16.7.1870 J. V. Wasastjerna–LM

Svensk text

|1|

Herr J: U.Juris utriusque Kandidaten L. Mechelin.
Helsingfors

Till svar å ärade skrifvelsen af den 11. dennes får jag meddela, det jag, i betraktande deraf att den af mig härförinnan uppköpta salpetern, enligt ingången underrättelse från Östermyra, icke, såsom beräknadt var, hunnit före den 15 i denne månad förarbetas till krut, för min del tyckt mig böra antaga anbudet om rätt till fortfarande arrende af krutbruket under två månader, räknadt från nästnämnde dag, ehuru arrende summan, emot förmodan, förhöjts med 50. procent, men att jag, som antagit Kommerserådet A. A. Levón till bolags: och förlagsman i omförmälda affär, ansett mig icke kunna ensam afgöra saken och fördenskull, med fästadt afseende å tidens korthet, tillsändt Levón ett färdig skrifvet och med min namnteckning försedt arrende kontrakt emellan Föreningsbanken, å ena, samt honom och mig, å andra sidan, med uppmaning till Levón att, derest kontraktet af honom antages, förse detsamma med hans underskrift och derefter öfverstyra det till Föreningsbanken i afseende å godkännande och undertecknande.

Då jag sednast efter tre veckor kommer till Helsingfors skall|2| Hofrättsrådet Krabbes och min gemensamma affär med Föreningsbanken ordnas, då densamma, i anseende till Krabbes bortresa från Wasa innan vilkoren för regleringen blefvo mig meddelade, icke kunde, såsom meningen var, uppgöras före min afresa hit.

Med största högaktning

Victor Wasastjerna:

Finsk text

Herra Oik. Kandidaatti L. Mechelin.
Helsinki

Vastaukseksi kuun 11. p lähettämäänne kunnianarvoiseen kirjelmään saanen ilmoittaa, että minun, koska minun tätä ennen ostamaani salpietaria, jota ei, Törnävästä saapuneen uutisen mukaan, ole ehditty valmistaa ruudiksi ennen tämän kuun 15. päivää, niin kuin oli arvioitu, pitäisi omasta puolestani hyväksyä tarjous ruutitehtaan vuokra-ajan jatkamiseksi kahdella kuukaudella seuraavassa mainitusta päivästä luettuna, vaikka vuokrasummaa on odotusten vastaisesti korotettu 50 prosentilla, mutta että minä, joka otin Kauppaneuvos A. A. Levónin yhtiökumppanikseni ja sijoittajaksi, en katso voivani päättää asiasta yksin ja olen sen vuoksi, ottaen huomioon ajan lyhyyden, lähettänyt Levónille valmiiksi kirjoitetun ja allekirjoituksellani vahvistetun vuokrasopimuksen, jonka toisena osapuolena on Yhdyspankki ja toisena hän ja minä, kehottaen Levónia, mikäli hän hyväksyy sopimuksen, allekirjoittamaan sen ja toimittamaan sen sitten Yhdyspankkiin hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi.

Kun tulen viimeistään kolmen viikon kuluttua Helsinkiin, on järjestettävä Hovioikeudenneuvos Krabben ja minun yhteinen asia Yhdyspankin kanssa, koska asiaa ei voinut, Krabben jouduttua matkustamaan Vaasaan ennen kuin järjestelyn ehdot saatettiin tietooni, järjestää ennen tänne lähtöäni, niin kuin oli tarkoitus.

Suuresti kunnioittaen

Victor Wasastjerna

Original (transkription)

|1|

Herr J: U.Juris utriusque Kandidaten L. Mechelin.
Helsingfors

Till svar å ärade skrifvelsen af den 11. dennes får jag med-
dela, det jag, i betraktande deraf att den af mig härförinnan
uppköpta salpetern, enligt ingången underrättelse från Östermyra,
icke, såsom beräknadt var, hunnit före den 15 i denne månad för-
arbetas till krut, för min del tyckt mig böra antaga anbudet
om rätt till fortfarande arrende af krutbruket under två måna-
der, räknadt från nästnämnde dag, ehuru arrende summan, e-
mot förmodan, förhöjts med 50. procent, men att jag, som anta-
git Kommerserådet A. A. Levón till bolags: och förlagsman i om-
förmälda affär, ansett mig icke kunna ensam afgöra saken och
fördenskull, med fästadt afseende å tidens korthet, tillsändt
Levón ett färdig skrifvet och med min namnteckning försedt
arrende kontrakt emellan Föreningsbanken, å ena, samt honom
och mig, å andra sidan, med uppmaning till Levón att, derest
kontraktet af honom antages, förse detsamma med hans un-
derskrift och derefter öfverstyra det till Föreningsbanken i af-
seende å godkännande och undertecknande.

Då jag sednast efter tre veckor kommer till Helsingfors skall
|2| Hofrättsrådet Krabbes och min gemensamma affär med Före-
ningsbanken ordnas, då densamma, i anseende till Krabbes bort-
resa från Wasa innan vilkoren för regleringen blefvo mig medde-
lade, icke kunde, såsom meningen var, uppgöras före min afresa
hit.

Med största högaktning

Victor Wasastjerna:

Dokumentet i faksimil