28.12.1865 Karl Fogelholm–LM

Svensk text

|1|

Heders Broder! Hjertlig tack för din kärkomna epistel af den 18de dennes! Jag hade glädjen emottaga den ordentligen till julklapp. Såsom det egnar och anstår en ligans medlem hade jag å Postkontoret låtit uppteckna min adress, för att få mina bref mig tillsända och ej behöfva afbryta riksvigtiga arbeten för att löpa på posten. Efter det man par gånger hemtat till natt logis bref, å hvilka var påtecknat ”post restante”, trodde jag mig kunna vara lugn för att så äfven framdeles skulle komma att ske. Emellertid hade man låtit ditt och ett annat bref till oss ligga qvar en hel vecka och skulle troligen hållit den än längre, om ej min syster wid en af sina visiter å officen upptäkt de dyrbara skatterna och genast uttagit dem. Dolda uti mångfaldiga omhöljen funnos de af sina glada ägare i sjelfva julklappskorgen och bidraga i ej ringa mon att förhöja fröjden på wår trefliga julafton. Ja, det var werkligen trefligt och angenämt att se ett slut på sin saknad efter underrättelser ifrån dig, min gosse broder, och att höra att du och din unga maka befunno eder wäl uti förbistringens stad. Dock, jag återtar benämningen, ty wid närmare eftersinnande tänker jag att det lilla belägringstillståndet inom Quartier latin, ehuru för tillfället spelande en rol inom tidningswerlden, knappt förmått förorsaka någon märkbar störing uti gången af det maskinerie som ledes af en så skicklig maskinist som Napoleon. –

Nog war det du, som lofvade skrifva till först. Jag undrar emellertid alls icke att du glömt det och skulle, äfven om ditt bref icke nu kommit, brutit tystnaden oss emellan, sändande dig en liten beskrifning|2| på huru jag tillbragt tiden sedan wi åtskiljdes. Wår resa hit gick galant. Efter par dagars logerande å Hotel (dock ej Rydberg), hamnade wi hos den af dig wälkända gumman Wingenblixt, Nya Kungsholmsbrogatan Nro 24, min nuvarande adress, der wi helt och hållet inackorderade oss. Alla måste wara nöjda med en så genomwänlig och snäll wärdinna, som så bjuder till att göra en i lag, och vi äro äfven i allo belåtna. De rum wi ha äro wisst bra små och 3 tr.trappor upp, men der få wi i fred och ro för alla kypare och vaktmästare samt andra gäster intaga wåra mål och ställa och rusta som wi behaga. Lifvet blir oss äfven sålunda skäligen billigt, ej öfver 1 000 Mark ha de nu förflutna 2 månaderna kostat. Efter att första weckan ha skojat omkring Stockholms olika delar och studerat stadens märkvärdigheter i sten, metall, mfl.med flera döda ämnen, wände jag mig till de lefvande och gjorde naturligtvis början med lärarne wid Charol.Karolinska Institutet. Alla de jag besökte, bemötte mig med okonstlad wälwilja och ha så allt fortfarande gjort. Jag anslog Nov.November och Dec.December att fullkomna mig i några hos oss klenare representerade brancher af den praktiska medicinen och har derigenom kommit i tätare beröring med par af professorerna. Abelin anses af hela verlden stå högre än någon nu lefvande uti sin branche och utaf hans föredrag och klinik har jag dragit mycken nytta. Han wisar mycken wänskap för Finland och hade en liten middag för oss tre härvarande finnar Hällström fr.från St.Sankt Michel, Asp, mig samt läkaren wid härwarande norska skarpskytteCorps Dr Finne, en svåger till afl.aflidne Werner Holmberg. Efterspelet efter denna middag som är den enda extravagance jag här tillåtit mig. Du må tro, att på middagen dracks, så jag, en gammal HforsiskHelsingforsisk student, föll i förvåning|3| men ej nog dermed utan liksom de andra fick mig en sticka. Ifrån middagen gingo alla gästerna, 3 svenska medici med, Ödmansson, Adjunkt vid Institutet, Wänfelt, lifmedikus hos Oscar och Häggström, underläkare vid barnhuset, till ett Conditori och tillbragte aftonen wid klang af glasen under fraterniserande och tackhållande. Utom Abelins har jag mest besökt Anderssons, der nye Prof.Professorn i Obstetrik, ronder, dervid specielt studerande Gynekologie eller qvinnans sjukdomar, uti hwilkas kännedom man hos oss står kanske mer än tillbörligen lågt. Dessutom har jag ännu egnat mig åt en sak till, sjukgymnastiken, hvars gränser inom medicinen allt mera utvidgas, likasom för ej så alltför länge sedan det kalla wattnets. Af dessa saker har jag varit så upptagen, att högst liten tid återstår till annat möjligen för tillfället inträffande intressant inom andra brancher. Men hvad skall man göra? Man räcker ej till för allt och likväl måste hos oss en praktiserande läkare känna allt. Det är riktigt olyckligt att så dragas ifrån det ena till det andra, utan att hinna tömma ut något ordentligt. Det gör nog riktigt ondt, att redan få allo öfvergifva Ablin och Andersson, ty gymnastiken fortsätter jag allt med – för att fördjupa mig uti sundhetswården och statistiken. För tidigt är att ännu fälla något omdöme, men mig tyckes som här i dessa saker wore bra litet att lära. Att man bra litet intresserar sig för att motarbeta sjukdomarna i litet större skala bevisar den lojhet man ådagalägger vis-à-vis motarbetandet af här nu rådande gemena epidemier af koppor och skarlakansfeber och likväl visar erfarenheten i England, att åtminstone den sednare sjukdomen kan genom lämpliga mått och steg så godt som utrotas. Alla rusa till att kurera de sjuka,|4| men ingen ger sig tid att skydda de friska. Då kan sådant hända som här om dagen inträffade, midt uti en stor hufvudstad, att en piga, med werkliga koppor, dock så lindrigt angripen att hon kunde gå uppe och utträtta sina vanliga sysslor, wandrade kring staden som en eldbrand (Abelins uttryck) spridande sjukdomar och död, ty de som möjligen smittades af henne, kunde ganska wäl få det värsta, farligaste slaget af sjukdomen. Också påstås här i höstvinter har dött mera menniskor, sannolikt hufvudsakligen barn, än under rådande koleraepidemier. Man talar äfven om att de flesta dödsfallen inträffat inom par bestämda församlingar, således inom en wiss terrain, men att söka efter någon rimlig orsak härtill, se, dertill kommer man sig ej. – Förrän jag slutar med mina nog långa medicinska resonnemanger, som dock ej torde wara utan allt intresse för en person med brors fullständiga allmänna bildning, kan jag ej låta bli att tillägga, att Hällström, som efter att ha vistats här en månad, i medlet af Nov.November reste till Wien, nyligen skref mig till, att den nytta man kan draga af en wistelse i Stockholm ingalunda är så ringa, äfven om den jemförs med nyttan af att wistas i de medicinska studiernas nuvarande hufvudstad (modet will att den så anses) Wien. Ty om också materialet der är kolossalt, (å Barnbördshuset t. ex.till exempel 30 förlossningar dagligen) är lärjungarnes, så inländska som utländska, antal äfven stort och deras framfusighet och virtuositet uti att undantränga mindre oblyga kamrater ifrån sjuksängarna äro större. Han saknar mycket den härstädes nu befintliga unga, raska med moderna åsigter begåfvade uppsättningen af lärare vid Karol.Karolinska Institutet. En sak, som jag vet, skall fägna dig är att af wåra akad.akademiska lärare i medicin, Estlander är den som ojemförligast bäst håller profvet, wid bedömmande efter|5| utom wåra knutar rådande förhållanden.

