21.12.1854 LM–Robert Lagerborg

21.12.1854 LM–Robert Lagerborg

Svensk text

|1|

Saknade Robert!

Vännen Schiller uppdrog mig, vid sin afresa i går på morgonen, att till Dig afsända sitt bref, som han ej sjelf hann försegla. Tillika skulle jag skicka åt Dig såsom julklapp ifrån honom ”Regina von Emmeritz”, skådespel af Toppelius, hvilken bok han lånat åt Agnes, men som hon vid hans afresa ännu icke slutat. Det skulle väl hafva varit bäst att skicka den med någon af de Petersburgska Kadetterne, men emedan han ej ville taga den ifrån Agnes innan hon slutat den, så tyckte han att det vore lika bra att skicka den med posten. Jag vågar emellertid icke afsända den, emedan jag har hört att alla paketter och isynnerhet böcker, som med posten afsändas till Petersburg eller Ryssland, alltid qvarhålles flere månader i Tullen, derifrån böckerne ännu kommo i Censuren, så att de äro nästan|2| som förlorade. Derföre skrifver jag nu till Dig och frågar Dig om Du anser för rådligt att skicka boken med posten, eller om Du kanhända vet något annat tillfälle för dess afsändande. – Nu några ord om förhållandena här.

Som Du väl redan vet confirmerades Lina S. och Ida Heikel den 19 Nov.November af Pastor Heikel. Mili och jag confirmerades d. 2 Dec.December på eftermiddagen af Pastor Collan. Dagen derpå gingo vi till nattvarden äfvensom Tolls, Synnerbergs etc.et cetera. Hösten har då naturligtvis för oss förflutit stilla och lugnt, utan verldsliga nöjen, baler o. s. v. Vi hafva blott emellanåt varit tillsammans med Tolls, Synnerbergs och Heikels.

Denna månad hafva åtskilliga tillställningar varit, bland annat tvänne hos Baron Munck, der det dansades och lektes, men i allmänhet var mera tråkigt. Den vigtiga och gentila Nicolajbalen var denna gång ovanligt gentil. Der voro tvänne Genraler, (nemligen vår och Brigadgenralen Лелякинъ som är stationerad i FhamnFredrikshamn) flere Staboffice|3|rare, och en stor mängd Artillerister, Skarpskyttar och Karabinierer. (Desse sednare hafva nu för vintern besatt Fredrikshamn.) Der voro dessutom omkring trettio Cadetter, af hvilka Daehn, Hultman och Ekestubbe lyste med nya naschiffkor. På Damer var heller ingen brist, men balen saknade sin Drottning: Lina S. som ej slapp opp emedan Tante S. tyckte att det vore förnuftigare om hon blef derifrån. Det kostade nog på stackars Lina. Följande afton var det impromtulat. improviserad dans hos Synnerbergs, om hvilken Schiller troligen berättat, efter gubben var der. Denna dans var i mitt tycke mycket roligare än den storståtliga Nik.balenNikolajbalen.

Julen lär komma att bli temmeligen tråkig för mig, emedan Cadetterne äro borta och Torsten icke, som vi väntat, kommer hem till julen. Karabiniererna lära väl ändå komma att hafva några tillställningar under julen.

Från Savander kan jag helsa Dig; han var här på Nikolajbalen och reste med Cadetterne hem på permission. I Walkiala der hans|4| batteri står i vinterqvarter, säger han sig hafva roat sig endast med kortspel och romanläsning. Nu måste jag sluta. Mycket helsningar ifrån Ungdomarne här och Synnerbergs.

En glad Julhelg och ett rätt godt nytt år, önskar Dig af hjertat.

Leo Mechelin.

P. S.Post Scriptum Såsnart Du underrättat mig om huru Du vill att Regina skall dig tillsändas, så skall jag afskicka henne.

Idemlat. densamme

Finsk text

Kaivattu Robert!

