30.3.1870 Karl Fogelholm–LM

Svensk text

|1|

Broder Leo! För en vecka sedan tillsände jag Dig litet pengar med anhållan att Du ville vara god och för mig uträtta en kommission. Jag är smått generad att åter framkomma med en dylika anhållan, dock ej såsom tänkte jag att Du icke gerna ville göra mig en tjenst, utan emedan jag vet, att Din tid af andra bestyr är så upptagen, att Du svårligen torde hinna med mina små affärer. Emellertid gör nu min fruktan att ej på annat sätt få den sak, hvarom jag straxt skall tala, ordentligt uträttad, att jag åter vänder mig till Dig.

Redan någon månad före vårt gemensamma blef det andra lån jag numera har utestående af Universitets kassan, såsom snart 10 årigt, uppsagdt till inbetalning. Då jag tillsvidare ej blir i tillfälle att dessa trånga tider liqvidera äfven detta lån, har jag tänkt omsätta det och för detta ändamål skaffat mig tre borgesmän. Skuldsedelns resor af och an häremellan och Uleåborg samt häremellan och Nådendal hade redan så mycket dragit ut på tiden, att jag begyn|2|te bli bekymrad hvar jag skulle hinna få den tredje borgesmannen innan tiden var ute. Här vill jag ej gerna vända mig till någon emedan jag ej här har någon bekant från gamla tider, som vet att man kan lita på min ordentlighet och att få ett afslag på gamla dagar på den isynnerhet då så svåra bönen om borgen skulle kosta bra mycket på. Under min tvekan hade jag emellertid lyckan, af den alltid lika noble Torsten emottaga ett särdeles vänligt bref jemte medföljande vexel och fullmakt att användas efter mitt behag. Dessa behöfver jag dock icke nu, hvarföre de återsändes med anhållan om utbyte mot en borgesteckning å medföljande revers. Du tänker naturligen: hvarför vänder du dig så icke dermed till Torsten sjelf? Jo, detta kommer sig deraf, att han uti sitt bref antyder, att han mycket ofta är stadd på resor och isynnerhet gör täta besök i HforsHelsingfors. Nu vet jag, att Du bestämdt känner hvarest han står att anträffas och kan förpassa skuldsedeln dit, då deremot genom dess försändande till Notsjö kunde hända|3| att brefvet ouppbrutet skulle komma att vänta på den möjligen bortreste Torsten tills fataljetiden är förliden. Den utgår den 20 April.

Naturligen är min mening att sjelf skrifva till Torsten om saken, men gör jag det icke nu emedan jag anser det vara lika bra, att härom skrifva till Dig och blefve sålunda brefvet till Torsten blott en formalitet, och i anseende till tidens korthet ganska knapphändigt. War derföre god och till Torsten framför många hjertliga helsningar, hvilka snart skola förnyas direkte af mig. Glöm ej heller att låta bevittna namnets egenhändighet.

Ursäkta nu, käre broder, det komplicerade omak jag gör dig, men nöden har ingen lag.

Här bifogas 40 Mark såsom ränta å den gamla skuldsedeln från 1 JanJanuari. samt fullmakt att lyfta valuta för den medföljande.

Här är man skäligen otålig och tvehågsen i anledning af fördröjd promulgation utaf Ivalo guldsökningsstadga. De tillämnade guldsökarna veta ej huru de skola ställa för sig,|4| ty den ena dagen medför det ena, den andra det andra ryktet. Hela hopen proviant och andra förnödenheter äro wäl redan ditsända, men ännu mera skickas om man visste hvad man kommer att ha att sätta sig efter. Sednast inom tre veckor är vintertrafiken dit upp afbruten, och hvad som derefter skola härifrån dit fortskaffas, måste miltal bäras af fotgångare. Skulle det möjligen kunna ligga något under dröjsmålet med lagförslagts bekräftande. Kanske tänker man derigenom minska strömmen af löst folk och jordbrukets förlust af arbetsfolk.

P. W. Aurén, som kommer att vara chef för landtmäteriet å platsen, skulle vara en intresserad korr.korrespondent till Dagbladet.