Nu till den uppfattning din opraktiske, halfblinde wän fått om förhållandena i allmänhet i nabo- och brödralandet. Wid blicken på dessa äfvensom vid dess rigtande åt aflägsnare länder har min sinnesstämning blifvit mer eller mindre wemodig, ty jag har ej kunnat låta bli att tillika tänka på huru fattigt, huru resurslöst wårt lilla Suomi är i jämförelse med nästan hela den öfriga verlden. Menniskovärmen måste owilkorligen bland det myckna ytliga här kan finnas, komma att fästa sig vid den massa kapitaler här årligen användes för s.k.så kallat wälgörande ändamål. Låt wara att sättet för deras användande ej alltid kanske är det bästa, man har dock råd att till någon del lindra sina medmenniskors bekymmer och olyckor, såvida ej dessa direkte bero af Försynen. Fonderna, hvilkas ränta utgå till värnlösa barns bästa, är här förwånande stora och de förökas nästan stundligen. Äfven för underwisningen utgifves den goda viljan ej sällan med varm hand betydliga summor: Också det sköna tyckes man, såvidt jag kan förstå, här ha råd att temligen ömt wårda, och ej blott i sådant smått, som är instängdt inom fyra väggar och otillgängligt för mobben, utan äfven i arkitektur och storartade allmänna minnesmärken. Det är eget att se, huru på sednare tider institutet och de största bidragen till en mängd allmännyttiga, berömliga institutioner utgått ifrån det commerciella Götheborg. Det synes som derstädes bäst skulle trifvas denna, den anglosachsiska stora men egna känslan, att finna sin lycka – ej uti att frossa och bilda en strängt isolerad jordisk himmel omkring sig och de sina|6| utan i att lyckliggöra medelbarligen hela verlden, omedelbarligen sin nation, sin kommun, dess barn, o. s. voch så vidare. Ifrån Götheborg har äfven de största privata donationer gjorts i glädjen öfver representationsreformen. Att kontborgarne i de minsta byar eller rättare raden uppifrån ända ned till dem tagit sagda reform till anledning att supa och bränna upp sina danskar, behöfver jag ej säga. Nog spirituella och upplysta att hitta på någon bättre minnesvård deröfver blefvo de likavisst derigenom icke. Sannolikt synes att allmänna meningen kommer att förena sig om en högre läroanstalt i Stockholm, grundad hufvudsakligen på frivilligt gifna kapitaler. Det ansågs wara ett ”gif akt”, att alla representanter ifrån Upsala och Lund röstade emot reformen. Du ber mig berätta något om dess genomdrifvande. Detta är mera än hvad jag kan, jag tänker att min uppfattning ej är den riktiga så mycket lättare förklarligt, som jag det icke i detalj studerat stridens gång. Och hvad får man här reda på af tidningarne! Det gälla det annars berömwärda Swerige till nesa, att det ej har en enda opartisk tidning. Man nästan förwånas här wid frågan, som kanske är litet pueril? – om ej redaktörerna skrifva efter sin öfvertygelse. Man anser dem ej ha någon sådan, eller åtminstone en mjuk som wax och antagande formen af dens, hwars mynt sjunder derinuti. Och i sanning någon oväldig blott på sakkännedom sig stödjande, afhandling om inhemska förhållande må man ej söka i pressen nuförtiden här. I allmänhet tror jag representationsreformens fredliga seger tog|7| sig bättre ut på afstånd än här. Hos presterskapet var svårt att spåra någon ädel öfvertygelse såsom grund för motstånd. Och det är nedslående, då såsom här den ädla intelligensen vinner blott en half seger. Adelns opposition var så taktfull och formelt intagande (i det stora hela, förstås), att man ej kan wara nog oartig, att betvifla oegennyttan af dess motiver. Folket i allmänhet ända till dagakarlen war mycket interesseradt utaf det spännande tillståndet, utan att dock ha en tillräcklig och sansad uppfattning af hvad frågan egentligen gällde. Ännu mindre lärer det kännt sina intressens målsmän och deras motståndare, så att skulle det blifvit krambamboli, hvilket dock under ingen tidpunkt fanns sken till anledning att frukta, så skulle troligen i de mest bullersammas händer de Geer haft lika mycket att befara som någonsin Sparre, Hamilton eller Grefve Hermansson (!!!). Trefligaste för mig bekanta bihistorien är den om ett telegramm, hvilket just före frågans afgörande skulle kommit till presteståndet (du har af tidningarne sett at mystifierade skrifter uti afgörandets ögonblick voro på modet) och uti hvilket stod: ”Stå på er, gubbar! Pio Nono. Det skulle blifvit skrifvet af någon gyckelmakare på ett blankt telegramformulär och inpraktiserats till de vördiga Fäderna, hvilkas svaga sida alldrig varit öfverdrifven waksamhet. – Jag är helt ledsen, då jag nu ser att den lagliga mängden papper redan är nedluddad med mitt skräpprat och huru mycket hade jag ej än att säga dig, min gamle gode vän! Dock lyckligast för dig kan denna gång vara att brefvens vigt är bestämd|8| För kassaförstärkningen tackar jag dig mycket. Frestadius gaf mig ett artigt ja på den genom ditt bref gjorda anhållan. Han sade sig derom genast tillskrifvit dig. Du frågar för huru mycket du än häftar till mig. 200 Mark fick jag i stora summan vid din afresa. Det öfriga känner du. Kurs- och ränteberäkningen är wäl bäst att wi wid sammanträffande i sommar uppgöra qvitto för 800 Mark hos Finlands Bank och för dessa sista för Frestadius, vid häftandet, som troligen kommer att ske på engång wid min efter 3–4 veckor inträffande afresa härifrån. Nu en rädd och djerf affärsfråga, för hvilken du ej skall skrämma dig, ty den kan ju besvaras nekande, och det ljuva ”ja’et” medförde olägenhet. För diverse, bland annatsvårtytt ränta till Fru S–n, behöfde jag att kunna disponera i HforsHelsingfors utom hvad jag der har omkr: 800 Mark och frågar, om du vore i tillfälle att vippa mig denna summa, behöflig i början af April. Jag frågar så tidigt, emedan ditt svar kommer att inverka på min reseplan härifrån. Derföre beder jag dig äfven vara god och sända mig svar med det snaraste passliga. Låt dock ej ditt goda hjerta härvid förleda dig att göra dig sjelf obehag. Jag beder dig äfven skrifwa för att få anledning att åter svara och redogöra för mina vidare planer. – Trefligt att Gigantens husliga lycka förfullständigades så snart. Roligt att du och Paschan träffades. Ifrån mitt hjertas djup samt min hustru och syster tillsända hjertliga helsningar till din Maria och dig. Ada påminner mig att äfven önska Eder ”ett godt, nytt år”, uti hvilken önskan af fullaste hjerta deltar din gamle vän.