Ystävämme Schiller antoi minulle ennen lähtöään eilen aamulla tehtäväksi lähettää sinulle hänen kirjeensä, jota hän ei ehtinyt sinetöidä. Samoin minun pitäisi lähettää häneltä sinulle joululahjaksi Topeliuksen näytelmä ”Regina von Emmeritz”, jonka kirjan hän on lainannut Agnekselle, mutta tämä ei ole ehtinyt vielä lukea sitä. Olisi kylläkin ollut parasta lähettää se jonkun Pietarin kadetin mukana, mutta hän ei tahtonut ottaa sitä pois Agnekselta ennen kuin tämä olisi saanut sen loppuun, joten hän arveli, että sen voisi lähettää myös postissa. Minä en kuitenkaan uskalla lähettää sitä, sillä olen kuullut että kaikki paketit ja erityisesti kirjat, jotka lähetetään postitse Pietariin tai Venäjälle jäävät useiksi kuukausiksi tulliin, josta kirjat vielä joutuvat sensuuriin niin että ne ovat melkein kuin mennyttä. Siksi kirjoitankin nyt Sinulle ja kysyn Sinulta, pidätkö järkevänä sen lähettämistä postitse vai tietäisitkö ehkä jonkin muun keinon sen lähettämiseksi. – Nyt muutama sana tilanteista täällä.

Kuten jo tiedät, pastori Heikel konfirmoi Lina S:n ja Ida Heikelin 19. marraskuuta. Pastori Collan konfirmoi Milin ja minut 2. joulukuuta iltapäivällä. Seuraavana päivänä menimme ehtoolliselle kuten myös Tollit, Synnerbergit ym. Syksy on tietenkin mennyt hiljaisesti ja rauhallisesti, ilman maallisia huveja, tanssiaisia jne. Olemme vain keskenämme olleet yhdessä Tollien, Synnerbergien ja Heikelien kanssa. Tässä kuussa on ollut useampia kekkereitä, kaksi kertaa paroni Munckin luona, jossa tanssittiin ja leikittiin, mutta yleisesti ottaen on ollut ikävää. Tärkeät ja komeat Nikolaintanssit olivat tällä kertaa epätavallisen komeat. Siellä oli kaksi kenraalia, (nimittäin meidän sekä prikaatikenraali Leljakin, joka on sijoitettu Haminaan), useita esikuntaupseereja ja suuri joukko tykistön miehiää, tarkk’ampujia sekä karabinieereja (viimeksi mainitut on nyt sijoitettu talveksi Haminaan) Lisäksi oli noin kolmekymmentä kadettia, joista Daehn, Hulten ja Ekestubbe loistivat uusilla kaluunoillaan. Daameistakaan ei ollut puutetta, mutta tanssiaisten kuningatar puuttui: Lina S. ei tullut, koska Täti S. arveli, että hänen olisi parasta olla poissa sieltä. Se koski kovin Lina-raukkaan. Seuraavana iltana oli improvisoidut tanssit Synnerbergeillä, Schiller on varmaankin kertonutkin niistä, koska ukko oli siellä. Nämä tanssit olivat minusta paljon hauskeammat kuin komeat Nikolaintanssit.

Joulu taitaa olla minulle varsin ikävä, sillä kadetit ovat poissa eikä Torsten tule kotiin jouluksi niin kuin olimme odottaneet. Karabinieereillä kuuluu sentään olevan joitain näytöksiä joulun aikana.

Savanderilta voin lähettää sinulle terveisiä; hän oli täällä Nikolainjuhlassa ja matkusti kotiin lomalle kadettien kanssa kotiin lomalle. Valkealassa, jossa hänen patterinsa on talvimajoituksessa hän sanoo huvitelleensa vain kortin peluulla ja romaaneja lukemalla.

Nyt täytyy lopettaa. Paljon terveisiä nuorisolta täältä sekä Synnerbergeilta.