Nu farväl för denna gång! Många venliga helsningar till Dig och de Dina från de mina och Din vän

K. Fogelholm

Finsk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Original (transkription)

|1|

Broder Leo! För en vecka sedan tillsände jag
Dig litet pengar med anhållan att Du ville vara
god och för uträttastruket mig uträtta en kommission.
Jag är smått generad att åter framkomma med
en dylika anhållan, dock ej såsom tänkte jag att
Du icke gerna ville göra mig en tjenst, utan e-
medan jag vet, att Din tid af andra bestyr
är så upptagen, att Du svårligen torde hinna
med mina små affärer. Emellertid gör nu min
fruktan att ej på annat sätt få den sak, hvar-
om jag straxt skall tala, ordentligt uträttad, att
jag åter vänder mig till Dig.

Redan någon månad före vårt gemensamma
blef det andra lån jag numera har uteståen-
de af Universitets kassan, såsom snart 10 årigt, upp-
sagdt till inbetalning. Då jag tillsvidare ej blir i
tillfälle att dessa trånga tider liqvidera äfven
detta lån, har jag tänkt omsätta det och för
detta ändamål skaffat mig tre borgesmän.
Skuldsedelns resor af och an häremellan och U-
leåborg samt häremellan och Nådendal hade redan
så mycket dragit ut på tiden, att jag begyn-
|2| te bli bekymrad hvar jag skulle hinna få
den tredje borgesmannen innan tiden var ute.
Här vill jag ej gerna vända mig till någon
emedan jag ej här har någon bekant från
gamla tider, som vet att man kan lita på
min ordentlighet och att få ett afslag på gamla
dagar på den isynnerhet då så svåra bönen
om borgen skulle kosta bra mycket på. Un-
der min tvekan hade jag emellertid lyckan,
af den alltid lika noble Torsten emottaga
ett särdeles vänligt bref jemte medföljande
vexel och fullmakt att användas efter mitt
behag. Dessa behöfver jag dock icke nu, hvar-
före de återsändes med anhållan om utbyte
mot en borgesteckning å medföljande revers.
Du tänker naturligen: hvarför vänder du dig
så icke dermed till Torsten sjelf? Jo, detta kom-
mer sig deraf, att han uti sitt bref antyder,
att han mycket ofta är stadd på resortillagt och isynnerhet
gör täta besök i HforsHelsingfors. Nu vet jag, att Du
bestämdt känner hvarest han står att anträffas
och kan förpassa skuldsedeln dit, då deremot ge-
nom dess försändande till Notsjö kunde hända
|3| att brefvet ouppbrutet skulle komma att vänta på
den möjligen bortreste Torsten tills fataljetiden är
förliden. Den utgår den 20 April.

Naturligen är min mening att sjelf skrifva
till Torsten om saken, men gör jag det icke nu
emedan jag anser det vara lika bra, att härom
skrifva till Dig och blefve sålunda brefvet till
Torsten blott en formalitet, och i anseende till ti-
dens korthet ganska knapphändigt. War derföre
god och till Torsten framför många hjertliga
helsningar, hvilka snart skola förnyas di-
rekte af mig. Glöm ej heller att låta bevittna
namnets egenhändighet.

Ursäkta nu, käre broder, det komplicerade
omak jag gör dig, men nöden har ingen
lag.

Här bifogas 40 Mark såsom ränta å den
gamla skuldsedeln från 1 JanJanuari.tillagt samt fullmakt att lyfta va-
luta för den medföljande.

Här är man skäligen otålig och tvehågsen
i anledning af fördröjd promulgation utaf
Ivalo guldsökningsstadga. De tillämnade guld-
sökarna veta ej huru de skola ställa för sig,
|4| ty den ena dagen medför det ena, den andra det
andra ryktet. Hela hopen proviant och andra för-
nödenheter äro wäl redan ditsända, men ännu
mera skickas om man visste hvad man kom-
mer att ha att sätta sig efter. Sednast inom
tre veckor är vintertrafiken dit upp afbruten,
och hvad som derefter skola härifrån dit fort-
skaffas, måste miltal bäras af fotgångare. Skul-
le det möjligen kunna ligga något under dröjs-
målet med lagförslagts bekräftande. Kanske tänker
man derigenom minska strömmen af löst folk och
jordbrukets förlust af arbetsfolk.

P. W. Aurén, som kommer att vara chef för
landtmäteriet å platsen, skulle vara en intresserad
korr.korrespondent till Dagbladet.

Nu farväl för denna gång! Många venliga
helsningar till Dig och de Dina från de mina
och Din vän

K. Fogelholm

Dokumentet i faksimil