K. Fm

Jag glömde nämna att den närmaste umgänge som här är i brefvet omtalte Norrman Finne, med hvilken jag dagligen studerar tillsammans både i våra rum och på klinikerna. Jag har mycket nöje och nytta af hans sällskap. Nästa gång om Theatrar Comedier, m. m.med mera som nu ej alls fått något rum, ej ens att omnämnas i allmänhet.

Finsk text

Kelpo veli! Kiitos tervetulleesta kirjeestäsi tämän kuun 18. päivältä. Minulla oli ilo saada se oikein joululahjaksi. Niin kuin liigan jäsenen kuuluu, olin antanut postikonttoriin osoitteeni, jotta kirjeeni lähetettäisiin minulle eikä tarvitsisi keskeyttää maailman tärkeimpiä töitä juoksemalla postiin. Kun olin pari kertaa saanut majapaikkaani kirjeen, johon oli osoitteeksi merkitty ”Poste Restante”, luulin voivani olla rauhallisin mielin siitä, että niin tapahtuisi jatkossakin. Sinun kirjeesi sekä eräs toinen olivat kuitenkin saaneet maata siellä kokonaisen viikon ja olisivat luultavasti olleet pitempäänkin, ellei sisareni kerran konttorilla käydessään olisi huomannut kallisarvoisia aarteita ja ottanut niitä heti mukaansa. Monenlaisiin kääreisiin kätkettyinä ne sitten löysivät onnellisen omistajansa joululahjakorista ja ne antoivatkin paljon lisää iloa meidän jouluaattoomme. Olipa todella hauskaa ja miellyttävä nähdä, että sinun kirjeesi kaipaaminen sai näin päätöksensä, ja että sinä velipoika ja nuori vaimosi voitte hyvin siellä hämmennyksen kaupungissa. Tai otankin nimityksen heti takaisin, kun ajattelin tarkemmin, että se pieni piiritystilanne latinalaiskorttelissa, joka kylläkin oli näkyvästi esillä lehtien palstoilla, ei ehkä sittenkään tainnut aiheuttaa tuntuvampaa häiriötä koneistoon, jota pyörittää niin taitava masinisti kuin Napoleon.