Iloista joulujuhlaa ja oikein hyvää uutta vuotta toivottaa sinulle sydämellisesti

Leo Mechelin

Ps. Lähetän Reginan sinne heti kun ilmoitat minulle kuinka sen lähetän

sama

Original (transkription)

|1|

Saknade Robert!
(Lagerborg)tillagt senare

Vännen Schiller uppdrog mig, vid sin af-
resa i går på morgonen, att till Dig afsända
sitt bref, som han ej sjelf hann försegla. Tillika
skulle jag skicka åt Dig såsom julklapp ifrån
honom ”Regina von Emmeritz”, skådespel af Toppelius,
hvilken bok han lånat åt Agnes, men som hon
vid hans afresa ännu icke slutat. Det skulle
väl hafva varit bäst att skicka den med
någon af de Petersburgska Kadetterne, men
emedan han ej ville taga den ifrån Agnes
innan hon slutat den, så tyckte han att det
vore lika bra att skicka den med posten.
Jag vågar emellertid icke afsända den,
emedan jag har hört att alla paketter och
isynnerhet böcker, som med posten afsändas
till Petersburg eller Ryssland, alltid qvarhålles
flere månader i Tullen, derifrån böckerne
ännu kommo i Censuren, så att de äro nästan
|2| som förlorade. Derföre skrifver jag nu
till Dig och frågar Dig om Du anser för
rådligt att skicka boken med posten, eller
om Du kanhända vet något annat tillfälle
för dess afsändande. – Nu några ord om för-
hållandena här.

Som Du väl redan vet confirmerades
Lina S. och Ida Heikel den 19 Nov.November af Pastor Heikel.
Mili och jag confirmerades d. 2 Dec.December på eftermid-
dagen af Pastor Collan. Dagen derpå gingo vi
till nattvarden äfvensom Tolls, Synnerbergs etc.et cetera.
Hösten har då naturligtvis för oss förflutit
stilla och lugnt, utan verldsliga nöjen, baler
o. s. v. Vi hafva blott emellanåt varit tillsam-
mans med Tolls, Synnerbergs och Heikels.

Denna månad hafva åtskilliga tillställningar
varit, bland annat tvänne hos Baron
Munck, der det dansades och lektes, men i
allmänhet var mera tråkigt. Den vigtiga
och gentila Nicolajbalen var denna gång
afstruketovanligt gentil. Der voro tvänne Genraler,
(nemligen vår och Brigadgenralen Лелякинъ
som är stationerad i FhamnFredrikshamn) flere Staboffice-
|3| rare, och en stor mängd Artillerister, Skarp-
skyttar och Karabinierer. (Desse sednare
hafva nu för vintern besatt Fredrikshamn.)
Der voro dessutom omkring trettio Cadetter,
af hvilka Daehn, Hultman och Ekestubbe lyste
med nya naschiffkor. På Damer var heller
ingen brist, men balen saknade sin Drott-
ning: Lina S. som ej slapp opp emedan Tante
S. tyckte att det vore förnuftigare om hon
blef derifrån. Det kostade nog på stackars
Lina. Följande afton var det impromtu dans
hos Synnerbergs, om hvilken Schiller troligen
berättat, efter gubben var der. Denna dans
var i mitt tycke mycket roligare än den
storståtliga Nik.balenNikolajbalen.

Julen lär komma att bli temmeligen tråkig
för mig, emedan Cadetterne äro borta och
Torsten icke, som vi väntat, kommer hem
till julen. Karabiniererna lära väl ändå
komma att hafva några tillställningar under
julen.

Från Savander kan jag helsa Dig; han var
här på Nikolajbalen och reste med Cadetterne
hem på permission. I Walkiala der hans
|4| batteri står i vinterqvarter, säger han sig hafva
roat sig endast med kortspel och romanläsning.
Nu måste jag sluta. Mycket helsningar
ifrån Ungdomarne här och Synnerbergs.

En glad Julhelg och ett rätt godt nytt år, önskar
Dig af hjertat.

Leo Mechelin.

P. S.Post Scriptum Såsnart Du underrättat mig om huru
Du vill att Regina skall dig tillsändas, så
skall jagtillagt afskicka henne.

Idem

Dokumentet i faksimil