sonlig presentation väl kunde gagna som en
vigt i vågskålen. –

Dokumentet i faksimil