Sinä kylläkin lupasit kirjoittaa ensin. En silti ihmettele lainkaan, että unohdit sen ja vaikkei kirjettäsi olisi tullutkaan, olisin kyllä rikkonut hiljaisuuden välillämme ja lähettäyt sinulle pienen kuvauksen siitä miten aikani on kulunut sen jälkeen kun erkanimme. Matkamme tänne sujui komeasti. Oltuamme pari päivää hotellissa (ei kuitenkaan Rydbergissä) päädyimme hyvin tuntemasi eukko Wingenblixtin luo, Nya Kungholmsbrogatan 24, nykyiseen osoitteeseeni, johon kokonaan asetuimme. Kaikkien täytyisi olla tyytyväisiäläpeensä kilttiin jaystävälliseen emäntään, joka niin mielellään tarjoutuu tekemään kaiken kunnolla ja olemmekin kyllä täysin tyytyväisiä. Huoneemme ovat tosin pieniä ja kolmannessa kerroksessa, mutta siellä saamme olla rauhassa kaikilta tarjoilijolta ja vahtimestareilta sekä muilta vierailta, nauttia ateriamme ja touhuta oman mielemme mukaan. Eläminen tulee sillä tavoin myös melko halvaksi, kahdessa kuukaudessa ei ole mennyt 1 000 markkaa enempää. Ensimmäisen viikon pyörimme ympäriinsä Tukholman eri osissa ja tutkailimme kaupungin merkillisiä nähtävyyksiä kiven, metallin ja muiden kuolleiden aineiden muodossa, minkä jälkeen käännyin elollisten asioiden puoleen ja aloitin tietenkin Karoliinisen instituutin opettajista. Kaikki ne, joiden luona kävin, suhtautuivat minuun mutkattoman hyväntahtoisesti ja niin on tapahtunut edelleenkin. Päätin marraskuussa ja joulukuussa täydentää osaamistani muutamilla meillä heikommin edustetuilla käytännön lääketieteen alueilla ja siksi olen ollut tiiviimmin yhteyksissä parin professorin kanssa. Koko maailma katsoo Abelinin olevan nyt elävistä ihmistä omalla alallaan kaikkein pisimmällä, ja hänen luennoistaan sekä klinikastaan olenkin hyötynyt paljon. Hän suhtautuu hyvin ystävällisesti Suomeen ja tarjosi pienen päivällisen meille kolmelle täällä olevalle suomalaiselle, af Hällström Mikkelistä, Asp ja minä sekä vielä täkäläisen norjalaisen tarkk’ampujaosaston lääkäri, tohtori Finne, joka on edesmenneen Werner Holmbergin lanko. Tuon päivällisen jälkinäytös oli ainoa hurjastelu, jonka täällä olen itselleni sallinut. Voit uskoa että niillä päivällisillä juotiin, niin että minäkin, vanha Helsingin ylioppilas, ihmettelin, eikä siinä kaikki vaan tulin känniin kuten kaikki muutkin. Päivälliseltä kaikki vieraat sekä lisäksi myös kolme ruotsalaista lääkäriä, instituutin apulainen Ödmansson, Oscarin henkilääkäri Wänfelt sekä lastentalon alilääkäri Häggström menimme konditoriaan ja vietimme iltaa lasinkilinässä veljeillen ja kiitellen. Abelinin lisäksi olen eniten seurannut uuden synnytysopin professori Anderssonin lääkärinkierroksia, minkä ohella olen opiskellut erityisesti gynekologiaa eli naistentauteja, joka alue meillä on aiheettoman huonolla tolalla. Lisäksi olen tutustunut vielä yhteen uuteen asiaan, sairasvoimisteluun, jonka alaa lääketieteessä ulotetaan yhä laajemmalle aivan kuten vielä hiljattain tapahtui kylmän veden suhteen. Kaikki nämä asiat vievät aikani niin, että vain hyvin vähän jää mahdollisille muille kiinnostaville asioille muilla aloilla. Mutta minkä sille voi? Kaikkeen ei aika riitä, ja käytännön lääkärinä täytyy kuitenkin tuntea kaikkea. On todella onnetonta, että joutuu sillä tavoin siirtymään yhdestä asiasta toiseen, ilman että saisi mitään kunnolla valmiiksi. On tarpeeksi harmia jo siinä, että joudun kokonaan luopumaan Abelinista ja Anderssonista, voimistelua kuitenkin jatkan yhä, jotta voisin paneutua puhtaudenhoitoon ja tilastotieteeseen. On vielä liian aikaista arvioida, mutta näyttäisi siltä, että niissä asioissa olisi täällä tarjolla sangen vähän opittavaa. Se, että niin vähän panostetaan sairauksien torjumiseen laajassa mitassa, näkyy siinä haluttomuudessa, jolla suhtaudutaan täällä nyt yleisesti riehuvien isorokko- ja punatautiepidemioiden torjumiseen, vaikka kokemus Englannista osoittaa, että ainakin jälkimmäinen sairaus pystytään oikeilla toimenpiteillä kutakuinkin hävittämään. Kaikki rientävät parantamaan sairaita, mutta kukaan ei käytä aikaansa terveiden suojelemiseen. Silloin voi käydä niin kuin täällä eräänä päivänä tapahtui, keskellä suurkaupunkia, että eräs piika, jolla todella oli rokko mutta niin lievänä, että hän pystyi liikkumaan ja toimittamaan päivittäisiä askareitaan, kulki ympäri kaupunkia kuin hehkuva kekäle (Abelinin ilmaus) levittäen sairautta ja kuolemaa, sillä ne, joita hän mahdollisesti tartutti, saattoivat saada sairauden pahimman ja vaarallisimman muodon. Samoin väitetään, että täällä olisi syystalvella kuollut enemmän ihmisiä, pääasiassa lapsia, kuin koleraepidemioiden aikaan. Sanotaan, että useimmat kuolemantapaukset olisivat sattuneet parissa tietyssä seurakunnassa, siis jollain tietyllä alueella, mutta siltikään ei ryhdytä etsimään mitään järkevää syytä sellaiseen. Ennen kuin lopetan jo pitkät lääketieteelliset pohdiskeluni, joiden tosin ei luulisi olevan täysin vailla mielenkiintoa täydellisen yleissisivistyksen omaavalle veljelle, en voi kuitenkaan olla lisäämättä, että Hällström, joka kuukauden täälläolon jälkeen matkusti marraskuun puolivälissä Wieniin, kirjoitti minulle juuri, että Tukholmassa olosta saavutettavat hyödyt eivät ole mitenkään vähäpätöiset, edes verrattuna lääketieteen tämänhetkisen pääkaupungin (muodinmukaisesti sanottuna) Wienin tarjoamaan hyötyyn. Sillä jos aineisto siellä onkin suunnaton, esimerkiksi synnytyslaitoksella 30 synnytystä joka päivä, niin on myös koti- ja ulkomaisten opiskelijoiden määrä suuri, samoin kuin heidän tunkeilevuutensa ja virtuoosimainen kykynsä tunkea vähemmän häikäilemättömät opiskelijatoverit sivuun sairasvuoteiden ääreltä on suurempi. Hän kaipaa kovasti täällä olevaa Karoliinisen instituutin nuorta opettajakuntaa reippaine, nuorekkaine ja moderneine mielipiteineen. Tiedän myös seikan, joka saattaa kiinnostaa sinua, että meidän akateemisista lääketieteen opettajistamme Estlander kestää vertailun selkeästi parhaiten, kun arvioidaan meidän nurkkiemme ulkopuolelta katsottuna.

Ja nyt siihen, millaisen käsityksen epäkäytännöllinen ja puolisokea ystäväsi on saanut naapuri- ja veljesmaamme oloista yleensä. Kun katson niitä, tai kun katson kaukaisempia maita, mieleni on muuttunut enemmän tai vähemmän apeaksi, sillä en voi olla samalla ajattelematta kuinka köyhäja resursseiltaan niukka meidän pieni Suomemme on melkeinpä kaikkeen muuhun maailmaan verrattuna. Lämmin ihmissydän ei voi kaiken täällä olevan pinnallisen keskellä olla huomaamatta, miten suuret pääomat täällä vuosittain käytetään niin sanottuihin hyväntekeväisyystarkoituksiin. Olkoonkin, että niiden käyttämisen tapa ei aina ole paras mahdollinen, mutta ne tarjoavat kuitenkin jonkinlaisen keinon lieventää kanssaihmisten kärsimyksiä ja onnettomuuksia, sikäli kuin nämä eivät ole suoranaisesti Kaitselmuksesta johtuvia. Rahastot, joiden korot käytetään turvattomien lasten hyväksi, ovat hämmästyttävän suuria ja ne karttuvat melkeinpä kaiken aikaa. Myös opetustarkoituksiin lämpimät kädet suovat hyväntahtoisesti usein merkittäviäkin summia. Ja sikäli kuin ymmärrän, täällä on varaa huolehtia varsin hyvin myös kauneudesta, eikä vain sellaisissa pienissä asioissa, jotka suljetaan neljän seinän sisälle ja ovat rahvaan tavoittamattomissa, vaan myös arkkitehtuurin ja suurenmoisten julkisten muistomerkkien kautta. On erikoista nähdä, miten suurimmat avustukset monille yleishyödyllisille ja kiitosta ansaitseville instituutioille ovat viime aikoina tulleet kaupallisesta Göteborgista. Näyttää kuin juuri siellä viihtyisi parhaiten tuo angslosaksinen suuri ja omintakeinen tunne siitä, että omaa onnea ei saavuteta mässäilemällä ja rakentamalla itselleen ja läheisilleen erillistä, suljettua paratiisia, vaan onnellistuttamalla välillisesti koko maailmaa ja välittömästi omaa kansakuntaa, omaa paikkakuntaa, sen lapsia jne. Göteborgista on tehty kaikkien suurimmat lahjoitukset myös edustuslaitoksen uudistamisen ilossa. Ei tarvinne sanoa, että konttiporvarit pienimmissäkin kylissä, tai oikeammin ylhäältä alkaen niihin saakka saivat uudistuksesta aiheen ryypätä ja polttaa danskerinsa. Eivätkä he siitä kuitenkaan sen henkevämmiksi tai valistuneemmiksi tulleet, niin että olisivat voineet keksiä mitään parempaakaan tapaa muistaa asiaa. Näyttää todennäköiseltä, että yleinen mielipite tulee päätymään Tukholmaan perustettavan korkeamman oppilaitoksen kannalle, ja se perustuisi pääosin vapaaehtoisesti myönnettävään rahoitukseen. Eräänlaisena ”huomio”-merkkinä pidettiin sitä, että kaikki Uppsalan ja Lundin edustajat äänestivät uudistusta vastaan.

Pyydät minua kertomaan jotain sen läpiviemisestä. Luulen, että minun käsitykseni ei ole oikea ja tämä on sitäkin helpompi ymmärtää, koska en ole yksityiskohtaisesti tutkinut kamppailun kulkua. Ja mitä selkoa asiasta saa sanomalehdistä? Muutoin niin kiitettävän Ruotsin häpeäksi on kyllä sanottava, että täällä ei ole yhtäkään puolueetonta sanomalehteä. Täällä hieman hämmästytään koko kysymystä, joka onkin hieman naiivi – siis että kirjoittavatko toimittajat oman näkemyksensä mukaisesti. Ei heillä katsota sellaista olevankaan, tai korkeintaan se on pehmeä kuin vaha ja mukautuu aina sen mukaan, joka maksaa viulut. Ja todellakaan, täällä ei lehdistöstä löydä nykyään minkäänlaista puolueetonta, vain asiantuntemukseen perustuvaa artikkelia oman maan asioista. Yleisesti ottaen luulen, että edustusuudistuksen rauhanomainen voitto näytti kaukaa katsoen paremmalta kuin täältä katsottuna. Papistosta oli vaikea löytää mitään todellista vakaumusta vastustavan näkemyksen tueksi. Ja se on masentavaa, kun jalo intelligenssi sai vain puolinaisen voiton. Aatelin oppositio oli oli niin tahdikas ja muodollisen kohtelias (tietenkin suuressa mitassa katsottuna), että ei tarvitse olla niin epäkohtelias, että epäilisi sen motiivien epäitsekkyyttä. Kansa oli noin yleisesti ottaen työmiehiin saakka kiinnostunut jännittyneestä tilanteesta, mutta sillä ei ollut riittävää ja järkiperäistä käsitystä siitä, mistä oikeastaan oli kysymys.

Vielä vähemmän kansa taisi olla selvillä siitä, ketkä olivat sen asialla ja ketkä sitä vastaan, niin että vaikka siitä olisikin syntynyt mellakka, mitä tosin missään vaiheessa ei ollut aihetta pelätä, niin de Geerillä olisi ollut pahimpien metelöitsijöiden käsissä ollut luultavasti yhtä paljon aihetta pelkoon kuin Sparrella, Hamiltonilla ja kreivi Hermanssonilla (!!!) konsanaan. Hauskin kuulemani sivuseikka koskee sähkösanomaa, joka olisi juuri ennen asian ratkaisemista tullut pappissäädylle (olet sanomalehdistä nähnyt, että salaperäiset kirjoitukset olivat pinnalla juuri ratkaisevalla hetkellä)

ja jossa luki ”Pitäkää pintanne, ukot. Pius IX.”

Sen oli kai kirjoittanut joku kujeilija tyhjälle sähkelomakkeelle ja ujuttanut arvoisille isille, joiden heikkoutena ei koskaan ole ollut liiallinen valppaus. Olen aivan surullinen kun huomaan, että minun säädetty paperimääräni on jo raapusteltu täyteen sepustuksiani, ja kuinka paljon minulla olisikaan ollut vielä sanottavaa sinulle, vanha kunnon ystävä! Taitaa olla kuitenkin sinun onnesi tällä kertaa, että kirjeen paino on rajallinen. Kassan vahvistamista olen kovin kiitollinen. Frestadius vastasi kohteliaan myöntävästi sinun kirjeesi kautta esitettyyn pyyntöön. Hän sanoi kirjoittaneensa siitä sinulle heti. Kysyt, kuinka paljon vielä olet minulle velkaa. Sain suurin piirtein 200 markkaa, kun lähdit. Loput tiedät. Kurssi- ja korkolaskelmien kannalta lienee parasta, että kun kesällä tapaamme, teemme Suomen Pankissa kuitin 800 markalle ja näistä viimeisistä Frestadiukselle velantekemisen yhteydessä, mikä tulee luultavasti tapahtumaan samalla kertaa kun 3-4 viikon kuluttua lähden täältä. Nyt pelokas ja rohkea rahakysymys, jonka ei pidä säikäyttää sinua, sillä siihen voi vastata kieltävästi ja suloinen ”kyllä” aiheuttaisi haittaa. Minun pitäisi saada erilaisiin tarkoituksiin, muun muassa rouva S–n:n korkoihin, käyttööni Helsingissä 800 markkaa sen lisäksi, mitäminulla on ja kysynkin, voisitko vipata minulle tuon summan, tarvitsisin sen huhtikuun alussa. Kysyn näin aikaisin, koska vastauksesi tulee vaikuttamaan matkasuunnitelmaani. Siksi pyydän, että olisit hyvä ja lähettäisit minulle vastauksen niin pian kuin se vain on mahdollista. – Älä kuitenkaan anna hyvän sydämesi johdattaa sinua tekemään sellaista, mikä ei sinua miellytä. Pyydän sinua kirjoittamaan myös siksi, että sitten saan taas tilaisuuden vastata ja selvittää laajemmin suunnitelmiani. Hienoa että Gigantin kotoinen onni täyttyi niin nopeasti. Hauskaa, että sinä ja Paschan tapasitte. Lähetän täydestä sydämestäni sekä vaimoni ja sisareni puolesta terveiset Mariallesi ja sinulle. Ada muistuttaa minua myös toivottamaan teille ”hyvää uutta vuotta” ja toivotukseen yhtyy sydämestään vanha ystäväsi

K. Fm.

Unohdin mainita, että läheisin seurustelukumppani täällä on kirjeessä mainittu norjalainen Finne, jonka kanssa opiskelen päivittäin yhdessä sekä luentosaleissa että klinikoilla. Hänen seurastaan on minulle paljon iloa ja hyötyä. Seuraavalla kerralla kirjoitan teatterikomedioista, joille nyt ei jäänyt lainkaan tilaa, ei edes yleiselle maininnalle.

Original (transkription)

|1|

Heders Broder! Hjertlig tack för din kärkomna epistel af den
18de dennes! Jag hade glädjen emottaga den ordentligen till julklapp.
Såsom det egnar och anstår en ligans medlem hade jag å Postkonto-
ret låtit uppteckna min adress, för att få mina bref mig tillsända och
ej behöfva afbryta riksvigtiga arbeten för att löpa på posten. Efter
det man par gånger hemtat till natt logis bref, å hvilka var påteck-
nat ”post restante”, trodde jag mig kunna vara lugn för att så äfven
framdeles skulle komma att ske. Emellertid hade man låtit ditt
och ett annat bref till oss ligga qvar en hel vecka och skulle troligen
hållit den än längre, om ej min systertillagt wid en af sina visiter å officen
upptäkt de dyrbara skatterna och genast uttagit dem. Dolda uti mång-
faldiga omhöljen funnos de af sina glada ägare i sjelfva julklappskor-
gen och bidraga i ej ringa mon att förhöja fröjden på wår trefliga
julafton. Ja, det var werkligen trefligt och angenämt att se ett slut
på sin saknad efter underrättelser ifrån dig, min gosse broder, och att
höra att du och din unga maka befunno eder wäl uti förbistrin-
gens stad. Dock, jag återtar benämningen, ty wid närmare eftersinnande
tänker jag att det lilla belägringstillståndet inom Quartier latin, ehuru
för tillfället spelande en rol inom tidningswerlden, knappt förmått föror-
saka någon märkbar störing uti gången af det maskinerie som ledes
af en så skicklig maskinist som Napoleon. –

Nog war det du, som lofvade skrifva till först. Jag undrar emeller-
tid alls icke att du glömt det och skulle, äfven om ditt bref icke nu
kommit, brutit tystnaden oss emellan, sändande dig en liten beskrifning
|2| på huru jag tillbragt tiden sedan wi åtskiljdes. Wår resa hit gick
galant. Efter par dagars logerande å Hotel (dock ej Rydberg), hamnade
wi hos den af dig wälkända gumman Wingenblixt, Nya Kungsholmsbro-
gatan Nro 24, min nuvarande adress, der wi helt och hållet inackorde-
rade oss. Alla måste wara nöjda med en så genomwänlig och snäll
wärdinna, som så bjuder till att göra en i lag, och vi äro äfven i
allo belåtna. De rum wi ha äro wisst bra små och 3 tr.trappor upp, men
der få wi i fred och ro för alla kypare och vaktmästare samt andra
gäster intaga wåra mål och ställa och rusta som wi behaga. Lif-
vet blir oss äfven sålunda skäligen billigt, ej öfver 1 000 Mark ha
de nu förflutna 2 månaderna kostat. Efter att första weckan ha
skojat omkring Stockholms olika delar och studerat stadens märkvärdig-
heter i sten, metall, mfl.med flera döda ämnen, wände jag mig till de lefvande
och gjorde naturligtvis början med lärarne wid Charol.Karolinska Institutet. Alla
de jag besökte, bemötte mig med okonstlad wälwilja och ha så allt fort-
farande gjort. Jag anslog Nov.November och Dec.December att fullkomna mig i några
hos oss klenare representerade brancher af den praktiska medicinen och
har derigenom kommit i tätare beröring med par af professorerna.
Abelin anses af hela verlden stå högre än någon nu lefvande uti
sin branche och utaf hans föredrag och klinik har jag dragit myc-
ken nytta. Han wisar mycken wänskap för Finland och hade en liten
middag för oss tre härvarande finnar Hällström fr.från St.Sankt Michel, Asp, mig
samt läkaren wid härwarande norska skarpskytteCorps Dr Finne, en svå-
ger till afl.aflidne Werner Holmberg. Efterspelet efter denna middag som är
den enda extravagance jag här tillåtit mig. Du må tro, att på mid-
dagen dracks, så jag, en gammal HforsiskHelsingforsisk student, föll i förvåning
|3| men ej nog dermed utan liksom de andra fick mig en sticka. ochstruket
Ifrån middagen gingo alla gästerna, 3 svenska medici med, Ödmansson,
Adjunkt vid Institutet, Wänfelt, lifmedikus hos Oscar och Häggström, underläkare
vid barnhuset, till ett Conditori och tillbragte aftonen wid klang af gla-
sen under fraterniserande och tackhållande. Utom Abelins har jag
mest besökt Anderssons, der nye Prof.Professorn i Obstetrik, ronder, dervid spe-
cielt studerande Gynekologie eller qvinnans sjukdomar, uti hwilkas
kännedom man hos oss står kanske mer än tillbörligen lågt. Dess-
utom har jag ännu egnat mig åt en sak till, sjukgymnastiken, hvars
gränser inom medicinen allt mera utvidgas, likasom för ej så allt-
för länge sedan det kalla wattnets. Af dessa saker har jag varit så
upptagen, att högst liten tid återstår till annat möjligen för tillfället
inträffande intressant inom andra brancher. Men hvad skall man
göra? Man räcker ej till för allt och likväl måste hos oss en prakti-
serande läkare känna allt. Det är riktigt olyckligt att så dra-
gas ifrån det ena till det andra, utan att hinna tömma ut något
ordentligt. Det gör nog riktigt ondt, att redan få allo öfvergifva
Ablin och Andersson, ty gymnastiken fortsätter jag allt med – för att
fördjupa mig uti sundhetswården och statistiken. För tidigt är att
ännu fälla något omdöme, men mig tyckes som här i dessa saker
wore bra litet att lära. Att man bra litet intresserar sigtillagt för att motar-
beta sjukdomarna i litet större skala bevisar den lojhet man åda-
galägger vis-à-vis motarbetandet af här nu rådande gemena epide-
mier af koppor och skarlakansfeber och likväl visar erfarenheten
i England, att åtminstone den sednare sjukdomen kan genom lämpliga
mått och steg så godt som utrotas. Alla rusa till att kurera de sjuka,
|4| men ingen ger sig tid att skydda de friska. Då kan sådant hända
som här om dagen inträffade, midt uti en stor hufvudstad, att en piga,
med werkliga koppor, dock så lindrigt angripen att hon kunde gå
uppe och utträtta sina vanliga sysslor, wandrade kring staden som
en eldbrand (Abelins uttryck) spridande sjukdomar och död, ty de som
möjligen smittades af henne, kunde ganska wäl få det värsta, farliga-
ste slaget af sjukdomen. Också påstås här i höstvinter har dött mera
menniskor, sannolikt hufvudsakligen barn, än under rådande koleraepide-
mier. Man talar äfven om att de flesta dödsfallen inträffat inom par
bestämda församlingar, således inom en wiss terrain, men att söka efter
någon rimlig orsak härtill, se, dertill kommer man sig ej. –
Förrän jag slutar med mina nog långa medicinska resonneman-
ger, som dock ej torde wara utan allt intresse för en person med brors
fullständiga allmänna bildning, kan jag ej låta bli att tillägga, att
Hällström, som efter att ha vistats här en månad, i medlet af Nov.November
reste till Wien, nyligen skref mig till, att den nytta man kan draga
af en wistelse i Stockholm ingalunda är så ringa, äfven om den jemförs
med nyttan af att wistas i de medicinska studiernas nuvarande huf-
vudstad (modet will att den så anses) Wien. Ty om också materialet der
är kolossalt, (å Barnbördshuset t. ex.till exempel 30 förlossningar dagligen) är
lärjungarnes, så inländska som utländska, antal äfven stort och deras
framfusighet och virtuositet uti att undantränga mindre oblyga
kamrater ifrån sjuksängarna äro större. Han saknar mycket den
härstädes nu befintliga unga, raska med modernatillagt åsigter begåfvade upp-
sättningen af lärare vid Karol.Karolinska Institutet. En sak, som jag vet,
skall fägna dig är att af wåra akad.akademiska lärare i medicin, Estlander
är den som ojemförligast bäst håller profvet, wid bedömmande efter
|5| utom wåra knutar rådande förhållanden.

Nu till den uppfattning din opraktiske, halfblinde wän fått
om förhållandena i allmänhet i nabo- och brödralandet. Wid
blicken på dessa äfvensom vid dess rigtande åt aflägsnare länder
har min sinnesstämning blifvit mer eller mindre wemodig, ty jag
har ej kunnat låta bli att tillika tänka på hurutillagt fattigt, huru resurs-
löst wårt lilla Suomi är i jämförelse med nästan hela den öfriga
verlden. Menniskovärmen måste owilkorligen bland det myckna
ytliga här kan finnas, komma att fästa sig vid den massa ka-
pitaler här årligen användes för s.k.så kallat wälgörande ändamål. Låt
wara att sättet för deras användande ej alltid kanske är det bä-
sta, man har dock råd att till någon del lindra sina medmenni-
skors bekymmer och olyckor, såvida ej dessa direkte bero af För-
synen. Fonderna, hvilkas ränta utgå till värnlösa barns bästa,
är här förwånande stora och de förökas nästan stundligen.
Äfven för underwisningen utgifves den goda viljan ej sällan
med varm hand betydliga summor: Också det sköna tyckes man,
såvidt jag kan förstå, här ha råd att temligen ömt wårda, och ej
blott i sådant smått, som är instängdt inom fyra väggar och otillgäng-
ligt för mobben, utan äfven i arkitektur och storartade allmänna
minnesmärken. Det är eget att se, huru på sednare tider institutet
och de största bidragen till en mängd allmännyttiga, berömliga in-
stitutioner utgått ifrån det commerciella Götheborg. Det synes
som derstädes bäst skulle trifvas denna, den anglosachsiska stora
men egna känslan, att finna sin lycka – ej uti att frossa och
bilda en strängt isolerad jordisk himmel omkring sig och de sina
|6| utan i att lyckliggöra medelbarligen hela verlden, omedelbarligen sin
nation, sin kommun, dess barn, o. s. voch så vidare. Ifrån Götheborg har äfven de
största privata donationer gjorts i glädjen öfver representationsrefor-
men. Att kontborgarne i de minsta byar eller rättare raden uppi-
från ända ned till dem tagit sagda reform till anledning att supa
och bränna upp sina danskar, behöfver jag ej säga. Nog spiri-
tuella och upplysta att hitta på någon bättre minnesvård der-
öfver blefvo de likavisst derigenom icke. Sannolikt synes att all-
männa meningen kommer att förena sig om en högre läroan-
stalt i Stockholm, grundad hufvudsakligen på frivilligt gifna ka-
pitaler. Det ansågs wara ett ”gif akt”, att alla representanter
ifrån Upsala och Lund röstade emot reformen. Du ber mig
berätta något om dess genomdrifvande. Detta är mera än
hvad jag kan, jag tänker att min uppfattning ej är den riktiga
så mycket lättare förklarligt, som jag det icke i detalj stude-
rat stridens gång. Och hvad får man här reda på af tidningarne!
Det gälla det annars berömwärda Swerige till nesa, att det ej
har en enda opartisk tidning. Man nästan förwånas här wid
frågan, som kanske är litet pueril? – om ej redaktörerna skrif-
va efter sin öfvertygelse. Man anser dem ej ha någon sådan,
eller åtminstone en mjuk som wax och antagande formen af
dens, hwars mynt sjunder derinuti. Och i sanning någon oväl-
dig blott på sakkännedom sig stödjande, afhandling om inhemska
förhållande må man ej söka i pressen nuförtiden här. I
allmänhet tror jag representationsreformens fredliga seger tog
|7| sig bättre ut på afstånd än här. Hos presterskapet var svårt
att spåra någon ädel öfvertygelse såsom grund för motstånd.
Och det är nedslående, då såsom här den ädla intelligensen
vinner blott en half seger. Adelns opposition var så takt-
full och formelt intagande (i det stora hela, förstås), att man ej
kan wara nog oartig, att betvifla oegennyttan af dess motiver.
Folket i allmänhet ända till dagakarlen war mycket interes-
seradt utaf det spännande tillståndet, utan att dock ha en till-
räcklig och sansad uppfattning af hvadtillagt frågan egentligen gällde.
Ännu mindre lärer det kännt sina intressens målsmän och deras
motståndare, så att skulle det blifvit krambamboli, hvilket dock
under ingen tidpunkt fanns sken till anledning att frukta,
så skulle troligen i de mest bullersammas händer de Geer
haft lika mycket att befara som någonsin Sparre, Hamilton eller
Grefve Hermansson (!!!). Trefligaste för mig bekanta bihistorien
är den om ett telegramm, hvilket just före frågans afgörande
skulle kommit till presteståndet (du har af tidningarne sett at
mystifierade skrifter uti afgörandets ögonblick voro på modet)
och uti hvilket stod: ”Stå på er, gubbar! Pio Nono.
Det skulle blifvit skrifvet af någon gyckelmakare på ett blankt
telegramformulär och inpraktiserats till de vördiga Fäderna,
hvilkas svaga sida alldrig varit öfverdrifven waksamhet. –
Jag är helt ledsen, då jag nu ser att den lagliga mäng-
den papper redan är nedluddad med mitt skräpprat och huru
mycket hade jag ej än att säga dig, min gamle gode vän! Dock
lyckligast för dig kan denna gång vara att brefvens vigt är bestämd
|8| För kassaförstärkningen tackar jag dig mycket. Frestadius gaf mig
ett artigt ja på den genom ditt bref gjorda anhållan. Han sade
sig derom genast tillskrifvit dig. Du frågar för huru mycket du
än häftar till mig. 200 Mark fick jag i stora summan vid
din afresa. Det öfriga känner du. Kurs- och ränteberäknin-
gen är wäl bäst att wi wid sammanträffande i sommar uppgö-
ra qvitto för 800 Mark hos Finlands Bank och för dessa sista för
Frestadius, vid häftandet,tillagt som troligen kommer att ske på engång wid min efter 3–4
veckor inträffande afresa härifrån. Nu en rädd och djerf affärs-
fråga, för hvilken du ej skall skrämma dig, ty den kan ju besvaras
nekande, och det ljuva ”ja’et” medförde olägenhet. För diverse,
bland annatsvårtytt ränta tilltillagt Fru S–n, behöfde jag att kunna disponera i HforsHelsingfors
utom hvad jag der har omkr: 800 Mark och frågar, om du vore i till-
fälle att vippa mig denna summa, behöflig i början af April.
Jag frågar så tidigt, emedan ditt svar kommer att inverka på
min reseplan härifrån. Derföre beder jag dig äfven vara god och sända
mig svar med det snaraste passliga. Låt dock ej ditt goda hjerta här-
vid förleda dig att göra dig sjelf obehag. Jag beder dig äfven skrif-
wa för att få anledning att åter svara och redogöra för mina
vidare planer. – Trefligt att Gigantens husliga lycka förfull-
ständigades så snart. Roligt att du och Paschan träffades.
Ifrån mitt hjertas djup samt min hustru och syster
tillsända hjertliga helsningar till din Maria och dig. Ada
påminner mig att äfven önska Eder ”ett godt, nytt år”, uti
hvilken önskan af fullaste hjerta deltar din gamle vän.

K. Fm

Jag glömde nämna att den närmaste umgänge som här är i brefvet omtalte Norrman Finne,
med hvilken jag dagligen studerar tillsammans både i våra rum och på klinikerna. Jag
har mycket nöje och nytta af hans sällskap. Nästa gång om Theatrar Comedier, m. tillagtm.med mera
som nu ej alls fått något rum, ej ens att omnämnas i allmänhet.

Dokumentet i faksimil